Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> gara sanawlar - מידע לאנשים עם מוגבלויות

gara sanawlar

Kim üçin:

Mowzuk: Onlaýn saýtlar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Bilşiňiz ýaly, internetde web sahypalary ýa-da ulanyjylara zyýan bermek üçin programma üpjünçiligi bar, meselem, balyk tutmak, talamak we ş.m.

Şeýle saýtlaryň sanawyny nireden tapyp bilerin?

Hormat bilen,

assaf benýamini.

A. Aşakda “Facebook” sosial ulgamynda paýlaşan ýazgylarym:

1) Adam psihiatrik bejergä gelýär.

Sabyr (titremek): “Mende gaty gorky we aladalar bar.”

Psihiatr (sesini çykarýar, gygyrýar we gaharlanýar): “Biliň, gorkuňyzy bes etmeseňiz, sizi öldürerin we size berjek dermanlarym bilen neşe bererin !!! We düşnükli bolsun – siz ýok gorky bilen meniň ýanyma gel !!! Düşünýäňmi ?? ” .

Hahaha…

2) Adam aşgazan agyrylary sebäpli lukmana gelýär.

Sabyrly: “Garnym agyrýar. Iýmit siňdirmek maňa kyn”.

Lukman hekim: “Aýdyň-näme üçin meni oýun edýärsiňiz ?? Onda iýmit siňdirmek hakda näme pikir edýärsiňiz – bu meniň siňdirýän hakykat !!! Eger başaryp bilýän bolsaňyz-siz beýlekilerden tapawudyňyz ýok! Şonuň üçin eýýäm siňdiriň !! “.

Sabyrly (ajy aglamak we gorkmak): “reallyöne hakykatdanam agyrym bar, siňdirmek maňa gaty kyn – maňa düşün”.

Lukman: . Meniň bilen jedelleşmäge het edip bilýärsiňizmi? Özüňizi nähili duýýandygyňyzy bilýärin – eýýäm iýmit siňdiriň we derrew klinikadan çykyň !! “.

3) Adam psihiatryň ýanyna gelýär:

“Lukman, maňa köşeşmek üçin bir zat bermegiňizi haýyş edýärin … haýyş edýärin, men asuda däl.”

Psihiatr: “Haýyş edýärin, meniň bilen howla geliň – gysga söweşeris. Bu sizi hökman köşeşdirer.”

Näsag: “Bolýar”.

Psihiatr (duýduryşy döredýär): “Bu ýerde diňe bir lukmanlara däl, maňa garşy – gün we aýyň ýaşaýan adamyna garşy lukmanlara garşy el galdyrmaga het edip bilýän zorlukly hassa bar !!! Ony saklaň! derrew – howply !!! Onuň sebäpli gün bolmaz! !! “.

lol …

4) Psihiatrik bölümde keselhana ýerleşdirilen adam lukmana ýüz tutýar:

“Lukman, kelläm agyrýar”.

Lukman hekim: “Ertir psiholog bilen söhbetdeş bolarsyňyz – näme üçin kelläňizi agyrtýandygyňyzy anyklamaly”.

Sabyrly: “Kelläm agyrýar öýdemok – hakykatdanam bar. Barlap görmegiňizi haýyş edýärin!”.

Lukman hekim: “Kelläňiziň näme üçin agyrýandygyny bilýärsiňizmi? Sebäbi beýniňiz ýok. Samsyk adamlaryň hemişe kellesi agyrýar – ine şeýle bolýar !!! Psihiatrik bölüme geldiňiz – samsykdygyňyzyň alamaty !!!”.

Sabyrly (gygyrýar – soň bolsa ýere gaçýar we huşuny ýitirýär): “Indi edip bilemok – barlaň !! Haýyş!”.

Palatadaky psihiatr (gaharlanýar, hassany zor bilen alýar we otaglaryň birine zyňýar): “Oýun oýnamagy bes ediň! Soonakynda çalşygymy gutararyn we öýe gaýdaryn – kelle agyry mamamy gyzyklandyrýar !!!” .

5) Psihiatrik bölümdäki näsag lukmana: “Pikirlerim bar”.

Psihiatr (gaharlanmak): “Sizde näme bar? Pikirler ?? Bu psihiatrik bölüm we bu ýerde pikir etmeýärsiňiz !!! Pikirlenmäge rugsat berlen zat hakda pikirlenmäge het edip bilmeýärsiňizmi? Men soňky gezek size duýduryş !!! “.

Sabyrly: “reallyöne hakykatdanam pikirlerim bar. Öýüňize barýaryn öýdüpdim.”

Psihiatr (hasam gaharlanýar): “Hiç haçan öýüme baryp görmersiňiz! !! “.

Sabyrly: “That’söne bu dogry däl – pikirlenmäge rugsat berilýär.”

Lukmanlar öz aralarynda maslahatlaşýarlar: “Geliň, oňa bir aýlap düşekden göçüp bilmejekdigi üçin sedatiw sanjymlary bereliň. Oňa bir sapak alalyň – diňe psihiatrlaryň pikirlenmegine rugsat berilýär”.

6) Psihiatrik bölümde hassahana ýerleşdirilen näsag lukmanyň ýanyna baryp: “Aýdyň, psihiatriýany bilýärsiňizmi?” Diýip soraýar.

