Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Akyl taýdan ýaralananlary haýwanlaryň kömegi bilen bejermek - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Akyl taýdan ýaralananlary haýwanlaryň kömegi bilen bejermek

Akyl taýdan ýaralananlary haýwanlaryň kömegi bilen bejermek

Akyl bejergisinde haýwanlary ulanmak, akyl we emosional kynçylyklary başdan geçirýän adamlara kömek etmek üçin adam bilen haýwanyň arasyndaky aýratyn baglanyşygy ulanýan alternatiw we täsirli usuldyr. Haýwanlaryň kömegi bilen bejergi, esasan, psihoterapiýa, psihologiki bejergi we toparlaýyn terapiýa ugurlarynda giňden ulanylýar we belli.

Adam bilen haýwanyň arasyndaky adam-möhüm baglanyşyk gadymy döwürlerden bäri bar we dürli medeniýetleriň merkezinde durýar. Haýwanlar adamlara emosional goldaw, şertsiz söýgi we howpsuzlyk duýgusyny berýär. Bu aýratyn baglanyşyk arkaly haýwanlar kynçylyk çekýän ýa-da şikes alýan adamlara emosional, fiziki we ruhy jogap berip biler.

Akyl bejergisinde haýwanlaryň esasy wezipelerinden biri, ýaralanan adamyň akyl we beden bejeriş proseslerini wagyz etmekdir. Alada, depressiýa we özüňe zyýan bermek duýgularyny ýeňletmäge kömek edip bilerler. Mundan başga-da, haýwanlaryň akyl bejergisinde ähmiýeti.

Mundan başga-da, haýwanlaryň akyl saglygy idegindäki ähmiýeti, adamlar bilen hakyky, wepaly we şertsiz gatnaşyk döretmek üçin özboluşly ukybyna esaslanýar. Kazyýetsiz diňlemek, çuňňur emosional baglanyşyk we häzirki söýginiň ideal nusgasy bolup hyzmat etmek ukyby ýaly haýwanlar ýürek agyrylaryndan ýa-da akyl şikeslerinden ejir çekýänlere ajaýyp jogap berýär.

Bejergi wagtynda adam haýwanlaryň kömegi bilen tebigy we hakyky görnüşde haýwan bilen aragatnaşyk saklaýar we baglanyşýar. Eýesiniň duýgularyna we keýpine görä düşünmek we işlemek boýunça özboluşly ukyby oňyn duýgulary oýandyryp, stres we depressiýa derejesini peseldip biler. Adam bilen haýwanyň arasynda döredilen bejeriş baglanyşygy pidalara häzirki ýere jemlenmäge, geçmiş ýa-da gelejek hakda pikirlenmegi bes etmäge we pursaty oňyn we güýçli ýagdaýda başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, haýwanlaryň kömegi bilen bejergi pidalaryň beden ýagdaýyny gowulaşdyryp biler. Köp gözleglere görä, haýwanlaryň gan basyşyny peseldip, immunitetini gowulaşdyryp we stres derejesini peseldip biljekdigi ýüze çykýar. Häzirki zaman ösen tehnologiýasynyň tapawudy, haýwanlar bilen baglanyşyk we baglanyşyk biziň ýaşaýan çylşyrymly we maliýeleşdirilen dünýämiziň öňünde fiziki we ruhy rahatlygy üpjün edýär.

Haýwanlar ýaşaýyş we emosional goşantlaryndan başga-da, adamyň jemgyýetçilik we aragatnaşyk ukyplaryny terbiýelemek we gowulaşdyrmak üçin gural hökmünde hem ulanylyp bilner.Haýwan bejeriş toparlaryndaky adamlaryň arasynda köpri bolup hyzmat edip biler we gatnaşyjylaryň arasynda aragatnaşyk we baglanyşygy höweslendirip biler.Bu, haýwanlaryň tebigy gurşawy, adamy özüne ýakyn gurşawda rahat we howpsuz duýmak üçin döredilýär, bu toparyň işjeňligini, gepleşigini we bejergä işjeň gatnaşmagyny üpjün edip biler.

Munuň bilen birlikde, haýwanlaryň akyl bejeriş toparlarynda bejeriş gurallary hökmünde ähmiýeti, umyt we dynç alyş duýgusyny üpjün etmek ukybyndadyr. Haýwanlar depressiýa, alada ýa-da şikes bilen ýüzbe-ýüz bolýan adamlara täze dem almaga we kyn pursatlardan halas bolmaga kömek edýän erkinlik we rahatlyk pursatlaryny döredýärler.

Akyl bejergisini täsirli usulda haýwanlaryň kömegi bilen ýerine ýetirmek üçin bejergide kesgitlenen görkezmelere we çäklendirmelere boýun bolmak möhümdir.Degişli haýwany saýlan pursatyndan başlap, haýwanyň degişli tälim almagyny we zerur talaplary ýerine ýetirip biljekdigini üpjün etmeli.Şeýle hem, bejergi alýan adamyň zerurlyklary göz öňünde tutulmalydyr we haýwanyň çäklendirmelerine we isleglerine görä bejergi üçin amatly boljakdygyna göz ýetirmeli.

Gysgaça aýtsak, akyl taýdan ýaralananlary haýwanlaryň kömegi bilen bejermek, akyl we emosional kynçylyklary çözmekde adam bilen haýwanyň arasyndaky aýratyn gatnaşygy ulanýan özboluşly we täsirli usuldyr.Haýwanlar emosional goldaw we howpsuzlyk duýgusyny üpjün edýär, şeýle hem sosial we aragatnaşyk endiklerini terbiýelemek we ösdürmek üçin gural hökmünde ulanylyp bilner.Pidalar olaryň kömegi bilen dem alyş we rahatlyk pursatlaryny açmaga kömek edýän amatly, dostlukly we howpsuz ýer alýarlar.Akyl bejergisinde haýwanlaryň ulanylmagy bejergi alýan adamlara bejeriş prosesinde öňe gitmek we has gowy durmuş derejesini başdan geçirmek üçin zerur gurallary berýär.

A. Aşakda “Ysraýylda süýt geňeşine” iberen habarym:

“Ysraýylda süýt geňeşine” ýazan hatym.

Yahoo / hüjümçi

benyamini <hüjü[email protected]>

Iberilen:

[email protected]

4-nji iýunda, ýekşenbe, sagat 12: 20-de

“Ysraýylda süýt geňeşine” salam:

Mowzuk: Maslahat soramak.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men Iýerusalimde ýaşaýan we lukmançylyk maslahatlary sebäpli “Aktiwiýa” gatyk satyn alýan we iýýän 50 ýaşly adam.

Şeýle-de bolsa, ýaňy-ýakynda (bu sözleri 2023-nji ýylyň 4-nji iýunynda ýazýaryn) Bu önümi esasy marketing zynjyrlarynda tapmagyň has kynlaşýandygyny gördüm.Munuň sebäplerini bilemok.Size berjek soragym: Ysraýylda göni öýüme eltip önümi sargyt edip biljek hususy satyjylar barmy?Fiziki taýdan kemçiligim sebäpli dürli satuw nokatlaryna fiziki taýdan baryp bilmeýändigimi we ähli satyn almalarymyň eltip berilýändigini belläsim gelýär.Häzirki wagtda eltip bermegi buýurýan zynjyrlarym Şufersell we Kwik.Salgy hususy bölek satyjylar däl bolsa, häzirki wagtda önümi haýsy ýerlerden sargyt edip bilerin?

Mümkin boldugyça jikme-jik düşündirip we düşündirip bilseňiz minnetdar bolardym.

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

girelge A-4 kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar berilmegi sebäpli gizlin öýde we Ysraýyl polisiýasyna şikaýat.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy.E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

B. Aşakda Facebook sosial ulgamynda paýlaşan ýazgylarym:

1)

assaf benyamini

9-njy maý B-14: 17

Meni kim bilýär … kakamda demans bar, gynanýar

Bir gezek kimdir biri dementiýa keselli adamy gowy göreniňde, olary iki gezek ýitirýändigiňi, bir gezek diagnoz goýlanda, soňra ölende oňa “görnüşsiz ýitgi” diýilýär diýdi.

Lukmanlar: «Beýni çalt azalýar» diýip beýan etdiler. Syrkawyň beýnisi ýuwaş-ýuwaşdan ölende hiç kime dementiýa islemeýärin, olar beden taýdan üýtgeýär we ahyrsoňy dogan-garyndaşlarynyň kimdigini unudýarlar. Ahyrsoňy, näsaglar tussag edilip, süýşüp bilmeýärler, iýip-içip bilmeýärler.

Dementiýa olara el degirmändigi üçin bu habary aýlajak adamlar bolar. Belki, olar dogan-garyndaşyň söweşmeginiň ýa-da dementiýa garşy göreşmegiň nähili bolýandygyny bilmeýändirler.

Bu zalym kesel barada köpräk bilmek maksady bilen, dostlarym muny şol gün üçin siziň sahypaňyza goýup bilseler minnetdar bolardym.

Wagt möhletiňize göçürmek we goýmak üçin habaryň islendik ýerinde barmagyňyzy saklaň.

Sag bol

Ejir çeken dost-ýarlary ýa-da maşgala agzalary bolanlaryň ählisine

2) assaf benyamini

20. maja B-0:00

Köpçülige paýlaşylan

Halkara Olimpiýa komiteti bu ugurda bäsleşikleriň geçiriljek täze sport düzümini döretmek hakynda karar kabul edýär:

Sürüji niň näletlemeginiň çempionaty.

Ysraýylyň wekili bolmak isleýän barmy?

Kandidatlar barmy?

lol…

3) assaf benyamini

20 Maý B-17:19

Köpçülige paýlaşylan

Meniň döreden toparym:

“Ýakymly zyýanly maddalara gözegçilik etmek” topary – öýlerinde amala aşyrylýan zyýanly maddalara gözegçilik işleri bolan we zyýanly maddalar işläp ýörkä bolup biljek alternatiw ýeri bolmadyk we bu döwürde olary myhman almaga taýyn boljak adamlaryň arasynda aragatnaşyk ýola goýmak topary.

https://assaf-permalinks.com/5vlp

4) topar amatlyklaryň taryhy

Almog Levi

2in Mart

Dünýäniň iň ysly işi

XVI asyrda Angliýada iş orunlaryndan soň iň köp gözlenenleriň biri bolan “Groom of the stool” (“stulyň oglany”) ýa-da başgaça aýdanda patyşanyň “but arassalaýjysy” diýlip atlandyrylypdyr. Bu wezipäniň eýesi patyşanyň hyzmatkäri bolupdyr, rahatlygyna seretdi we gerek wagty ol kürsüli (hajathana) öýünde bolup, zaýalanandan soň arkasyny arassalamagyň aladasyny etdi.

Patyşa näme üçin but arassalaýjy gerekdi? Angliýada öňüňizdäki patyşa Hudaýyň merhemeti bilen, şa buty bolsa hakykatdan-da mukaddesdir öýdýärdiler. Şonuň üçin Hudaýyň merhemeti bilen öňüňizde duran patyşa, elbetde, özüni süpürip bilmez…

Bu wezipe diňe begler ýa-da ýokary gatlaklaryň agzalary tarapyndan doldurylypdyr. Şonda her bir adam bu wezipä kabul edilip bilinmezdi we wezipä bellenenler aslynda garşylyk bildirip bilmeýärdiler. But arassalaýjy patyşanyň ynamdar adamydy we onuň ähli ýakyn zatlaryna gaty ýakyndy. Patyşa syýasy ähmiýetiniň jikme-jikliklerini özüniň ýakyn arassalaýjysy bilen paýlaşardy, elbetde, bilim güýçlüdir.

Genrih VIII-iň ýolbaşçylygynda bu wezipe hakykatdan hem howplydy, sebäbi ol esasan hem durmuşynyň öňdebaryjy tapgyrlarynda paranoid bolup, hemişe özüni hüjüm astynda hasaplaýardy. Ol birnäçe aýallaryny hem-de buty bolan Norrisi öldürdi.

Bu wezipe 1901-nji ýylda ýatyryldy. Edward VII tagtyna geçmek bilen.

Şonuň üçin indiki gezek işiň ysly ýa-da howply diýip pikir edeniňizde, Genri VIII-iň bum arassalaýjysyny göz öňüne getiriň.

taryhyny köpçülikleýin

çeşme:

https://he.m.wikipedia.org/…/%D7%A0%D7%A2%D7%A8_%D7%91…

5) assaf benyamini

1günlik

Köpçülige paýlaşylan

Bir är-aýal, gelin-gyzlar şäherdäki toý mekanyndan obadaky öýlerine eşek münüp, ýola başlaýarlar.

Birnäçe minut geçensoň, olar bir topar adamlar bilen tanyşýarlar. Olar: «Bu garyp eşek. Ol arkasynda iki adamy götermeli. Bu oňa gaty agyr degýär».

Gelin-gyzlar muny eşidip, eşekden düşýäler we eşek ýanlarynda ýöräp barýarkalar, ýörüşe dowam edýäler.

Birnäçe minutdan soň, gelin-gyzlar özlerine: «Bu eşek nähili garyp. Oňa ýöremek şeýle kyn – we oňa hiç kim kömek etmeýär».

Gelin-gyzlar muny eşidip, eşegi alyp, pyýada ýöremäge dowam edýärler. Olar eşegi ellerine alyp ýörler.

