Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Esasy kanunçylyk. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » הפוסטים באתר » Esasy kanunçylyk.

Esasy kanunçylyk.

 

Kim üçin:

Mowzuk : kanunçylyk meselesi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Ysraýyl döwletinde belli bolşy ýaly, beýleki ýerlerde bolşy ýaly, ýaşamak kyn düşýän we garrylar ýa-da maýyplar ýaly maliýe kynçylyklary başdan geçirýän köp sanly ilat bar.

Mende meseläniň hemmetaraplaýyn esasy kanunyň çäginde çözülmegi ýagdaýyň gowulaşmagyna sebäp bolup bilermi diýen sorag bar. “Sosial hukuklaryň esasy kanunynyň” güýje girmegini göz öňünde tutýaryn – bilşiňiz ýaly ýyllar boýy dürli habar beriş serişdelerinde-de agzalýar.

Bu kanun bilen baglanyşykly meseläni 2007-nji ýyldan bäri Ysraýylda maýyplaryň göreşine gatnaşan biri hökmünde gozgaýaryn – bu meselede siziň pikiriňiziň nämedigini bilmek isleýärin.

Hormat bilen ,

Asaf Benýamin .

A. Neubach journalisturnalistine iberen e-poçtaňyz . Gynansagam, ikinjisi meniň haýyşymy kabul etmedi.

 

—– Iberilen habar —–

Byazan: Assaf Benýamin <[email protected]>

: [email protected] <[email protected]>

Iberilen senesi: 2022-nji ýylyň 7-nji sentýabry, sagat 11:21:07 PMGMT + 3

Mowzuk: Hanym Karen Neubaça ýazan hatlarym .

 

Hanym Keren Neubaça salam :

Mowzuk : Neşe serişdelerine gözegçilik meselesi.

Hormatly hanym.

Men, 49 ýaşly Asaf Binyamini, Iýerusalimdäki ” Reot ” birleşiginiň akyl taýdan kynçylyk çekýänleri üçin, Saglyk ministrliginiň adyndan bejeriş sebedi bilen işleýän jemgyýetde akyl taýdan kynçylyk çekýänler üçin ýaşaýyş jaýynda ýaşaýaryn. .

Psihiatrik dermanlary kabul edýärin – soňky ýyllarda akyl saglygy merkezleriniň psihiatrlarynyň psihiatrik dermanlara gözegçilik etmegi bes eden çydap bolmajak hakykat ýüze çykdy (bilýärin, munuň manysyz boljakdygyny bilýärin – ýöne gynansak-da, bu hakykata wagtal-wagtal duş gelýärin) . Veryöne gaty pes girdejide ýaşaýanym üçin – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pullary – lukmanlara hususy gitmek meniň üçin mümkin däl.

Todayöne bu gün başga alternatiwa ýok, sebäbi akyl saglyk stansiýalarynda psihiatrlar hem indi iki sebäbe görä maňa ýüzlenmeýärler:

1) Bejergä kynçylykly çemeleşme – her gezek stansiýa baranyňyzda akyl taýdan ýaralananlar awtomatiki usulda akyl taýdan kemçilikli adamlar hökmünde garalýar – bu lukmanlaryň düýbünden diňlemezligine sebäp bolýar. Wokzala gelen pursatymdan başlap, lukmanlar ýüzleý ýa-da iň az tanyşlygym bilenem tanamazdan haýsy kynçylyklary başdan geçirjekdigimi anyk bilýärler. Bu, maňa ulanylýan nädogry bejeriş amallarynda, şeýle-de onuň bilen baglanyşykly kemsidiji garaýyş bilen hyzmatdaşlyk edip bilmezligimde wagtal-wagtal ýüze çykdy. Üstesine-de, klinika işgärleri ýa-da lukmanlar meni tanaýan ýagdaýlarynda-da bejergi üýtgemedi – bu “bejermek” ýa-da synanyşan işgärler bilen bejermek ýa-da kömek etmek mümkinçiliginiň öňüni aldy. “Kömek ediň”. Elbetde, bu ýagdaýlarda bolup geçen zatlar asla kömek etmedi, ýöne razy bolmadyk üznüksiz sütem boldy, hatda şu günem (bu sözleri 2022-nji ýylyň 23-nji iýulynda ýazýaryn) hyzmatdaşlyga razy däl. Her gezek muňa şaýat bolanymda, “kömek” ýa-da “bejergi” ady bilen özleriniň mundan beýläk zeper ýetmeginiň we gereksiz akyl hasratynyň öňüni almak üçin şol bir “yzarlamany” goýardym. Munuň umumylaşdyrylýandygyny bilýärin – ýöne näme edip bilersiňiz, bu hakykat.

2) Bedenterbiýe ýagdaýy – 1998-nji ýylyň başynda Iýerusalimdäki ” Larom ” myhmanhanasynda iş heläkçiligine uçradym, şol wagt “Alwin Ysraýyl” guramasynyň taslamasynyň çäginde üç aý töweregi işledim we şondan bäri başdan geçirýärin Milli ätiýaçlandyryş institutynyň hiç birini tanamaýan birnäçe fiziki kynçylyklary döretdi. Şeýle hem, häzirki wagtda bu zyýany ykrar edýän başga bir gurama ýa-da döwlet edarasy ýok.

Şol betbagtçylykdan bäri meniň ýagdaýym ýuwaş-ýuwaşdan, ýöne yzygiderli we yzygiderli erbetleşdi – şu gün hatda ruhy saglyk stansiýalaryna fiziki taýdan barmak hem meniň üçin has kyn we kyn mesele bolup durýar.

Meniň agza bolan umumy saglyk ätiýaçlandyryş gaznasy, şeýle hem Saglygy goraýyş ministrligi bu ýagdaýy çözüp bilmejekdigini we öýde işleýän psihiatr hyzmatynyň ýokdugyny aýtdy.

 

Soňky aýlarda birneme başgaça çözgüt tapmaga synanyşdym: farmakologyň ýanyna. Iöne baryp gören farmakologymyň diňe bölekleýin kömek edip biljekdigi we psihiatr däldigi sebäpli, içýän psihiatrik dermanlarymy anyklamaga kömek edip bilmejekdigi ýüze çykdy.

Mundan başga-da, bu ugurda işleýän lukmanlaryň sanynyň azlygy sebäpli (mysal üçin: Iýerusalimiň tutuş metropolisinde we onuň töwereginde bu ugurda bary-ýogy 2 lukman bar – klinikasyndaky lukman I) Jemgyýetçilik lukmançylygynda we başga bir lukmana baryp görüp bolýar, her sapar birnäçe ýüz shekl çyksa, olary tölemäge mümkinçiligim ýok, we öýde-de edýändigini ýa-da ýokdugyny bilemok – we aç-açan sebäplere görä bu ýerde bu lukmanlaryň atlaryny ýa-da işleýän lukmançylyk edaralarynyň atlaryny ýazamok) – şonuň üçin häzirki hakykatda farmakologiki gözegçilik mümkin däl. Bilşiňiz ýaly, farmakologiýada psihiatrik farmakologiýa atly bir kiçi meýdan hem bar we bir barlagdan soň bu kiçi sebitdäki ýagdaýyň hasam erbetleşýändigini we tutuş Ysraýyl döwletinde diňe biriniň bardygyny anykladym. ýa-da köplenç bu meseläni çözýän we hassalary kabul edýän iki lukman.

 

Jemläp aýtsak: bu ýagdaýlar meniň öýümde işleýän psihiatryň hyzmatlaryna mätäç adamy alyp barýar we içýän dermanlarymy gyssagly gözegçilikde saklamalydygyna garamazdan, häzirki wagtda maňa teklip ýok ýerlikli çözgüt.

Jemgyýetiň akyl saglygy ideginde hakykatdanam psihiatryň bardygyny bellemek gerek, ýöne muňa garamazdan, olar meniň öýümde galmagyna rugsat bermeýärler – bu meseläni azyndan wagtlaýyn çözüp biljek bir zat. Bu boýun gaçyrma edil şonuň ýaly we hiç hili sebäpsiz berildi – ýagdaýymyza doly biperwaý garamak we dermanlary yzarlamazlyk meniň janyma howp abandyryp biler.

Her niçigem bolsa, çözgüt gözleýärin. Bu ýagdaýda henizem tapyp boljak çözgüt üçin pikiriňiz barmy?

Lukman däl-de, journalisturnalistdigiňizi bilýändigimi görkezerin – şonuň üçin lukmançylyk maslahatyny soramok. Bu, maňa zerur bejergini almaga mümkinçilik bermeýän býurokratik kynçylyk, belki bu meselede size kömek etmäge mümkinçilik taparsyňyz. Şeýle hem zerur bolsa, efirde gitmäge taýyn bolaryn.

Bu zatlary, hödürleýän programmalaryňyzyň köpüsini diňleýän, şeýle hem akyl saglygy bilen baglanyşykly meseleler boýunça jemgyýetçilik we metbugat işleriňize uly baha berýän biri hökmünde ýazýandygymy belläsim gelýär. Bu mesele boýunça taýýarlan makalalaryňyzyň köpüsini diňledim – we ähli hökümet ministrlikleri maňa çözgüt hödürlemeýändigi we meni bir-birinden başga birine geçirmekden başga hiç zat etmeýändigi sebäpli, kim bilýär – belki siziň gatyşmagyňyz bu meselede kömek edip biler ençeme aý bäri ýapyşan mesele.

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

3) Terapewtiki ýagdaý :

Assosiasiýa ” Reut ” – “Awiwit” myhmanhanasy,

Ha Awiwit köçesi, 6

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri: 972-2-6432551. we: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy:

[email protected]

Jaýymda öý işgäri bolup işleýän umumy ýaşaýyş jaýynyň sosial işgäri: Hanym.

Sara Stora-972-55-6693370.

4) Gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Dr. Brandon Stýuart,

” Klalit saglyk hyzmatlary” – “HATAYELET” klinikasy,

Köçe Daniel anovanowskiý 6,

Iýerusalim,

I SRAEL, poçta kody: 9338601.

Klinika ofislerindäki telefon belgisi: 972-2-6738558.

Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

B. Aşakda “Facebook” topary bilen ýazan hatym:

halberds, Kömekçiler we halkym ussahanalarda, yza çekilmelerde, festiwallarda we çärelere gatnaşýarlar “.

Dolandyryjy topar, ussahanalar, yza çekişler, festiwallar we wakalar toparyndaky Kömekçiler, kömekçiler we hünärmenler baradaky ýazgyňyzy ret etdi.

3 sagat öň

hüjümçi benyamini ussahanalara, yza çekişmelere, festiwallara we çärelere kömekçileri, kömekçileri we hünärmenleri ýygnady

7-nji sentýabr sagat 22: 43-de ·

Kim üçin: “Seminarlar, yza çekişmeler, festiwallar we çäreler üçin kömekçiler, kömekçiler we hünärmenler”.

Mowzuk : ýazylan leksiýalar.

Hormatly hanymlar / jenaplar ..

Köp dilli blogym bar kesel we maýyplyk meselelerini çözýän https://disability5.com .

Blog wordpress.org ulgamynda guruldy we serwer24.co.il serwerlerinde saklandy

Awtorlyk hukugy problemasyz ulanyp boljak leksiýalaryň ýazgylaryny tapyp boljak web sahypasyny gözleýärin (mysal üçin, Google Scholar-yň makalalar web sahypasyna meňzeş).

Şeýle hyzmaty bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

seslenme

Topara degişli däl

C. Esturnalist Esti Perez Ben-Aminiň Facebook sahypasynda galdyran 2 habarym bar :

1) Asaf Benýamin

Hanym Esti Perez Ben-Ami üçin salam: Her gün radio gepleşiklerini diňleýärin

בחצי היום “ýaýlyma berdiňiz – we köp sanly Ysraýyl metbugaty tarapyndan efirde gaýtalanýan we şu gün ýaýlym berýän programmaňyzda aýdylan ýalňyşlyk barada teswir bermek isleýärin. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda hiç wagt prezident wezipesinde aýal bolmandy. Dogrusy, bu düýbünden dogry däl: 1919-1920-nji ýyllar aralygynda, Birinji Jahan Urşy gutarandan soň, hanym Edith Wilson bir ýyllap Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti boldy. 1920-nji ýylda geçirilen saýlawlarda başga bir prezident saýlandy. Edith Wilson adaty ýagdaýda Amerikan halky tarapyndan saýlanmasa-da, Birinji Jahan Urşy döwründe adamsy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti jenap Wudrow Wilson Milletler Bileleşiginiň ideýasyny öňe sürmek üçin 1919-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna syýahat etdi , hanym Edith syýahat wagtynda ýykyldy we insult aldy Wilson onuň ýerini aldy. Mentionedokarda aýdylyşy ýaly , ol saýlanmady islendik demokratik pr 1919-njy we 1920-nji ýyllar aralygyndaky artykmaçlyk, bu döwürde ähli maksatlar we maksatlar üçin prezident boldy – şu wagta çenli Amerikanyň taryhynda ýeke-täk aýal prezident. Salam, Asaf Binyamini.

2) Asaf Benýamin

Wikipediýadan degişli ýazgyny goşýaryn: https: //he.wikipedia.org /…/% D7% 90% D7% 93% D7% 99% D7% AA_% D7 …

(ýazgy ýewreýçe ( first – meniň ilkinji dilim) – ýöne islendik dilde diýen ýaly tapyljakdygyna ynanýaryn)

D. Aşakda “bipolýar – keýp bozulmalary gyzyklandyrýan zat – depressiýa, alada we maniki depressiýa” iberen hatym.

 

Asaf Benýamin <[email protected]>

üçin:

[email protected]

Duşenbe, 12-nji sentýabr, agşam 16 : 18-de

Kim üçin: “Bipolar – keýpiň bozulmagy bilen gyzyklanýanlar – depressiýa, alada we maniki depressiýa.”

Mowzuk : Neşe serişdelerine gözegçilik meselesi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men, 49 ýaşly Asaf Binyamini, Iýerusalimdäki ” Reot ” birleşiginiň akyl taýdan kynçylyk çekýänleri üçin, Saglyk ministrliginiň adyndan bejeriş sebedi bilen işleýän jemgyýetde akyl taýdan kynçylyk çekýänler üçin ýaşaýyş jaýynda ýaşaýaryn. .

Psihiatrik dermanlary kabul edýärin – soňky ýyllarda akyl saglygy merkezleriniň psihiatrlarynyň psihiatrik dermanlara gözegçilik etmegi bes eden çydap bolmajak hakykat ýüze çykdy (bilýärin, munuň manysyz boljakdygyny bilýärin – ýöne gynansak-da, bu hakykata wagtal-wagtal duş gelýärin) . Veryöne gaty pes girdejide ýaşaýanym üçin – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pullary – lukmanlara hususy gitmek meniň üçin mümkin däl.

Todayöne bu gün başga alternatiwa ýok, sebäbi akyl saglyk stansiýalarynda psihiatrlar hem indi iki sebäbe görä maňa ýüzlenmeýärler:

1) Bejergä kynçylykly çemeleşme – her gezek stansiýa baranyňyzda akyl taýdan ýaralananlar awtomatiki usulda akyl taýdan kemçilikli adamlar hökmünde garalýar – bu lukmanlaryň düýbünden diňlemezligine sebäp bolýar. Wokzala gelen pursatymdan başlap, lukmanlar ýüzleý ýa-da iň az tanyşlygym bilenem tanamazdan haýsy kynçylyklary başdan geçirjekdigimi anyk bilýärler. Bu, maňa ulanylýan nädogry bejeriş amallarynda, şeýle-de onuň bilen baglanyşykly kemsidiji garaýyş bilen hyzmatdaşlyk edip bilmezligimde wagtal-wagtal ýüze çykdy. Üstesine-de, klinika işgärleri ýa-da lukmanlar meni tanaýan ýagdaýlarynda-da bejergi üýtgemedi – bu “bejermek” ýa-da synanyşan işgärler bilen bejermek ýa-da kömek etmek mümkinçiliginiň öňüni aldy. “Kömek ediň”. Elbetde, bu ýagdaýlarda bolup geçen zatlar asla kömek etmedi, ýöne razy bolmadyk üznüksiz sütem boldy, hatda şu günem (bu sözleri 2022-nji ýylyň 23-nji iýulynda ýazýaryn) hyzmatdaşlyga razy däl. Her gezek muňa şaýat bolanymda, “kömek” ýa-da “bejergi” ady bilen özleriniň mundan beýläk zeper ýetmeginiň we gereksiz akyl hasratynyň öňüni almak üçin şol bir “yzarlamany” goýardym. Munuň umumylaşdyrylýandygyny bilýärin – ýöne näme edip bilersiňiz, bu hakykat.

2) Bedenterbiýe ýagdaýy – 1998-nji ýylyň başynda Iýerusalimdäki ” Larom ” myhmanhanasynda iş heläkçiligine uçradym, şol wagt “Alwin Ysraýyl” guramasynyň taslamasynyň çäginde üç aý töweregi işledim we şondan bäri başdan geçirýärin Milli ätiýaçlandyryş institutynyň hiç birini tanamaýan birnäçe fiziki kynçylyklary döretdi. Şeýle hem, häzirki wagtda bu zyýany ykrar edýän başga bir gurama ýa-da döwlet edarasy ýok.

Şol betbagtçylykdan bäri ýagdaýym ýuwaş-ýuwaşdan, ýöne yzygiderli we yzygiderli erbetleşdi – bu gün hatda akyl saglyk stansiýalaryna fiziki taýdan gelmek hem meniň üçin kyn we barha kynlaşýan bir ýagdaýa ýetdim.

Meniň agza bolan umumy saglyk ätiýaçlandyryş gaznasy, şeýle hem Saglygy goraýyş ministrligi bu ýagdaýy çözüp bilmejekdigini we öýde işleýän psihiatr hyzmatynyň ýokdugyny aýtdy.

 

Soňky aýlarda birneme başgaça çözgüt tapmaga synanyşdym: farmakologyň ýanyna. Iöne baryp gören farmakologymyň diňe bölekleýin kömek edip biljekdigi we psihiatr däldigi sebäpli, içýän psihiatrik dermanlarymy anyklamaga kömek edip bilmejekdigi ýüze çykdy.

Mundan başga-da, bu ugurda işleýän lukmanlaryň sanynyň azlygy sebäpli (mysal üçin: Iýerusalimiň tutuş metropolisinde we onuň töwereginde bu ugurda bary-ýogy 2 lukman bar – klinikasyndaky lukman I) Jemgyýetçilik lukmançylygynda we başga bir lukmana baryp görüp bolýar, her sapar birnäçe ýüz shekl çyksa, olary tölemäge mümkinçiligim ýok, we öýde-de edýändigini ýa-da ýokdugyny bilemok – we aç-açan sebäplere görä bu ýerde bu lukmanlaryň atlaryny ýa-da işleýän lukmançylyk edaralarynyň atlaryny ýazamok) – şonuň üçin häzirki hakykatda farmakologiki gözegçilik mümkin däl. Bilşiňiz ýaly, farmakologiýada psihiatrik farmakologiýa atly bir kiçi meýdan hem bar we bir barlagdan soň bu kiçi sebitdäki ýagdaýyň hasam erbetleşýändigini we tutuş Ysraýyl döwletinde diňe biriniň bardygyny anykladym. ýa-da köplenç bu meseläni çözýän we hassalary kabul edýän iki lukman.

Jemläp aýtsak: bu ýagdaýlar meniň öýümde işleýän psihiatryň hyzmatlaryna mätäç adamy alyp barýar we içýän dermanlarymy gyssagly gözegçilikde saklamalydygyna garamazdan, häzirki wagtda maňa teklip ýok ýerlikli çözgüt.

Jemgyýetiň akyl saglygy ideginde hakykatdanam psihiatryň bardygyny bellemek gerek, ýöne muňa garamazdan, olar meniň öýümde galmagyna rugsat bermeýärler – bu meseläni azyndan wagtlaýyn çözüp biljek bir zat. Bu boýun gaçyrma edil şonuň ýaly we hiç hili sebäpsiz berildi – ýagdaýymyza doly biperwaý garamak we dermanlary yzarlamazlyk meniň janyma howp abandyryp biler.

