Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs göreş üçin pikirler. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » göreş üçin pikirler.

göreş üçin pikirler.

Kim üçin:

Mowzuk : Pikirleri gözläň.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýylda Ysraýylda jemgyýetçiligiň maýyplarynyň göreşine goşuldym. 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyna çenli muny “nitgaber” hereketiniň bir bölegi – aç-açan maýyplar hökmünde edýärin.

Şeýle-de bolsa, şu günem (bu sözleri 2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda ýazýaryn) göreş henizem dowam edýär – beýleki ädimler, demonstrasiýalar, metbugata ýüzlenmeler we dyzynyň köp agzasy (ISRAELI) ýaly köp ädim ädildi. parlament) we beýlekiler kömek etmedi, Ysraýyl döwletindäki maýyp ilatyň ýagdaýy henizem gaty kyn we köpümiz esasy azyk önümlerini satyn almak bilen derman ýa-da zerur lukmançylyk enjamlaryny satyn almak arasynda mümkin bolmadyk saýlawy etmäge mejbur bolýarys).

Şonuň üçin göreşi dowam etdirmek üçin goşmaça pikirler sorarys.

Islendik pikir kabul edilýär.

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) e-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da : [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]   ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: hüjü[email protected]

3) Aşakda metbugatda görkezilişi ýaly 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda goşulan jemgyýetçilik hereketim barada käbir düşündirişli sözler bar:

Ysraýyl döwletiniň ýönekeý raýaty Tatýana Kaduçkin, “aç-açan maýyplar” diýip atlandyrýanlara kömek etmek üçin “nitgaber” hereketini döretmek kararyna geldi. Şu wagta çenli onuň hereketine Ysraýyl ştatynyň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam goşuldy. 7-nji kanalyň ýaýlymçylary bilen geçirilen söhbetdeşlikde taslama we degişli edaralardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär.

Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyplar üçin maýyp we maýyplar üçin oturgyçsyz maýyplar . Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi onuň pikiriçe, 75-100 göterim maýyplygy bar diýlip kesgitlense-de, maýyplar üçin maýyplar ýaly hyzmatlary almaýarlar.

Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlaryň kömegine mätäç. Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryşdan pes maýyplyk kömek puluny alýarlar, ýörite hyzmatlar, ýoldaş kömek pullary, hereket hereketi üçin kömek pullary ýaly goşmaçalary almaýarlar we ýaşaýyş jaý ministrliginden has pes kömek puluny alýarlar.

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözleglere görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç. Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygy aýdylýar. Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawyna girizmek üçin işleýär. Sebäbi, onuň sözlerine görä, hukugy bolmaly diýlip hasaplanylsa-da, adatça bu sanawlara girmeýärler. Knessetiň agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär we hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne onuň sözlerine görä diňlemäge kömek edip bilýänler we diňleýänler oppozisiýada, şonuň üçin edip bilmeýärler Kömek ediň.

Indi ol has köp “aç-açan” maýyplary özüne goşulmaga, kömek edip biler ýaly habarlaşmaga çagyrýar. Onuň pikiriçe, ýagdaý häzirki ýaly dowam etse, hukuklaryny we eklenç üçin esasy şertleri talap etjek maýyplar tarapyndan geçirilen demonstrasiýadan gutulyp bolmaz.

4) Aşakda hereket dolandyryjysy hanym Tatýana Kaduçkin bilen habarlaşmak üçin maglumatlar:

Telefon belgileri:

972-52-3708001. we: 972-3-5346644.

Telefona jogap beriş sagatlary ýekşenbe gününden penşenbe gününe çenli (şol sanda) irden 11: 00-dan agşam 8: 00-a çenli – Ysraýyl wagtyna görä irden on birden agşam sekizine çenli, ýewreý dynç alyşlaryndan we Ysraýylyň dürli dynç alyşlaryndan başga.