Ýene birnäçe minut geçip, gelin-gyzlar olaryň üstünden gülmäge başlan başga bir topar adamlar bilen tanyşýar: –Bu iki akmak adama seret. Olar hemmeler ýaly eşege münmegiň deregine, eşegiň ellerinde göterýärler. Haha…”.

Gelin-gyzlar muny eşidip, ýuwaşlyk bilen eşegi ýere düşürip, ýene-de oňa münýärler.

Jemleýji sözler: Diňe adamlaryň aýdýanlaryna görä we hiç hili pikir etmän, öz janyna kast edýän adam…

Ýene birnäçe minut geçip, gelin-gyzlar olaryň üstünden gülmäge başlan başga bir topar adamlar bilen tanyşýar: –Bu iki akmak adama seret. Olar hemmeler ýaly eşege münmegiň deregine, eşegiň ellerinde göterýärler. Haha…”.

Gelin-gyzlar muny eşidip, ýuwaşlyk bilen eşegi ýere düşürip, ýene-de oňa münýärler.

Jemleýji sözler: Diňe adamlaryň aýdýanlaryna görä we hiç hili pikir etmän, öz janyna kast edýän adam…

6)assaf benyamini

6 gün

Köpçülige paýlaşylan

Bir ýehudy jemagatynda tigir (ýa-da öň bu adamlara aýdyşy ýaly: “Gwir”) bardy. Jemgyýetiň ähli halky ony ýigrenýärdi. Daş-töweregindäki adamlar agyr ýagdaýlarda we garyplykda bolsa-da, onuň dünýä haýyr-sogap bermeýändigine hemmeler ynanýardy.

Köp günlerde şol ýigid aradan çykanda, jemgyýetiň hiç bir agzasy onuň üçin eulogy aýtmaga razylaşmady- oňa bolan ýigrenç şeýle güýçlüdi.

Emma ol adamyň ölüminden soňky aýlarda jemagatyň agzalary geň bir zada üns berdiler: ähli haýyr-sahawat serişdeleri. Şol ýigidiň ölýänçä, her gün dolýardy. Galyberse-de, ol adam aradan çykandan soň, olar boş galdy, olary hiç kim doldurmady.

Diňe şu pursatda türkmen halky şol ýigide eden ýalňyşynyň möçberine, eden elhenç adalatsyzlygyna düşündi. Aslynda, ol köp sadakalary gizlinlikde berdi. Bu haýyr-sahawat işiniň iň ýokary häsiýeti diýlip bilinýär.

Jemgyýetiň ýaşaýjylary, dogrudan-da, adalatsyzlygyň möçberleri üçin ondan ötünç soramak islediler – ýöne elbetde eýýäm giçdi.

Jemleýji sözler: her hili meselelerde berk pikir degirenimizde, bilmeýän zatlarymyzyň bolup biljekdigini hemişe unutmaly däl.

7) Şawuot bilen bagly çeşmeleriň birinden bir hekaýa (anyk nirede bilemok – elbetde şuny barlap bilersiňiz):

Mukaddes Ruhnamaly, ol bereketli bolup, dünýä däki milletlere Töwraty hödürleýär diýär.

Ilki bilen italiýalylara Töwraty hödürleýär.

Italiýalylar: “Biz Töwratyň çäklerinde nämeleri berjaý etmeli?” diýip soraýarlar.

Hudaýyň mukaddes leri oňa: «Sen öldürmersiň» diýip jogap berýär.

Italiýalylar muny eşidip, Töwraty kabul etmekden boýun gaçyryp: “Ýok şükür, şükür ýok” diýip jogap beripdirler.

Soňra Mukaddes Ruh namys bilen Töwraty fransuzlara hödürleýär.

Fransuzlar: «Biz näme etmeli?»

Mukaddes Ýehowa olara: «Zyna etmerin» diýip jogap berýär.

Fransuzlar muny eşidip, töwraty hem kabul edip: «Ýok, sag boluň, rehim etmeýärin» diýip jogap bermekden ýüz öwürýärler.

Ine, şonuň üçin hem dünýäniň Taňrysy ähli milletlerden soraýar- we her bir millet haýsy mitzwoty ýerine ýetirmelidigine düşünip, Töwraty kabul etmekden boýun gaçyrýar.

Ahyrsoňy, Mukaddes Ýehowa bereket berip, ýehudylaryň ýanyna gelip, olara Töwraty hödürleýär.

Ýehudylar ondan öň hiç bir halkyň: «Munuň bahasy näçeräk?»

Mukaddes Ýehowa ýahudalylara şeýle jogap berýär: «Bu hiç zada çykdajy etmeýär. Azatdyr”.

Ýehudylar muny eşidip, derrew Töwraty kabul edipdirler….

lol…

8)assaf benyamini

24 maý B-19:36

Köpçülik bilen paýlaşylýar 

Garry adamyň rahatlygy her gün öýüniň golaýynda köp sagatlap oýnaýan we köp ses çykarýan çagalar topary tarapyndan bozulýar.

Garry olary uzakda saklamak kararyna gelýär – ýöne muny çylşyrymly usul bilen edýär.

Garry çagalaryň ýanyna baryp, olara: ‘Bu ýerde gaty gowy oýnaýarsyňyz. Bu ýerde nähili oýnaýandygyňyzy görmekden lezzet alýaryn – şu günden başlap, çaganyň bu ýere gelip, oýnan her güni üçin her biriňize 15 sent töleýärin ‘.

Şeýdip, garry adam öýüniň golaýynda oýnamaga gelen her gün üçin çagalaryň hersine 15 sent töledi.

Bir hepde geçensoň, goja ýene çagalaryň ýanyna çykýar we olara: ‘Diňle, meniň maddy ýagdaýym kyn. Bagyşlaň – ýöne şu günden başlap her bir oýnuňyz üçin diňe 15 sent töläp bilerin – 15 däl.

Bu ýagdaýda çagalaryň käbiri şol ýerde oýnamak üçin galdy, ýöne käbirleri gitdi. 

Anotherene bir hepde geçýär, goja ýene çagalaryň ýanyna çykýar we olara: ‘Diňle, meniň ýagdaýym hakykatdanam kyn – bu gün her bir oýnuňyz üçin her biriňize diňe bir sent töläp bilerin ‘. 

Çagalar muny eşidenlerinde, tutuş topar gaharly ýerini terk etdiler we goja: ‘Bir ýüz ýyllap bu ýerde oýnamaga taýyn däl!’ 

 Lol … 

9)assaf benyamini

24-nji maý B-19: 13

Köpçülik bilen paýlaşylýar Jewish Jewishewreý çeşmelerinden birinden alnan hekaýa (bu hekaýanyň nirede peýda bolandygyny ýadymda däl – elbetde barlap bilersiňiz): 

Bir şäherde baý we garyp adam ýaşaýardy. Günleriň birinde garyp adam öýüne myhman çagyrmak isledi. Baý adamyň öýüne baryp, myhmanlar öz ýerinde rahat we ýakymly bolar ýaly, özüne waza karz bermegini soraýar. Garyp baý adamy ertesi gün wazany özüne gaýtaryp berjekdigine we alada etjek zadynyň ýokdugyna ynandyrdy. Ahyrynda baý adam ynanyp, garyp adama waza karz berýär.

Ertesi gün myhmanlar garyp adamyň öýünden çykansoň, baýyň öýüne gelýär we biriniň ýerine iki waza gaýtaryp berýär. Baý düşünenok we soraýar: Beýleki waza nireden? Garyp oňa jogap berdi: Sorama, gije bir gudrat bolup geçdi – waza başga bir waza dogurdy. Baý düşünmedi – waza nädip dogup biler? Veryöne gaty çalt öz-özüne: Düşünmedim – ýöne maňa näme gyzyklanýar – waza gazandym.

Moreene birnäçe hepde geçýär we garyp adam ýene-de baýyň öýüne gelýär we özüne gelen myhmanlar üçin bir topar nahar bermegini soraýar. Baý adam garyp adama bir topar karz bermäge razy bolýar – ýene-de şol bir waka gaýtalanýar: ertesi gün garyp adam iki sany çörek önümini baý adama gaýtaryp berýär we başga bir nahar önüminiň dünýä inendigini aýdýar. gije – we bu gezek baý adam munuň logikasyna düşünmeýär – ýöne mugt sowgat almagyna päsgel berýän zat kabul etmäge razy bolýar.

Moreene birnäçe hepde geçýär, garyp adam ýene baýyň öýüne gelýär we bu gezek özüne gelen myhmanlar üçin altyn çyrasyny karz bermegini soraýar. Rich Baý adam bu teklibi eşidip, öz-özüne: ‘Men bu ýerde gowy şertnama baglaşyň. Altyn çyramy garyp adama karz bererin – ertir bolsa iki sany altyn çyrany alaryn – nähili gözellik !! ‘. 

Şeýlelik bilen baý adam garyp adama altyn çyrasyny karz berýär – bu gezek bir gün, iki gün, bir hepde we başga bir hepde geçýär we garyp adam çyrany yzyna gaýtarmaýar. Rich Baý adam garyp adamyň öýüne gelýär; gahar: Näme üçin çyramy yzyna bermeýärsiň? Näme ?? ‘. 

Garyp adam baý adama şeýle jogap berýär: ‘Näme bolandygyny sorama. Ajy habary aýdanym üçin gynanýaryn, ýöne senden karz alan altyn çyra … öldi !!! ‘. Rich Baý hasam gaharlandy:’ Aýt, meni masgara edýärsiňmi? Çyra nädip ölüp biler? ‘. 

Garyp oňa: ‘We waza nädip çaga doguryp biler?’ Diýip jogap berýär. Netije: belli bir sebitdäki durmuşynda bolgusyz zatlary kabul etmek isleýänler, beýleki sebitlerdäki daş-töweregindäki manysyzlyklary kabul etseler geň galmaly däldirler. şeýle hem … 

Emotionshli duýgular: 

 1 

Mali Benjian

10)assaf benyamini

24-nji maý B- 18:23

 Köpçülik bilen paýlaşylýar

Täze güýçli kapitalistik hökümet tarapyndan döredilen Ysraýylda ykdysady jezany höweslendirmek üçin täze hereket gözleýär:

1. garyplary jogapkärçilige çekmek maksady bilen gözlemek.

2. Hemişe täze patrullary tapmak üçin sebit koordinatorlary.

3. Skaut işine kabul etmek diňe azyndan 2 milliard NIS paýy bolanlar üçin mümkin bolar.

4. Garyp adamlary tapmagy äsgermezlik eden gözlegçi, ähli emlägini we puluny derrew konfiskasiýa eder.

5. Dalaşgäriň geçmişinde jenaýat ýeňillikleri we uzak möhletli türme tussaglygy.

Ahlakly ýa-da ahlakly adamlaryň ýüzlenmeleri sizi gyzyklandyrmaz.

lol …

11) Iş söhbetdeşliginde şowsuzlyk üçin maslahatlar:

1. ysly we hapa eşikler bilen geliň.

2. Söhbetdeşlerden şahsy durmuşy (öýlenen / durmuşa çykmadyk, näçe çagasy bar we ş.m.) hakda aç-açan sorag beriň.

3. söhbetdeşlere gygyryň.

4. Söhbetdeşlige radio getiriň we käwagt ýokary ses bilen açyň – söhbetdeşligiň özi bilen hiç hili baglanyşygy bolmazdan.

5. Söhbetdeşlige spreý howa sowadyjy getiriň we söhbetdeşleriň öňünde pürküň – söhbetdeşligiň özi bilen hiç hili baglanyşygy bolmazdan.

6. Söhbetdeşlere hemişe gozgalaň turuzmak we işiň ýa-da iş ýeriniň gündelik işini bozmak islegi bilen işleýändigimizi aýdyň.

7. Söhbetdeşlere baý jenaýat ýa-da psihiatrik taryhy barada aýdyň. Mümkin boldugyça jikme-jik bolmak maslahat berilýär.

Başga pikirler barmy?

lol …

12)assaf benyamini

Bir minut

Köpçülik bilen paýlaşylýar

Olar bir garyp adamyň ýaşaýan bir ýewreý şäheri hakda aýdýarlar, şeýle hem gaty sowuk howa şertlerinde gyş aýlarynda öýlerini ýylatmak barada alada edip bilmediler.

Şäherden uzak bolmadyk ýerde, ilaty öýlerini gyzdyryp biler ýaly, şäher ilatyna haýyr-sahawat bermäge hiç wagt razy bolmadyk meşhur butparaz haýyr-sahawatçy ýaşaýardy.

Gyşyň agyr günleriniň birinde şäheriň ruhanysy garda çykýar we haýyr-sahawatçynyň öýüne, şol ýerde ýaşaýan garyplara sadaka bermegini haýyş edýär.

Mugallym haýyr-sahawatçynyň öýüne gelýär, gapyny açýar we mugallyma girmegi teklip edýär – ahyrsoňy, adamyň ýaşaýan ýeriniň içinde ýyly we rahat.

Emma mugallym adamyň öýüne girmekden ýüz öwürýär – ikisi-de söhbetdeşligi dowam etdirýär, haýyr-sahawatçy bolsa mydama öýüni girmäge razy etmekçi bolýar, ýöne mugallym haýyr-sahawatyň gapysynda söhbetdeşligi dowam etdirmegi talap edýär.