Her niçigem bolsa, çözgüt gözleýärin. Bu ýagdaýda henizem tapyp boljak çözgüt üçin pikiriňiz barmy?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

3) Terapewtiki ýagdaý :

Assosiasiýa ” Reut ” – “Awiwit” myhmanhanasy,

Ha Awiwit köçesi, 6

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri: 972-2-6432551. we: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy:

[email protected]

Jaýymda öý işgäri bolup işleýän umumy ýaşaýyş jaýynyň jemgyýetçilik işgäri: Hanym

Sara Stora-972-55-6693370.

Umumy ıaşaıyş jaıyndan gelen psihiatr: Dr. Katia Lewin.

4) Gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Dr. Brandon Stýuart,

” Klalit saglyk hyzmatlary” – dynç alyş klinikasy,

Köçe

Daniel anovanowskiý 6,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9338601.

Klinika ofislerindäki telefon belgisi: 972-2-6738558.

Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

E. Aşakda dürli ýerlere iberýän hatymyň başlangyjy:

Kim üçin:

Mowzuk : isticurnalistik maslahat.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan başlap, goşulan ” Natagver ” hereketiniň bir bölegi hökmünde muny edýärin. ” Nategber ” hereketinde “aç-açan maýyplaryň” – meniň ýaly maýyplardan we daşardan görünmeýän agyr saglyk problemalaryndan ejir çekýän adamlaryň beýleki maýyplar bilen deňeşdirilende diskriminasiýa sebäp bolýan hukuklaryny öňe sürmäge synanyşýarys. .

Göreşi öňe sürmekde gazanylan üstünlikleriň gaty çäklidigini, hatda şu günem (bu sözleri 2022-nji ýylyň 16-njy iýunynda ýazýaryn) Ysraýyl döwletiniň dürli häkimiýetleri biziň bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigini we başga hiç zat etmeýändigini görkezerin bizi beýlekisine yza we yza gönükdiriň.

Ysraýylyň metbugatyna köp ýüzlenmelerden we onda çap edilen makalalardan (bu hatyň ýazyjysynyň hem gatnaşan käbirleri) kömek etmänsoň, başga bir hereketi synap görmek hakda pikir etdim: Ysraýyl döwletiniň daşyndaky daşary ýurt metbugatyna ýüzlenme, bu meselä gyzyklanma bildirjek dünýäniň dürli künjeklerinden journalistsurnalistleri tapmak üçin.

Şonuň üçin sizden sorasym gelýär: Muny amala aşyrmagyň ýollary barada pikirleriňiz barmy?

Hormat bilen,

Asaf Benýamin.

 

F. Aşakda, metbugatda peýda bolşy ýaly, 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda goşulan jemgyýetçilik hereketi barada käbir düşündirişli sözler bar:

Ordinaryönekeý raýat Tatýana Kaduçkin, “aç-açan maýyplar” diýip atlandyrýanlara kömek etmek üçin “ Natgver ” hereketini döretmek kararyna geldi. Häzirki wagta çenli onuň hereketine ýurduň çar künjeginden 500 töweregi adam goşuldy. 7-nji kanalyň “ omoman ” gazetine beren interwýusynda bu taslama we degişli edaralardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär.

Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyplar üçin maýyp we maýyplar üçin oturgyçsyz maýyplar. Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi onuň pikiriçe, 75-100 göterim maýyplygy bar diýlip kesgitlense-de, maýyplar üçin maýyplar ýaly hyzmatlary almaýarlar.

Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlaryň kömegine mätäç. Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryşdan pes maýyplyk kömek puluny alýarlar, ýörite hyzmatlar, ýoldaş kömek pullary, hereket hereketi üçin kömek pullary ýaly goşmaçalary almaýarlar we ýaşaýyş jaý ministrliginden has pes kömek puluny alýarlar.

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözleglere görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç. Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygy aýdylýar. Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawyna girizmek üçin işleýär. Sebäbi, onuň sözlerine görä, hukugy bolmaly diýlip hasaplanylsa-da, adatça bu sanawlara girmeýärler. Knessetiň agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär we hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne onuň sözlerine görä diňlemäge kömek edip bilýänler we diňleýänler oppozisiýada, şonuň üçin edip bilmeýärler Kömek ediň.

Indi ol has köp “aç-açan” maýyplary özüne goşulmaga, kömek edip biler ýaly habarlaşmaga çagyrýar. Onuň pikiriçe, ýagdaý häzirki ýaly dowam etse, hukuklaryny we eklenç üçin esasy şertleri talap etjek maýyplar tarapyndan geçirilen demonstrasiýadan gutulyp bolmaz.

G. ” Nitgaber ” hereketiniň müdiri hanym Tatiana Kaduçkin bilen ýekşenbe gününden penşenbe günleri 11: 00-dan 20: 00-a çenli ISRAEL wagty bilen habarlaşyp bilersiňiz, ýewreý dynç alyşlaryndan we dürli ISRAELI baýramçylyklaryndan başga.

Habarlaşmak üçin ulanyp boljak telefon belgileri

oňa: 972-52-3708001. we: 972-3-5346644.

H. Aşakda dürli ýerlere iberýän hatymyň başlangyjy:

Kim üçin:

Mowzuk : skriptler üçin pikirler.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Bu ýerde ýazylan 9 sany toslama hekaýany ýazdym – we şular ýaly hekaýalary hödürläp boljak kino ýa-da teleýaýlym pudagy üçin pikir hödürleýän ulanyjylaryň arasynda bir hili “bäsdeşlik” geçirýän web sahypalaryny gözleýärin.

Şeýle web sahypalaryny bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

Asaf Benýamin.

 

Hekaýa belgisi 1 – Öldüriji temperatura :

 

20yl 2070-nji ýyl. Ysraýyl döwletinde we bütin dünýäde klimat krizisi güýçlenýär, ýöne adamzat tehnologiki serişdeler arkaly suw ýetmezçiligi ýaly meseleleri ýeňip geçmegi we bu şertlerde oba hojalygyny goldamagyň ýoluny tapmagy başardy. Ysraýyl döwletinde (tutuş ýurt boýunça) ýylyň dowamynda günortan 90 gradusa, gijelerine bolsa 70 gradusa çenli ýokarlanýar. Şeýle hakykatda adamlar ýörite gorag enjamlary bolmazdan bolup bilmez – onsuz adam ölüme höküm ediler. Thisöne bu çylşyrymly we gymmat bahaly ylmy enjamlar – we Ysraýyl döwletinde haýsy enjamlara bu enjamlara girmäge rugsat berilmeli ýa-da rugsat berilmeli däl diýen sorag bilen baglanyşykly köpçülikleýin jedeller ösýär: Jenaýat eden we jemgyýete zyýan ýetiren adamlar bolarmy? hüjümleri ýa-da terrorçylyk hereketlerini amala aşyran tussaglar ýa-da terroristler ýaly ulanmaga hukugy barmy? Döwlet hemmeler üçin gymmat we ömri halas ediji enjamlary maliýeleşdirmelimi ýa-da kimiň aljakdygyny we kimiň almajakdygyny kanun bilen kesgitlemelimi (we alymlaryň ony ösdürmek üçin edýän tükeniksiz synanyşyklaryna garamazdan bu maksat üçin başga enjam ýok)? Başga biriniň gorag enjamlaryna – bilgeşleýin ýa-da zyýanly girmegine päsgel berýänlere hukuk ulgamynyň garaýşy nähili? Ysraýyl döwleti bu meselede enjamlaryň ýetmezçiligi ýa-da näsazlygy sebäpli köpçülikleýin ölüme sebäp bolýan üçünji dünýä ýurtlaryna kömek etmelimi ýa-da gymmat bahasy sebäpli Ysraýyl döwleti bu goragy ilki bilen öz raýatlaryna bermäge borçly – syýasy ýa-da ideologiki degişliligine garamazdan? Habar beriş serişdeleri: radio, telewideniýe, metbugat ýa-da häzirki wagtda ýok bolan beýleki tehnologiki serişdeleri ulanýan metbugat, 2022-nji ýylda bu gorag enjamlary bilen baglanyşykly ähli zatlary öz içine alýar (we näme diýeris? Näme bolar? daşary ýurtly ýa-da ýewreýçe, ady bolmalymy?).

Şol bir gorag enjamlary bilen baglanyşykly başga dilemmalar hem bar: ony öndürýän zawodlaryň käbirinde önümçilik prosesiniň möhüm bölegi bolan koser däl haýwanlardan öndürilen ýagy ulanýarlar, onsuz soňky önümi alyp bolmaýar. Baş ruhanylar bu enjamlary halaç sebäpler bilen ulanmaga rugsat bermeýärler – şonuň üçin dini we aşa prawoslaw halk köpçüligi diňe köşer haýwanlaryndan öndürilen ýagy ulanyp, şol bir gorag enjamyny öndürmegiň usulyny tapdy – bu bolsa ähli önümçilik prosesini has gymmatlaşdyrýar. . Bu ýagdaýda artykmaç önümçilik çykdajylaryny maliýeleşdirmäge taýyn däldigini öňe sürýän dünýewi jemgyýet bilen Ysraýyl döwletiniň ýewreý halkynyň döwleti bolandygyny öňe sürýän aşa prawoslaw halk arasynda dartgynlyk ýüze çykýar. döwletiň ýewreý häsiýetini saklamak üçin tutuş halk bu artykmaç çykdajylara gatnaşmalydyr. Şol ýörite kärhanalary maliýeleşdirmek zerurlygy dürli saýlaw ulgamlarynda-da dürli partiýalaryň arasyndaky ajy, gaty hyjuwly we tükeniksiz jedelleriň arasynda ýüze çykýar. Elbetde, dünýädäki musulmanlaryň arasynda,