5) Aşakda dürli ýerlere iberen hatymyň başy:

Kim üçin:

Mowzuk : ulgam gurmak.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Programmistlerden aşakdaky hyzmaty sargyt etmek isleýärin: TTS-TEXT TO SPEECH ulgamyny döretmek

Ermeni, Belarus, Türkmen, Gyrgyz, Yiddishewreý we Bask dillerinde – şu gün ulanýan TTS ulgamymda bolmadyk diller (play.ht, voicemaker.in we aivoov.com) – ýöne olar meniň üstümde blog maýyplygy5.com

Şeýle ösüş hakykatdanam mümkinmi? Şeýle bolsa, näçe wagt gerek we zerur maliýe çykdajylary näçe?

Men ne kompýuter, ne-de programmist däldigimi görkezmeli – şonuň üçin zatlary barlamaga mümkinçiligim ýok.

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

6) Aşakda “Mugallymlara gelmek” Facebook topary bilen ýazan hatym:

üçin : “ באים אל הפרופסורים . היסטוריה וארכיאולוגיה

Men Ysraýylyň raýaty, bu çäkde maýyplar üçin göreşe işjeň gatnaşýan Ysraýyl raýaty, Ysraýyl döwletiniň daşyndaky halkara guramalaryna hem ýüz tutýaryn. Beýleki zatlaryň arasynda Ermenistandan gelenlere-de ýüzlendim.

Bilşiňiz ýaly, takmynan iki ýarym ýyl ozal Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Nagorno-Garabag sebitindäki täsir sebitleri boýunça söweş bolupdy we habarlarda eşidenlerime görä Ysraýyl bu konfliktde bitarap däldi we kesgitlenildi Azer tarap.

Şol sebäpden, Ysraýyl raýaty hökmünde Ermenistandan gelenleriň ýanyna baranymda (we özümi şeýle görkezdim) maňa bolan garaýşyň gaty erbet boljakdygyna garaşýardym.

Meni gaty geň galdyrdy, internet arkaly aragatnaşykda bolan Ermenistandan gelenleriň hemmesinden, gaty hormat goýýan garaýyşdan we hatda beýleki ýurtlaryň adamlaryndan has köp kömek etmäge synanyşan adamlardan aldym.

Elbetde, bu meniň üçin ýakymly bir garaşylma – ýöne, ermeni ýa-da azer medeniýeti hakda hiç zat bilmeýän biri hökmünde, bu ýerde hatda bilmeýän zatlarymyň hem bardygyny çaklaýaryn.

Meniň ýalňyşlarym nirede? düşünmedik zadym?

Bu soragy haýsydyr bir äsgermezlik hökmünde bermeýändigimi belläsim gelýär – Diňe düşündiren zatlarymyň düşündirişleriniň nämedigini bilmek bilen gyzyklanýaryn.

Hormat bilen,

Asaf Benýamin.

David Kohen

ISRAEL-de maýyplaryň göreşi bilen ISRAEL döwletiniň töhmetiniň arasynda nähili baglanyşyk bar?

Ermeniler buzzard bilen gyrgynçylyk etdiler.

Ermeniler ISRAEL-iň abraýyndan elmydama ägä bolýarlar we ýewreýleriň Holokosty berip biljek derejesine ýetmek üçin onuň bilen bäsleşmäge synanyşýarlar, şonuň üçin bize hormat goýýarlar we göriplik edýärler.

Ysraýyl söweşde işjeň gatnaşmady, ermenilerden tapawutlylykda dostlarymyz bolan azerbaýjanlara ýarag satmak barada şertnamalara gol çekdi.

Islendik üçünji dünýä ýurdunda, maýyplarymyzyň bu ýerde ISRAEL-de alýan kömek pullaryny we ýaşaýyş şertlerini almakdan diýseň hoşal bolarlar, şonuň üçin Reshiň iň gowy 400 dollar gazanan raýatlara ýüzlenmegi degişme we masgaraçylykdyr. bir aý we Ysraýylda alýan maýyplyk kömek pulunyň birnäçe esse köpdügi we bu statusly adamyň bu ýurtlaryň araçysy bolmagy arzuwy bilen göreşde olardan kömek alyň.

 

David Kohen

Ysraýylda maýyplaryň göreşi bilen ermenileriň halka bolan garaýşynyň arasynda baglanyşyk bardygyny öňe sürmedim.