Söhbetdeşlik wagtynda mydama gyzdyrylan öýünde bolup, sowuklygy duýmaýan haýyr-sahawat, gapynyň agzynda sowuk howany duýup başlaýar – ahyrsoňy şäheriň ilatyna sadaka bermäge razy bolýar we razy bolýar. öýlerini ýylatmak.

Netije: durmuşymyzda käwagtlar bize görkezýän şahsy tejribesiz hakykatdanam düşünip bolmaýan ýagdaýlar bolýar.

13)

https://rentafriend.com/

dostuňy kärendesine al,

islege görä dünýäniň dürli künjeginden dürli adamlar bilen gürleşmäge taýyn adam hökmünde özüni hödürleýän adam tarapyndan pul gazanyp boljak web sahypasy (erkin işiň bir görnüşi).

Alterna-da bolmasa, mahabatlandyrýan zatlaryna görä, ýalňyzlygy ýeňletmek maksady bilen adamlar bilen söhbetdeşlik gurmak we şol söhbetdeşlik üçin şol “freelancer” -e töleg tölemek üçin adamlary tapyp bolýar.

Sahypany ýa-da hyzmaty şahsy synap görmedim – şonuň üçin olar hakda hiç hili pikir aýdyp bilemok.

Her niçigem bolsa – bu ýalňyzlygy ýeňletmek üçin onlaýn hyzmat ….

14) kitaplar-Teklipler, synlar, söhbetdeşlikler

Pesya Sara Zelmanovich

20-nji aprel

Paýlaň!

Men 91 ýaşly Holokostdan halas boldum.Recentlyakynda Holokost döwründe çagalygym hakda täze kitapda ýazdym.”Çagalyk” kitaby “Galileýa neşirýaty” adad Waşemiň goldawy bilen neşir edildi.

Kitap adad Waşemiň komitetinden geçdi we olaryň goldawy onuň taryhy ähmiýetini tassyklaýar.Taryhy taryhyň beýany barada aýdylanda bolsa, Wengriýadan deportasiýa edilen Awstriýadaky konslagerlerde we zähmet lagerlerinde 13 ýaşly bir oglanyň barlygy ugrundaky göreş hakda gürrüň berilýär.Hekaýa logiki düşündirişi bolmadyk gudratlardan doly.

(Ölüm jülgesinden geçsemem, ýamanlykdan gorkamok, sen duranyň üçin)

Kitap adad Waşemiň komitetinden geçdi we olaryň goldawy onuň taryhy ähmiýetini tassyklaýar.Taryhy taryhyň beýany barada aýdylanda bolsa, Wengriýadan deportasiýa edilen Awstriýadaky konslagerlerde we zähmet lagerlerinde 13 ýaşly bir oglanyň barlygy ugrundaky göreş hakda gürrüň berilýär.Hekaýa logiki düşündirişi bolmadyk gudratlardan doly.

(Ölüm jülgesinden geçsemem, ýamanlykdan gorkamok, sen duranyň üçin)

Şeýle kitaby giňden ýaýratmak üçin milli bilim zerurlygyny düşündirmek hökman däl.Kitap Stimatskiý kitap dükanlarynda we Zumat kitaplarynda satylýar, ýöne barlygy çap edilmezden paýlanmaz we köpçülige we geljek nesillere ýetip bilmez.

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň köpüsinden makalalar, söhbetdeşlikler we ş.m. çap etmek arkaly maňa kömek etmegini haýyş etdim .. emma olar boýun towladylar, sebäbi men olaryň pikirlerine görä baha alyp biljek meşhur adam däl.

Şonuň üçin men siziň kömegiňizi soraýaryn.

Öňünden sag bolsunaýdýaryn

Yitzhak Walster Öý telefony: 972-4-6940586 Jübi telefony: 972-52-8695778

15)

assaf benyamini

Köpçülik bilen paýlaşylan

3 ýaş aýal awtobusda duşuşýar.

Olaryň biri iki dostuna şeýle diýýär: Bilýärsiňmi, adamym ýyllar boýy maňa az gyzyklanýar.

Aýalyň iki dosty ondan soraýarlar: husbandriňiň hünäri näme?

Jogap berýär: Adamym gök önüm dükanynda satyjy.

Iki dosty oňa jogap berýärler: näme isleýärsiň – ýanýoldaşyň hemişe täze we täze harytlary gözleýär …

Üç adamyň arasynda başga bir aýal hem adamsynyň ýyllar boýy oňa az gyzyklanýandygyny aýdýar.

Iki dosty ondan: “husbandriňiň hünäri näme?” Diýip soraýarlar.

Ol: “Bizde awtoulag köp” -diýdi.

Iki dosty oňa jogap berýär: näme isleýärsiň – äriň elmydama iň täze modelleri gözleýär …

Üçünji aýal iki dostuna: “Bilýärsiňmi, adamym ýyllar boýy maňa has köp gyzyklanýar” -diýdi.

Iki dosty bolsa ondan: “husbandriňiň hünäri näme?”

Ol şeýle jogap berýär: “Adamym arheolog” ….

16) Derýa kenarynda gurbaga we garpyz duşuşýar.

Garyn gurbaga tarap öwrülýär: “Maňa derýadan geçmäge kömek ediň. Özümden geçip bilemok – ýüzmegi bilemok.”

Gurbaga jogap berýär: “youöne sen meni gysarsyň – ikimizem gark bolarys”.

Çeçen: “Men saňa degýärin – ikimiziňem gark bolmagymyz üçin – näme üçin !! Size söz berýärin – size degmerin.”

Gurbaga ynanýar, çorbany arkasyna göterýär we derýanyň aňyrsynda ýüzüp başlaýar.

Derýanyň ortasynda nägilelik gelýär.Gurbaga we garpyz gark bolup ölýärler.

Netije: Bir garpyz hemişe bir garpyz bolup galýar.Käbir zatlary üýtgedip ýa-da düzedip bolmaýar.

17) Kazyýet günäkärlenýän, elektrik boýunça hünäri boýunça elektrik oturgyjy tarapyndan ölüm jezasyna höküm edildi.

Elektrikçini zor bilen alyp, elektrik oturgyjyna daňýarlar we kazyýetiň kararyny ýerine ýetirmek üçin ony işjeňleşdirmäge taýýarlanýar.

Emma jezalandyryşdan birnäçe minut öň elektrik oturgyjy döwülýär.

Elektrik bilen habarlaşyň we oturgyjy düzeltmegini haýyş ediň.

Elektrikçi: “Size näme aýdyp bilerin – oturgyjy düzedip bilerin, ýöne başarmaryn. Höwesim ýok.”

Hahaha…

18) Duýduryş bilen söz açaryn: aşakdakylar gödek we haýran galdyryjy grafiki beýany öz içine alýar – çydap bilmeýänlere ýazgyny dowam etdirmegi we dowam etdirilmezligi haýyş edilýär (we ýok – bu asla degişme ýa-da degişme däl) ):

Holokost döwründen bäri zalymlygynda adatdan daşary lukmançylyk synaglarynyň geçirilen we hatda faşistleriň beýleki konslagerleri ýa-da ýok ediş lagerleri bilen deňeşdirilende olaryň ady ýatdan çykarylar:

Mysal üçin: adamyň tutuş bedenini açmak – boýnundan biline çenli, anestezik ulanmazdan.Gorkuzýan zat, nasist lukmanlarynyň bu synaglary ýüzlerine giň ýylgyryş bilen edendigi aýdylýar.Zalymlygynda adaty bolmadyk “operasiýa” hakda üç basgançak öz içine alýan hekaýalar hem bar: birinji etapda – pidanyň garnyny açmak, elbetde, anestezik ulanmazdan.Ikinji etapda janly pişikleri alyp, döredilen gurşawda ýerleşdirerdiler.Üçünji etapda, içindäki diri pişik bilen pidanyň garnyny tikerdiler, soň bolsa şol tussagy düşelgäniň howlusyna taşlardylar we iň soňky demini alýança haýal ölmegine rugsat bererdiler.

Bu synaglaryň pidalarynyň aglaba köplügi ýewreýlerdi.

Stillöne henizem käbir soraglar bar:

Bu synaglar doktor oseosef Mangala tarapyndan geçirilen “lukmançylyk gözlegleri” diýilýän zadyň bir bölegi boldumy?

Haýsy ýylda we haýsy lagerde boldular?Nemes ofiserleriniň arasynda synaglaryň geçirilmegine garşy çykmak synanyşyklary boldumy ýa-da olara goldaw gaty köpmi?

Tussaglaryň bu synaglary geçirmek niýeti bolan, ýöne bir tarapdan olary zalym ykbaldan halas etmegi başaran halatlary boldumy?Şeýle hekaýalar barmy?

19)assaf benyamini

bir minut

üçin: “Mejlis.”.

Mowzuk: Platforma gözlegi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Bilim derejesiniň peselmegi we Alsgeýmer ýaly demans ýagdaýlary bilen baglanyşykly kesellerden ejir çekýän adamlar üçin programma döretmek baradaky aşakdaky pikir hakda pikir etdim:

Bilşimiz ýaly, esasy häsiýeti aň-düşünjäniň peselmegi bilen kesellän hassalar (Alsgeýmer ýa-da demans ýagdaýy bolan beýleki keseller) gysga möhletli ýat ýa-da gündelik işlemek ýaly köp ukyplary kem-kemden ýitirýärler. kem-kemden erbetleşýär.Maksat, bu ýagdaýa düşen adamlar üçin niýetlenen programma üpjünçiligini ýa-da ulgamy döretmekden ybarat.Kynçylyk, şeýle ulgamda adamyň ulanýan ähli programmalaryny ýa-da ulgamlaryny ýygnamakdyr we emeli intellekt ulgamy arkaly keseliň ösmegi bilen operasiýa mehanizmi has ýönekeýleşer.Elbetde, ulgamy özüni ulanýan adamyň ýagdaýyna mümkin boldugyça takyk uýgunlaşdyrmak üçin gurmak üçin ösüş döwründe beýni gözlegçileri bilen maslahatlaşmaly we hyzmatdaşlyk etmeli bolar,

Ulgamyň maksady, elbetde, dürli maksatlar üçin kompýuter ulanmaga öwrenişen we demansyň bosagasynda durýan adamlara ömrüniň köp ýyllarynda ulanan ulgamlaryna elýeterliligini düýbünden ýitirmezlige rugsat bermekdir. – we şeýlelik bilen keseliň alamatlarynyň netijesinde eýýäm ep-esli zeper ýeten durmuş derejesini belli bir derejede ýokarlandyrýar.

Pikiriň özi üçin köp zat.

Bu meniň pikir eden pikirim bolsa-da, şahsy durmuşymda demans aladasy bilen hiç hili baglanyşygym ýok.

Özümi gyzyklandyrýan ähli zatlarda göz öňünde tutulmaly birnäçe zadyň bardygyny belläsim gelýär.

1. Men programmirleme ugrundan hünärmen däl, beýni gözlegleri boýunça hünärmen däl, biliş ýa-da newrologiýa – we şonuň üçin beýle taslama ädimme-ädim ýoldaş bolup bilmerin.

Bu, meniň pikir eden pikirim – başlangyç pikiri bermekden başga-da, taslamanyň başga bir tapgyrynda kömek edip bilmerin.

2. Örän pes girdeji bilen ýaşaýaryn – Milli ätiýaçlandyryş institutyndan maýyplyk boýunça kömek.Şonuň üçin bu pikiri durmuşa geçirmek üçin haýsydyr bir býudjet goýup bilemok.Üstesine, ýagdaýymyň çynlakaýlygy sebäpli hatda gaty ýokary arzanladyşlaram kömek edip bilmez.

3. Iýerusalimiň Kirýat Menachem etrabynda ýaşaýaryn, maşynym ýa-da sürüjilik şahadatnamam ýok.Saglygym we maddy ýagdaýym sebäpli geljekde sürüjilik şahadatnamasyny alyp ýa-da awtoulag satyn alyp biljekdigime-de mümkinçilik ýok.

Şonuň üçin, ýaşaýan ýerimden ep-esli uzakda ýerleşýän kompaniýalaryň ofislerinde maslahat beriş ýygnaklaryna gelmek ukybym ýok. You Size berjek soragym: Siziň pikiriňizçe, ýüklemek maksady bilen iň amatly internet platformasy näme? şeýle taslama, ony dolandyrmak we öňe sürmäge synanyşmak? 

Şahsy maglumatlarym:

Ady – assaf. Familiýasy – benyamini. 

 Şahsyýet belgisi-029547403. : yzarlama we Ysraýyl polisiýasyna berilmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde. 

 Mobile-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076. 

E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

Meniň web sahypam: https://www.disability55.com/ 

C. Aşakda Melalit saglyk hyzmatlarynyň Iýerusalim etrabyna iberen e-poçtaňyz:

Iýerusalim etrabynyň umumy saglyk hyzmatlaryna hatlar.

Yahoo / sent

asaf benyamini < [email protected] >

To:

[email protected]

Duşenbe, 5-nji iýun sagat 11: 09-da

To: Klalit saglyk hyzmatlary – Iýerusalim etraby.

Mowzuk: Bu ýerde ýüz tutanym..

Gadyrly Madames / Sirs.