Psihiatr: “Bu samsyk sorag näme? Elbetde psihiatriýany bilýärin. Bakalawr derejesini gutardym, ikinji, üçünji we dördünji – we siziň üçinem bäşinji !!! Psihiatrik ylymlar we lukmançylyk paýhasy üçin iň ýokary uniwersitetde okadym – psihiatrlar paýhas oýlap tapdylar !!! Psihiatriýa hakda hemme zady bilýärin we ony elimiň arkasy ýaly tanaýaryn !! “.

Sabyrly: “We eliň aýasyny hakykatdanam bilýärsiňmi?”.

Psihiatr (gaharlanyp başlaýar): “Alada goýmagy we samsyk soraglary bermegi bes ediň !!! Elimiň aýasyny bilýärin – elini kim bilmeýär ??”.

Sabyrly: “Men. Elimiň aýasyny bilemok.”

Psihiatr (palatadaky duýduryşy döredýär): “Bu ýerde bir gysganç näsag bar – samsyk soraglar bermek, eliň aýasyny bilmezlik we iň erbet tarapy – psihiatrlaryň beýikligine gödek garamak !!”.

Sabyrly: “Men diňe seniň bilen degişýärdim – elbetde elimiň aýasyny bilýärin.”

Psihiatr: “Indi sizi bir aýlap kamerada ibereris – belki şeýdip psihiatrlara gödek gürlemezligi öwrenersiňiz. Biz degişmeýäris – hemişe biziň bilen gürleşersiňiz, ýöne hemişe başyňyzy egip bilersiňiz. we gözleriňiz aşak düşýär – muňa düşünýärsiňizmi ?? We hiç wagt synap görmäge, hatda gülmäge-de het edip bilmeýärsiňizmi? Biziň bilen zeper ýeten-psihedelik betbagtlygyndan 1000 esse güýçlidiris. nädip öwrenersiň !!! “.

7) Psihiatrlar birleşiginiň uly konferensiýasy geçirilýär.

Maslahatyň müdiri sözüni açýar we şeýle diýýär:

“Biz, dünýäniň we älemiň psihiatrlary we çempionlary, her zat we hemme zat üçin akyl hassalarynyň islenmeýän elementlerini jemgyýetimizden aýyrmak barada pikir alyşmalydyrys, has gowy durmuş gurmak üçin hemmämiz üçin gurşaw. Kim garşy çykýar? “

Zalda ümsümlik.

Birden akyl taýdan kynçylyk çekýän adam, kärdeşler arkalaşygynyň psihiatrynyň keşbine girip, sözleri gizlin diňledi: “Meniň pikirimçe, akyl taýdan kynçylyk çekýänlere jemgyýete goşulmak gowy bolardy – bu biziň üçinem, jemgyýet üçinem gowy bolardy! biz ýaşaýarys “-diýdi.

Maslahatyň müdiri: “Indi boýun egmedik psihiatry tutmaly, ony kärdeşler arkalaşygyndan aýyrmaly, işinden aýyrmaly we jogapkärçilige çekmeli.”

Zalda tolgunyşyk bolýar.Gurultaýa gatnaşyjylar direktoryň hakyky şahsyýetini hiç kim bilmeýän, şol bir wagtyň özünde aljyraňňy ýagdaýda gaçyp giden dostuny tussag etmegini talap edýärler.Gurultaýyň müdiri, kongresiň gatnaşyjylaryndan şatlyk alýarka, adamy kowup başlaýar: “Ony çalt tutuň. Bu mukaddes iş !!!”.

Olar köçede otyrkalar gaçyp barýan adam maşyna mündi we wakadan uzaklaşyp başlady.Duşuşygyň müdiri hem awtoulagyna münýär we kowalamak şäheriň köçelerinden geçýär.

Psihiatrlar birleşiginiň müdiri wagşy we biperwaý sürýär – ulagy çaknyşyp, köçedäki agaja çümüp barýarka, gynansak-da polisiýa merkeziniň golaýynda iki adamyň üstünden gaçýar.

Polisiýa işgärleri sürüjini derrew saklaýarlar – iki elini gandal bilen daňýarlar we hereketlerini we ýabany sürüjisini düşündirmegini haýyş edýärler.

Psihiatr sürüjisi polisiýa şeýle düşündirýär: “Men indi mukaddes kowalap ýördüm”.

Polisiýa işgärleri muňa gaharlanýar we şübheli adamyň aýaklaryna-da eliňi dakýarlar: “Indi tussag edilmäge biziň bilen gelýärsiň! Kimiň – bizden ýa-da sizden has mukaddesdigini göreris”.

8) Palatadaky psihiatr hassadan: “Bu gün ýagdaýlaryňyz nähili?” Diýip soraýar.

Sabyrly: “Gowy … Gowy … Gowy …”.

Psihiatr sabyrlylygyny ýitirip, gaharlanyp başlaýar: “Men senden näme soradym? Etjek bolýan zadyň nähili? Näme üçin dowzah jogap berip bilmeýärsiň?”.

Sabyrly: “Gowy … Gowy … Gowy …”.

Psihiatr hassany zor bilen komitete alyp barýar: “Bu size kömek etmez – psihiatr size sorag bereninde jogap berersiňiz !!!”.

Işgärleriň köpüsi komitetde oturýarlar we açylanda hassadan: “Adyňyz näme?” Diýip soraýarlar.