Men diňe ermeni medeniýeti hakda hiç zat bilmeýän adam hökmünde sorag berdim. Soragy döredendigiňiz üçin sizden ötünç soraýaryn – usulyňyza görä bu mesele boýunça sorag bermek gadagan edilendigini bilmedim. Şeýle hem, bu ýerde Ysraýyl döwletine töhmet atmak synanyşygy ýok – bu siziň oýlap tapyşyňyz. Şeýle hem, haýsydyr bir maliýe haýyr-sahawat haýyşy barada Ermenistanyň raýatlary bilen gönüden-göni habarlaşmadym – haýyşlar düýbünden başga mowzuklarda, esasanam fivver.com ýaly erkin işleýän web sahypalarynda . ISRAEL-de maýyplaryň ýagdaýynyň Ermenistan ýaly ýurtdaky maýyplaryň ýagdaýyndan has gowudygy bilen siziň bilen ylalaşýaryn. Has öňe gitmek mümkindir: agyr fiziki zähmet bilen işlemeýän ýa-da uruşlarda söweşmeýänleriň ýaşamak mümkinçiligi bolmadyk başlangyç jemgyýetler, elbetde bu jemgyýetlerde maýyplaryň hukuklary barada gürleşjek zat ýok, garrylar ýa-da diňe ýok bolan ýa-da diňe bir gatlak üçin elýeterli bolan islendik bejergi bejergisi Patyşa we onuň töweregine gaty çäkli garaýyş – bu Ysraýyl döwletinde biziň üçin bolmagy isleýärsiňizmi? deňeşdirmek üçin model? Netije näme? jemgyýetçilik kynçylyklarynyň, durmuşymyzdaky beýleki zatlar ýaly mydama mutlak bir zat däl-de, garyndaşdygyny görkezýär. ISRAEL ştatynda bir maýyp hökmünde, meniň deňeşdirişim, ISRAEL döwletiniň halkymyza hiç hili kynçylyksyz berip biljek we olary aňsatlaşdyrýan zatlary bilen, maýyp ilatyň köp zat almagyna sebäp bolýan hökümet şowsuzlyklarynyň arasynda. Ysraýylda mertebe bilen ýaşamak üçin zerur bolan iň az derejeden az – we başga ýerde däl. Ysraýyl ştatyndaky maýyplaryň ýagdaýy bilen garyp ýurtlardaky maýyplaryň ýagdaýy (hatda Ermenistandan has erbet ýagdaýdakylar) arasyndaky deňeşdirme maýyplaryň ISRAEL döwletine bildirýän talaplarynyň esasyny düzmeýär. . Üçünji dünýä ýurtlarynda siziň ýa-da meniň ýaralanan ýagdaýlarymyzyň bolup biljekdigine şek-şübhe ýok, ertir awtoulag heläkçiliginde Hudaý saklasyn, asla bejergi alyp bolmaýar – we hakykatdanam pikir etmeýärin Ysraýyl ştatynda maýyplar, garrylar we ş.m. ýaly garyp ilatyň ýagdaýyny öwrenmek üçin bu dogry ölçegdigini, iň gowy salam, benyamini.

 

David Kohen

hüjüm Benýamini

Ermenileriň çemeleşmesi barada aýdanymda, urşa garamazdan näme üçin Ysraýyllara hormat goýýandyklaryny ýazdym.

Elbetde, islän soragyňyzy bermäge rugsat berilýär … erkin.

Üçünji dünýä raýatlarynyň we Ysraýyldaky maýyplaryň ýagdaýynyň arasynda nähili baglanyşyk bardygyna henizem düşünemok.

Diňe Ysraýyldaky maýyplary Ermenistandaky maýyplar bilen deňeşdirmek bilen çäklenmän, sagdyn adamlaryň ýagdaýyny ISRAEL-de maýyplaryň ýagdaýy bilen deňeşdirdim – Ysraýylda maýyp bolmak Ermenistanyň adaty raýatyndan has gowudyr.

Men henizem geň galýaryn:

Näme üçin maýyplaryň göreşini halkara gatnaşyklaryna getirýär?

ISRAEL-iň bu töhmeti iň geň we zerur däl görnüşde mümkin dälmi?

Ejir çekýän halka ýüzlenip, özleri üçin arzuw bolan talaplar bilen gözleriniň öňünde tolkun atmak? Munuň ulanylyşy näme? Maýyplar bilen näme baglanyşygy bar?