Birnäçe wagt ozal aşakdaky habary Klalit saglyk hyzmatlarynyň web sahypasynda goýdum.

Bu programmanyň bejergisi barada täzelenmek isleýärin. 2023-nji ýylyň 1-nji iýunyndan maşgala lukmanyna eden saparymyň gysgaça mazmunynyň web sahypasynyň şahsy meýdanynda görünmeýändigini bellemek isleýärin.

Salam, 

asaf benyamini.

2023-nji ýylyň 14-nji maýynda maşgala lukmanyma baryp gördüm – lukman otagyndan çykandan birnäçe minut soň klinikada EKG synagyny geçirdim. Maşgala lukmanyna baryp görmegiň gysgaça mazmunyndan, şeýle hem EKG synagynyň netijesinden başga. şahsy sebitimde “Klalit Online “web sahypasy. Şonuň üçin bu meseläni nädip ýeňip geçmelidigini bilmek we bu resminamalary lukmançylyk faýlymdan görmäge we öýümdäki şahsy kompýuterime göçürip almaga rugsat bermek isleýärin.

Iň gowy salam,

asaf benyamini.

Şahsy maglumatlarym: 

 Ady – assaf. Familiýasy – benyamini. 

 Şahsyýet belgisi – 029547403.

mail Poçta ibermek üçin doly salgy – 

 assaf benyamini, 

 115  Costa Kosta Rika köçesi,

Giriş A – 4-nji kwartira,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna işlenmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde. Jübi-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076. 

E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: eşek.benyam[email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: asaff.com

Meniň girýän bejeriş şertim: 

“Reut” birleşigi – “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy,

 6 Ha-Awiwit köçesi,

Kirýat Menakhem, 

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9650816. 

Umumy ıaşaıyş jaıyndaky telefon belgileri: 972-2-6432551. we: 972-2-6428351. 

Maňa gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Dr. Brandon Stýuart, 

6 Daniel ovanowskiý köçesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9338601. 

Klinika ofislerinde telefon belgisi: 972-2-5098282. 

Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

Ageaş: 50. Maşgala ýagdaýy: leeke.

D. Ine, meniň pikir eden programma üpjünçiligi ideýam:

Gynansagam, soňky ýyllarda ( Bu sözleri 2023-nji ýylyň 6-njy iýunynda sişenbe güni ) ISRAEL ştatynda ýazýaryn, çagalar baglarynda çagalara zulum edilendigi, çagalaryň ene-atasy çagalar bagynyň mugallymy ýa-da çagalar bagynyň bilim işgärleri tarapyndan jenaýatçylykly hereketlere şübhelenýän bolsa we haçan kameralar gurandan soň ýüze çykarylýar.

Kazyýetler polisiýanyň derňewine ýetende, köp sagat ýazgylara tomaşa etmek üçin zerur işgärleri işe almagyň kynlygy sebäpli derňew käwagt köp aý ýa-da has uzaga çekýär.

Kynçylyk, wideolary skanirlejek we gözlegçilere hyýanatçylygyň problemaly bölümlerini hödürleýän emeli intellekt esasynda programma üpjünçiligini döretmekdir: zor bilen iýmitlenýän çaga, günüň dowamynda zerur ünsi almaýan äsgerilmedik çaga, çagalar bagynyň mugallymy tarapyndan ýenjilen çaga we başgalar.

Şeýlelik bilen, derňewler has netijeli edilip bilner, işçi güýjüni tygşytlaň – we günäkärlenýänlere garşy kazyýet işi bilen has çalt öňe gidip boljak ýagdaýa getiriň.

E. Aşakda gabat gelen Nigeriýanyň raýatyna kömek etmek üçin dürli ýerlere iberen e-poçta:

To:

Mowzuk: Men ýüz tutdum.

Gadyrly Madams / Sirs.

Soňky birnäçe günüň içinde ( Bu sözleri 2121-nji ýylyň 1-nji dekabrynda çarşenbe güni ) ýazýaryn, “Facebook” -da Nigeriýanyň ýaşaýjysy bilen goşulan hat alyşmalary geçirdim we onuň pikiriçe, ýokardakylar gyssagly lukmançylyk kömegine mätäç. Emma, gynansak-da, zerur lukmançylyk kömegi öz ýurdundaky saglyk ulgamynda ýok.

Size beren soragym: ( ýaşaýan ýerinde işleýän islendik Ysraýyl ýa-da beýleki kömek guramasyny bilýärsiňizmi, onuň ýaşaýan ýeri we oňa ýüz tutmagyň serişdesi bolup biler ) ol ýere baryp, oňa kömek etmek üçin?

Hormatlar,

asaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-4-nji bölüm,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, Zip kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.

Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2 )e-poçta salgylarym:  [email protected] e-poçta salgylary ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: eş[email protected] ýa-da: [email protected]

Gala

Bir gün 20: 59-njy günümi bellemek isleýärin

Gala

Jenap agşam şu ýerden

Giriň

Gala

Jenap, size kömek gerek. Men gaty syrkaw

Giriň

Üçünji21:40

iberdiň

näme kömek edip bilerin? Men lukman däl – we lukmançylyk bilimim ýok. Şonuň üçin size näme etmelidigimi maslahat berip bilemok – lukmanlardan menden däl-de, soramak has gowudyr öýdýärin. Assaf Benýamini.

Giriň

Gala

Jenap, şu hepdeden bäri hatda düşegimden çykyp bilemok, gyzzyrma we tifoid keselhana gitmek üçin pul ýok jenap

Giriň

Üçünji22:00

iberdiň

Şonuň üçin bu hakykatdanam gaty kyn mesele – saňa näme ýazjagymy bilemok. Elbetde, jadyly çözgüt ýok. Şeýle hem, ýaşaýan ýeriňiz hakda hiç zat bilemok. ýöne belki barlap boljak bir zadyňyz bar: bilşimiz ýaly dünýäniň käbir sebitlerinde, we ýerli ilatyň hassahanalar ýaly lukmançylyk bejergisine elýeterliliginiň gaty köp sebäplerinden bolup biler. Bu ýerleriň käbirinde ýerli ilata şeýle meselelerde kömek etjek bolýan halkara haýyr-sahawat guramalarynyň ofisleri bar. Liveaşaýan ýeriňizde şuňa meňzeş ofisler hakda bilýärsiňizmi? we şeýle ofisler bar bolsa, belki olara jaň edip, ýagdaýy olara düşündirmäge synanyşyň?

asaf benyamini.

Giriň

Üçünji22:42

Gala

Hmmm Nigeriýada däl

Giriň

Gala

Ykbalymy çykýan zatlara goýaryn öýdýän

Giriň

Üçünji 23:33

iberdiň

Nigeriýada haýsy şäheri ýaşaýarsyňyz? we haýsy köçede / goňşulykda? Telefon belgiňizi ýazyp bilersiňizmi? Nigeriýanyň ministrlikleri bilen hat alyşmalarymyzy paýlaşýaryn – belki olaryň biri kömek edip biler. Belki, takyk maglumatlaryňyz bu guramalara gelip, size has çalt kömek edip biler. Assaf Benýamini.

Giriň

iberdiň

Nigeriýaly lukmanlaryň köpüsiniň Nigeriýadan çykýan aýlyklarynyň köp bolmagy sebäpli daşary ýurtda işlejekdigi hakda okadym – bu hakykatmy? Nigeriýada lukmanlaryň we lukmançylyk kömeginiň gaty az bolmagynyň sebäbi şumy? Ora-da belki bu mesele däl we başga sebäpler barmy? Assaf Benýamini.

Giriň

9:59

Kastle jogap aldyňyz

Asyl habar:

Nigeriýaly lukmanlaryň köpüsiniň daşary ýurtda işlejekdigi hakda okadym, sebäbi…

Nigeriýada akylly lukmançylyk işgärleri bar ( lukmanlar ), ýöne hökümet olara ideg etmeýär, lukmanlarymyzyň köpüsi, Saud Arabystany, ABŞ, Canda, Angliýa we ş.m. ýaly ýurtlaryň aýdyşy ýaly daşarky ýurtlaryň daşynda, öňki ýyllarda lukmanlarymyz iş taşlaýyş etdiler, iş taşlaýyş, hökümetiň aýlyk hakyny ýokarlandyrmak ýaly talaplaryny bermek islemeýändigi sebäpli işini bes etmegi aňladýar, lukmanlar we beýleki lukmançylyk edaralary köp sabyrlylyk ömrüni ýitirdi saglyk ýagdaýyny hiç kim gözden geçirmeýänligi sebäpli, her gün jesetler bilen doldurylan morga

Giriň

Gala

Döwlet işgärlerimiz näme üçin ähli döwlet işgärleriniň bejergi almak üçin syýahat edýän we Nigeriýada özlerini bejermeýän ýerlerinde olara ideg ederler, bu biziň raýatlarymyzyň bolmagy gaty utandyryjy we gynandyryjy iň köp ejir çekýänler

Keselhana gitmek kararyna gelsem, lukmançylyk bejergisini başlamak üçin köp mukdarda pul goýman, maňa gatnaşmazlar we bejergiden soň jemi köp pul tölärin pul we mende beýle pul ýok jenap

Giriň

10:23

Gala

Bu ýurdy nädip gowy terk edip biljekdigimi bilýän bolsam, hemaýatkär gerek, birini alyp bilseň bagtly bolaryn

Giriň

11:30

iberdiň

Hemaýatkär hakda bilemok. kömek edip biljek ýeke-täk ýolum, hat alyşmalarymyzy Nigeriýanyň häkimiýetlerine ibermäge synanyşmak – başga mümkinçiliklerim ýok. Men diňe ýönekeý raýat – we bu faktlary üýtgedip ýa-da dünýäni düzedip bilemok.

Assaf Benýamini.

Giriň

Kastle jogap aldyňyz

Asyl habar:

Hemaýatkär hakda bilemok. kömek edip biljek ýeke-täk ýolum, ony goýmaga synanyşmak.

Mesele ýok jenap

Giriň

Gala

Size bir zat soraýynmy?

Giriň

iberdiň

islän zadyňyzy sorap biljekdigiňize ynanýaryn.

Giriň

Gala

Bolýar, diňleýjiler üçin sag boluň

Giriň

Gala

Ysraýylda ýaşaýarsyňyzmy?

Syýahat etmek we has ýaşyl öri meýdanlaryny gözlemek üçin bu ejir çekýän ýurdy terk etmek meniň arzuwymdy, eger-de adamlar bar bolsa mümkin bolsa bilmek isleýän işimi göz öňünde tutýaryn ol ýerde işleýän işçiler gerek, men bilen işleşip bilerinmi?

Giriň

Gala

Adamlara bagly däl

Giriň

12:35

iberdiň

Baglanyşygym ýok – we işçilere mätäç guramalar ýa-da hususy adamlar bilen şahsy tanm ýok. Bu dünýäde hemmämiz beýleki adamlara bagly – onsuz ýaşap biljek adam ýok. Bu ýerde ISRAEL-de häkimiýetleriň Afrikadan gelen immigrantlar bilen gaty erbet baglanyşýandygyny çuňňur gynanç we utanç bilen aýdyp bilerin. biz hem gaty kiçi ýurt, hökümetimiziň gelmeginiň öňüni almakdan başga syýasaty bolup bilmez. Soňky 3-4 ýylda bu maksat bilen Müsür bilen günorta serhedimizde gaty beýik diwar guruldy. Oururdumyzda ýewreý halkyna gelmäge mümkinçilik berýän, ýöne beýleki toparlar däl “הו ה הווה” bar. Jewishewreý däl adamlar wagtal-wagtal işe gelýärler we birnäçe ýyldan soň ýaşamaly. bu biziň edaralarymyzyň syýasaty. Şol bir wagtyň özünde, beýleki ýurtlarda – Afrika ştatlarynda kömek etjek bolýan käbir ISRAELI guramalary bar. Maňa telefon belgiňiz ýaly goşmaça maglumatlary berseňiz, Nigeriýadaky haýsy şäheri ýaşaýarsyňyz, şeýle hem haýsy töwerekde we köçede men size ýüz tutup bilerin – elbetde diňe gyzyklanýan bolsaňyz. Assaf Benýamini.

1

Giriň

12:54

Jogap aldyňyz

Jikme-jikliklerimi bermezden ozal özüm hakda azajyk aýtmaly, Bu dünýäde çagalygymdan 1995-nji ýylyň 5-nji maýynda doglan günüme çenli gaty köp ejir çekdim, kakam ölensoň, 5 ýaşymda kakamy ýitirdim bolmalysy ýaly, orta mekdebimi 2014-nji ýylda gutardym, ýöne 2019-njy ýyla çenli garaşdym, sebäbi öňe gitmek üçin pul ýok, 2019-njy ýylda uniwersitete girmek töwekgelçiligini almak kararyna geldim, giriş ekzamenini ýazdym we uniwersitetde okamak isleýän düýş kursumy öwrenmek üçin kabul edildi CRIMINOLOGI ANDA WE Gala öwrenmek

Asyl habar:

Baglanyşygym ýok – we meniň şahsy tanadym ýok…

HOWPSUZLYK Kazyýetleri şol ýyl öýlendim, sebäbi ene-atamyň we kakamyň ýeke-täk çagasy ýaly Afrika däplerinde giç, wagtynda öýlenmeli, şonuň üçin şu ýylyň başynda aýalym bilen durmuş gurdum, çaga dogurmakda çynlakaý kynçylyk çekdi, Cs-den wagtyndan öň çaga dogurdy we çagany ýitirdik, bularyň hemmesi meni goýdy şu ýylyň ortalarynda ünsi ýitirmek bilen, men siziň bilen gürleşýän wagtym mekdebi taşladym, indi durmuşymyzy dowam etdirmek üçin hiç hili işimiz ýok jenap

Giriň

Gala

: Urt: Nigeriýa

Residenceaşaýyş ýagdaýy: Ebonyi ýagdaýy

Şäher / ýaşaýyş jaýy: Abakaliki

Telefon belgisi: + 2348138412994

Giriň

13:37

iberdiň

Bolýar – Bir gurama ýa-da birleşigiň kömek edip biljekdigine kömek etjek bolaryn – ýöne hiç zada söz berip bilemok. Her niçigem bolsa synap görerin.

asaf benyamini.