Sabyrly: “Meniň adym … meniň adym … meniň adym …”.

Komitetdäki psihiatr: “Näme bolar? Adyňyzy aýtmaga-da taýyn dälsiňiz – düşünmedik bolsaňyz, ýene soraryn: Adyňyz näme? Bu gezek jogap berersiňiz !!! “.

Sabyrly: “Meniň adym … meniň adym … meniň adym …”.

Psihiatr gaharlanýar we hassany gaty silkýär: “Derrew adyňyzy aýdyň !!”.

Näsag huşuny ýitirýär we ýykylýar.

Psihiatr gyssagly kömek merkezine jaň edýär we operator: “Salam, men nädip kömek edip bilerin?” Diýip jogap berýär.

Psihiatr: Bu ýerde huşuny ýitiren we ýykylan hassamyz bar.Ony tiz reanimasiýa äkidiň. “

Operator:” Näsagyň ady näme? “.

Psihiatr:”Ol bize adyny aýtmaga razy bolmady – ýöne munuň ähmiýeti ýok.Jany howp astyndadyr – çalt geliň !!! “.

Operator: “Bagyşlaň – ýöne hassanyň ady bolmasa jaň açyp bilemok.”

Lukman otagynyň işgärleri: “Onda tapawudy ýok, adyňyzy aýdyň – esasy zat hassany halas etmekdir!”.

Psihiatr: “Adymy aýtsam näme etmeli? Çäk bar !!! Ol sabyrly we men psihiatr !!!”.

Psihiatr operatoryň ýanyna gaýdyp, ýalbarýar: “Näsagyň adyny bilemok – ýöne tapawudy ýok. Çalt geliň we eýýäm oňa ideg ediň. Meniň otagymda ölen hassanyň jogapkärçiligini islämok! !! “.

Operator: “Gynanýaryn – ýöne ol siziň otagyňyzda öler. Bu proseduralar. Proseduralar jany halas etmekden has möhümdir – munuň bilen hökman razy bolarsyňyz !!”.

9) Bir adam boş plastik paketlerden doly jübüleri bilen köçeden ýöräp barýar.Bir polisiýa işgäri geçip barýar: Jübiňizde näme bar? “Diýip soraýar. Raýat:” Jübimde hiç zat ýok. “Raýat ýöremegini dowam etdirýär.

Bir polisiýa işgäri ýoluny ýapýar we ýene soraýar:” Maňa näme görkez jübiňizde bar !!! “.

Bir polisiýa işgäri adamyň jübüsine baryp:” Bu size kömek etmez – jübiňizdäki zady aýdyň! ” – diňe boş plastik paketler !!! “. Polisiýa işgäri:” Sen meniň elime degdiň !!!Polisiýa işgäriniň wezipesini ýerine ýetirmegine päsgel berenligi üçin tussag edildi !!! “.

Hahaha…

10) Bu gezek düýbünden başga bir hekaýa – çynlakaý we hiç hili gülkünç zat ýok.Görnüşe görä, bu hakyky waka – köp ýyl mundan ozal dilden eşidipdim (bu sözleri 2022-nji ýylyň dekabrynda ýazýaryn), ýa-da şahsyýeti anyklaýan jikme-jiklikleri gizlin sebäpler bilen ýazmaýaryn.

Bu aýratyn hekaýanyň ýazylanlygyny şu güne çenli bilmeýändigimi belläsim gelýär.

Hekaýa Germaniýanyň Weimar respublikasynda başlaýar, bilşimiz ýaly Birinji Jahan Urşunyň ahyryndan 1933-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda faşist re regimeimi ýokarlanýança.

Bir ýewreý Miller atly nemes zawodynyň eýesi üçin işleýär (bilşiňiz ýaly, nemes ady).Jewishewreý işgäri her gün irden işe geleninde iş berijisine “Ertiriňiz haýyrly, jenap Miller” diýýär.Megerem, “ertiriň haýyrly” salamlaşmagy adaty bir zat we aýratyn manysyz.

Faşistler häkimiýete gelen pursatyndan başlap ýollary dürli-dürli boldy: ýewreý, beýleki dostlary ýaly, işinden boşadyldy we getto deportasiýa edildi – Wehrmahtda hasaba alnan şol Miller.

Moreene birnäçe ýyl geçýär we bilşimiz ýaly barha erbetleşýän ýewreýleriň yzarlanmagy netijesinde ýewreý konslagerine iberilýär we meşhur “saýlamalaryň” birinde tamamlanýar.

Birdenem şol lagerde ýokary wezipäni eýelän jenap Milleri görýär.Jewishewreý Milleri tanaýar, ýöne Miller ony tanamaýar.Terok edilmegine iberilmeginden birnäçe salym öň, ýewreý jenap Milleriň öňünde durup, oňa: “Ertiriň haýyrly, jenap Miller” diýýär.Jenap Miller birden öňki işgäri we “ertiriňiz haýyrly” salamyny ýada salýar we: “No.ok. Men sizi derrew boşadýaryn. Size zyýan ýetmez”.Mälim bolşy ýaly, jenap Miller beren wadasyny ýerine ýetirdi we janyna töwekgelçilik edip, öňki işgäriň jezalandyrylmaýandygyna, ýewreýiň Holokostdan hakykatdanam halas bolandygyna göz ýetirdi we bu “ertiriň haýyrly” şol döwürde gaty manysyz görünýän jümle.