Againene-de: isleýän zadyňyzy soraň we islän zadyňyzy ediň, men diňe logika bilen gyzyklanýaryn we bu Ysraýyl döwletiniň abraýyna şeýle täsir edýärmi?

 

ygtybarly benýamin i

Awtory

 

David Kohen

Ysraýyl döwletine töhmet atmaga synanyşygyň ýokdugyny ýene-de bir gezek düşündirerin we munuň iň gowy subutnamasy: Men henizem Facebookda ýazýaryn, öýde we Baş Howpsuzlygyň ýerzeminlerinde saklanamok. Hyzmat, hakykatdanam şunuň ýaly zady eden bolsam, iberilen ýerim … We olaryň öňünde hiç hili talap etmeýärin: Ermenistandan gelenler bilen erkin işleýän web sahypalary arkaly habarlaşdym – we olara doly töleg töledim beýleki ýurtlardan gelen frilanserleriň hem doly töleg aljak wezipeleri üçin. Olar bilen ýazan hatymda göz derejesinde gürlemek üçin gaty köp synanyşdym – diňe tehniki we gönüden-göni baglanyşykly web sahypalaryna birikdirilen we başga hiç zat bolmadyk zatlary öz içine alýardy. Bilşiňiz ýaly bu saýtlar dünýäniň dürli künjeklerinden adamlar üçin hasaba alynmak üçin açykdyr. Meniň pikirimçe (we bu, elbetde, meniň şahsy pikirim – we başga hiç zat däl) Ysraýylda ýarag öndürilýän ýaraglaryň arasynda bigünä “howpsuzlyk eksporty” ady bilen edilen aýylganç ahlak adalatsyzlygy üçin özümizi günäkär hasaplaýarys. Ysraýyl döwleti açgözlük sebäpli diňe köpçülikleýin öldürýän reimesimlere ýa-da şübheli guramalara satylýar, ýöne elbetde ortaça ISRAELI “bu meniň bilen gönüden-göni baglanyşykly däl” ýa-da “men etmeýärin” ýaly sözleri aýtmak has amatly bolar. “ýa-da” Bu maňa bagly däl “we özümizi has gowy duýup biljek beýleki sözler barada karar bermeli däl – ahyrsoňy, öz ýurtlary tarapyndan satylan ýaragyň şeýle aýylganç jenaýatlar üçin ulanylandygyny kim boýun almak isleýär? Näme üçin ISRAEL-de maýyplaryň göreşini halkara gatnaşyklary pudagyna getirýärsiňiz diýip soraýarsyňyz? Dogrusy, men muny saýlamadym. 2007-nji ýylda, ýagny 15 ýyl ozal ISRAEL-de maýyplaryň göreşine goşuldym. Köp ýyllaryň dowamynda men we başga-da köp maýyplar aýylganç adalatsyzlyga garşy göreşmäge synanyşdyk, şonuň üçin köp maýyplar köçede öz ölümini diňe demonstrasiýalarda däl-de, eýsem ähli ýollar bilen tapdylar: köp sanly ýüzlenmeler we agzalar bilen duşuşyklar Knesset ( ISRAELI mejlisi) metbugata ýa-da ISRAEL ştatynyň çägindäki ähli pudaklara ýüzlenýär. Köp gezek kemsidilenden we ýalan sözlenenden soň, men özüm (we diňe zatlaryň nukdaýnazaryndan nähili görünýändigini ýazýaryn – elbetde beýlekiler üçin başgaça bolup biler) Dürli döwlet edaralaryna bolan ynamymy düýbünden ýitirdim. Umytsyzlygyň iň soňky çäresi hökmünde köp halkara guramalaryna ýüz tutýaryn (we köplenç asla bilmeýän dillerime ýüz tutýaryn we bu maksat bilen alan terjimelerimi terjime kompaniýalaryndan ulanýaryn, şonuň üçin köp halatlarda men şahsyýetleriniň nämedigini bilmän guramalara ýa-da şahslara haýyş iberiň). ISRAEL ştatynyň daşyndaky taraplara edilen ýüzlenmeleriň iki maksady bar: ISRAEL ştatynda maýyplaryň guramalary bilen beýleki ýerlerden maýyplaryň guramalarynyň arasynda bir ýa-da başga bir hyzmatdaşlygy ýola goýmak synanyşygy ISRAEL ştatynda karar berýänlere daşardan basyş etmäge synanyşyň, şonuň üçin kynçylyklarymyza birneme çynlakaý seredip başlarlar. Muny Ysraýyl döwletine töhmet hökmünde görmek isleýärsiňizmi? Şonuň üçin nämäni bilýärsiňiz: bu meselede özümiň günäni kabul edýärin – düşündirşim ýaly, başga saýlaw ýa-da mümkinçilik galmady. Şu günki güne çenli hiç hili çözgüt hödürlenmeýän meseleleriň uzyn sanawy bar – şonuň üçin siz Ysraýyl döwletine töhmet atýandygym barada jedelleşip bilersiňiz we şol bir wagtyň özünde-de size ýigrenji garaýşyňy ynandyrýaryn! Ysraýyl döwletiniň köp, köp häkimýeti, köp halatda , saýlawyň ýoklugy sebäpli bu işi dowam etdirmäge mejbur boljakdygymy kepillendirýär. Ysraýyl döwleti hakykatdanam muny aýdyp, ýalan sözlemäge çynlakaý seredip başlarmy? Şeýle bolanda, söweşi bes edip, hatda ýene bir hat ibermänem hoşal bolardym. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda bu meselede ugruň üýtgemegini göremzok – uzak möhletleýin äsgermezlik we äsgermezlik syýasatynyň dowam etmegi başga bir zada mümkinçiligiň ýokdugyny aňladýar. Şeýlelik bilen, Ysraýyl döwletiniň bu töhmetini atlandyrmak isleýärsiňizmi? Şonuň üçin muny saýlamaýanlar hakda beýle pikir etmäge hakyňyz bar – men munuň bilen jedel etmerin. Hormat bilen, benyamini hüjüm ediň.