F. Aşakda ýok we häzirki wagtda bar bolan tehnologiýalar bilen ösmek mümkin bolmadyk ulgamyň beýany ( we islendik ýagdaýda, bu diňe hyýal we haýsydyr bir amaly teklip däl ):

Bilşimiz ýaly, dünýäniň her sebitinde adamlary biynjalyk edýän ýa-da olara howp salýan tebigy hadysalar ýa-da zyýanly mör-möjekler bar, ýa-da käwagt haýsydyr bir ilatly nokadyň bolmagyna ýol bermeýän Antarktidadaky aşa howa şertleri ( çözmek mümkinçiliginiň öňüni alýar, Fransiýa bilen Ispaniýanyň arasyndaky serhetýaka ýerlerde tapylan termitler, bu sebitlerdäki köp sanly agaç jaýlara howp salýar, Ysraýylda we Eastakyn Gündogardaky beýleki ýurtlarda kämahal ýüze çykýan we oba hojalygynyň ekinlerine we ş.m. howp salýan köp sanly çekirtge bar we ) we bu kontekstde meniň pikirim:

Emeli intellekte esaslanýan ýarag ulgamy açyk, şol bir sebitde bar bolan zyýan berijiler ýaly görünjek robot mör-möjekleriň köpüsini nädip uçurmalydygyny “biljek, şeýlelik bilen, elbetde robot mör-möjeklere garşy kömek etmeýän zyýankeşlere garşy ulgamlary işjeňleşdirjek duşmany bulaşdyrýar. Bu pikir, ulgam operatorlarynyň ýazan maglumatlaryna esaslanyp haýsy mör-möjekleri işe girizjekdigini hemişe biler. Mundan başga-da, şol robot mör-möjeklere atyş ulgamlaryny gurmak has uly bulaşyklyga we anarhiýa sebäp bolup biler. Bu ýagdaýda duşman zyýan berijiler meselesiniň çözülmezliginiň sebäbiniň pestisidleri ýeterlik ulanmazlygy diýip ýalňyş pikir edip biler, şeýlelik bilen pestisidleri has ýokary dozada ulanmagyna sebäp bolýar we şeýlelik bilen goşa zeper ýetirýär – bularyň hemmesi dogry, elbetde şol ýurtdaky adamlar bolýança geçjek şol bir wagtyň özünde duşman bularyň hakyky mör-möjek däl-de, robotdygyna düşüner, sepmegi bes ederler we beýleki iş usullary hakda pikir ederler.

Şol bir hyýaly ssenariýada ýurtlar gorag serişdelerini işläp başlarlar, adamzat taryhynyň hemmesinde hiç wagt bolmadyk kampaniýanyň bir görnüşini açyp bilýän bu görnüşdäki ýaraglary ýüze çykarmak ýa-da saklamak ( we bilşiňiz ýaly, islendik adamyň ýa-da bir toparyň ösýändigini aňladýar – elmydama başga bir ýerden adam ýa-da bir topar adam bolar ýa-da başga bir gezek nädip ösmelidigini bilerler öňki birini ýok etjek ýa-da işine ep-esli päsgel berýän ulgam. Bu ýörelge elmydama dogry: dünýäde ýaşaýan dünýämizde hemişe gurluşyk we weýrançylyk ulgamlary bar we diňe adamlar beýle hereket etmeýärler, emma tebigatyň özi – hemişe üýtgeýän ) gurmak we ýok etmek .

Elbetde, gynamalar bu ulgamlaryň duşman tarapyndan işjeňleşmegini bozmaga synanyşjak kiber meýdançasynda hem ösüp biler, ýa-da başgaça aýdylanda bu ýarag ulgamlaryny ulanjak goşun duşmanyň päsgelçilik ulgamlaryny dargatmak üçin şol bir kiber gurallary ulanmaga synanyşar.

G. Aşakda gözleýän programma üpjünçiliginiň düşündirişi:

Programma üpjünçiligini ýa-da emeli intellekt ulanyp wideolaryň awtomatiki döredilip bilinjek ulgamyny gözleýärin, filki.ai modeline görä, birden ( işlemegini bes edýänçä, şu güne çenli ulandym, olaryň üsti bilen döretmäge synanyşýan ähli wideolarym dymýar, we bu meseläni nädip çözmelidigini bilemok ).

Örän pes girdejili ýaşaýan adamdygymy – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek puluny bellemek isleýärin, şonuň üçin mugt ulanyp boljak programma üpjünçiligini ýa-da şeýle ulgamy gözleýärin.

Bu görnüşdäki ulgamy bilýärsiňizmi?

Iň gowy salam,

asaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, zip kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna işlenmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy ýazyň. E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

H. Ine, meniň pikir eden programma üpjünçiligi ideýam:

Ady ýaly käbir ulanyjy maglumatlaryna girip boljak ulgam, e-poçta salgysy ýa-da telefon belgileri – we interneti gözden geçirenden soň, jikme-jiklikleriň baglanyşdyrylan ähli hasaplaryna baglanyşyk alyp bolar.

Bu köp saýtda hasaby bolan we hemmesini ýatda saklap bilmeýän ulanyjylara kömek edip biler we şeýle gözleg bu ýagdaýlarda elbetde kömek edip biler.

I. Aşakda “Kupel Ram Produktion Sahramet” kompaniýasy bilen hatlarym”:

asaf benyamini < [email protected] >

To:

Koppel, Zeew

Çarşenbe, 14-nji iýun sagat 3:30

Bu zatlaryň hemmesi maňa mälim.

Bilşiňiz ýaly, ideýany goramak üçin elmydama patent aklawçylarynyň edarasy bilen tertipli işlemeli.

Alsgeýmer ýaly aň-düşünjäniň peselmegi we demansiýanyň şertleri bilen bilelikde kesellerden ejir çekýän adamlar üçin arzany ösdürmek baradaky aşakdaky pikir hakda pikir etdim:

Bilşimiz ýaly, Esasy häsiýeti bolan keseller bolan hassalar, Alsgeýmer ýa-da demans ýagdaýy bolan beýleki keseller ýaly aň-düşünjäniň peselmegi ( gysga möhletli ýat ýaly köp ukyplary kem-kemden ýitirýär ýa-da kem-kemden ýaramazlaşýan gündelik işlemek. Bu pikir, programma üpjünçiligini ýa-da bu ýagdaýda adamlar üçin dörediljek ulgamy döretmekdir. Kynçylyk, adamyň ulanýan ähli programmalaryny ýa-da ulgamlaryny şeýle sistema ýygnamak we emeli intellekt ulgamynyň üsti bilen operasiýa mehanizmi has ýönekeý we has ýönekeý bolar kesel ösýär. Elbetde, ulgamy ulanýan adamyň ýagdaýyna mümkin boldugyça uýgunlaşýan görnüşde gurmak üçin, ösüş döwründe beýni gözlegçileri, bilim pudagyndaky gözlegçiler, şeýle hem newrologistler bilen hyzmatdaşlyk etmek we hyzmatdaşlyk etmek zerur bolar.

Elbetde ulgamyň maksady, dürli maksatlar üçin kompýuter ulanmaga öwrenişen we demansyň bosagasynda durýan adamlara ulanmak üçin ulanan ulgamlaryna doly girip bilmezlige rugsat bermek ömrüniň köp ýyllygy – şeýlelik bilen keseliň alamatlary sebäpli eýýäm ep-esli zeper ýeten durmuş derejesini belli bir derejede ýokarlandyrýar.

Pikiriň özi üçin köp zat.

Bu hakda pikir eden pikirim bolsa-da, şahsy durmuşymda demans bejergisi bilen hiç hili baglanyşygym ýok.

Meni gyzyklandyrýan zatlaryň hemmesinde göz öňünde tutulmaly birnäçe zadyň bardygyny belläsim gelýär:

1 ) Men programmirleme pudagynda hünärmen däl, beýni gözlegleri pudagynda hünärmen däl, tanamak ýa-da newrologiýa – we şonuň üçin şeýle taslama ädimine ädimme-ädim ýoldaş bolup bilemok.

Bu, meniň pikir eden pikirim – we başlangyç pikiri bermekden başga-da, taslamanyň başga bir tapgyrynda kömek edip bilmerin.

2 ) Men gaty pes girdejili – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk boýunça kömek puluny ýaşaýaryn. Şonuň üçin bu pikiri durmuşa geçirmek üçin býudjetlere maýa goýmak mümkinçiligim ýok. Mundan başga-da näme: ýagdaýymyň çynlakaýlygy sebäpli, hatda gaty ýokary arzanladyşlar hem kömek edip bilmez.

3 ) Iýerusalimdäki Kirýat Menachem mähellesinde ýaşaýaryn, maşynym ýa-da sürüjilik şahadatnamam ýok. Saglyk we maliýe ýagdaýym sebäpli sürüjilik şahadatnamasyny alyp ýa-da geljekde awtoulag satyn alyp biljekdigime-de mümkinçilik ýok.

Şonuň üçin meniň ýaşaýan ýerimden ep-esli uzak bolan kompaniýalaryň ofislerinde ýygnaklara gelmek ukybym ýok.

Şeýle taslamany öňe sürmek üçin bu ýerde käbir salgy bolup biler öýdýärsiňizmi ýa-da ony taşlap, ähli zady ýatdan çykarmalymy?

                                                   Şahsy jikme-jikliklerim:

Ady – ansaf. Familiýa – benyamini.

Şahsyýet belgisi-029547403.

Doly poçta salgysy-

asaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna işlenmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: eş[email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

Web sahypam: https://www.disability55.com/  

J. Ine, meniň pikir eden soragym / problemam:

Küşt oýunçylarynyň hemmesiniň bilişi ýaly, 8 hatar we 8 sütünli küşt tagtasynda bortda ýerleşdirilip bilinjek şa aýallarynyň sany, beýlekisiniň urulýan ýerinde bolmazdan.

Beýleki tarapdan, 3 hatar we 3 sütünli kiçi tagtada, beýlekisiniň urulýan aralygynda hiç biri bolmazdan ýerleşdirilip bilinjek şa aýallarynyň sany 2.

Emma has uly panellerde näme bolýar? Mysal üçin: 1000 hatar we 1000 sütünli hyýaly tagtada – hiç biri beýlekisiniň ajaýyp çäginde bolmazdan, oňa näçe şa aýal ýerleşdirilip bilner? Ora-da, mysal üçin, 10 million sütün we 100 million hatar tagtada – haýsydyr biriniň beýlekisiniň täsir galdyryjy çäginde bolmazdan näçe şa aýal ýerleşdirilip bilner?

Düzgün bolşy ýaly: x hatar we y sütünlerimiziň bardygyny göz öňünde tutsak, iki sany bolmasa ýerleşdirilip bilinjek şa aýallarynyň sanyny hasaplamak üçin ulanyp boljak formula tapmak mümkinmi beýlekisiniň urulýan aralygyndamy? Mysal üçin, teoretiki taýdan şol bir uly tagtany, mysal üçin milliard hatar milliard sütün bilen çekip biljek haýsydyr bir kompýuter programmasy barmy, hiç biri beýlekisiniň ajaýyp çäginde bolmazdan, oňa ýerleşdirilip bilinjek şa aýallarynyň sanyny hasaplap bilmekden başga, programma üpjünçiligi haýsy meýdançalarda takyk ýerleşdirmelidigini hem bilmek ukybyna eýe bolar?

Matematikler ýa-da kompýuter adamlary bu meseläni çözmäge synanyşdylarmy? Şeýle bolsa, olaryň netijeleri näme?

K. Aşakda “Facebook” jemgyýetçilik ulgamynyň üsti bilen ISRAEL-de Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrine iberen habarym, jenap Yitzhak Wasserlauf:

iberdiň

Parahatçylyk ministr Yitzhak Wasserlauf:

Mowzuk: maýyplar üçin hemişelik ýaşamak.

Gadyrly jenap.