Elbetde, bu ýerde ahlak taýdan kyn soraglaryň köpüsi ýüze çykyp biler (şol bir ýewreý dostlarynyň köpüsi ölen wagtynda diri galdy).Netije hem tolgundyryjy: şol wagt ähmiýetsiz ýaly bir zadyň birden beýle ykbalyna öwrüldi.

Bu ýerde ýitirim bolan goşmaça jikme-jikliklerimiň ýokdugyny belläsim gelýär: Onuň haýsy lagerdigini, haýsy ýyly, senesini ýa-da şol ýewreýiň adynyň nämedigini we Ikinji jahan urşundan soň näme bolandygyny we Holokost gutardy.Elbetde, bu ýerde başga-da köp jikme-jiklik ýok, meselem Germaniýanyň haýsy şäherinde şol zawodyň ýerleşendigi, ol ýerde näme öndürilendigi we şol nemesiň milletleriň arasynda dogruçyllyk hukugyny alandygy – bularyň hemmesi maňa mälim däl.

11) Demansyň ösen döwründe garry adam taksa münýär.Sürüjä gitmeli ýeri ýazylan ýazgyny berýär.

Sürüji: “Men bir metr ylgaýaryn”Engerolagçy jogap berenok.

Sürüji: “Bolýar, howpsuzlyk kemerini dakyň”.Engerolagçy jogap bermeýär.

Sürüji (gaharlanýar we ýolagçynyň howpsuzlyk kemerini özi berkidýär): “Näme problemaňyz – howpsuzlyk kemerini geýmekde näme problema bar !!”.Engerolagçy jogap bermeýär.

Taksi sürüp, barmaly ýerine gelýär.

Sürüji: “Nämä seredýärsiňiz? Maňa pul beriň we taksiden çykyň !!”.

Engerolagçy: “Puly ýatdan çykardym”

Sürüji: “Bolgusyz zatlaryňyzy bes ediň !! Maňa töläň – bolmasa men size polisiýa awtoulagyny sargyt ederin!”.

Engerolagçy: “Polisiýa näme?”.

Sürüji: “Soonakynda size polisiýanyň nämedigini görkezerin. Men olara jaň etdim. Soonakynda gelerler.”Engerolagçy jogap bermeýär.

Polisiýa gelýär we taksi sürüjisi olara: “Bu ýerde maňa tölemek islemeýän bir ýolagçy bar we polisiýanyň nämedigini bilmeýändigini aýdýar” -diýdi.

Polisiýa işgärleri: “Bolýar, basym polisiýanyň nämedigini biler!”.

Polisiýa işgärleri ýolagça ýüzlenýärler: “Geliň, haýyş edýäris, sizi tussag edýäris!”.Engerolagçy jogap bermeýär.

Polisiýa işgärleri gaharlanýar, ýolagçyny zor bilen ulaga alyp, tussag etmek üçin alyp gidýär.

Polisiýa bölüminde tussagdan soraýarlar: “Adyň näme? Näme aýyplanýar?”

Tutulan adam: “Näme ?? Jaý ???”.

Polisiýa derňewçileri: “Soraýan zadyňyza jogap beriň! Biz sizden jaý hakda soramadyk – näme üçin tussag edilýändigiňizi soraýarys !!!”.

Tutulan adam: “Öý, öý”.

Derňewçiler tussagyň üstünden gülýärler: “Düşünmekde kynçylyk çeken bolmagy ähtimal. Biz ony gije tussaglykda saklarys – düşünmäge kömek ederis”.

Gije tussag edilen adam öldi, polisiýa irden onuň jesedini tapdy we gülüp başlady: “Gör, ol ölmegi ýatdan çykarmady. Memoryadynyň gowydygynyň alamaty. Biz örän howply jenaýatçyny tussag etmegi başardyk – Şafo we tutanýerli işiňiz, ýokary iş derejesi we taksi sürmek üçin pul tölemeýän bir garakçyny tussag eden ajaýyp ussatlygymyz üçin size !! “.

B. Aşakda “filmindependent.org” -a ýazan hatlarym: “filmindependent.org”

-a ýazan hatym.

Yahoo /

Asaf Benýamin <[email protected]>

iberdi:

[email protected]

11-nji dekabr, ýekşenbe, sagat 16: 24-de

Kim üçin: “filmindependent.org”.

Mowzuk: Tehnologiki gurallar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýyldan bäri Ysraýyldaky maýyplar üçin göreşe gatnaşýaryn – bu göreş metbugatda giňden beýan edilýär.

Göreşi öňe sürmäge synanyşýan usullarymyzyň biri dürli tehnologiki gurallary ulanmak: sosial ulgamlarda ýazmak, web sahypalaryny açmak we olary ösdürmäge we kämilleşdirmäge synanyşmak, wirtual jemgyýetleri dolandyrmak we ş.m.

Bu meselede meniň soragym: Kompaniýaňyz ýa-da guramaňyz, göreşimizde bize kömek edip biljek tehnologiki gurallary hödürläp bilermi?Eger şeýle bolsa – haýsy ugurlarda we nädip?