Geosyýasy netijeler hem bar: şol bir wagtyň özünde yklymda köplük bolup ýaşaýan Europeewropadaky musulmanlaryň ep-esli bölegi zawodlaryny artykmaç çykdajylar bilen goldaýar. Hristian ilaty boýun bolmakdan ýüz öwürýärler we netijede hakyky dini söweşlere gidýän üznüksiz konfliktlere şaýat bolýarys. Kontinentdäki ýagdaý umumy bulam-bujarlyga ýetýär we güýçleriň gatyşmagy diňe bir güýç söweşe başga bir tarapa kömek etmek üçin goşulanda gapma-garşylykly gyzyklanmalar sebäpli ýagdaýy hasam kynlaşdyrýar. Ysraýyl döwleti bolup geçýän wakalara goşulmaýar – muňa garamazdan, Ysraýyl döwletiniň howpsuzlyk gulluklary söweşleriň şol bir Europeanewropa Bileleşiginde bolup geçýän käbir sebitleriň ýakynlygy sebäpli bu barada alada edýärler. islendik derejede raýat derejesinde işlemegini bes etdi we köp pidanyň düşýän tükeniksiz söweş meýdanyna öwrüldi. Ysraýylda ýewreý ilatyny söweş zolaklaryndan halas etmek we Ysraýyla göçmäge kömek etmek üçin köp tagalla edilýär, emma gorag enjamlarynyň önümçiligi üçin Ysraýyl döwletiniň özi tölemäge mejbur bolýan köp çeşmeler sebäpli, henizem dowam edýär bu işler bilen baglanyşykly howpsuzlyk hyzmatlary üçin gaty az býudjet. Goranmak pudagynyň işgärleri uly demonstrasiýalara gidýärler, köp ýyllap dowam edýän köpçülikleýin nägilelik gurýarlar we halas ediş işleri üçin býudjetiň ýeterlik däldigi sebäpli Ysraýyl döwletine ynanmaýarlar. Bu protestler üstünlikli geçmedi we protestçileriň pikiriçe dürli Ysraýyl hökümetleri olara doly biperwaý garaýarlar. Gynanýarlar we halas ediş amallaryny maliýeleşdirip bolmajak bu çydap bolmajak ýagdaýy göz öňünde tutup, Ysraýylyň howpsuzlyk gulluklary ganly Europeewropadaky söweş zolaklarynda tutulan ýewreýleri halas etmek üçin täzeçillik we döredijilik ýollaryny tapmaga synanyşýarlar: synanyşyk ýörite birleşikleriň üsti bilen pul ýygnamak, şeýle hem bu halas ediş işleri üçin innowasiýa we döredijilikli pikirler üçin tomaşa etmekde tehnologiýa ugurlaryny bilýän ýaşlara ýüzlenmek .

 

2-nji hekaýa – Mör-möjek fermasy :

 

Bütin dünýäde harby pudaklarda ýaragyň täze bir görnüşi döredilýär: uçýan elektron mör-möjekler, uzakdan kompýuterler tarapyndan dolandyrylýar. Bu kiçijik mör-möjekde oturdylan çipler belli bir nyşana ( ýagny : duşmanyň goşunynyň esgerleri) “oturmak” we birnäçe sekundyň içinde ölümine sebäp boljak öldüriji zäher bilen sanjym etmek üçin programmirlendi. Dessine öz-özüni ýok etmek mehanizmi işleýär, onda elektron mör-möjek gözegçilik astyndaky partlama arkaly özüni “ýok edýär”.

Dürli ýurtlar bu ýaragy gizlin ösdürýärler – mör-möjekleriň hereket edýän tizligi ony tapmagy kynlaşdyranda – ähli hereketleri – pidanyň “çözgüdi”, zäheriň awtomatiki sanjylmagy we gözegçilik edilýän partlama diňe dowam edýärkä sekuntyň birnäçe ondan biri.

Emma dünýäniň käbir ýurtlarynyň gizlin gulluklary duşman ýurtlarynda bu ulgamlaryň bardygyny ýüze çykarmagy başarýarlar – bu hem gizlinlikde saklanýar.

Ysraýyl döwletiniň howpsuzlyk gulluklary bu “moda” goşulmak kararyna gelýär, emma olar Ysraýyla mahsus bolan başga bir ýurtda ýok zady edýärler. Bütin dünýäde bu elektron mör-möjekleriň öndürilýän desgalary gaty az – we iň ulusy desgalaryň köpüsinde birnäçe kub metre ýetýär – we mysal üçin: adaty bir jaýyň otagynda şol ýerde azyndan birnäçe ýüz şeýle desga. Emma Ysraýyl döwletinde başga bir hakykat bolup geçýär we has gaharly bir zat: uly ýerlerde ullakan desgalar gurulýar – bu, elbetde, gizlinligi sebäpli, hakykatdanam näme edilýändigini hiç kim bilenok. . Ysraýylyň raýatlary ejiz galýarlar: ähli önümçilik desgalaryna bölünip berlen giň ýerler sebäpli (elbetde hökmany däl: bu elektron mör-möjekleri nol we çäksiz kiçi ýerlerde öndürmek mümkin) elbetde ýer ýok; hassahanalar, çagalar baglary, mekdepler ýaly raýat zerurlyklary we aslynda Ysraýylyň ähli ykdysadyýeti bu gizlin desgalaryň peýdasyna gul edilýär. Bu köpçülikleýin nägileliklere sebäp bolýar, ýöne muňa garamazdan, polisiýa tarapyndan zorluk ulanyp, agyr eli bilen basylýar.

Bu hakykatda köpçülikleýin nägilelikler hasam güýçlenýär we barha kynlaşýar we zorlukly bolýar, howpsuzlyk güýçleri tarapyndan göni ýaýlymda atyş hadysalary hem bar.

Netijede, Ysraýyl döwleti sebitdäki beýleki ýurtlary hem özüne çekýän hakyky raýat urşuna sezewar boldy, bu bolsa giň gerimde ýok edilmegine, ýok edilmegine we ýok edilmegine sebäp bolýar. Desgalaryň işleýşinden ähli maliýe girdejileri gidýän iri emläk kompaniýalarynyň eýeleri, käbiri hatda gizlin hyzmatdaşlara öwrülip, olarda bolup geçýän aşa işjeňligi gowy bilýänler hem dowam edýär. raýat urşunyň bu döwründe-de hökümet bilen hyzmatdaşlyk ediň we ummasyz maliýe girdejilerini emläklerinden, şeýle hem bu söweşde ölen müňlerçe adamyň durmuşyny ileri tutuň.

 

Hekaýa belgisi 3 – Demirgazyk Koreýanyň wekilleri :

Bilşiňiz ýaly, Demirgazyk Koreýanyň goşunynda ýeketäkligiň lezzeti diýilýän skandal hereketleri bolan “harby” bölüm bar . Demirgazyk Koreýanyň hökümdary, dünýä ýurtlarynda iş alyp barjak we dürli ýurtlardan gelen ýaş aýal-gyzlary bikanun getirmäge we aldawçylykly ýollar bilen Demirgazyk Koreýa getirmäge synanyşjak Demirgazyk Koreýanyň wekilleriniň erbet niýeti barada karar berýär. Bu “agentleriň” köpüsi çylşyrymly usullar bilen işleýär we tutulmaýar – ýöne bu agentler we olaryň iş usullary baradaky hekaýalar dünýä metbugatynda çap edilip başlandy. Ilki bilen dürli ýurtlaryň ilaty çap edilen elhenç wakalara ynanmaýar – bu mesele boýunça makalalary çap edýän islendik habar beriş serişdesi goşmaça baha almak we başga hiç zat gazanmak maksady bilen awtomatiki usulda şübhelenýär. Şeýle-de bolsa, işleriň sanynyň köpelmegi we Demirgazyk Koreýanyň agentleri dünýäniň dürli künjeklerinde tutulyp, uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edildi, käbir halatlarda jezalandyryldy we bu dowam edýän elhenç wakalar bilen bir hatarda neşir edilmeli, dünýäniň hökümetleri dürli ýurtlarda aýal guramalaryň giňden ýaýran nägileliklerinden soň meseläniň bardygyny boýun almaga we onuň bilen göreşmäge mejbur bolýarlar. Şol bir wagtyň özünde, ähli halatlarda agentler tutulmaýar – dünýäniň köp sebitlerinde adam alyp gaçmagyň öňüni alyp bilmeýärler. Bütin dünýäde jemgyýetçilik atmosferasy kyn we bulutly, Demirgazyk Koreýa berk we gaty agressiw ykdysady sanksiýalar girizilýär, emma ýadro ýaraglary sebäpli hiç bir ýurt ýok, hatda beýik güýçler hem agdarmak üçin söweşe girmeýär. Demirgazyk Koreýadaky re andim we şeýlelik bilen nejis we jenaýat hadysasyny ýok edýär.

Birnäçe ýyldan soň Demirgazyk Koreýanyň iki wekili Ysraýyla gelýär we işleriniň belli bir döwründe Şin Bet tarapyndan tutulýar we derrew beýleki ýurtlarda bolşy ýaly jezalandyrylmagyny talap edýän köpçülikleýin nägilelik ýüze çykýar. Şeýle-de bolsa, bu bolup geçmeýär: iki agent hakykatdanam kazyýet işinde we adam söwdasy bilen baglanyşykly agyr jenaýatlar üçin azatlykdan mahrum edildi we ömürlik türme tussaglygyna höküm edildi, emma Ysraýyl ştatynyň Courtokary kazyýeti olara ölüm jezasyny bermekden ýüz öwürdi. Şeýle etmek bilen Ysraýyl Demirgazyk Koreýanyň abanýan howplaryndan gaça durmaýar, sebäbi Ysraýyl iki tussagy derrew boşatmasa, bütin dünýäni ýok etjek ýadro urşuna başlar. Şeýle etmek bilen, Ysraýyl döwleti halkara jemgyýetçiliginiň pikirindäki ornuny ep-esli gowulaşdyrýar. Alnyp gaçylanlaryň gaty az bölegi Demirgazyk Koreýadan gaçmagy we dawa-jenjeli harby bölümde dowzahdan halas bolmagy başarypdy, hekaýalaryny giňişleýin açýar we dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde geçirilen söhbetdeşliklerde uly gyzyklanma döredýär .