Men Iýerusalimden 50 ýaşly maýyp adam, köp ýyl bäri iş bazaryna gaýdyp bilmedi. Häzirki wagtda Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk boýunça kömek pulunda ýaşaýaryn we kärende tölegini tölemek maksady bilen aýda NIS 770 töweregi kömek alýaryn ( we indi bir mesele bar bu möhüm kömegi almagy dowam etdirmek – we bu barada jikme-jiklikler ) hatymda. Şeýle ýagdaýda maýyp adamyň kwartira satyn almak ýa-da hemişelik ýaşaýyş jaýynyň çözgüdini tapmak mümkinçiliginiň ýokdugy äşgärdir. Mundan başga-da näme: Ysraýyl döwletindäki jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýlarynyň ýaramazlaşmagy maýyplara hiç hili mümkinçilik bermeýär. Bu meselede size ýüzlenmek isleýän soragym, Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligi: Bu problemaly mesele barada öz pikiriňizi aýdýarsyňyzmy? Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrliginiň ýagdaýymdaky maýyplara hemişelik ýaşaýyş jaýlaryny almaga mümkinçilik berýän meýilnamalary barmy?

Iň gowy salam,

asaf benyamini.

Scriptazgy ýazyň. Aşakda Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrliginiň jogabynyň ýoklugy bilen baglanyşykly dürli ýerlere iberen e-poçta:

To:

Mowzuk: Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligi – jogap ýok.

Gadyrly Madames / Sirs.

Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrliginiň Jemgyýetçilik gözleg bölümine – kärende tölegini tölemek baradaky kömegi duruzmak karary barada ýokardaky e-poçta ibermäge synanyşýaryn MEN olardan MAGAAR kompaniýasynyň üsti bilen alýaryn – bu nädogry maglumatlara esaslanýar, olara iberjek bolýan e-poçta [email protected] meniň ýanyma gaýdyp gelýär we barmaly ýerine eltilmedi. Näme etmeli? Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrliginiň şertnama baglaşýan kompaniýasy tarapyndan diňe býurokratik özüni alyp barşy sebäpli kärende kömek töleglerini duruzmak karary skandal karar diýip hasaplaýaryn. Şeýle hem hiç kim meniň ýanyma gaýdyp gelmeýär ýa-da bu meselede nämeleriň bolup geçýändigini maňa düşündirmeýär. Bu diňe dogry hereket däl!! Näme üçin ilatyň iň gowşak bölümlerine beýle garaýarsyňyz? Näme üçin???

Iň gowy salam,

asaf benyamini.

28.6.2023 a

To: Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligi – Jemgyýetçilik soraglary bölümi.

Mowzuk: Kärende kömegi.

Gadyrly Madames / Sirs.

Men Iýerusalimden Assaf Benýamin, we köp ýyl bäri Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrliginden birden kärende kömegini bes etmek kararyna gelen MAGGAR kompaniýasynyň üsti bilen kärende tölegini tölemek üçin kömek alýaryn we bu esasly nädogry maglumat barada. Bu meselede olara ibermäge synanyşýan e-poçtaňyzyň maňa gaýdyp gelýändigini we barmaly ýerine eltilmeýändigini bellemek isleýärin. Mundan başga-da näme: 8583 telefon belgisi bilen olara ýetmäge synanyşanymda, jaňlar MAGAAR işgärlerine däl-de, daşarky gyzgyn telefon liniýasyna gidýär. Siziň üçin ýönekeý soragym bar: näme üçin maýyp adamy beýle gynamaly? Kärende tölemek üçin kömek näme üçin nädogry maglumatlara esaslanýar? Näme üçin ýer ýüzünde bu meseläni olar bilen çözmek üçin MAGAAR kompaniýasyna telefon ýa-da e-poçta arkaly baryp bolmaz? Bu meselede jogap garaşýaryn!! Programmamy MAGAAR kompaniýasyna garşy şikaýat hökmünde görmegiňizi haýyş edýäris.

Iň gowy salam,

esaf Benýamini.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Içimdäki bejeriş sazlamasy:

“Reut” -Hostel “Awiwit”,

Ha Awiwit köçesi. 6,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, zip kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıyndaky telefon belgileri: 972-2-6432551. : A: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

Kwartiramda işleýän umumy ýaşaýyş jaý toparyndan jemgyýetçilik işgäri: hanym Sara Stora-972-55-6693370.

2 ) MAGAAR kompaniýasyna ýokardaky habary ibermäge synanyşan e-poçta adresim: [email protected]

To: MAGGAR kompaniýasy – Iýerusalim bölümi.

Mowzuk: Polisiýadan iberen habaryňyz.

Gadyrly Madames / Sirs.

2023-nji ýylyň 26-njy iýuny, duşenbe güni sagat 19:32-de sizden aşakdaky habary aldym:

Salam, kärendäňiziň ahyrynda kömek tölegleri 07/2023 aýda bes ediler. Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligi, kompaniýanyň şahamçasyna gelmegiň zerurlygy bolmazdan, milli şahsyýet ulgamy https://go.gov.il/contract-update arkaly onlaýn görnüşde täze kärende hasabat bermäge çagyrýar. Elbetde Meger bilen habarlaşyp bilersiňiz. Has giňişleýin maglumat üçin * 8583 bilen habarlaşyp bilersiňiz. Salam, Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligi

Habaryňyzyň geň galdyryjy we düşnüksizdigini belläsim gelýär, şertnamadan bäri kwartiranyň eýesi bilen şertnama baglaşdym ( bir nusgasy size-de berildi ) 2024-nji ýylyň 14-nji iýulynda tamamlanýar. Meniň gol çekýän kärendäm iki ýyl, bir ýyl däl – şonuň üçin bu günler däl-de, bir ýyldan gowrak gutarýar. Şol sebäplere görä, kärende tölegini tölemek maksady bilen alýan kömegimi bes etmek kararyna gelendigiňiz we nädogry maglumatlara esaslanýandygyňyz maňa belli däl. Düşündirişlere garaşýaryn.

Iň gowy salam,

asaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna işlenmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2 ) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafbenyam[email protected] we: [email protected] we:  [email protected]

3 ) Geçen ýylda beden saglygymda ep-esli ýaramazlaşandygyny belläsim gelýär. Şol sebäpli, Bu meseläni çözmek maksady bilen ofisleriňize fiziki taýdan gelmek gaty kyn bolar – şonuň üçin bu meselä garamagyňyzy we maňa rugsat bermegiňizi haýyş edýärin meseläni çözmek maksady bilen sizi size gelmäge mejbur etmezden, bu meseläni öýdäki kompýuteriň üsti bilen uzakdan çözmek.

4 ) Häzirki wagtda gol çekýän kärendesimiň bir nusgasyny size ýüz tutýaryn – aýdylyşy ýaly, kärende gol çekenimde bir ýyl ozal size gowşuryldy.

5 ) Indi size bu habary faks bilen iberýärin, sebäbi e-poçta sizi pniot@moç.gov.il-e ibermäge synanyşdym we barmaly ýerine ýetmedim.

L. Aşakda häzirki wagtda ( bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýalňyşlyklar zynjyrynyň beýany bar, bu sözleri 4-nji iýul, sişenbe güni ýazýaryn, 2023 ) sebäbi zerur bolsa we zerur bolan halatynda Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligine ýüz tutmak mümkin däl:

1 ) Kärendeim bir ýyl töweregi gutarýar – M.G.R. hem gowy bilýär. Onuň üsti bilen kömek alýaryn. Muňa garamazdan, kärendäniň bir nusgasy takmynan bir ýyl ozal M.J.R. Maňa habar ibermek kararyna geldiler, onda kwartiramdaky şertnama gutaransoň, 7-nji aýda hasaplanýar/2023 Täze şertnama bilen olara gelmeli, ýogsam alýan kömegim bes ediler. Gysgaça aýdylanda: nädogry maglumatlara esaslanýan kömegiň bes edilmegi.

2 ) MAGAAR kompaniýasyna bu meselede ýüzlenmä jogap berilmedi. Jogaplaryndan: “Biz geçdik”, “gözegçilik ediler” – elbetde bu zatlardan hiç zada düşünmek mümkin däl. Bu ýalňyşlyk görnüşine duş gelýän raýat hökmünde hökman jogap bermäge hukugymyň bardygyna ynanýaryn.

3 ) Bu ýagdaýda Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligine e-poçta ibermäge synanyşdym. butssaf197254@ iberýän e-poçtalarymdan baş[email protected] maňa ýeke-ýekeden gaýdyp gelýär we barmaly ýerine eltmeýär. Şonuň üçin men siziň petiklenendigimi ýa-da näme üçin Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligine e-poçta arkaly habarlaşyp bilmejekdigimi bilesim gelýär.

4 ) Iki gün öň ( Muny 2023-nji ýylyň 4-nji iýulynda sişenbe güni ýazýaryn ) M.G.R. NIS 100 möçberinde kärende tölegini tölemek maksady bilen kömek pulunyň hasabyma geçiriljekdigini habar berýär.

Bu kömegi köp ýyl bäri alýandygymy görkezmeli, häzirki wagtda aýda NIS 770 bolýar – we näme üçin aýda diňe NIS 100-e çenli azaldylandygyna düşünemok. Şeýle ädim üçin hiç hili esas ýok.

5 ) Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligine e-poçta arkaly ýüz tutan ýalňyş habarym:

[email protected]

tax’message

10:50

,No You can for delivery: My letters inquiries the public of the Ministry of Construction and Housing

Undeliverable: letters to the public inquiries of the Ministry of Housing and Housing

Yahoo/Inbox

[email protected]

to:

[email protected]

Tuesday, July 4 at 10:50

Delivery to these recipients or groups failed:

[email protected] ( [email protected] ) It was not possible to deliver your message because you do not have permission to send to this recipient. Ask the recipient’s email administrator to grant you permission, then try again.

Diagnostic information for administrators:
Creator server: SVPEXC16.prod.root.moch.gov.il

[email protected]
Remote Server returned ‘550 5.7.129 RESOLVER.RST.RestrictedToRecipientsPermission; not authorized to send to recipient because the sender isn’t on the recipient’s list of senders to accept mail from’

Original titles:
Received: from SVPEXC17.prod.root.moch.gov.il (172.24.30.117) by

SVPEXC16.prod.root.moch.gov.il (172.24.30.116) with Microsoft SMTP Server

(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id

15.1.2507.6; Tue, 4 Jul 2023 10:50:09 +0300

Received: from mail-int20.gov.il (192.168.174.2) by

SVPEXC17.prod.root.moch.gov.il (172.24.30.117) with Microsoft SMTP Server

(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.2507.6

via Frontend Transport; Tue, 4 Jul 2023 10:50:09 +0300

Received: from blue-av10.tehila.gov.il (unknown [147.237.70.51])

by mail-int20.gov.il (Postfix) with ESMTP id C933120095250

for < [email protected] >; Tue, 4 Jul 2023 10:47:55 +0300 (IDT)

Received: from blue-av10.tehila.gov.il (unknown [127.0.0.1])

by IMSVA (Postfix) with ESMTP id 86D41DE050

for < [email protected] >; Tue, 4 Jul 2023 10:50:09 +0300 (IDT)

Received: from fe-vex-1.insight.gov (unknown [147.237.71.81])

by blue-av10.tehila.gov.il (Postfix) with SMTP id 7B13BDE04E

for < [email protected] >; Tue, 4 Jul 2023 10:50:09 +0300 (IDT)

Received: from localhost.localdomain (localhost [127.0.0.1])

by fe-vex-1.insight.gov (Postfix) with SMTP id 4QwFM53TKYz3x6d

for < [email protected] >; Tue, 4 Jul 2023 10:50:09 +0300 (IDT)

Received: from mx2.tehila.gov.il (unknown [147.237.71.4])

by fe-vex-1.insight.gov (Postfix) with ESMTP id 4QwFM43L9Fz3x6G

for < [email protected] >; Tue, 4 Jul 2023 10:50:08 +0300 (IDT)

Received-SPF: Pass (mx2.tehila.gov.il: domain of

[email protected] designates 74.6.128.31 as permitted

sender) identity=mailfrom; client-ip=74.6.128.31;

receiver=mx2.tehila.gov.il;

envelope-from=” [email protected] “;

x-sender=” [email protected] “; x-conformance=spf_only;

x-record-type=”v=spf1″; x-record-text=”v=spf1 ptr:yahoo.com

ptr:yahoo.net ?all”

Authentication-Results: mx2.tehila.gov.il; dkim=permerror (signing time is in the future) header.i=none; spf=Pass smtp.mailfrom=assaf 1[email protected] ; dmarc=pass (p=reject dis=none) d=yahoo.co.il

IronPort-SDR: 64a3cc04_EIZf14anoutOMAcikn5kCFXbCOlDmLDJCtqXmQIOWovm5Ng

CMTowFLm/25TShKOEUlXVrMoIiwaULsmCDTYCQw==

X-IPAS-Result: =?us-ascii?q?A0FbAADizqNkhx+ABkpaHQEBAQEJARIBBQUBgXsIAQsBg?=

=?us-ascii?q?jKBSjEHCBQzhFKGdYEopzGBfhMBAQxEBAEBAwEDOIRHGCqFSwIkATQJDgECA?=

=?us-ascii?q?wEBAQEBAwIDAQEBAQEBAwEBAQQBAQECAQECBAIBAQEBAhABAQEjFwcOECeFa?=

=?us-ascii?q?AEMCIIvIn1WAQEBLSsCRz8GIxEMAQE4DwkcAiYCAgJKCwYTgn4pgX8BAzEDj?=

=?us-ascii?q?SSQeIs5gRoCFoEBggkBAQYEAwIDr2uBX4EfCR14LQGESAqILTeBP4J4gg1Cg?=

=?us-ascii?q?UuFU4I5AoNEgmcHCY4ShV8HMoxwgSdvgR43Z3oCCQIRZ4EICF4mgUk+Ag1VC?=

=?us-ascii?q?wtjHIEACUyBeQICEToUU18ZGwMHAwh9EC8HBC8mBgkYCCclBlEHFxYkCRMVQ?=

=?us-ascii?q?QSCMYEnCoENPwMSDhGCV2E8G06CagkXCwM4U4EGElIDCQMHBSwdQAMLGA1LE?=

=?us-ascii?q?Sw1FBtHAYEHF2OBVyJIql4BAQGOFQm0OWYJAQYCXoIvORssmxaGBTMulxuSD?=

=?us-ascii?q?5gkIJEzkhOEWDWBLjqBXIJegUlPAxcCD44gGTiFc40pRDFFCw6CBAGJQgEB?=

IronPort-PHdr: A9a23:KRhAJhT2qD47+8/zA5lfNDlaQNpsoumaAWYlg6HPa5pwe6iut67vI

FbYra00ygOTA8OCsLkd0bOe8/i5HzBavNDZ6DFKWacPfiFGoP1epxYnDs+BBB+zB9/RRAt+I

v5/UkR49WqwK0lfFZW2TVTTpnqv8WxaQU2nZkJ6KevvB4Hdkdm82fys9J3PeQVIgye2ba9vI

BmsogjdqMgbjZF/Jqs/xRfFv2VEd/lLzm9sOV6fggzw68iu8JNj6Shcp+4t+8tdWqjmYqo0S

qBVAzshP20p/sPgqAPNTRGI5nsSU2UWlgRHDg3Y5xzkXZn/rzX3uPNl1CaVIcP5Q7Y0WS+/7

6hwUx/nlD0HNz8i/27JjMF7kb9Wrwigpxx7xI7UfZ2VOf9jda7TYd8WWWxMVdtXWidcAI2zc

pEPAvIPM+hYsYfzpEYAohSiCgejCuPhzSRFhmPt0qIhz+gsCx3K0Q4mEtkTsHrUttL1NKIKX

OKwy6nKyCjIbfZT2zv+7YrEcRUjrfKRVr93a8XR0lIvGBnLjlmNrYHoPS2Z2+QCvmWA7+tvT

+Kvi2kgqw1rvjevwd0giojNho8MzF3P6Cp2zpovK9KiVE57fcCrEIFWtyyCKod4Td8vT31pt

SokyrAIuZC2cDYXxZk6wxPSb+KKfomG7x79V+ucISt1iXx7db+ihRu//1atx/H8W8e631hGs

ixImcTPuHAVzxHe6MeKRuF880u7xDqDyQPe5vtKLEwpk6fQNoQvzaQqlpUJtETOBi/2l1vyj

K+Rbkgk4e+o6+LmYrr6qJKQK4B5hhj+P6kvgMCwHeM4Mg4VX2ie4+Swzrjj8lf4QLVOlPE5i

afZvI7AKcUbvKG5AwhV0oE55xmjCDem1cwUnXgBLF1bZBKKl4rkNl7ULP35F/uznkqgnTRxy

/3II7HtGpDNIWLCkLflc7Z98UlcyA8rwN9F/JJUEasOIPzuVkL1ttHUEB80PgOvzufnEtp91

oQeWWWVDqCFN6Peq16I5uY3L+mKf4AaoCz9JOQ95/7ykX85nkcQcbSx0ZsNdH+4BuhmI1meY

Xf0mtcBF2YKvg0iTOHxjV2CViJcZ3aoU6Iz4TE7FpiqDYbHRtPlvLvUlj+9H5pKTmVBAVDKH

nD2MYSAEb9YcCSTJdNJlzsPVf6uTJFn1BX45yHgzL8yye0zssr/+nWsM5c9s+TIjhg8rG0rV

ZnB+3CET2Zz2GgPAT4yivMs6Xdhw0uOhPAry8dTEsZesqshunQSbdryuVgAOr/UQXbcoXBU

AO8T9erCi11Bso634pXOx45U86621SL1iapArpAjfjDDYcs/PfGmzDrOs8o+DaJ2IE7klBgS

8RGL2zgjal6uEybXtaVwxjGyf7rQOAa2yjAnI/i5W+e5gdEXQ5xVayDUncBIErS/pz15ULHG

qejE7EqKBFG04bCMapFbNzvgh1aRfLucNXFK2O303uwCF6G26+RdoerM2UQ1SnQEg4FxgYU+

3vVfRMmCHKZqnnFRCdrCUqpZkrt9edkr3buR1Qvxg/TPhI7iuad6xcVgvvaQPRV37ZX8Csko

i9/SU60xMmeS8LVvQdjca5AKd88+wJB0mTU9kRxa42pL6dlwFUZNQVz16/3/y1+EZ4I0c069

jU2wQpzLave31RfMTKcj9j8PbjeK2+6+x7KCeae00rF2djPq/hVtagQulzjuwbvHU1k8nEv3

9RO0nSa74nHF0JNDdSvFB9tp14h/vnTeWEl6pnR1GFwPKXR0HeKwN8vCOY/i16hc9pZLKKYB

Vr3GsweCdKpLb9ikFyoYxQYeeFKofFoeZ3gLqHWnvXyb4MC1Hq8gG9K4Z5wyBeJ53A6VuPI3

pIMhf6fwE2GU2SZ7h/pv8bplIRDfTxXEHC4zH2uDZVKb6MrLNlRVDuGMsS3wdI4jJmrWnoSp

zvBTxsWndSkfxafdQm31BZL3EpO8CP9xHeQ3jV0lDZvpa3Z3SiEkKzyMREAPGBMXmxri1zhd

JOsgecdWky5PG1L3FO1oFz3zK9BqOFjPnHeFA1WKjPuITgoAeOg86CPaMlV5NY0vDVLBa6iN

EuCROe1uwcAgTLqH2xZgjs8clTI8t3hgwYomWudK3E1qnfFMZZ5wROVjDQzbe9Y3j0BAiJ/z

zjTVAHUAg==

IronPort-Data: A9a23:by23fKs+Mm3TZ9VrLrV57EKOSOfnVORaMUV32f8akzHdYApBsoF/q

tZmKWrVMvvZamHxKdklYYvl/RsG6p6DnIM2Sgtkq38xRXgS9ZOVVN+UB3mrAy7DdceroGCLT

Sk9QoKZcJ1rFC+0SjOFaOWJQaxUjPnQLlbaILCaYngZqShMEX9+10oLd9YR29Iu257ha++0k

Yuai9XFP1O40CJDPGsR6qaSwDtip/2aVAkw5zTSXtgV+geH/5UpJMhHf/rpcCOkGtM88tOSH

o4v8pnmpgs1wD92V7tJop6jGmUWT7jbOxS5i3Y+c8BOVTAb+0Teeo5iXBYtQR8/Zwehxrid+

/0U3XCEcjrFC4WX8Agrv7u0JAklVUFO0OevzXGX6JbLnhOeKxMAyd02ZK09FdRwFupfWzEer

aRwxJngoXlvisrvqI9XRNWAiex7a8/iPaYj+UtMlx7lI/0NApHcXbnzsIowMDcY3qiiHN7FY

MwYYmE3MFGdPVtEPVEMDYh4me6pgj/1fWceuVuVoq1x6G/WpOBz+OexdoSTI4baA54M9qqbj

jquE2DRCwoBPdLGmGXfry6El+bPmiS9U4VUFbnQGvtC3gTCmjdPWUx+uV2TuMnhpnCPQNhjF

GtJ6hgWlYIjzEOkQYyoN/G/iCXY4UZFBII4//cBwBmLy63IywOeDWhCQTlfLt0i3PLaXhQx0

VmIlIixWXky7vueTnSG863SqDqzPW4fIzVEdCYESgxD6N7myG0usv7RZo4kFqe0q+G2Ix2q7

AykpwN9hqoNkfdegs1X4mv7qz6ro5HISCs86QPWQn+p42tFiGiNONHABb/zsqgoEWqJcrWSl

CRfwpfEtYjiGbnIy3zTEbxXdF28z6zdWAAwl2KDCHXIG96F33mofphX+i0WyKxBa5pcKGKBj

KP7nw5OrK5UJnjCUEOaS5m2DcUhlvC8UIm7EPvTaMFLeN50fQ6DuitgPwiB1mDqlw4nlqRX1

XannSSEUidy5UdPlmPeqwIhPVkDm3hWKYT7GMiT8vhf+eDCDEN5sJ9cWLd0Usg37bmfvCLe+

MtFOs2Bxn13CbOuMnWPoNZJfAlUdhDX4KwaTeQJJ4ZvxSI5QAkc5wP5mNvNhqQ8w/gOxrugE

o+VBBAEoLYAuZE3AV7WNSg6N+uHsWdXvHs7OitpN1jxs0XPkq7whJrzg6AfJOF9nMQ6laAcZ

6BcJ62oXK8VIhyZoGt1UHUIhNc/HPhdrVnSZHXNjflWV8IIejElDfe/IVu3qHBWUXbs3Sb8y

pX5vj7mrVM4b1gK4AvrhDiHlgzZUaE1wboqBRn7MZNIdV/y8YNnDSX0g7Vla4sPMBjPjH/Sn

QqfHR5S96GHrp4X4ev5o/mOj76oNO9iQWtcPW3QtoitOQfgo2GM/I5nUcSzRw77al/awquZS

N9u/6nOC8FfxFdumKhgIolv1pM7tofOpacF7wFKH0frTlWMC5FgKSKg3ftNm/Br1J4AnyacB

3Ow+sdQKOiLMtK4CFQ6BREEa96b3qo+gQji7vUSIWSr3HZJwYCGCRlqZzjLrRBjAYRaYYAX/

v8DhMso0CmDuDcVHY+FvB9p50Kzc00KC/gjiZNKUa7t0hEKzHMba7PiKybG2rO9QPQSDRByO

R6Spq7Jp4oE93r4a3BpSET8h7tMt6oBqDVh7QEkJW3QvvHnm/Vu/hla0QpvfzRv1h8djt5CY

Dl6BXZUe5eL0Sxj3vVYfmaWHApEOh2V12rxx3YNl0zbV0OYbXPMHkJsJdey+F0lzEwEcgh55

L24zEPXYQTuduz13QowXhdrkOy8bNpT8gaZpturMf7YFLYHYB3koJSUW0w2lzXdD/gcumj7t

Mhx3eMpaaTEJS8a+KI6LI+B1IUvchOPJU0cYPdH4qkMGWP5ahjq/QSzcWS0XN1HIdrW+k7lF

/1RItlrUja78SfT8wEkBbAGMuJ2lqRx5f4pWLDiFUgZuZSx8xtrt5Px8HDlpWkJGt9Br+c0G

rnzRRmjTFOCpCJzsHDfieV5IU+qSIEgSCyg+fGq4cMLOokmsuoxQXot07CxgWqZADFn8z2Qo

gnHQa3clM5m9qhBgKruFbdlFSyvCNauStmNzh+/g+5OYfzLL83KkQEf8XvjHgZOOIouS8ZFr

quMvPH3zXH6ku4PCU6BoKa4Fo5N+cmWd8hUOJiuLHBlwA2zaPW16B4Ho22FOZhFle1G3faeR

iy6VpqUVcUUUNJj1nFqe3BgMxICOZ/WMIbkhw2A9sqpNDZM/zDDHt2d8V3RUVp6bQ4NYp33N

R/1sa2h5/det4V9OyUHDPBHXb59Dk3oA4UjUuHy7hyaMzGRoleCs5Sziz4lzy/vD32fMcfl4

KDqQgr1WwSytZrpkvBYkd1WlT8GAElthdIfehomxOd3rDSmAEotD/UvAb9fBr56yiXNhYzFP

hfTZ24cOADBdDVjcySkxu/8Xw2aV9c8Cv2gKhMHp0qrOjqLXqWeC75c9wBl0Xd8Wh3n6MqFc

dg+2HnBDiKd86FTZ9Q4x6KE2L985/bg2Hg311j3kJXyDzYgELw67iFdMzQXZxPXMfPmtRvtF

TE5S1kRFQv/AQT0HN17cnFYJAABsXm9h380ZCOI25DEt5/d0OREz+blNvru1qEYKv4HP6MKW

Wi9Ul7lD7p6AZDPkfBBVxMVbW1cUZpn3fRW6IfyTA0VmOe77SImO6vuWAIRGdo69lc3/0z1z

1GR3pT1OKhJxI29FlFbJcXlNq+dik4xMgw=

IronPort-HdrOrdr: A9a23:vz6n2Kwj6jfTp+kM139dKrPw1b1zdoMgy1knxilNYDZSddGVkN

3rufgd2wL04QxhI03I/urwXpVoIEmskqKdhLN7AV7MZmjbUQeTTL2KjrGSpwEIeReOlNK1vJ

0IG8ZD4Z/LfCFHZK3BkWyF+rgbsbq6GdiT9J/j5kYodydMS4slwiVYLkKgMmNQLTMtObMJUK

Cb4cpM4xqMEE55Uu2LQkMCWOjI4/nl/aiLXfZTbyRL1DWz

X-Talos-CUID: 9a23:rqAY72E1Mo+LjdRNqmI/s0gdG+UZMUfxlljsDUSTSmd2VqGsHAo=

X-Talos-MUID: 9a23:IWJDDAmJ02k30Wu6eqwDdnp7BJ9E3ZW1AnwytsgWifG8Hz1INDiS2WE=

X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true

X-IronPort-AV: E=McAfee;i=”6600,9927,10760″; a=”61943499″

X-IronPort-AV: E=Sophos;i=”6.01,180,1684789200″;

d=”scan’208″;a=”61943499″

X-Forwarded-For: 74.6.128.31

X-IronPort-Outbreak-Status: No, level 0, Unknown – Unknown

Received: from sonic304-56.consmr.mail.bf2.yahoo.com ([74.6.128.31])

by mx2.tehila.gov.il with ESMTP/TLS/ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256; 04 Jul 2023 10:36:35 +0300