Hormat bilen,

Assaf Benýamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

girelge A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

elefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Sahypam: https://www.disability55.com/

3) 10.7.2018-nji ýylda “oveňiş” atly jemgyýetçilik hereketine goşuldym – aç-açan maýyp.Aç-açan maýyplaryň hukuklaryny öňe sürmäge synanyşýarys, ýagny: meniň ýaly adamlar lukmançylyk kynçylyklaryndan we daşardan göze görünmeýän gaty agyr kesellerden ejir çekýän adamlar – bize garşy gaty diskriminasiýa sebäp bolýan daşarky görünmezlik.

Hereketiň esaslandyryjysy, hanym Tatiana Kaduçkin we 972-52-3708001 telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Telefona jogap wagty: Sundayekşenbe-Penşenbe sagat 11: 00-dan 20: 00-a çenli.Ysraýyl wagty – ýewreýleriň dynç alyşlaryndan we Ysraýylyň dürli baýramçylyklaryndan başga.

4) Ine, hereketimizde metbugatda görkezilişi ýaly käbir düşündirişli sözler:

Ordinaryönekeý raýat Tatýana Kaduçkin, “Aç-açan maýyplar” diýilýän zadyň kömegi bilen “oveeňiş” hereketini döretmek kararyna geldi.Onuň hereketi üçin şu wagta çenli Ysraýyl ştatynyň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam ýygnandy.7-nji kanal gündeligine beren interwýusynda, taslama we degişli taraplardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär.

Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyplar üçin maýyplar we maýyplar üçin maýyplar.Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi maýyplar üçin maýyplar ýaly hyzmatlary almaýandyklaryny, hatda 75-100 göterim maýyplygy kesgitlenendiklerini aýdýar.Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlara mätäç.Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryş institutyndan pes maýyplyk pensiýasyny alýarlar, ýörite hyzmatlar, esger kömek pullary, hereket kömek pullary ýaly goşmaçalary almaýarlar we ýaşaýyş jaý ministrliginden has pes kömek puluny alýarlar.

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç.Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygy aýdylýar.

Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawlaryna goşmak üçin işleýär.Munuň sebäbi, adatça bu sanawlara girmäge hukuklydygyna garamazdan girmeýändiklerini aýdýar.Knesset agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär, hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne kömek edip bilýänleriň diňlemeýändigini, diňleýjileriň oppozisiýadygyny, şonuň üçin kömek edip bilmejekdigini aýdýar.Indi ol has köp “aç-açan” maýyplary özüne goşulmaga, olara kömek edip biler ýaly ýüzlenmäge çagyrýar.Onuň pikiriçe, ýagdaý häzirki ýaly dowam etse, hukuklaryny we eklenç üçin esasy şertlerini talap etjek maýyplaryň demonstrasiýasyndan gaçyp gutulmaz.

5) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assaf00[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

6) Dürli sosial ulgamlardaky profillerime käbir baglanyşyklar:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

 https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://assafcontent.ghost.io/

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text utm_campaign=social_sharing

7) Ine, “Facebook” -da ISRAELI film redaktory Tali Ohaion tarapyndan ýazylan habar:

18m

Tali Ohaion6 gün

Soňky ýyllarda işleýän

“Ester kinosy – Ak şäherden Netflix nesline çenli” atly dokumental film

üçin, şahsy arhiwleri, 90-njy ýyllarda Hamkinde atmosferanyň suratlaryny anna güni günortan we umuman gözleýärsiňiz. 80-nji ýyllaryň başynda Dizengoff meýdanynda, meýdançanyň çagalary, meýdana ýygnanan “frakslar”.

Hususy ýa-da 972-52-2846954 telefon arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

C. Aşakda “Hukuk, Ylym we Tehnologiýa Merkezi”: “Hukuk, Ylym we Tehnologiýa Merkezine” ýazan hatym

bar.

Yahoo / Inbox

Merkezi Ylym we tehnologiýa

“Assaf Arab Tov” töleg bilen üpjün edilýän hyzmat, siz onuň üçin tölemeli we eýesiniň hukuklaryny bozýan aýlaw programmalaryny ulanmaly dälsiňiz.Şol bir wagtyň özünde, bu e-poçta kanuny maslahat bermeýär.2022-nji ýylyň 28-nji noýabry, duşenbe güni agşam sagat 15: 05-de Assaf Binyamini<[email protected]>

Sişenbe, 6-njy dekabr, 18: 50-de

</[email protected]>

Ylym we Tehnologiýa Hukuklary Merkezi

Salam Asaf, şeýle programma üpjünçiligini Ysraýyl döwletinde kanunlara laýyklykda ulanmak gadagan ýa-da gadaganmy diýip soradyňyzmy?Jogap ýok.Soragyňyz bilen näme diýjek bolduňyz?2022-nji ýylyň 6-njy dekabrynda sişenbe güni sagat 19: 36-da Assaf Binyamini

<[email protected]>:

</[email protected]>

Sişenbe, 6-njy dekabr sagat 19: 57AsafBenýamin &lt;hüjü[email protected]&gt;

:

Duşenbe, 12-nji dekabr, sagat 9: 53-de

Soraga düşünemok

Soragymda takyk soran zadymy – mazmun sahypalaryna töleg töleglerinden aýlanmaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi hakda göz öňünde tutdum.

Maňa kanun tarapyndan gadagan edilendigini ýazdyňyz, şonuň üçin hökman jogap aldym öýdýän.