Şol bir wagtyň özünde, bu hadysanyň dowam etmegi we dünýäni ýok edip bilmezligi, uly aladalara we çydap bolmajak hakykata sebäp bolýar, bu dünýädäki aýal-gyzlaryň islendik pursatda alnyp gaçylmagyndan gorkýarlar. Bütin dünýädäki aňtaw guramalary adam alyp gaçmak hadysasyny ýok etmegiň döredijilik ýollaryny tapmagy başaran her bir adama ýokary maliýe baýraklarynyň hödürlenýän halkara “tender” görnüşini çap edýär. Dünýäniň dürli künjeginden habar alyş gullugynyň işgärleri gatnaşýan bir görnüşli “bäsleşik” ösýär we her ýyl baýraklar gowşurylýan ýerde gizlin dabara geçirilýär. Winnerseňijiler gizlinlik formalaryna gaty ýokary klassifikasiýa gol çekýärler – bu bolsa bütin dünýäde ösýän “agentler söweşiniň” arasynda: adam alyp gaçmaga synanyşýan Demirgazyk Koreýanyň agentleri, beýleki tarapdan aňtaw gullugynyň işgärleri päsgelçilik döretmäge we Demirgazyk Koreýadaky agentleri öz ýurtlaryna gaýdyp barmazdan ozal hasaplaşyk gurmak üçin tutmaga synanyşýan beýleki ýurtlar.

 

 

4-nji hekaýa – Rak tolkunlary :

Dünýäniň dürli ýurtlaryndan alymlaryň kiçi topary, düwnük keseliniň ähli görnüşlerini bejerýän innowasion bejergini ösdürýär. Bejergi, ilkinji etapda näsagyň bedenindäki gan akyşynyň kiçijik ses yzyny (adam gulagy bilen tapawutlandyryp bolmaýar) kesgitlemekde – müňlerçe kilometr aralykdan hem mümkindir kesgitlemek, we awtoulag sesleri, radio ýa-da telewizion ýaýlymyň sesi, adamlaryň arasynda adaty söhbetdeşlik we ş.m. ýaly köp çeşmelerden gelýän ses tolkunlaryny äsgermezlik edip, bu ses talaplaryny nädip kesgitlemelidigini bilýän enjamlar bilen enjamdan ses çap edilenden soň näsagyň gany, özboluşly aýratynlyklaryna görä, näsagyň ejir çekýän görnüşini anyklamagy we birnäçe sekundyň içinde näsaga ýetýän we rak keseliniň ösüşini nädip ýok etmelidigini bilýän ýörite radiasiýany “işe girizmegi” bilýär. Tehnologiýa örän çylşyrymly we ösen – we bu bejeriş enjamlarynyň operatorlary, diňe göz öňünde tutulan näsaga ýetip, ýolda bar bolan beýleki zatlary äsgermezlik edip, özboluşly radiasiýany nädip başlamalydygyny bilýärler.

Itöne bu barlygy barada asla bilmeýän köpçülige elýeterli bolmadyk gizlin tehnologiýa. Bu tehnologiýa, milliarderler we iň uly kapitalistler, ABŞ-nyň prezidenti ýa-da Russiýanyň prezidenti ýaly dünýä liderleriniň gaty çäkli sanlysyna elýeterlidir.

Ysraýylyň Mossad agenti düwnük keseli bilen keselledi – lukmanlar oňa ýaşamaga bary-ýogy alty aý galandygyny habar berenlerinde, özboluşly başarnygyny işjeňleşdirýär we täsin bejeriş usulynyň bardygyny açmagy başarýar – we adam muny paýlaşýar Ilki bilen oňa ynanmaýan lukmanlar, oňa ýigrenç bilen seredýärler we kesel ruhy diagnozyny goýýarlar we hakykat bilen gatnaşygy ýitirýärler. Emma bu adam daşky gurşawa zyýanly däl we howply däl – şonuň üçinem ony psihiatrik keselhana äkitmeýärler we henizem ýaşamagynyň uzakdygyny göz öňünde tutup, ony öz enjamlaryna goýmak kararyna gelýärler. . Gizlin bejergiden ýokary bolan Mossad adam, aňtaw jemgyýetindäki dostlary tarapyndan aç-açan masgaralanýar we oňa diňe “bolgusyz gürlemegi bes et” diýýärler. Bu adam janyny halas etmek üçin innowasiýa bejergisini döredijiler bilen gönüden-göni habarlaşmak kararyna gelýär we çynlakaý jenaýat işini edip, olardan zerur lukmançylyk bejergisini almagy üçin para bermekde üstünlik gazandy. Hisagdaýy çalt gowulaşýar – töweregindäkileriň arasynda haýran galdyryjy bir zat – bu çynlakaý parahorlugyň aýan edilmegi bilen bir wagtda bolup geçýär. Ysraýyl polisiýasy bu işi derňemäge başlanda, ulgamdaky köp adam bu ýerde tötänlik bolup bilmejekdigini we ikisiniň arasynda baglanyşyk bolmalydygyny öňe sürýär. Mossadly rak keseli bolan we innowasiýa bejergisinden gutulan adam köp derňew üçin äkidildi we saglyk ýagdaýynyň ep-esli gowulaşmagy sebäpli, ony has içgin derňemek kararyna geldi we bir wagtlar ol bozuldy. derňewçiler, bejergi almak üçin ulanan usullaryna alyp barýar. Derňewçiler bu etapda derňewleri dowam etdirmäge we temany derrew boşatmaga hiç hili sebäbiň ýokdugyna ynanýarlar. Şol bir wagtyň özünde , ideologiki sebäplere görä innowasion bejeriş usulyny açmak we metbugata ýaýratmak kararyna gelýär. Mossadly rak keseli bolan we innowasiýa bejergisinden gutulan adam köp derňew üçin äkidildi we saglyk ýagdaýynyň ep-esli gowulaşmagy sebäpli, ony has içgin derňemek kararyna geldi we bir wagtlar ol bozuldy. derňewçiler, bejergi almak üçin ulanan usullaryna alyp barýar. Derňewçiler bu etapda derňewleri dowam etdirmäge we temany derrew boşatmaga hiç hili sebäbiň ýokdugyna ynanýarlar. Şol bir wagtyň özünde , ideologiki sebäplere görä innowasion bejeriş usulyny açmak we metbugata ýaýratmak kararyna gelýär. Mossadly rak keseli bolan we innowasiýa bejergisinden gutulan adam köp derňew üçin äkidildi we saglyk ýagdaýynyň ep-esli gowulaşmagy sebäpli, ony has içgin derňemek kararyna geldi we bir wagtlar ol bozuldy. derňewçiler, bejergi almak üçin ulanan usullaryna alyp barýar. Derňewçiler bu etapda derňewleri dowam etdirmäge we temany derrew boşatmaga hiç hili sebäbiň ýokdugyna ynanýarlar. Şol bir wagtyň özünde , ideologiki sebäplere görä innowasion bejeriş usulyny açmak we metbugata ýaýratmak kararyna gelýär.

Ilkibaşda hiç kim bu hekaýa ynanmaýar, ýöne innowasion bejeriş tehnologiýasynyň barlygynyň barha köpelýän subutnamalarynyň görkezilmegi bilen, jemgyýetçilik keşbi birnäçe ýylyň içinde üýtgeýär we kanunylyk alýar. Şeýle-de bolsa, köpçüligiň kanunylygyna garamazdan, öňki Mossad adamy we derňewçileri agyrlaşdyryjy ýagdaýlarda galp bir zat almak, ofis işgärleriniň gizlinlik borjuny bozmak we başga-da birnäçe aýyplama sebäpli tussag edilýär we kazyýet jogapkärçiligine çekilýär. . Halk günäkärlenýänleriň boşadylmagyny talap edýär we olary goldamak üçin köp demonstrasiýa geçirilýär. Emma hiç zat kömek etmeýär – we Ysraýyl ştatynyň Courtokary kazyýeti adamlary halas etmek üçin ýörite bejeriş tehnologiýasyny açmagyň zerurlygyny öz içine alýan köp ýeňilleşdiriji ýagdaýlara doly üns bermän, günäkärlenýänleri uzak möhletli türme tussaglygyna iberýär.

Netijede, netije erbet: täsin bejeriş tehnologiýasy indi syr däl, ýöne astronomiki bahasy – 80 million dollar sebäpli gaty az adam üçin elýeterli bolup galýar. Mundan başga-da, ony açan şol adamlar, Mossadyň öňki agenti we soragçylary ömrüniň ahyryna çenli türmede galýarlar – kazyýet bu ýerdäki gury kanuny berjaý etmegi talap edýär we günäkärlenýänleriň eden jenaýatlary sebäpli türmede galmagyny talap edýär. – we elbetde, jany halas etmek üçin şeýle möhüm bolan Ysraýyl döwletiniň kazylarynyň öňünde hiç hili ähmiýeti ýok.

 

Hekaýa belgisi 5 – Profesoryň ölümi :

ISRAELI we Amerikaly beýni gözlegçiler topary bilelikde işleýär – leksiýalarda, bilelikdäki ylmy konferensiýalarda we hatda Ysraýylyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hassahanalarynda newrologiki keselleri bejerýän bölümlerde işleýär: Parkinson, Alsgeýmer, köp skleroz we ş.m. Ysraýyl gözlegçileri öz gözleginde görlüp-eşidilmedik ylmy üstünlikleri gazandy – bu Amerikaly kärdeşleriniň birinde güýçli gabanjaňlyk duýgusyny döredýär we Ysraýyl lukmany bu barada asla bilmeýär we Amerikan lukmanynyň gabanjaňlygy tiz wagtdan Ysraýyla bolan hakyky ýigrenje öwrülýär. kärdeşi, ikinjisi bu barada hakykatda hiç hili alamat ýok wagty we adatdakysy ýaly zatlar bolup geçýän mahaly şu wagt bilip bilmeýär.