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.co.il; s=s2048; t=1688457002; bh=nl0lpRw8UHFthcZYXVKVMSCXZMTK+EFLtM/FRiT8w1M=; h=Date:From:To:Subject:References:From:Subject:Reply-To; b=Y1z+462oETDRimloEQ2SW6Pa0HynKprhdr1Yu2QRAF7fEHIvjHWPC7iECNXcrx+0iyCRr9BcPSUV50et0wfDBGye3C5Vsog0fjnoroIeWoYopxDBjzHAlUo9mvqKR1xN1pdLrOtH6/yI6nrm2dXpa7ZJMGOa+tkGwwr2F++ DSFb3tghgl5gt1RjgxGrsjJU7W3Yx3fk8kSITCX2Ta72o0JWSjnQa2bl9cNbxzZA1s4J/H9uU808lf071z+HxfbuPiNRvLB+1xONA+5jwbWsxKpcpUn1qfD0i9ZaeX5PCpJQQAz97eb3EZpT4toh1Joef9I9Koin3qm FufXYKeOD+Eg==

X-SONIC-DKIM-SIGN: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s2048; t=1688457003; bh=enm17tWKyZzzhUMDiMofnlmeope3AnMQtfJO1XcxGKE=; h=X-Sonic-MF:Date:From:To:Subject:From:Subject; b=s46Y2bzp94lfUGuDtc9RZu0mO0Hsv1LdB1VwAZr24SLd3CWY/ptSjo84F4qg59UsW/zOnuhq+rHLZ2mgsFJAkyOh0CK4y60Dj5xTXdRDzWVhH7mQ91Rfe113P9C1tgHqZobiWz4+FWCr/q87LVcHUkL lADzTDWBbHvnEBOWT1oTdAcRwfc4Fwp0ALECN2TIAnXefmSLd8IdjOa2gS/CNnDFVXSDppBuZ5rwfqR1PROtETLZoKE/vihi5+fKssLJomYot5kcrgOGT4/IVGF7KH3ZZ/Vhgug2Aecj5oW1F6Zs+AEs/L4Q6SSMcecO/F4oxvkgtx CUcVmupo0ICRyr+/g==

X-YMail-OSG: nsMvjPYVM1npv2CKl_wuThvmoCtPIeFpVvezsXST0tfXjL6t2eTN5K0gYV9TBZX

lMRu0ADQDf8BZ2PfkWB63KmJH318JDrSKtFo_y4WA2myn6HhHQk7xSRKQpKGCu.KTUhZmXJr8h86

DMPgjnvgkv9kBxx9XVr_ZRVG_rUIDjwmOZmswXMO7M4po66zaJWmrxttke3jQjxw1gzplQO_uzTm

7_WeYYl.eRfRLZmXzfGlgRenJtdupMNDCpYdkCy.iKMtR7Im5RIl5fpGLaCEZAkGu1cF8boqHPKI

aU7BqY49B.OuYZtN1dPv057lhNAU8UXiaL36.Y3tgCGk5u2dPryDI0OkbhYoZqesEkhiTAroPbfb

kbHXQVgHLj0lIf_fME_jEEbIGdvrp36euWv2mIJgK_z77OMVFr9SKmDYwYo3EXsitQj0Knj8VAWc

qJ6SESAirUYrc4Qk1Um64y5IrOjktXXnddvRA6cyCt6IXkFdDISMYTbmQ7mWgIj9rnzQhtSLkaVb

pMQlC0U3jDrZwxKPVVYLfejnqfYuzL3cI91JL.MJEWq1l8ZhiDVMHwpknC5Hx2J0S6fAetHpSgLu

bWu8fxkjXu8TOdHVcloLCQMr45wjVUAIwXHekdXWOXff6BKtjqEWUf5RkPvlaUFBEwgraZ_nW5t0

oJMn6W1iOljh2uUGODRqvNfz2k_id_2g2rW5ui2GgIAcAhTURMfbPLmevAyr793KyS2qSf_Ybe2H

NaidTfaBu8lygDg5Oi8vmdcx05oW4F0sQ2vc5hbhPwkJ5LUz6vXNY_PtKfcb.KJ8nNO7sMFByp_1

DMQYnNrgWMa5IP.nj2uP4SWcPjwo.uEAapUhwnV8DhuswVspus_eWk7H8YQg_eGVrtvWlTgTV4Hs

Luxmf7a8wBrJ_03l_qPw5sH2_GYJCMgDkYtZy_4w2ANIkcDf4_ZRJxjve9IZqVcPsdU3uWMLDLVI

hmXyWegKo3Km18kFsm3guhgoMwN_4UzqMrgngeVRRLILSKTcG3E.T.9N31Ljhy2gyExI07gIRbkC

0pOtHGSPP2e.oKJBoAIT7eDRXF.WE4szFdM2KPoeydm.9ulBIVGh4qkzwJZ0RSoyNoclk.nTxCym

gpuum.LWsaScF7LjFmDoiz24VNorbTCk2XNFoj.kJaHX5iC_ORjtGOnsOO0RwzPOoNigVMPiy4Zs

a0.GcX0KQKjloU9CBwrxP7pe9V5wCpCTzTIupTlMaoMyxcv91HsZS78dwOJTPb_S_zOMYkDonnDu

rSWF.E7gn8kFqMyz26Qu0Uoy86gyAH_tdduZX5shUrTZ0NzOOgX1VFuq2Ixd1ug6F76.SVIlRk9m

8VQ2FqpEesGsx3IfCKa1A4aTdIYj2.aI42KhvMPfSX2NjI4Smnp_D189or_aZxO9wpD1IeFwF9rr

QExV9BBsJVPIaqeNb154NSbbtnYpbX8Hz.VsfILPUoDaJwodLlkQoJGHcZ4YORE078DXD646FoZM

M_I9.iQe47cIGL10mxuiGTD2dHW7Z3MK_4VWAeso_Ty27HzVynP_0jd3xbQixyRUj8ULJx_pn9Ta

meVrqtsiwwbLGeQ6to2nyykBs7KHMJEWU96KEjz9zdM.vrlWuGqokSgyF2.33wdqQVhVwIzBhK5w

O46ayCBp0tBpf_f0qWb6Y7P.qNX1yWqx0RXKdQ3ZVvqjFGxSK17rcM6UduPbAQSE4AnUS6LrMXF5

6odb51pA0kolTg_hbrGECUEModVA9LZqZ_wCV_EfdFV28gcxzFuvnHxtkrcWaCkNJjKh0hOOhNsn

0Zar7zQaRH1jdEer0mrfkDt63aMXc7cyqsjOnbUDfKNMbp4HV5mkFknpuCWzI76wAr05lTc5rI3Y

sEkxaUnoj4ahmnELxhxgKJgTu3XY_Dp3RusWLAv_B1w5id8c8kyEix4ebrWR6FEpGkECdeNQGB2X

iwAupuuFs0k.o_865zNFgbny5foSVlQgMtbv8OQbKmaJn.PgWKmAgK5qBq7.7G3ESYowVhod7Qof

ZdWKq5l5IWSjrdLGsccYvEYzBe9YWFQOTEEA4ct.BggICBxaGbxYr_NdEX5jYEIevZ3_PbCWIDQo

k7p2W3iWWU5iGk3F1Q6CvD0.YhofSpqT276u53VGgI5nsfi5YXCcjUkolkQL4kZh5URARuKzb4t2

zuevKT7G7Xyn1MUP99G98MIVYGpXHNT5jyRCxsmtC3F6AZCkgpyYA1bB4ugnKTdMkPidBI5jVXKp

Urcxb2uBtTdzuE8wdwQukNMue0O4NxKVr

X-Sonic-MF: < [email protected] >

X-Sonic-ID: af7799b6-11f0-40dd-83a2-bd7a2380c81e

Received: from sonic.gate.mail.ne1.yahoo.com by sonic304.consmr.mail.bf2.yahoo.com with HTTP; Tue, 4 Jul 2023 07:50:02 +0000

Date: Tue, 4 Jul 2023 07:49:58 +0000

X-FireEye: Clean

From: =?UTF-8?B?15DXodejINeR16DXmdee15nXoNeZ?= < [email protected] >

To: ” [email protected] ” < [email protected] >

Message-ID: < [email protected] >

Subject: =?UTF-8?B?157Xm9eq15HXmSDXnNek16DXmdeV16og15TXpteZ15HXldeoINep?=

=?UTF-8?B?15wg157Xqdeo15Mg15TXkdeZ15XXoNeZINeV15TXqdeZ15vXldef?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=”UTF-8″

Content-Transfer-Encoding: base64

References: < [email protected] >

X-Mailer: WebService/1.1.21612 YMailNorrin

X-TM-AS-GCONF: 00

X-TM-AS-Product-Ver: IMSVA-9.1.0.2073-9.0.0.1002-27730.006

X-TM-AS-User-Approved-Sender: No

X-TMASE-Version: IMSVA-9.1.0.2073-9.0.1002-27730.006

X-TMASE-Result: 10–1.617500-10.000000

X-TMASE-MatchedRID: Rpvkh2AwXOWz6cuM28lPHapLARk+zpBZtH69phJ53CUaGIQDC5wF+++5

f0cB5RxO4vM1YF6AJbaYRPlDELJ5/NLvsKjhs0ldGZ01ekRz+6TEQdG7H66TyHEqm8QYBtMO3ft

RIGpY0Rrj1UB+xZEHgKJQa03QxmtWIi4bQZGSnIUZ+XtYnA/XBHYvaRV+KhtG9D/BTIrPG/VCxK

4D+6GnlMmpcJmRLO19peVR1sJRFU+MGswxhm3ug9wVp0dG4pR9Mcp09utvdsU=

X-TMASE-SNAP-Result: 1.821001.0001-0-2-1:0,12:0,22:0,33:0,34:0-0

Return-Path: [email protected]

View original message

M. Aşakda “Avivit” umumy ýaşaýyş jaýynyň işgärlerine iberen e-poçta:

Iň soňky öýde.

Yahoo / sent

  

asaf benyamini < [email protected] >

To: [email protected] [email protected]

Penşenbe, 6-njy iýul, sagat 15: 49-da 

Salam Wardhan:

Mowzuk: özüňi alyp barşyň.

Gadyrly jenap.

Maňa düşnükli bolmadyk sebäplere görä, şu gün, 2023-nji ýylyň 6-njy iýuly, penşenbe güni sagat 2: 50-de bolan öý sapary wagtynda., gaty agressiw garaýyş bilen geldiňiz we maňa gödek we gödek hüjüm edip başladyňyz – edil şonuň ýaly we sebäpsiz.

Bilşiňiz ýaly, bu meniň hiç hili prowokasiýa bolmazdan bolup geçdi.

Muny dowam etdirmek isleseňiz, Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýynda öýe baryp görmezligiňizi haýyş ederin.

Adam ýaly hereket etmek isleýärsiňizmi? Şonuň üçin mundan beýläk gelmegiňizde hiç hili mesele bolmaz. Wagşy ýaly hereket etmegi dowam etdirmek isleýärsiňizmi? Şonuň üçin diňe gelmeseňiz has gowudyr we ine şu.

Käbir zatlar diňe ýerine ýetirilmedi.

Iň gowy salam,

asaf benyamini- “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň gaçybatalgasyndan ýaşaýan.

Scriptazgy ýazyň. Şahsyýetnamam belgisi: 029547403

N. Meniň baglanyşyklarym: 

1) sahypa ‘ähli hyzmat’

2) “Facebook” topary “ýalňyzlykdan çykýar” 

3) topar WhatsApp salgysyny ýüklemek Ysraýylda garry aýala kömek pullary

4) Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň terjime hyzmatlary

5) Assosiasiýa’Begin Haim bilen halas etmek we halas etmek 

6) rumble.com wideo paýlaşma

7) finzmo kompaniýasy

8) Assosiasiýanyň dostlary ýolda kömek

9) kompaniýanyň maglumat gutusy 

10) trawma ýagşylyk – trawma pidalary üçin birleşme

11) Zenanlara dogluş salgysyny bermek üçin setir, zorlukly ýa-da kemsidiji salgylanma

12) Günüň üçegini gurmakda paýlaşylan jaýlara hemmeler üçin kömek

13) Birleşme, körler üçin zerur gözler we ýürek

14) maýyplyk oýny – maýyplar üçin halkara tanyşlyk saýty

15) koordinator ‘minaranyň çyrasy’ adamlara ýetmezçilikleri görmek ýa-da kör bolmak

               - Aalňyşlyk tapdyňyzmy? Bu hakda maňa aýdyň -
Print Friendly, PDF & Email