Salam, Asaf Binyamini.

Asyl habary gizläň

2022-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Sişenbe güni sagat 19: 57: 05GMT + 2, Ylym we Tehnologiýa Hukuk Merkezi<[email protected]>Ittenazan:

</[email protected]>

Salam Asaf

, Ysraýyl döwletinde kanunlara laýyklykda şeýle programma üpjünçiligini ulanmaga rugsat berilýärmi ýa-da gadaganmy diýip soradyňyzmy?

Jogap ýok.

Soragyňyz bilen näme diýjek bolduňyz?

2022-nji ýylyň 6-njy dekabrynda sişenbe güni 18: 50: 16GMT + 2, Ylym we Tehnologiýa Hukuk Merkezi<[email protected]>Ittenazan:

Asaf haýyrly bolsun

</[email protected]>

Tölegli hyzmat , eýeleriniň hukuklaryny bozýan aýlaw programmalaryny ulanmazlyk  üçin tölenmeli .

Şol bir wagtyň özünde, bu e-poçta kanuny maslahat bermeýär.

haýyrly agşam

2022-nji ýylyň 28-nji noýabry, duşenbe güni sagat 15: 05-de Assaf Binyamini &lt;[email protected]&gt;:

Kim üçin: “Hukuk, Ylym we Tehnologiýa Merkezi”.

Mesele: kanunylyk meselesi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Bilşiňiz ýaly, internetde köp sanly mazmun saýtlary bar, olarda tapylan materiallara giriş tölegli – “töleg tölegi” diýilýän zat.

Mundan başga-da, bu töleglerden aýlanyp geçmegiň usullaryny hödürleýän we aslynda töleg tölemezden şertli mazmuna doly girip bilýän programma üpjünçiligi ýa-da web sahypalary bar.

Ysraýyl döwletinde kanunlara laýyklykda şeýle programma üpjünçiligini ulanmak gadaganmy ýa-da gadaganmy?Kazyýetde bu mesele bilen baglanyşykly diňlenişikleriň haýsydyr bir mysaly barmy ýa-da bu meselede, beýleki meselelerde bolşy ýaly, kanunlar has çalt ösen tehnologiýa laýyk gelmedi, şonuň üçin bu meselede salgylanma ýok. Ysraýylyň kanunçylygy?Bu ýerde kanuny ýagdaý nähili?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

meniň telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Hormat bilen,

Ylym we Tehnologiýa Hukuk Merkezi

2 Yitzhak Rabin St BSR City TowerI |11-nji gat |Petah Tikva, Ysraýyl 4951738

Poçta salgysy: PO 3206, Petah Tikva, Ysraýyl 4952801 |Telefon: 972-3-7746699 | www.lms.org.il

Hormat bilen,

Ylym we Tehnologiýa Hukuk Merkezi

2 Yitzhak Rabin St BSR City TowerI |11-nji gat |Petah Tikva, Ysraýyl 4951738

Poçta salgysy: PO 3206, Petah Tikva, Ysraýyl 4952801 |Telefon: 03-7746699 | www.lms.org.il

D. Aşakda dürli ýerlere iberýän hatym : Kimden

Mowzuk: Iş ideýalaryny gözlemek.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men Iýerusalimden 50 ýaşly, maýyplardan we agyr kesellerden ejir çekýän adam.Köp ýyl bäri iş bazaryna gaýdyp bilmedim – ýagdaýym we çäklendirmelerim sebäpli adaty däl pikirleri gözlemeli bolýaryn – we aşakda birnäçe mysal bar:

1) “Bal Badger” atly bir taslama hakda okadym – onuň çäginde Google ýa-da Facebook ýaly tehnologiýa ägirtleri Filippinleriň Manila şäherinde ýerleşýän potratçylyk kompaniýasyny işleýär.Bu kompaniýadaky ýa-da beýleki potratçy kompaniýalarda işgärleriň roly (bu ugurda işleýän kompaniýalaryň sany belli däl) problemaly mazmuny (neşe, jelepçilik, pedofiliýa, jezalandyryş ýaýlymlary ýa-da terrorçylyk hereketleri we ş.m.) ýok etmekdir. Internet.2018-nji ýylyň maý aýynyň duşenbe güni Hans Blok we Moritz Reiswik atly kino nemesleri bu kompaniýalarda işleýänleriň işleri barada “Internet arassalaýjylary” atly dokumental film döretdiler.

Mysal üçin, şeýle çarçuwada işlemek hakda pikir edýärdim.

Munuň ýaly iş bilen meşgullanýanlara degişlilikde kemsidiji häsiýetden doly habarlydygymy belläp geçerin: dürli neşirlere görä, bu işlerde işleýänleriň köpüsi öldi ýa-da başga bir derejede çynlakaý akyl we fiziki keselleri döredipdi. kyn mazmuna yzygiderli we gündelik täsir etmegiň netijesi.Şeýle-de bolsa, bu meni päsgel bermeýär we munuň sebäbi ömrümde ýitirjek zadym galmady – we köp ýyl bäri belläp geçişim ýaly, iş bazaryna gaýdyp bilmedim (beýleki ähli wariantlar) guramalara, iş tagtalaryna kömek etmek ýa-da köp sanly kompaniýa bilen habarlaşmak tükeniksiz – we köp ýyllaryň dowamynda).