Amerikaly professor ysraýylly kärdeşinden ar almak kararyna geldi: Ysraýylyň lukmany hassalarynyň birini – agyr newrologiki keselden ejir çekýän adamy – garyndaşlary bolmadyk ýigidi görmek üçin Ysraýyla gelýär. Ysraýylda hassahananyň işgärleri ynsanperwerlik hereketi diýlip atlandyrylýar we Amerikaly lukmanyň jikme-jik meýilleşdiren işini hiç kim göz öňüne getirip bilmeýär. Uly lukmanyň uly ynamyny göz öňünde tutup, oňa Ysraýyl lukmany hassasy bilen bir otagda ýeke galmaga rugsat berilýär. Amerikaly lukman özüne berlen uly ynamdan peýdalanyp, hassahananyň howpsuzlyk çäreleri kesgitläp bilmedik bir jübüt gaýçy çykarýar we Ysraýyl lukmanynyň hassasynyň kislorod alýan turbasyny “kesýär”. birnäçe sekuntda ölüm. Ysraýylyň hassahanalarynda agyr ýük, şeýle hem hiç kimiň munuň amerikan lukmanynyň hakyky niýetidigini göz öňüne getirip bilmeýändigi sebäpli bu iş birnäçe sagatdan soň ýüze çykaryldy we şepagat uýalarynyň topary Elhençlik derrew iki günüň içinde derňewi açýan polisiýa, agyrlygyna garamazdan derrew bu meseläni çözüp bolmajak iş ýüküniň netijesinde ýüze çykýar. Ysraýyl polisiýasy öz derňewinde Amerikaly lukmanyň hakykatdanam bu işi edendigi barada netijä geldi, emma Ysraýylyň polisiýasynyň herekete başlaýança geçen wagt Amerikaly lukman tarapyndan gowy ulanyldy. Ysraýyldan gaçmagy we ABŞ-daky öýüne dolanmagy başarýar.

Ysraýyl döwletiniň häkimiýetleri Amerikaly kärdeşlerine ýüz tutýarlar we çynlakaý hereketi üçin Ysraýylda jogapkärçilige çekilmegi üçin bu adamyň ekstradisiýa edilmegini talap edýärler. Emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimiýetleri ony ekstradisiýa etmekden düýbünden ýüz öwürýärler we kazyýet işiniň Ysraýylda däl-de, ABŞ-da geçirilmelidigini berk talap edýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda korrupsiýa we adalatsyz kazyýet işi dowam etdirilýär – ahyrynda professor ähli agyr aýyplamalardan aklanýar, hatda ygtyýarnamasyny hem ýitirmeýär we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda näsaglary bejermegi dowam etdirýär. Kazyýet diňlenşiginde Amerikan lukmanynyň ýewreýlerden “dogry ar almagy” barada aç-açan anti-semit aýyplamalar eşidildi. Ysraýyldaky kärdeşleri muňa gaty gaharlanýarlar we onuň bilen gatnaşygy kesýärler we şol bir wagtyň özünde-de jenaýatçy Amerikan professorynyň Ysraýyla ekstradisiýa edilmegine gönükdirilen köpçülikleýin göreş alyp barýarlar. Emma Ysraýyl döwleti, bilşimiz ýaly Amerikanyň kömegine bagly, şonuň üçin elleri daňylýar we hereket etmek mümkinçiligi gaty çäklidir – umuman.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda kazyýet işi gutarandan birnäçe aý soň, ýaş amerikan professorynyň aýaly bir gün jesedini öýüniň howlusynda tapdy – bedeninde zorluk alamatlary bardy. Elbetde, derrew ýerli polisiýa bilen habarlaşýar we ölüme ýetýän derňew geçirilýär we ganhoryň kimdigi barada hiç kimde maglumat ýok. Şeýle hem Amerikanyň aňtaw gullugy, Merkezi aňtaw gullugy we FBI tarapyndan geçirilen gözlegler ahyrky netijä gelýär we ganhoryň şahsyýeti barada iň açyk maglumat hem berip bilmeýär.

Köp soraglar jogapsyz galýar: şol professoryň ýaşaýan ýeri elektrikli derwezeler bilen gowy goralypdyr, akylly kesgitleýiş ulgamy (şonuň üçin hatda garyndaşlaryna-da öýlerine girmek gaty kyndy) – şonuň üçin ganhorlar howla nädip baryp, süýräp bildiler? Ol ýerde professor ony öldürdi we başga hiç kim bu hereketi hakyky wagtda görmedi? Şeýle ýagdaý nädip bolup biler? we näme üçin Merkezi aňtaw gullugy we FBI hatda şahsy jenaýat işi we Ysraýylyň ýa-da ABŞ-nyň milli howpsuzlygy bilen baglanyşykly mesele däl diýip hasaplap, derňew açdylar ýa-da gatnaşdylar? Öňki Ysraýylyň şärikleri, özüne dönüklik edendiklerine bolan gahar-gazabyny, jenaýat işini, indiki kazyýet işinde anti-semit beýannamalaryny we korrupsiýa kazyýet işiniň netijesini göz öňünde tutup, onuň ölümine sebäp bolan adamlar boldumy? ol aklandy? Eger hakykatdanam şeýle bolsa, näme üçin Ysraýyl döwletinde hiç kim şübhelenmeýär we olara garşy polisiýa derňewi açylmaýar? Merkezi aňtaw gullugynyň we FBI-nyň “derňewi” diýilýän zat hakyky derňew däl-de, basgançakly ädim bolup bilermi? Eger hakykatdanam şeýle bolan bolsa – näme üçin Merkezi aňtaw gullugy we FBI hatda beýle nädogry maglumatlary görkezmäge gyzyklanma bildirdiler? Ora-da başga bir ähtimallyk barmy: Amerikaly professoryň öldüren neşe hassasy aslynda bir däldi we hassahanada hiç kimiň bilmeýän arabaglanyşygy bardy? Amerikaly professordan ar almak we ony öldürmek kararyna gelen adamlar (kimdigini hiç kim bilenok)? Şeýle ýagdaý bolup bilermi?

 

6-njy hekaýa – ulgam :

Bütin dünýäde köp ölüm birden ýüze çykýar, gelip çykyşy ýa-da sebäbini hiç kim düşünmeýär. Birnäçe aýlap dünýäniň ähli polisiýa güýçleri tarapyndan geçirilen derňewlerden soň, ölenleriň hemmesiniň hakykatdanam ýaragdan öldürilendigini anyklamagy başardylar we ähli ganhorluklary amala aşyrandyklaryna ynanýanlaryň günäkärlenýän derňewleri dowam etdirilýär. Emma hiç hili logiki düşündiriş ýa-da sebäpsiz jenaýatyň derejesiniň birden beýle çalt artyp biljekdigini nädip düşündirjegini bilenok. Bu ýagdaýyň netijesinde has köp türme gurulmaga mejbur edilýär we türme gurluşyk pudagy dünýä baýlarynyň dolandyryp başlaýan tutuş dünýä ykdysadyýetinde esasy pudaga öwrülýär.

Pidalaryň sanynyň millionlarça adama ýeten birnäçe ýyldan soň, dünýä polisiýasy jenaýatyň derejesiniň düýpgöter ýokarlanmagynyň asyl sebäbini anyklamak we haýran galdyryjy bir zat tapmak üçin has köp tagalla etmek bilen bu derňewlerde hyzmatdaşlyk edýär. geň galdyryjy hakykat: ähli atyşyklar we kadadan çykmalar et we gan jenaýatçylary tarapyndan däl-de, eýsem kompýuterleşdirilen ýüz tanamak ulgamy tarapyndan amala aşyryldy – programma üpjünçiliginiň ýalňyşlygy sebäpli, her bir adam awtomatiki usulda atyp başlady. ýüzlerinde ýylgyryş. Iň oňat hünärmenleriň programma üpjünçiligindäki näsazlygy düzetmek üçin birnäçe gezek eden synanyşyklary şowsuzlyga uçrady – ahyrsoňy dünýä has köp pidany talap edýän elhenç ulgamyň bardygyny görkezmäge mejbur bolýar.

Bütin dünýäde raýatlara ýylgyrmazlygy öwretmäge synanyşýan we şeýlelik bilen janyny halas edýän seminarlar geçirilýär. Bu seminarlar hemme ýere baryp ýetýän diri galmak ussahanalary hökmünde kesgitlenilýär: iş ýerleri, mekdepler we metbugat olary yzygiderli ýaýlyma berýär – we gülkünç bir mowzukda zatlary görkezmäge het eden islendik metbugat häkimiýetleriň buýrugy bilen derrew ýapylýar. Kanun tarapyndan haýsydyr bir degişmäni ýa-da degişme sözlerini aýtmak ýa-da çap etmek gadagan edilen we bu görkezmelerden daşlaşýanlar köpçülikleýin jezalandyrylýar . Durmuşyň beýleki ugurlarynda-da netijeler bar: her dürli baýramçylyklary bellemek düýbünden gadagan – hatda has köp türme binasyny gurmakdan köp mukdarda pul gazanan kapitalistlerem, netijede ýylgyrýan oňyn duýgulary ösdürýärler ýeke-ýekeden ölmek.

Beýleki bir tarapdan, bu kapitalistler türmeleriň köp mukdaryny azaltmak we adam öldürmekde günäkärlenen tussaglary boşatmak baradaky teklibi düýbünden ret edýärler, bularyň dünýä gelenler tarapyndan däl-de, kompýuterleşdirilen ulgam tarapyndan amala aşyrylandygyny bilmezden ozal. adamzat jemgyýetinden we özleri öldürilse-de en köpçülik. Üstesine-de, bu kapitalistleriň indiki pida boljakdygy aýdyň bolsa-da, maliýe girdejilerine zyýan ýetirmezlik üçin henizem tussaglary boşatmaga taýyn däl. Ömrüniň soňky pursatlarynda-da muňa razy bolmadyk kapitalistler hakda köp hekaýa çap edilýär.

Bu hakykat durmuşyň beýleki köp ugurlarynda-da düýpgöter üýtgeşmelere sebäp bolýar: kinoteatrlarda goşgy çykyşlarynyň, teatr ýa-da film görkezilişleriniň bolmagy düýbünden gadagan. Şeýle hem, kompýuter oýunlaryny ýa-da islendik görnüşli döredijilik oýunlaryny ösdürmek bilen meşgullanýan ähli kompaniýalar dünýä hökümetleriniň buýrugy bilen derrew ýapylýar. Çagalar üçin kitap ýa-da oýunjak satýan dükanlaryň hemmesi ýapyk. Köçelerde oturan polisiýa işgärleri gadagançylygy her hili şatlyk bilen berk ýerine ýetirýärler – bu gadaganlygy bozan islendik adam derrew tussag edilýär. Halas ediş işleriniň bir bölegi hökmünde adamlardan şatlygyň öňüni almak zerurlygy ýüze çykýar we ähli habar beriş serişdelerine diňe gorkunç seriallary görkezmek tabşyrylýar. Zyýanly pudak, şeýle hem dürli media kanallarynyň arasynda iň täsir galdyryjy mazmuny çap etmek we bäsleşigiň ýeňijilerini öwmek, bulaşdyrmak, ahyrsoňy ýylgyrmak we şeýlelik bilen ölümine sebäp bolýan bäsdeşlik geçirýän ösýär.

Bulam-bujar sosial hakykat, bütin dünýä ölüm howply ulgamyň öňünde ejiz dur. Adamzat henizem krizisden çykalga taparmy ýa-da ýüzüň tanamak ulgamy bütin adamzadyň ýok bolmagyna sebäp bolarmy? Adamlary özleriniň döreden ulgamyndan we tehnologiýasyndan halas etjek patent tapmagy başarjak biri barmy?

7-nji hekaýa – maşyn :

Bir ýerde geň maşyn oýlanyp tapylýar, ýeke-täk hereketi, içinden geçýänlere çynlakaý şikes ýetirmekdir. Akyl taýdan näsag adamlar topary geň enjamy tapýarlar, oňa girýärler we agyr ýaralar bilen çykanlaryndan soň (hiç kim düşünenok, sebäbi bu kiçijik adamlar topary bütin dünýäde diňe barlygyny bilýänlerdir) kömek soramak üçin iň soňky güýji bilen dolandyrýarlar we Cast bilen bilelikde birnäçe aýlap keselhana ýerleşdirilýär – bejergi alýan lukmançylyk toparlaryna özlerini işjeň ýaralandyklaryny aýdanda -da , enjamyň barlygy olar tarapyndan gizlin saklanýar – lukmançylyk toparlary olar bilen köp söhbetdeşliklerden soňam agyr ýaralanmagyna näme sebäp bolandygyna düşünip bilmeýärler. Lukmançylyk işgärleri hassahana ýerleşdirilende adamlara uly yhlas bilen çemeleşýärler we bularyň özlerine şikes ýeten akyl taýdan kemis adamlardygyny bilip, özlerine zyýan ýetirmezlik zerurlygy olara birnäçe gezek nygtalýar.

Ahyrsoňy, bu adamlar topary gutulýar we başdan geçiren ähli görgülerine garamazdan, şol bir enjama gaýdyp gelýär we ýene-de geçýär we agyr ýaralanýar – ýöne bu gezek agyr şikeslerden halas bolup ölmeýär. Toparyň ýoklugy ýaşaýan ýerinde duýulýar, polisiýa bu barada hasabat alýar we gözläp başlaýar. Uzak aýlap gözleglerden soň, polisiýa ahyrsoňy adamlaryň jesetlerini tapdy we gözden geçirmek üçin alynýan şol geň maşynyň bardygyny hem gördi. Geň hekaýa çap edildi – soň öldüriji maşynyň geň işi hem ýüze çykaryldy we oýlap tapyşyna kimiň jogapkärdigine düşünmek maksady bilen derňelip başlandy we olary jogapkärçilige çekmek niýeti bilen.

Emma derňew ahyrky netijä gelýär – we geň enjamy kimiň oýlap tapandygy we hatda näme üçin gurlandygy baradaky soraga hiç kim jogap berip bilmeýär. Sorag, diňe bir tarapyň işinden peýda görmändigini göz öňünde tutup, köpelýär we bu ýerden geçýänlere şikes bermekden başga maksat bilen ulanylmaýar. Işler syr bolup galýar. Pidalar bar, ýöne jogapkärçilige çekilip bilinjek günäkär ýok – we bu enjamyň nädip gurlandygyna, näme üçin gurlandygyna we kimiň günäkärdigine hiç kim düşünip bilmeýänligi sebäpli, ony ýok etmek kararyna gelýär we bu syr baky we hemişelik çözülmän galar.

 

8-nji hekaýa – Binalar :

Bilşimiz ýaly, global ýylylyk sebäpli köp ýaşaýyş jaýlarynyň durnuklylygy pese gaçýar: binalaryň skeletindäki demir giňelýär, beton döwülýär we tehniki taýdan tutuş binanyň ýykylmagyna sebäp bolýar. Situationagdaýyň ep-esli ýaramazlaşmagy netijesinde tutuş dünýädäki ýaşaýyş jaýlary indi ýaşamak üçin ýaramly däl we has uly we köp ilat ýaşaýyş derejesiniň ep-esli peselmegine – palçykda ýaşamaga mejbur bolmaga mejbur bolýar. jaýlar ýa-da gowaklar – we käbir ýagdaýlarda hatda bu ýaşaýyş çözgütleri hem mümkin däl we köp ilat bütin ömrüni asmanyň astynda dolandyrmaga mejbur bolýar.

Bu ýagdaýda dünýäniň baýlary gizlin ýygnanýarlar we täze şertlerde dowam etjek jaýlary gurmak arkaly alternatiw gurluşyk usullaryny oýlap tapmaklary üçin binagärlik firmalaryna köp mukdarda pul töleýärler. Bütin dünýädäki arhitektorlar ahyrsoňy şol kapitalistler üçin amatly tehnologiýany tapýarlar – täze tehnologiýa, şeýle hem arhitektorlaryň ofisleri bilen kapitalistleriň arasyndaky baglanyşyk gizlin saklanýar we bu maglumatlar hemişe ösýän ilat üçin elýeterli däl has uzak ýaşajak ýerleri bar. Bu ýörite binalaryň gurluşygy esasynda dünýä ykdysadyýetiniň tutuş bir pudagy döredildi.

Köpçülik kapitalistleriň dowamly we ýykylmaýan jaýlarynyň bardygyny görýär, ýöne köpler üçin gaty geň görünýän bu hadysa hiç kimiň düşündirişi ýok. Köpçüligiň şübheleri, şeýle hem bu syr bilen baglanyşykly uly bilesigelijilik, halkyň şol baý adamlaryň näme üçin beýle durnukly jaýlarynyň bardygyna düşünmäge synanyşmagyna sebäp bolýar. Ahyrynda hakykat aýan boldy – bu uly gahar-gazaba we şol kapitalistlerden durnukly jaýlarda ýaşamaga mümkinçilik berýän tehnologiýanyň mundan beýläk giň halk köpçüligine elýeterli boljakdygyny we diňe bir olar üçin däl-de, aç-açan islege sebäp bolýar.

Muňa garamazdan, paýtagtyň eýeleri, bu zatlaryň ediljekdigi barada birnäçe gezek beren wadalaryna garamazdan, iş ýüzünde beýle bolmaz we täsin gurluşyk tehnologiýasy diňe ilatyň çäkli topary üçin elýeterli bolup galýar – bu halkyň gahar-gazabynyň artmagyna sebäp bolýar. we ýörite ýaşaýyş toplumlaryna zorlukly çozuş synanyşygynyň başlangyjy. Kapitalistler, özlerini goramak isleýänligi sebäpli, öz pullaryny bir hili hususy polisiýa güýçleri toplamak üçin ulanýarlar – bu bolsa polisiýa ýa-da esgerleriň islegleri sebäpli öz ýurtlaryndaky polisiýa ýa-da harby güýçlere ýüzlenmelerinden soň jogap berilmeýär, jaýlarynyň ýykylandan soň ýaşamaga ýerleriniň köpüsine jogap ýok. Şular ýaly hususy goşunlardaky esgerler hereketleriniň öwezine kapitalistleriň ýörite birleşmelerinde rahat ýaşaýyş jaýlaryny alýarlar we ýerli polisiýa we harby güýçler duranda bu çaknyşyklar güýçlenýär we bütin dünýäde hakyky köçe söweşlerine öwrülýär. köpçüligiň sagynda.

Lyöne geň zat, adaty harby we polisiýa güýçleri kapitalistleriň hususy goşunyny ýeňip bilmeýär we bu “ýaşaýyş söweşleri” entek çözülmän galýar we onlarça million pidany talap edýär. Dünýäniň baýlary henizem eglişik etmäge taýyn däl – giň we aýylganç gan döküşiklerine garamazdan, ýüzlerçe million adamdan ogurlanan ýaşaýyş jaý çözgüdini tapmaga mümkinçilik berýän gurluşyk tehnologiýasyna gözegçilik etmek üçin ähli güýjüni saklaýarlar. dünýä.

Olaryň haýsydyr birinde adamzadyň uçgunyny görýärismi? Dünýäniň iň baý adamlaryndan biri, öz goşunlary bilen dünýäniň dürli ýurtlarynyň goşunlarynyň arasynda çözülmedik çekeleşikli söweşleriň soňuna çykyp biljek özboluşly gurluşyk tehnologiýasyny tutuş halka we arzan bahadan çykarmaga taýynmy? Ora-da şeýle aşa hakykatda-da girdeji çyzgysy kesgitleýän zatmy?

 

9-njy hekaýa – Geljekden arheologiýa :

Hemmeler synpda barmy? Gowy. Öňki sapaklarymyzda Iordaniýa Patyşalygynyň çäginde geçirilen 21-nji asyryň başynda we onuň ortasynda bolup geçen wakalar baradaky bilimlerimizi giňeldýän we giňeldýän gazuw-agtaryş işleri barada giňişleýin gürleşdik. Şeýle hem, olaryň medeniýeti, dili we goňşy Ysraýyl Patyşalygy bilen Benýamin Netanýahunyň hökümdarlygy döwründe we ondan soňky ýyllarda höküm süren çylşyrymly gatnaşyklary barada möhüm maglumatlary aldyk. Bu meselede has giňeltmek isleýänler, professor Maşeranyň öwrediji we öwrediji makalasyny okap bilerler Bilşiňiz ýaly Tukado uniwersitetimizde ençeme ýyl mugallymçylyk edýär. Şeýle hem, 23-nji asyr ýazyjysy Şatutu Kratonyň “Eastakyn Gündogarda irki internetiň siwilizasiýasy” atly möhüm kitabyny okamagyňyzy maslahat berýärin, bu ýerde biziň öwredýän 21-nji asyrymyz bilen baglanyşykly möhüm gözlegler bar.

Mentionedokarda belläp geçişimiz ýaly, robot we kompýuter öwrülişigi başynda bolupdy – awtoulaglar, ýük awtoulaglary, uçarlar we hatda otlylaryň köp bölegi 2540-njy ýylda bilýän maşynlarymyz däl-de, syýahat we hereket etmek üçin adam sürüjilerini ulandy. Jaýlary we binalary arassalamak, bukjalary paýlamak ýa-da Poçta, şeýle hem ýol hereketi kanunçylygy ýaly dürli çäreleriň maşynlar däl-de, adamlar tarapyndan edilendigini görkezýän köp subutnama. Şol bir wagtyň özünde, 3D printerleriň oýnan roly barada gapma-garşy subutnamalar bar – we näme üçin ýa-da haýsy şertlerde oýlanyp tapylandygy, hatda durmuşyň ulanylan ýerleri hem düşnüksiz. biz.

Bu döwürde bütin dünýäde ilatyň paýy bolan ýol hadysalaryna subutnamalarymyz bar we olaryň öňüni nähili almalydygyny bilýän ulgamyň, häzirki wagtda “super aňtaw ulgamy” diýip bilýän ulgamymyz ýadymyzdan çykarmaly däldiris. diňe 1940-njy ýyllarda şu güne çenli ulanylýan superkarlary oýlap tapan awtoulag inersenerleri tarapyndan oýlanyp tapyldy. Bu ýerde size şol günlerdäki heläkçilikleriň agyr netijeleriniň suratlaryny görkezýärin – uniwersitetiň web sahypasynda olaryň ýüze çykan ýollaryny görkezýän wideolary hem tapyp bilersiňiz.

Leksiýamyzyň soňky bölüminde Iýerusalim şäheriniň günortasyndaky meýdançada alnyp barylýan gazuw-agtaryş işlerini ýatlap geçerin – bu ýerde gyzykly tapyndylara duş geldik. Gazuw-agtaryş meýdançalarynyň köpüsinde ” Kirýat Menachem”, Kirýat Moşe “,” Hostel Avivit “,” Beit Hakarem töwerekleri “ýazgylaryna, şeýle hem” adad Sarah Assosiasiýasy “ýazgylaryna duş geldik. Bu ýazgylardan: bu uly jemgyýetçilik binalary boldumy? Jemgyýetleriň atlary? Uly guramalaryň atlary – belki 2010-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli aralykda bilýän “Likud partiýasy” ýaly beýleki iri guramalar ýaly? Bu gün diňe çaklamalarymyz bar – ýöne düýbünden başga harplar bilen ýazylan bu ýazgylaryň asyl manysyna düşünip bilmedik , ulanylýan 2080-nji ýylda oýlanyp tapylan häzirki sanly ýewreý ýazuwyndan şu güne çenli .

“Ulumsylyk parady”, “Knesset üçin merkezi saýlaw komiteti”, şeýle hem “Palestina halky” ýazgylarynyň käbirleriniň şu gün bize düşnüksizdigini belläp geçýäris we manysynyň nämedigini henizem bilemzok! şol düşünjeler 21-nji asyryň başlarynda bolupdy. Şol aralykda, arheologiýa mugallymy Şotio tarapyndan dolandyrylýan gazuw-agtaryş işleri bilen dowam edýäris Crotti , onuň bilen maslahatlaşyp ýa-da oňa sorag berip bilersiňiz.

Şonuň üçin indiki klasa çenli, bilesigelijiligiňizi oýarmak üçin synanyşan materiallarymy gözden geçirip bilersiňiz – indiki hepde geçiriljek synpda duşuşarys.

 

I. Aşakda dürli ýerlere iberýän hatym:

Kim üçin:

Mowzuk : saýtdaky hereketler.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Köp dilli sahypa eýe Maýyplar meselesi bilen iş salyşýan https://disability5.com .

ulgamynda guruldy – we servers24.co.il serwerlerinde saklandy

Web sahypasynyň eýesi tarapyndan saýlanan mowzuklara görä web sahypasyna makalalar hödürlemek hyzmaty bilen gyzyklanýaryn. Mysal üçin (bu meniň blogym bilen baglanyşykly däl we diňe meseläni düşündirmek üçin berilýär: blog awtoulag pudagy bilen iş salyşanda, şol bir wagtyň özünde web sahypasy şol bir web sahypasyndan öz blogy üçin makalalary awtomatiki alýar. makalalary çap edildi).

Internetde şeýle hyzmaty berýän haýsydyr bir sahypany ýa-da ulgamy bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: Öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

we: [email protected]

3) _ _ _ . , Ispan, Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, Polýak, Portugaliýa, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, rumyn, rus, şwes we taý.

 Internetde bu dillerdäki makalalaryň awtomatiki goşulmagyny üpjün edip biljek web sahypasyny ýa-da ulgam gözleýärin.

4) Goşmaçany “” NIS 25Enhanced media kitaphanasynyň bir gezeklik bahasy bilen satyn alandygymy aýdaryn – we programma üpjünçiligini göçürip alyp, soňam ýükläp boljak web sahypasyna baglanyşyk goşýaryn. WordPress-e plugin.

 https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/

Bu plugin bilen haýsy çäreleri ýerine ýetirip bolar? Näme üçin ulanyp bolar?

J. Aşakda “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň gollanmasy bilen ýazan hatym:

972-54-2604842.

Iň soňky gezek şu gün 17: 24-de gördüm

Çarşenbe, 2022-nji ýylyň 14-nji sentýabry

Habarlar ahyrky şifrlenen. bu söhbetdeşlikden başga hiç kime, hatda WhatsApp-a-da däl, olary okamak ýa-da diňlemek mümkin däl. Has giňişleýin maglumat üçin basyň.

Salam Vardan: Ertir irden sagat 10 töweregi, bejergi almak üçin habarlaşan kwartiramyza pedikurist gelmeli (şu güne çenli “Şol ” institutyna wagtal-wagtal şular ýaly bejergiler üçin gelerdim – şeýle-de bolsa, saglyk ýagdaýymyň hasam erbetleşmegi sebäpli, mundan beýläk Iýerusalimiň merkezindäki instituta fiziki taýdan gelmegiň ýerine zerur bolanda pedikuristi öýüme çagyrmaly bolaryn ). Şonuň üçin bu sagatlarda Korda jaý edinmek mümkin bolmaz . Öý sowuklygynda giç irden ýa-da günortan başlap mümkin bolar (bu eýýäm birnäçe gezek başdan geçiren bejergim – takmynan 20 minut ýarym sagat dowam edýär). Umumy maglumat üçin: bu bejergi saglyk gaznalarynyň ätiýaçlandyrylanlary üçin saglyk sebedine goşulmaýar – saglyk gaznalarynyň çäginde bejergini alyp bilýän süýji keselinden başga. Bu bejergä mätäç bolan beýleki ätiýaçlandyrýanlar üçin ýeke-täk mümkinçilik, edil şu günki ýaly bejergini hususy almakdyr. Süýji keseliniň bu bejergi üçin saglyk ätiýaçlandyryş gaznalaryndan alýan subsidiýa derejesini bilmeýändigimi belläsim gelýär. Salam, Asaf Binyamini- ” Awiwit ” umumy ýaşaýyş jaýynyň jaýy.

19:45

Penşenbe

Bolýar, soňrak gurarys

7:02

Bu aralykda, Tana ( Efiopiýaly Tana aşhanasy ) şu gün irden – bejergi gutarandan ýarym sagat soň geldi. Hormat bilen, benyamini hüjüm ediň.

 

K. Gözegçilik edilýän ” Hadasa Ein Kerem ” hassahanasynyň revmatology: Dr. Hagit Peleg.

E-poçta salgysy: [email protected]

L. üpjünçim Bezeqiň Facebook sahypasynda ýazan 2 habarym bar :

Asaf Benýamin

Bezege salam : näme bolar? Näme üçin internetden gaýtalanýan birikmeler, hiç hili sebäpsiz petiklenen (ýene-de) doly kanuny saýtlar we gaty haýal göz aýlamak – bu meseleler bilen birnäçe gezek habarlaşanymdan soň, her gezek bolanyňyzda gürlemek, “aladaly” – Bu problemalar gysga wagtdan soň hemişe gaýtalanýar !! Diňe doýdum !!!! Şonuň üçin düşünemok: durnukly internet hyzmatyny almaly bolýan süýümli optiki hyzmat üçin size pul töleýärin – we bir müşderi bir önüm üçin pul töläninde hökman almaly !!! Bu gereksiz hileleriň hemmesi bolmazdan !! Ony çözmek we meseläni bir gezek çözmek üçin näme problema bar ??? Sözüňizi saklaň we ýalan sözleme: optiki süýümler we durnukly internet hyzmaty üçin size pul töleýärinmi? Şeýlelik bilen, meniň almaly zadym şu – we ine !!! Akylly bolmagyňy bes et – men töleýän zadymy almaly – sen hiç kime haýyr etmeýärsiň – wada beren zadyň !!! Asaf Benýamin.

     Halaýan

      

     jogap ber

    13 sagat

    işjeň

    Asaf Benýamin

     Mesele barada bir gezek alada etmegiňize garaşýaryn !!! Telefon belgilerim:

Öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

M. Aşakda birnäçe baglanyşyk bar, olaryň üsti bilen meniň we gatnaşýan Ysraýylda maýyplaryň göreşi barada has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz:

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://sites.google.com/view/raayonotonline/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=ABXTP51Crzs

https://www.youtube.com/watch?v=TNLEE5KIdK4

https://shavvim.co.il/2021/07/22/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%95%d7%9b % d7% 9c% d7% aa-% d7% 99% d7% 9e% d7% 99% d7% 9d-% d7% a9% d7% 9c% d7% 9e% d7% 99% d7% 9d-% d7% aa% d7% 9b% d7% 99% d7% a8% d7% 95-% d7% 90% d7% aa-% d7% 94% d7% a0% d7% 9b% d7% 99% d7% 9d /

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://www.nitgaber.com/

 

 

Print Friendly, PDF & Email