 

David Kohen

ygtybarly Benýamin i

Ysraýyla erbet töhmet atsaňam, seni türmä salmazlar. demokratiýa …

Men sizi derdiňiz üçin ýazgarmaýaryn we görgüleriňiz üçin höküm çykarmaýaryn.

Özüňizi öňe sürer öýdýän zatlaryňyzy ediň.

Ysraýyl döwletiniň hiç bir halkara basyşynyň maýyplara has köp pul bermegine sebäp bolmajakdygyny kepillendirýärin, bu döwletiň içerki meselesidir we döwlet beýleki günbatar ýurtlary bilen deňeşdirilende maýyplara ýeterlik mukdarda pul berýär, şonuň üçin gülkünç kimdir biri gatyşar we elbetde üçünji dünýä ýurtlaryndan guramalar ýa-da adamlar.

Munuň hakykatdanam ýeterlik däldigi we has köp zat bermegiň mümkindigi we zerurdygy bilen ylalaşýaryn (ýöne aljak biri bar) – ýöne aýdylyşy ýaly: hiç hili daşarky basyş kömek etmez – we hawa, bu döwletiň töhmetidir. Ysraýyl

Ysraýyl döwleti, ähli duşmanlarynyň ony kategoriýalaşdyrmagyň ýollaryny gözleýän ýerinde, bagtymyza duşmanlarymyzyň köpüsi bu ýerde ýaşamak we maýyplarymyzyň bu ýerde alýan şertlerini kabul etmekden hoşal bolarlar.

Saglyk

 

David Kohen

Dogry aýdýarsyňyz. Düşündirişim ýaly, maýyplar hökmünde başga ýolumyz galmady.

 

Lior Pasternak

Amerikada we Japanaponiýada ermeniler bilen toplan tejribämden, olar “real, agyr we şübheli ýagdaýda” ýewreýlere hormat goýýarlar we bu Günbatar Hristiançylyk bilen deňeşdirilende Merkezi Aziýada ulanylýan hristiançylykdan gelip çykýar.

Amerikalylardan tapawutlylykda “Isa Mesih” diýmegiň gaty kyndygyny, umuman aýdylanda ýapyk we uzakdadygyna göz ýetirdim, munuň öz medeniýeti däldigine, özleri bolmadyk adamlar bilen gürleşmek we aragatnaşyk gurmak däldigine düşündim. Şeýdip, hoşniýetli söz aýtsalar, sypaýyçylykdyr.

ygtybarly benýamin i.

Awtory

Lior Pasternak

jogap üçin sag boluň. Her niçigem bolsa gyzykly görünýär.

 

Bruria Ginton-Lavender

Lior Pasternak

Wah, Demirgazyk Amerikadaky tejribäm birneme üýtgeşik – ýakynlygy we doganlygy, şol sanda ýewreýler bilen ermenileriň arasyndaky nikalary başdan geçirýärin we görýärin. Theewreýleriň köpüsi, köpleriň “Gudratygüýçli Hudaý”, “Dünýäniň Rebbi” we ş.m. aýdyşy ýaly dini niýet ýa-da tölegsiz “Isa Mesih” ýa-da “Suite Jesus” diýýärler. zyýan bermek niýeti bilen däl-de, şok / geň galdyryjy ýa-da gülkünç degişmeler bildirmek endiginden.

şaýy rewolýusiýasyndan birnäçe gün öň dolanyp gelmegine kömek edip biljekdigine düşünmek kyn däl . Mümkin bolsa, diňe bir Çarlz Ezenborian (Ezenbor) iň täsirli “Haýdişer Maman” ýerine ýetirenligi üçin däl, eýsem-de bolsa agyr holokost sebäpli “ermeniler bilen doganlyk gatnaşyklarynda galmagyň diplomatik ýoluny tapmak gowy bolardy. “gulçulyk dinine (Türkiýede).

7) Aşakda “Facebook” sosial ulgamynda “Shufersal” ulgamynyň maňa bolan özüni alyp barşy barada çap eden ýazgym (setden jogap ýok telefon belgileriniň: 972-1-800-56-56 -56 we : 972-3-9481515 ).

 

Şu gün, 2022-nji ýylyň 2-nji sentýabry, anna güni “Sh ufersal – Shipping ” -den öýüme eltip berdim , bu anna güni “Yedioth Ahronoth n” gazetini hem öz içine alýar. Bilşiňiz ýaly, şenbe güni “Yedioth Ahronoth” gazetiniň bahasy NIS 20 töweregi bolup, esasy böleginden başga goşundylary öz içine alýar.

Şeýle-de bolsa, näbelli sebäplere görä “Shufersal” zynjyry gazetiň diňe esasy bölegini goşundylarsyz bermek kararyna geldi.

Müşderi haýsydyr bir önüm sargyt edip, onuň üçin töläninde, şol bir önümi diňe bir bölegi däl-de, tutuşlygyna almalydygyna ynanýaryn. Bu prinsip meselesidir.

Mundan başga-da, meseläni anyklamak üçin “Shufersal” ulgamy bilen telefon aragatnaşygy ýola goýjak bolanymda, hiç kim telefona jogap bermeýär we jaňlar derrew biri-birinden aýrylýar.

Munuň dogry alyp barş usuly däldigine ynanýaryn.

Hormat bilen,

hüjüm benyamin,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.

Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

8) Men ýewreýçe gürleýändigimi we beýleki dilleri bilýändigimiň gaty çäklidigini bellärin. Iňlis dilinden orta we pes derejeli we fransuz dilinden gaty pes derejeden başga, bu ugurda mundan başga bilimim ýok.

Bu haty ýazmak üçin hünärmen terjime kompaniýasynyň kömeginden peýdalandym.

9) Aşakda birnäçe baglanyşyk bar, olaryň üsti bilen meniň we gatnaşýan Ysraýylda maýyplaryň göreşi barada has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz:

 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/AssafBenyamini

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://open.spotify.com/show/4KKwFBQBwwapfWMb1tvdEw

https://vk.com/id384940173

www.tiktok.com/@assafbenyamini

 https://disability5.com/

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

 https://www.4shared.com/folder/oOyYCabv/_online.html

https://sites.google.com/view/raayonotonline/%D7%91%D7%99%D7%AA

 

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA

 

               - Aalňyşlyk tapdyňyzmy? Bu hakda maňa aýdyň -

Print Friendly, PDF & Email