2) Bilşiňiz ýaly, adyndan kinofilm üçin käbir sahnalary düşürýän önümçilik kompaniýalary we ssenaristler käwagt jesetleriň ýa-da ölenleriň surata düşürilen bölümlerini surata düşürýärler.Jesetleri suratlandyrmak ýaly bir iş hakda pikir etdim – muny etmek üçin hiç hili fiziki güýji talap etmeýän we agyr maýyplyk hökman päsgel bermeli däl.

Munuň degişme ýa-da degişme däldigini bellärdim – muny çynlakaý aýdýaryn – mümkin bolsa-da, iň bolmanda ilkinji seredişde gülkünç ýa-da samsyk görüner.

3) Programma üpjünçiligini öwretmegiň bir ugry bar diýip eşitdim, ýagny: emeli intellektiň ösüşi ýa-da maşyn öwrenmek ulgamlaryna maglumat girizmek – zerur bolan iş.Maglumat girizmek bilen, programmalar käbir ýagdaýlarda nädip hereket etmelidigini ýa-da nähili hereket etmelidigini “öwredýärler”.

Bir tarapdan başarnyksyz bolan ýagdaýlar üçin bu işiň ajaýyp çözgüdi bolup biler diýip pikir edýärin

Fiziki taýdan kemçilik ýa-da fiziki maýyplyk sebäpli gaty köp zähmet çekmek, ýöne şol bir wagtyň özünde-de bilim ýok

Programmirlemekde işlemek üçin ýeterlik kompýuter.

Finlýandiýanyň türmelerinde tussaglara bu işi etmäge rugsat berýändiklerini eşitdim.

Şeýle işde-de mümkin bolup biler we men oňa laýyk bolup bilerin diýip pikir etdim.

Gaty maýyp adamyň hem özüne laýyk bolup biläýjek adaty bolmadyk iş hakda başga pikirleriňiz barmy?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.ykjam-972-58-6784040.faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da:

[email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Okuw meýilnamasy – Asaf Binyamini:

Şahsy maglumatlar: Assaf Binyamini, Tel.029547403.

Doglan senesi: 11.11.1972.

Salgysy: Kosta Rika köçesi, Kirýat Menachem, Iýerusalim, Ysraýyl.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.

ykjam-972-58-6784040.faks-972-77-2700076.

Bilimi: 10 ýyl okuw we bölekleýin matrisa.

Harby gulluk: lukmançylyk sebäplerinden boşatmak.

Iş tejribesi:

1991-nji ýyl – “RESHET” agaç ussahanasynda işlemek (Günorta Tel Awiw)

1998-2005-Milli kitaphanada işlemek, kitaphanalaryň hünärmenler toparyna dürli meselelerde kömek etmek.

2009-2010-Şaý-sepleri sortlaýan harytlar üçin “Awgad” zynjyrynda işlemek.

2019-njy ýylyň fewral-maý aýlary – HMSOFT kompýuter kompaniýasynda işlemek.

2020-nji ýylyň fewral aýynyň başy – köçede geçip barýanlara gazet paýlamagyň üç iş güni.

meýletinlik:

Maýyplaryň göreş merkezinde işjeň.

Iýerusalim häkimliginiň hukuklaryny peýdalanmak merkezinde mätäç ilata kömek bermek.

Umumy maglumat: ýokary höwesli, dilden we ýazuwdan gowy aýdyp bilmek, meseleleri çözmek we çözmek ukyby.

Raýat jemgyýeti guramalary bilen köpden bäri tanyşlygym bar.

Agyr ýük götermäge we uzak wagtlap aýagymda durmaga päsgel berýän fiziki maýyplykdan ejir çekýärin.

E. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçtaňyz :

Kim:

Mowzuk: web sahypasyny mahabatlandyrmak.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Maýyplar meselesi bilen baglanyşykly https://www.disability55.com/ sahypasyna eýelik edýärin.Saýt wordpress.org ulgamynda guruldy.

Bu 67 dilde köp dilli saýt: Özbek, Ukraina, Urduurdu, Azeri, Italýan, Indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amhar, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, Gürjüstan, Nemes, Daniýa, Gollandiýa, Wenger, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishewreý, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norwegiýa, Nepal, Suwaýili, Sinhal, Hytaý, Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan, Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, Polýak, Portugaliýa, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, Rumyn, Rus, Şwes we Taý.

Sahypany mahabatlandyryp biljek ulgam gözleýärin.

Bu meselede kime kömek edip biler diýip pikir edýärsiňiz?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Web sahypasyny mahabatlandyrmak mowzugy bilen hiç haçan işleşmändigimi aýdaryn – we bu ugurda bilimim ýok.

2) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

3) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da:  [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

4) Windows 10operasiýa ulgamyny ulanýaryn

5) Brauzer hromyny ulanyp, internete girýärin we görüş meselesi sebäpli ekran harplarynyň ep-esli ulalmagyny ulanýaryn.

6) Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk puly bilen goldanýan maýypdygymy, şonuň üçin bu meselede kömek tölemek ukybymyň gaty kyndygyny belläsim gelýär.

F. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçtaňyz : 

Kim:

Mowzuk: onlaýn arhiw.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Iş meýdany dürli arhiwleri ýa-da ýygyndylary (dürli döwürdäki suratlar, üýtgeşik suratlar we başgalar) ýükleýän sosial ulgamy tapmaga synanyşýaryn.

Şeýle tory bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. ykjam-972-58-6784040. faks-972-77-2700076.

skript ýazmak.1) Şahsyýet belgim: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: 029547403walla.co.il ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Meniň web sahypam: https://www.disability55.com/

G. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçta habarym:

Kim üçin:

Mowzuk: ýazuw hyzmatlary.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Maýyplar meselesi bilen baglanyşykly https://www.disability55.com/ sahypasyna eýelik edýärin.Saýt wordpress.org ulgamynda guruldy.

Bu 67 dilde köp dilli saýt: Özbek, Ukrain, Urdu, Azeri, Italýan, Indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amhar, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, gürji, nemes, Dan, Gollandiýa, Wenger, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishewreý, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norweg, Nepal, Suwaýili, Sinhal, Hytaý, Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan, Serb, Hebrewewreý,Arap, puştun, polýak, portugal, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, Rumyn, Rus, Şwes we Taý.

Bu dillerde web sahypam üçin makalalar ýazmak hyzmatyny gözleýärin.

Şeýle hyzmaty berip biljek kompaniýalary bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115-nji jaý,

Giriş 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Windows 10operasiýa ulgamyny ulanýaryn

4) Brauzer hromyny ulanyp, internete girýärin we görüş meselesi sebäpli ekran harplarynyň ep-esli ulalmagyny ulanýaryn.

H. Aşakda Milli ätiýaçlandyryş institutynyň Iýerusalim bölümine iberen hatym (adrese iberdim:

Milli ätiýaçlandyryş instituty-Iýerusalim etraby,

Şimon Ben Tset köçesi, 4)

Iýerusalim

ISRAEL, poçta kody: 9414704.):

15.12.2022

Kim üçin: Milli ätiýaçlandyryş instituty – Iýerusalim etraby.

Mowzuk: funksional hasabat.

2022-nji ýylyň 21-nji noýabry, duşenbe güni agşam sagat 14: 00-da Milli ätiýaçlandyryş institutynyň şepagat uýasy meniň öýüme geldi we men premýer-ministr – ýörite hyzmatlar barada arzany tabşyranymdan soň.

Irden maňa neşe bejergisi, lukmançylyk ýagdaýy we gündelik işim hakda dürli soraglar berildi.

Şeýle sowukdan soň Milli ätiýaçlandyryş institutynyň şepagat uýasy bu barada arassa hasabat ýazdy diýip çaklaýaryn.

Men hakda ýazylan hasabaty almak isleýärin.

Hasabaty maňa ibermäge taýyn däl bolsaňyz, munuň sebäplerini bilmek isleýärin.

Talabyň ýagdaýy barada täzelenmek isleýärin.

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, Poçta kody: 9662592.

meniň telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. ykjam-972-58-6784040.faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da:

[email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]  ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Kwartiramy barlan Milli ätiýaçlandyryş institutynyň şepagat uýasy: Sima-972-50-7225432.

4) Terapewtiki ýagdaýym:

“Reut” birleşigi-“Awiwit” myhmanhanasy,

Ha Awiwit köçesi 6,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri:

972-2-6432551.we: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

Jaýymda öý işini ýerine ýetirýän umumy ýaşaýyş jaý toparynyň jemgyýetçilik işgäri: Hanym Sara stora-972-55-6693370.

5) Gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Doktor Brandon Stýuart,

Klalit saglygy goraýyş hyzmatlary – “Hatayelet” klinikasy ,Iýerusalim,

Daniel Daniel anovanowskiý köçesi, 6, poçta kody: 9338601.

ofis telefon belgisi Klinika: 972-2-5098282.Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

6) Goşmaça şahsy maglumatlar: Doglan senesi: 11.11.1972.Ageaşy: 50. Maşgala ýagdaýy: leeke.

I. Aşakda dürli ýerlere iberýän hatym :

Kim:

Mowzuk: Blog üçin ýazmak.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Maýyplar meselesi bilen baglanyşykly https://www.disability55.com/ sahypasyna eýelik edýärin.Saýt wordpress.org ulgamynda guruldy.

Bu 67 dilde köp dilli saýt: Özbek, Ukraina, urdu, Azeri, Italýan, Indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amhar, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, gürji, nemes, Dan, Gollandiýa, Wenger, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, ýewreý, ýapon, latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norweg, Nepal, Suwaýili, Sinhal, Hytaý, Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan, Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, polýak, portugal, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, Rumyn, Rus, Şwes we Taý.

Bu dillerdäki web sahypalarynda makalalary çap etmek üçin pul töleýän kompaniýalary gözleýärin.

Şeýle hyzmaty bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: 029547403walla.co.il ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Windows 10operasiýa ulgamyny ulanýaryn

4) Brauzer hromyny ulanyp, internete girýärin we görüş meselesi sebäpli ekran harplarynyň ep-esli ulalmagyny ulanýaryn.

J. Meniň baglanyşyklarym:

1) rumble.com-Asaf Benýamin

2) terjime hyzmatlary

3) acast.com sahypasy

4) Tor patreon.com

5) magenet.com bilen pul gazanmak

              - Aalňyşlyk tapdyňyzmy? Bu hakda maňa aýdyň -
Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE