Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Gyssagly lukmançylyk kömegi - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Gyssagly lukmançylyk kömegi

Kim üçin:

Mowzuk: bejermek / yzarlamak meselesi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men Iýerusalim sebitinden, 50 ýyl bäri akyl kynçylyklaryndan ejir çekýän we psihiatrik dermanlar bilen bejergi alýan 50 ýaşly adam.

Nowöne indi birnäçe ýyl bäri içýän psihiatrik dermanlara gözegçilik etmän galdym. Sebäp: akyl saglygy stansiýalarynda psihiatrlar bu hyzmaty bes etdiler. Munuň gaty manysyz we düýbünden manysyzdygyny bilýärin – ýöne gynansak-da şeýle.

Başga bir tarapdan, Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýan biri hökmünde ykdysady kynçylyklarymy göz öňünde tutup, psihiatryň şahsy yzarlamagy mümkin däl.

Üstesine-de, 1998-nji ýylyň başynda bolup geçen iş heläkçiliginden we şol günden şu güne çenli beden saglygymyň haýal we yzygiderli ýaramazlaşmagyndan soň, fiziki taýdan barlaglara ýa-da bejergi üçin klinikalara barmak kynlaşýar – eger zerur bolsa we . Saglygy goraýyş ministrligi we häzirki wagtda ätiýaçlandyrylan umumy saglyk ätiýaçlandyryş gaznasy bu kynçylyga hiç hili jogap bermeýär.

Çözüw gözleýärin – dermanlary gyssagly yzarlamaly.

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. ykjam-972-58-6784040. faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1. Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

2. E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3. Terapewtiki esas:

“Reut” birleşigi-“Awiwit” myhmanhanasy,

Ha Awiwit köçesi 6,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň ofislerinde telefon belgileri:

972-2-6432551.ýa-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

Umumy ıaşaıyş jaıynyň goraghanasyna meni ıoldaıan ıaşaıyş jaıynyň sosial işgäri: Hanym Sara Stora-972-55-6693370.

4. Aşakda umumy ýaşaýyş jaýynda gollanma iberen e-poçta:

2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda, sagat 9:41:49 PMGMT + 2, assaf benyamini [email protected]> ittenazan:

Jenap Verdan La-Zouza salam:

Mowzuk: 2023-nji ýylyň 12-nji ýanwaryndaky sözleriňize beren jogabym:

Hormatly jenap.

12.1.2023-nji ýyldaky talaplaryňyza goşmaça, men bu ýerde Facebookda ýazan ýazgymy şu ýere goşýaryn.Bu meselede maňa basyş etmezligi haýyş edýärin we her dilde haýyş edýärin.Akyl saglygy merkezleriniň psihiatrlary şu günem dermanlary yzarlamaýarlar – we özümi we saglygymy goramak islegim sebäpli ol ýere gitmekden saklanýaryn – edil şol bir sebäbe görä, sizden soraýan we her dilde, bu hakda maňa basyş etmegi bes etmek üçin !!!Hakykaty görmegi saýlaýarsyňyz (we bu “meniň hakykatym” däl !!! Bu akyl saglyk merkezlerine gelýänleriň hemmesiniň duşýan hakykaty).

And now for the quote itself:

http://antipsychiatry.org/

Antipsiatriýa koalisiýasy –

Psihiatrik hüjümleriň pidalarynyň halkara guramasy, ýagny: psihiatrlar tarapyndan adam hukuklarynyň çynlakaý bozulmagy.

Ysraýyl döwletinde-de şeýle ýagdaýlar barmy?Psihiatriýa hünäri, ony beýleki lukmançylyk hünärlerinden tapawutlandyrýan üýtgeşik status sebäpli köp adamyň bardygyna ynanýaryn.

Psihiatriýa hünäri, Ysraýylda lukmançylyk hünärleriniň arasynda lukmanyň ýerine ýetiriş ygtyýarlyklaryna eýe bolan ýeke-täk hünärdir.Psihiatr, karary bilen hassany mejbury hassahana iberip biler – bu hiç bir lukmançylyk pudagynda hiç bir lukmanyň edip bilmeýär, hatda hakykatdanam aklap bilýän ýagdaýlarda-da (insultdan ejir çeken adam ýaly) pikir, adamyň garşysyna bolan ýagdaýynda-da bejergi almaly ýagdaýlary bar we bu ýönekeý sebäbe görä şol pursatda şol adamyň karar bermäge ukyply däldigi).Her mejbury hassahana ýerleşdirilmegi etrap psihiatrynyň razylygyny talap edýär,köplenç hassany ýa-da jemgyýetdäki adamy tanaýan adamyň, etrap psihiatrynyň däl-de, jemgyýetdäki psihiatrdygyny göz öňünde tutsak.Şeýle ýagdaýda, bir tarapdan psihiatrik bölümde hassahana ýerleşdirilmegini islemeýän näsagyň ýagdaýy, beýleki tarapdan hassahana ýerleşdirmegiň zerurlygy barada etrap psihiatrynyň ýagdaýy bar bolsa, bu düýbünden düşnüklidir. etrap psihiatrynyň hassanyň ýagdaýyny däl-de, professional kärdeşiniň wezipesini awtomatiki kabul etjekdigini.

Köp psihiatrlara çäksiz güýç we ygtyýarlyk berýän bu hakykat, köpüsiniň bulaşmagyna, näme ýa-da kim üçin işleýändigini ýatdan çykarmagyna sebäp bolýar – önüm hökmünde men, beýleki hassalar ýaly, agressiw we kemsidiji garaýyş bilen ýüzbe-ýüz bolýaryn. psihiatrlaryň bölegi.Şol sebäplere görä, diňe özüm we saglygym hakda alada etmek üçin akyl saglygy merkezine gitmegi bes etdim.Bu ýerde düşündiren özümi alyp barşymyň islendik ýagdaýda yzarlamaga we bejergä ýol bermejekdigi maňa doly düşnüklidir.Gynansagam, jemgyýetdäki bejeriş terapewtiki esas bu hakykaty ýoýulan görnüşde düşündirmegi we öz zatlarymy hödürlemegi saýlaýar, edil şol ýerde maňa hödürlenýän “bejergi” ýa-da “kömek” bilen hyzmatdaşlyk etmezligi saýlaýan ýaly.Elbetde, munuň peýdasy ýok:gynansak-da hassalyk döwründe gazanan köp ýyllyk tejribämiň esasynda eýýäm bilýänlerimi ýene bir gezek subut etmek üçin akyl saglyk stansiýalaryna gitmek meniň üçin gaty samsyklyk bolar.Mundan başga-da, beden saglygymyň ýagdaýy yzarlamak üçin stansiýalara fiziki taýdan gelmegimi hasam kynlaşdyrýar – häzirki wagtda Ysraýylda jemgyýetçilik lukmançylygynyň çäginde muňa jogap ýok.Öz ýerinde garaşýan ýürek agyrysyny we ýigrenjini siňdirmek üçin tagalla edip, ol ýere barmagym üçin hiç hili sebäp ýok.beden saglygymyň ýagdaýy yzarlamak üçin stansiýalara fiziki taýdan gelmegimi hasam kynlaşdyrýar – häzirki wagtda Ysraýylda jemgyýetçilik lukmançylygynyň çäginde muňa jogap ýok.Öz ýerinde garaşýan ýürek agyrysyny we ýigrenjini siňdirmek üçin tagalla edip, ol ýere barmagym üçin hiç hili sebäp ýok.beden saglygymyň ýagdaýy yzarlamak üçin stansiýalara fiziki taýdan gelmegimi hasam kynlaşdyrýar – häzirki wagtda Ysraýylda jemgyýetçilik lukmançylygynyň çäginde muňa jogap ýok.Öz ýerinde garaşýan ýürek agyrysyny we ýigrenjini siňdirmek üçin tagalla edip, ol ýere barmagym üçin hiç hili sebäp ýok.

Bu netijeleriň hiç hili howlukmaç ýa-da gyssagly netije däldigini belläsim gelýär – bular bu meseläni gaty içgin we çuňňur öwrenenimden we köp ýyllaryň dowamynda almaly netijelerim.

Meniň bolýan ýerimde bejeriş hassalarynda käwagt hassalar üçin öý işini edýän psihiatr bar.Onuň meniň öýüme gelmegi bu kynçylygy belli bir derejede ýeňilleşdirip bilerdi, ýöne meniň gatnaşýan birleşigim muňa rugsat bermekden düýbünden ýüz öwürýär we hiç hili düşündiriş bermezden ýa-da ret etmegine sebäp bolmazdan.

Iberiji “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýyndan jenap Assaf Binyamini-Dier.

Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

5. Maşgalamyň lukmany:

Doktor Brandon Stýuart, “Klalit saglyk hyzmatlary” -Iýerusalim, Daniel Daniel ovowskiý köçesi

, 6-njy dynç alyş klinikasy , poçta kody: 9338601.Klinika ofislerindäki telefon belgisi: 972-2-5098282.Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

6. Alýan dermanlarym:

Psihiatrik dermanlar:

I. Serokel –

her gün agşam 300 mg 2 tabletka.

II. Tegretol CR –

her gün irden 400 mg.Her gün agşam 400 mg.

III. Effexor –

her gün irden 150 mg.Her gün agşam 150 mg.

7. Meniň ejir çekýän lukmançylyk meselelerimiň sanawy:

I. Akyl hassalygy-mejbury sindrom OCD- we şizo-täsirli kesel diýip kesgitlenen kesel.

II. Psoriatiki artrit.Bu kesele Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýasy gözegçilik edýär.

Maňa bölüm müdiri, doktor Hagit Peleg gözegçilik edýär.

III. Kesgitlemesi belli bolmadyk newrologiki mesele.Onuň esasy alamatlary: elimden düşýän zatlar, duýman, baş aýlanmagy, elleriň käbir ýerlerinde duýgynyň ýitmegi we deňagramlylyk we duruş bilen baglanyşykly belli bir mesele.

IV.  Oňurgaly 4-5 arka tarapdaky hroniki disk herniasy – bu hem aýaklara ýaýrap, ýöremegi kynlaşdyrýar.

 V. Içege sindromy.

VI. Geçen aýdan bäri kardiologiki näsazlygyň alamatlarynyň başlangyjy (men muny 2018-nji ýylyň 22-nji martynda ýazýaryn) – we şu setirleri ýazýança meseläniň düýp manysy henizem düşnüksiz, bu döşde ýüze çykýar günüň köpüsinde agyrylar, dem almakda we gürlemekde kynçylyklar.

VII. Soňky ýyllarda ýüze çykan görüşiň ep-esli gowşamagy (bu sözleri 2021-nji ýylyň 3-nji iýuny penşenbe güni ýazýaryn).

Meseläni äsgermezlik etmäge we ony bejermäge mejbur bolýaryn, bu hem Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýan biri hökmünde agyr maliýe kynçylyklary sebäpli we umumy saglyk ätiýaçlandyryş gaznasynyň býurokratik hereketi sebäpli ýüze çykýar. Köp halatlarda maňa zerur lukmançylyk synaglaryny ýa-da bejergileri almaga rugsat bermeýän agza.

A. Aşakda dürli kompaniýalara iberýän e-poçtam:

Kimde:

Şereketiňizde şahamça programmasy barmy?

Bu barada jikme-jik aýdyp bilersiňizmi?

Assaf Benýamini.

*1) e-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

2) telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.öýjükli-972-58-6784040.

faks-972-77-2700076.

3) poçta salgym:

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115/4,

qiriat menahem mähellesi,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta: 9662592.

4) ilkinji dilim ýewreýçe (עברית).

5) web sahypalarym: https://www.disability55.com/ we: https://assaf-permalinks.com we: https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io

B. Aşakda Ysraýyl Döwletiniň Milli ätiýaçlandyryş institutynyň baş direktoryna iberen habarym Onarona Şalom 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda sişenbe güni agşam 1: 35-de:

hanym onarona Şalom salam:

Men, Iýerusalimden gelen 50 ýaşly maýyp, Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýan we “nitgaber” hereketiniň agzasy – aç-açan maýyplar.Hereketde, aç-açan maýyplar jemgyýetiniň adyndan hereket etmäge synanyşýarys – maýyplardan we daşardan görünmeýän saglyk kynçylyklaryndan ejir çekýänleriň hemmesi.

Hereketimiziň müdiri, şeýle hem ony esaslandyryjy hanym Tatiana Kaduçkin, Milli ätiýaçlandyryş institutynyň baş müdiri hökmünde biziň üçin maýyplar jemgyýeti üçin näme edilip bilinjekdigini görmek isleýär. hereket etmäge synanyşýar.

Onuň bilen aragatnaşyk saklap bilersiňizmi?

Telefon belgileri:

972-52-3708001. we: 972-3-5346644.

Hormat bilen,

“nitgaber” hereketiniň agzasy – aç-açan maýyplar.

skript ýaz.1) Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

2) Hereketimiziň web sahypasy: https://www.nitgaber.com/news

C. Aşakda Facebook sosial ulgamynda çap eden birnäçe ýazgym bar:

1) Ysraýylyň ýokary tehnologiýaly bir kompaniýasy täze kärhana açýar – ady “Demonstrasiýa”.

Bu täze sosial ulgam, bu ýerde dürli mowzuklarda demonstrasiýa sargyt edip bilersiňiz – tölegsiz.

Demonstrasiýa üçin mowzuk açmagy öz içine alýan esasy bukjada tölegli hyzmatlar hem bar:

Tolkun alamatlary üçin ýörite töleg (programmada belginiň ululygy, harplaryň, nyşanlaryň, multfilmleriň ýa-da çyzgylaryň çap ediljek reňki ýaly parametrleri kesgitläp bilersiňiz, şeýle hem belginiň boljak materialyny kesgitläp bilersiňiz. ýasamak we götermek üçin zerur tutawaç. Elbetde, her materialyň bahasy dürli bolýar).

Şeýle hem polisiýa bilen gapma-garşylyk üçin ýörite töleg, gatygepleýjileri ulanmak üçin ýörite töleg we başgalar bar.

“Demonstrasiýany” ösdürýän ýokary tehnologiýaly kompaniýanyň ofisleriniň öňünde köpçülikleýin demonstrasiýa gurnalýar: “Demonstrasiýa diňe baýlaryň domeni bolup bilmez !!! Siz beýle zady edip bilmersiňiz !!! Bu ahlaksyzlyk! ! Jemgyýetdäki adalatsyzlyklara garşy çykmak we garşy çykmak isleýän garyp adamlar näme eder?

Everythinghli zada garamazdan taslama güýçlenýär we örän üstünlikli bolýar we kompaniýanyň işgärleri garşy çykmak we haýbat atmak üçin çykýarlar:

“Siziň demonstrasiýaňyz bikanun !! Siz tölemediňiz! Biz meseläni ýerine ýetirýäris !!”.

“Mundan başga-da, tolgunyşyklaryň nämedigine düşünemzok” -kompaniýada aýdýarlar.

Awtoulag, awtobusda ýa-da başga önüm üçin pul töleýärsiňiz – näme üçin demonstrasiýa üçin pul tölemeýärsiňiz?Puluň dünýäni aýlaýandygyny bilmeýärsiňmi? “

Bütin dünýädäki häkimiýetler we hökümet edaralary bu taslamadan kanagatlanýarlar: “Näçe hezil etdik. Demonstrasiýa az bolar. Eger bar bolsa – iň bolmanda ondan pul gazanarys. Halky gynandyrjak zatlar ederis. , olary daşary çykararys we görkezeris – soň bolsa töleg alarys. Nähili gözellik – biziň işimiz uludyr! “.

lol …

2) 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwaryndaky ýazgy:

Soňky aýlarda Ysraýyl döwletine syrly wirus hüjüm edildi (we ýok – Corona diýemok).

Alamatlar: adamlar has tolgunýarlar, hiç kime gulak asmaýarlar we köp halatlarda zorluga öwrülýär.Weöne biz dogry aýdýarys: raýat döwletiň müşderisi we müşderi, bilşimiz ýaly hemişe dogry.Muny hemme ýerde görýärsiňiz: ýollarda we ýollarda, bilim edaralarynda we mekdeplerde, hassahanalarda we klinikalarda, jemgyýetçilik transportynda (awtobus sürüjilerine garşy zorluklar köpelýär) we beýleki döwlet edaralarynda we dürli döwlet edaralarynda – jemgyýetçilik seýilgählerinde we açyk ýerde.Elbetde, epidemiýa birek-biregi näletleýän, gygyrýan we birek-birege gödek gürleýän Knesset agzalaryny hem sypdyrmaýar.

Gysgaça aýdanyňda: hemme ýerdäki adamlarda “gysga sigorta” bar – başga birini duruzmak ýa-da diňlemek islegi az.Bu kontekstde, iki Ysraýyl raýatynyň arasyndaky söhbetdeşlikde ortaça wagt näçeräkdigini öwrenjek bir okuwyň ediljekdigini ýa-da ýokdugyny bilmek gyzykly, bir adam gürleşip başlan pursatyndan başlap, söhbetdeşi päsgel berýänçä we diňlemegi bes edýänçä. Ol.Birnäçe sekunt bolarmy?Ora-da hatda bölünen sekunt?Şeýle gözlegler dünýäniň beýleki ýerlerinde-de edilermi?Şeýle bolsa, beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende Ysraýylda ýagdaýymyz gowumy ýa-da erbetmi?

Şeýle gözleg, milli ünsüň derejesi barada edilmese ýa-da edilmese-de (belki-de ilatyň üns merkezine gözegçilik etmek üçin “üns indeksini” döretmek mümkin?) – kesgitlemek mümkinmi? köp adamyň biri-birini diňlemegini bes etmegine sebäp bolýan şol bir syrly wirus, birek-biregiň sözlerine gödeklik bilen päsgel bermek, näletlemek we has zorlukly bolmak?

Bu wirus ýüze çykarylsa, onuň hereket mehanizmini ýa-da nireden gelendigini has gowy tanap bileris, ýa-da oňa garşy göreşmegiň usullaryny tapyp bileris.

Ora-da dowamly ýa-da ahyrky keselmi, şonuň üçin indi hiç zat kömek etmezmi?

Gadyrly psihiatrlar: bu ýerde diagnoz näme?Bu köpçülikleýin we köpçülikleýin ünsi bozmak diýip näme atlandyrarsyňyz?

Ora-da arada okamagy ýa-da diňlemegi bes etdiňizmi?

lol …

3) 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwaryndaky ýazgy:

Psihiatrik bölümde, ähli hassalar üçin neşe bejergisini kadadan çykarmazlyk kararyna gelindi.

Sebäp: lukmançylyk işgärleriniň agzalaryna hüjüm eden näsaglara jerime salynmagyna mümkinçilik berýän täze düzgün çykarylar.

Bölüm işgärlere “gowy gürlemedik” näsaglaryň ýa-da olaryň maşgala agzalarynyň birnäçe hadysasy sebäpli ähli hassalara köpçülikleýin jeza hökmünde jerime salmak kararyna geldi.Näsaglaryň jerime tölemäge pullary ýok – şonuň üçin neşe serişdelerini satyn almazlyk arkaly gazanyljak bölüm gaznasyna tygşytlamak bilen bir hili “ofset” etmek kararyna gelýärler.

Bu hyýaly senari?Medicala-da lukmançylyk toparlary hakykatdanam şeýle ädim ätip bilermi?

Setir nirede?Lukman, jemgyýetçilik işgäri ýa-da beýleki terapewtlere haýsy sözler aýdylmaly däl, sebäbi men hassa hökmünde jerime tölemeli bolaryn?

Habarlarda gysga wagtda yglan etdiler – näme üçin görkezmeli däl?Galyberse-de, köp psihiatryň usuly boýunça dilden zorluk zorlugyň bir görnüşidir – şeýlemi?

Näme üçin kesgitlenmändigi bilen gyzyklanýaryn – näsag bejeriş meýdançasyna gelmezden ozal, oýnuň düzgünleriniň nämedigini, näme aýdylmagyna rugsat berilmeýändigini we nämä rugsat berilýändigini, şeýle-de şeýle lukmanlar karar berse näme boljagyny bilmelidir. adalatsyz we haýsydyr bir möhüm ýa-da düýpli sebäpsiz bu jerimeleri ulanmak.Elbetde, munuň diňe şahsy ar almak ýa-da hasaplary ýatyrmak maksady bilen nädogry ulanyljak we hiç hili obýektiw delil bolmazdan ýa-da lukmançylyk işgärlerine hakykatdanam hüjüm edilen ýa-da howp abanýan ýagdaýlar bolup biler.

Her lukmançylyk barlagy, surat ýa-da başga bir görnüşde bejermek üçin polisiýa işgärlerinden başga-da polisiýa işgärleriniň girjek ýagdaýyna ýeterismi?Bu ýagdaýlarda ýangynyň açylmagy barada görkezmeler näme bolar?

Elbetde, polisiýa işgärleriniň ýa-da lukmanlaryň bu düzgünleri nädogry ulanmak howpy bar, şonuň üçin jerime hyýanatçylykly peýdalanmak ýagdaýlarynyň öňüni almak üçin ýörite jemgyýetçilik geňeşiniň gözegçileriniň döredilmegi zerur diýen netijä gelip bilerler. olardan başga-da dörediljek mehanizmdir.

Ahyrynda näme?Her lukmançylyk barlagynda tutuş kazyýet topary bolar?

Geň galdyryjy we utandyryjy …

Maňa tertipli sanaw / tablisa düzmegiňizi haýyş edýärin:

Lukmanlara aýdylmagyna rugsat berlen sözleriň bir sütüni.

Ikinji sütünde lukmanlara aýdylmaly däl sözler bar.

Maňa hakykatdanam gerekDiagrammany lukman, şepagat uýasy ýa-da jemgyýetçilik işgäri bilen her duşuşyga alyp bararyn – ýogsam nädip bilerin?

Dileg edýärin – maňa stol iberiň – saglyk ulgamyna jerime tölemäge pulum ýok.

Tablisa ibermegiň salgysy:

Näsag assaf benyamini,

115 Kosta Rika köçesi,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Men öz üstüme alýaryn: 1. Bu söz tablisasynyň öýümdäki otaglaryň hersinde görnükli ýerde asylmagyny üpjün etmek.

2. Bu tablisanyň göçürmesini barjak her bejeriş meýdanyna getiriň.

3. Lukmançylyk işgärleri bilen bolan söhbetdeşlikde diňe tablisada görünýän we ulanmaga rugsat berlen sözleri ulanaryn.

4. Tablisada görünmeýän ýa-da ulanylmagy gadagan edilen sözleriň sütünindäki sözler – ahyry, mundan beýläk aýdylmaz, hatda bu birini beýan etmek üçin zerur bolsa-da ýa-da başga bir lukmançylyk amallary.

5. Lukmana gelmezimden ozal öýde çokundyrylmany ýatdan çykaran ýagdaýymda – bu belli bolansoň, barlag ýa-da bejergi bolan ýere gelmekden saklanmaly bolaryn.

Şonuň üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn – stol nirede?

Şeýlelik bilen, gadyrly lukmanlar, siz Ysraýyl poçta kompaniýasyna ynanmaýarsyňyz (dogry, menem olara ynanamok)?

Şeýle hem, tablisa belgisi: 972-77-2700076 bolanfaks arkaly iberip bilersiňiz .

ýa-da e-poçta iberiň: [email protected]

4) Aşakda 2023-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda çap eden ýazgym:

Psihiatrik bölümdäki şepagat uýalaryna: “Agyrym bar. Meni barlamagyňyzy isleýärin”.

Şepagat uýalary näsaga: “upap! !!! Bu psihiatrik hassahana – siziň öýüňiz däl. Bejergini, diňe agyry we haçan däl bolsaňyz, biz we diňe biz karar bereris – we asla ýok sen !!! Garyp akyl hassasy !! “.

Näsag agyrýar: “reallyöne gaty agyrýar, haýyş …”.

Şepagat uýalary: “Dogrusy, bu näsag näme diýýänine düşünenok. Biz sizi bir hepde düşekde daňarys – indi agyry duýýandygyňyzy aýtmaga het edip bilmeýärsiňizmi? !! Üýtgeşiklik ýakyn wagtda gutarar we öýe bararys – we bolgusyz zatlaryňyza häzir güýjümiz ýok !!! “.

5) Şu gün, 2023-nji ýylyň 30-njy ýanwary – aýylganç we elhenç taryhy wakadan 90 ýyl soň.

1933-nji ýylyň 30-njy ýanwary – Germaniýada faşistleriň häkimiýete gelmegi(ýewreýçe ýazylan Wikipediýa ýazgysyna salgylanma)

-Ondan soň näme boldy, hiç haçan ýatdan çykaryp bilmeris …

6) Ysraýylyň başlangyç kompaniýasy “Professional we Real” atly programmany taýýarlaýar – maksady, ulanyjylaryna şahsyýeti görkezýän hünärmenlere habar bermäge, şeýle hem degişli döwlet edaralary (Bäsdeşlik Guramasy, Ysraýyl) bilen hyzmatdaşlyk etmäge niýetlenen programma. Polisiýa, kazyýetler we ş.m.) – zerur bolanda.

Şeýle programma üçin näçe adam ýazylar?

D. Aşakda Hadassah Ein Kerem keselhanasyndan doktor Hagit Pelege iberen e-poçta:

Doktor Hagit Pelege ýazylan hatlar.

[email protected]

Penşenbe, 26-njy sagat 16: 28-de

Doktor Hagit Peleg salam:

Mowzuk: maslahatlaşmak üçin haýyş.

Hormatly hanym.

Iň soňky gezek klinikaňyzda gözden geçirilende, toshbaýaz keselini bejermek üçin täze dermanlaryň bardygyny aýtdyňyz, hatda meniň ýaly agyr maliýe kynçylyklaryndan ejir çekýänlere-de “haverim lerefuah” kömek edip bilerdiňiz. birleşme Oňa bu ýagdaýda näsaglara ýüzlenýärsiňiz.

Şondan soň maşgala lukmanym – doktor Brandon Stýuarty gördüm we ondan bu hakda siziň bilen gürleşjekdigine düşündim.

Siz onuň bilen gürleşdiňizmi?

Mundan başga-da, bilşime görä, häzirki wagtda toshbaýaz keselini bejerip biljek bejergi ýok – bu hakykatmy? Eger bu dogry ýa-da nädogry bolsa, şu günki güne çenli toshbaýaz keselini bejermegiň usullarynyň nämedigini düşündirip bilersiňizmi?

Geçmişde başga bir pikir sebäpli toshbaýaz üçin neşe bejergisini almak islemeýärdim: zyýanly täsirlerden ejir çekmek ähtimallygy ýokary, şol bir wagtyň özünde-de mümkin bolsa gaty gysga remissiýa döwürleri.

Siziň sözleriňizden, men bu ýagdaýyň 10-15 ýyl ozal dogrydygyna düşündim (bu wagt meniň bilen barlag geçirilen dermatologlaryň maňa ýokarda agzap geçen ýagdaýym hakda aýdypdy we agzalan sebäplere görä biologiki bejergini maslahat bermedik wagty) – we indi dogry däl.

Şonuň üçin sorasym gelýär: Täze dermanlaryň biri bilen bejergä başlasam, toshbaýazda geçiş döwri näçe?Bular haýsy dermanlar?

Mundan başga-da, hakykatdanam täze dermanlar toshbaýazda agyr täsir etmezden uzak wagtlap remissiýa geçirmäge mümkinçilik berýän bolsa we bejergini maliýeleşdirmekde kömek üçin “haverim lerefuah” birleşigini ulanmak mümkinçiligi bar – bu ýagdaýda islärdim neşe bejergisini almak üçin proseduranyň nämedigini bilmek bilen gyzyklanyň.

Hoş geldiňiz,

assaf benyamini – Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýa hassahanasy.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

E. Aşakda “mod.app” -a iberen e-poçtaňyz:

“mode.app” hatym

Yahoo / iberildi

assaf Benyamini< [email protected] >

üçin:

[email protected]

2023-nji ýylyň 29-njy ýanwary, sagat 3: 49-da

Kim üçin: “mod.app”.

Mowzuk: Tehnologiki gurallar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýyldan bäri Ysraýyldaky maýyplar üçin göreşe gatnaşýaryn – bu göreş metbugatda giňden beýan edilýär.

Göreşi öňe sürmäge synanyşýan usullarymyzyň biri dürli tehnologiki gurallary ulanmak: sosial ulgamlarda ýazmak, web sahypalaryny açmak we olary ösdürmäge we kämilleşdirmäge synanyşmak, wirtual jemgyýetleri dolandyrmak we ş.m.

Bu meselede meniň soragym: Kompaniýaňyz ýa-da guramaňyz, göreşimizde bize kömek edip biljek tehnologiki gurallary hödürläp bilermi?Eger şeýle bolsa – haýsy ugurlarda we nädip?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Web sahypalarym: https://www.disability55.com/ we: https://assaf-permalinks.com we: https://dev-list-in-net.pantheonsite.io

3) 10.7.2018-nji ýylda “oveňiş” atly jemgyýetçilik hereketine goşuldym – aç-açan maýyp.Aç-açan maýyplaryň hukuklaryny öňe sürmäge synanyşýarys, ýagny: meniň ýaly adamlar lukmançylyk kynçylyklaryndan we daşardan göze görünmeýän gaty agyr kesellerden ejir çekýän adamlar – bize garşy gaty diskriminasiýa sebäp bolýan daşarky görünmezlik.

Hereketiň esaslandyryjysy, hanym Tatiana Kaduçkin we 972-52-3708001 telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Telefona jogap wagty: Sundayekşenbe-Penşenbe sagat 11: 00-dan 20: 00-a çenli.Ysraýyl

wagty – ýewreýleriň dynç alyşlaryndan we Ysraýylyň dürli baýramçylyklaryndan başga.

4) Ynha, hereketimizde metbugatda görkezilişi ýaly käbir düşündirişli sözler: ýönekeý raýat Tatiana Kaduçkin, “Aç-açan maýyplar” diýilýän zadyň kömegi bilen “oveeňiş” hereketini döretmek kararyna geldi.

Häzirki wagta çenli Ysraýyl döwletiniň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam ýygnandy.7-nji kanal gündeligine beren interwýusynda, taslama we degişli taraplardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär.

Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyplar üçin maýyplar we maýyplar üçin maýyplar.Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi maýyplar üçin maýyplar ýaly hyzmatlary almaýandyklaryny, hatda 75-100 göterim maýyplygy kesgitlenendiklerini aýdýar.Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlara mätäç.Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryş institutyndan pes maýyplyk pensiýasyny alýarlar, ýörite hyzmatlar, esger kömek pullary, hereket kömek pullary ýaly goşmaçalary almaýarlar we ýaşaýyş jaý ministrliginden has pes kömek puluny alýarlar.

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç.Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygy aýdylýar.

Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawlaryna goşmak üçin işleýär.Munuň sebäbi, adatça bu sanawlara girmäge hukuklydygyna garamazdan girmeýändiklerini aýdýar.Knesset agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär we hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne kömek edip bilýänleriň diňlemeýändigini, diňleýjileriň oppozisiýadygyny, şonuň üçin kömek edip bilmejekdigini aýdýar.

Indi ol has köp “aç-açan” maýyplary özüne goşulmaga, kömek edip biler ýaly oňa ýüzlenmäge çagyrýar.Onuň pikiriçe, ýagdaý häzirki ýaly dowam etse, hukuklaryny we eklenç üçin esasy şertlerini talap etjek maýyplaryň demonstrasiýasyndan gutulyp bolmaz.

5) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assaf00[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

6) Dürli sosial ulgamlardaky profillerime käbir baglanyşyklar:

https://www-webtalk-co.translate.goog/assaf.benyamini?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tk&_x_tr_hl=he

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://assafcontent-ghost-io.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tk&_x_tr_hl=he

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

7) Ynha, facebookda ISRAELI film redaktory Tali Ohaionyň ýazan habary:

18 m

Tali Ohaion

6 gün

soňky ýyllarda işleýän dokumental filmi üçin “Ester kinosy – Ak şäherden Netflix nesline çenli”,

Şahsy arhiwleri, 90-njy ýyllarda anna güni günortan we umuman Hamkindäki atmosferanyň suratlaryny, şeýle hem 80-nji ýyllaryň başynda Dizengoff meýdançasyny, meýdançanyň çagalary, meýdanda ýygnanan “frakslar” gözleýärsiňiz? .

Şahsy ýa-da 972-52-2846954 telefon arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

F. Aşakda “amodat.com” -a iberen e-poçta:

toamodat.com harplary “.

Yahoo / iberildi

assaf benyamini< [email protected] >

üçin:

[email protected]

 Duşenbe, 30-njy sagat 13: 45-de

Kim üçin: “amodat.com”.

Mowzuk: Iş ideýalaryny gözlemek.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men Iýerusalimden 50 ýaşly, maýyplardan we agyr kesellerden ejir çekýän adam. Köp ýyl bäri iş bazaryna gaýdyp bilmedim – ýagdaýym we çäklendirmelerim sebäpli adaty däl pikirleri gözlemeli bolýaryn – we aşakda birnäçe mysal bar:

1) “Bal Badger” atly bir taslama hakda okadym – onuň çäginde Google ýa-da Facebook ýaly tehnologiýa ägirtleri Filippinleriň Manila şäherinde ýerleşýän potratçylyk kompaniýasyny işleýär. Bu kompaniýadaky ýa-da beýleki potratçy kompaniýalarda işgärleriň roly (bu ugurda işleýän kompaniýalaryň sany belli däl) problemaly mazmuny (neşe, jelepçilik, pedofiliýa, jezalandyryş ýaýlymlary ýa-da terrorçylyk hereketleri we ş.m.) ýok etmekdir. Internet. 2018-nji ýylyň maý aýynyň duşenbe güni Hans Blok we Moritz Reiswik atly kino nemesleri bu kompaniýalarda işleýänleriň işleri barada “Internet arassalaýjylary” atly dokumental film döretdiler.

Mysal üçin, şeýle çarçuwada işlemek hakda pikir edýärdim.

Munuň ýaly iş bilen meşgullanýanlara degişlilikde kemsidiji häsiýetden doly habarlydygymy belläp geçerin: dürli neşirlere görä, bu işlerde işleýänleriň köpüsi öldi ýa-da başga bir derejede çynlakaý akyl we fiziki keselleri döredipdi. kyn mazmuna yzygiderli we gündelik täsir etmegiň netijesi. Şeýle-de bolsa, bu meni päsgel bermeýär we munuň sebäbi ömrümde ýitirjek zadym galmady – we köp ýyl bäri belläp geçişim ýaly, iş bazaryna gaýdyp bilmedim (beýleki ähli wariantlar) guramalara, iş tagtalaryna kömek etmek ýa-da köp sanly kompaniýa bilen habarlaşmak tükeniksiz – we köp ýyllaryň dowamynda).

2) Bilşiňiz ýaly, adyndan kinofilm üçin käbir sahnalary düşürýän önümçilik kompaniýalary we ssenaristler käwagt jesetleriň ýa-da ölenleriň surata düşürilen bölümlerini surata düşürýärler.Jesetleri suratlandyrmak ýaly bir iş hakda pikir etdim – muny etmek üçin hiç hili fiziki güýji talap etmeýän we agyr maýyplyk hökman päsgel bermeli däl.Munuň haýsydyr bir degişme ýa-da degişme däldigini bellärdim – muny çynlakaý aýdýaryn – mümkin bolsa-da, iň bolmanda ilkinji seredişde gülkünç ýa-da samsyk görüner.

3) Programma üpjünçiligini öwretmegiň bir ugry bar diýip eşitdim, ýagny: emeli intellektiň ösüşi ýa-da maşyn öwrenmek ulgamlaryna maglumat girizmek – zerur bolan iş.Maglumat girizmek bilen, programmalar käbir ýagdaýlarda nädip hereket etmelidigini ýa-da nähili hereket etmelidigini “öwredýärler”.

Bir tarapdan, fiziki taýdan kemçilik ýa-da fiziki taýdan kemçilik sebäpli aşa köp zähmet çekip bilmeýän, şol bir wagtyň özünde kompýuterler hakda ýeterlik bolmadyk ýagdaýlar üçin bu iş üçin ajaýyp çözgüt bolup biler diýip pikir edýärin. programmirlemekde işlemek.

Finlýandiýanyň türmelerinde tussaglara bu işi etmäge rugsat berilýändigini eşitdim.Şeýle işde-de mümkin bolup biler we men oňa laýyk bolup bilerin diýip pikir etdim.

Adaty bolmadyk iş üçin başga pikirleriňiz barmy, hatda agyr maýyp adam hem ýerleşdirip biler?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A – 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: as[email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) dowam etmek – assaf benyamini:

Şahsy maglumatlar: assaf benyamini, şahsyýetnama. 029547403.

Doglan senesi: 11.11.1972.Salgysy: Kosta Rika köçesi, Kirýat Menaçem, Iýerusalim, Ysraýyl.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

Bilimi: 10 ýyl okuw we bölekleýin matrisa.Harby gulluk: lukmançylyk sebäplerinden boşadylýar.

Iş tejribesi:

RESHET agaç ussahanasynda 1998-nji ýyl (Günorta Tel Awiw)

1998-2005-Milli kitaphanada işlemek, kitaphanalaryň hünärmenler toparyna dürli meselelerde kömek etmek.

2009-2010-Şaý-sepleri sortlaýan harytlar üçin “Awgad” zynjyrynda işlemek.

2019-njy ýylyň fewral-maý aýlary – HMSOFT kompýuter kompaniýasynda işlemek.

2020-nji ýylyň fewral aýynyň başy – köçede geçip barýanlara gazet paýlamagyň üç iş güni.

meýletinlik:

Maýyplaryň göreş merkezinde işjeň.Iýerusalim häkimliginiň hukuklaryny peýdalanmak merkezinde mätäç ilata kömek bermek.

Umumy maglumat: motokary höwesli, ýokary dilden we ýazmaça aragatnaşyk endikleri, meseleleri çözmek we çözmek ukyby.Raýat jemgyýeti guramalary bilen köpden bäri tanyşlygym bar.

Agyr ýük götermäge we uzak wagtlap aýagymda durmaga päsgel berýän fiziki maýyplykdan ejir çekýärin.

G. Aşakda “kassanyň mojo” sahypasynyň Facebook sahypasynda ýerleşdiren habarym:

Kim: “Box Office Mojo“.

Re: Mahabat wideolary.

2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda “Üstünlik” – Aç-açan maýyplar atly jemgyýetçilik hereketine goşuldym(ýewreýçe: תנועת נכים שקופים).

Hereketimizde aç-açan maýyplaryň hukuklaryny öňe sürmäge synanyşýarys, ýagny:

meniň ýaly agyr kesellerden we maýyplardan ejir çekýän we şol bir wagtyň özünde-de sosial hukuklaryň inkär edilmeginden ejir çekýän adamlar maýyplygyň ýa-da keseliň daşarky aýratynlyklary ýok.

Biz hakda wideo öndürip, internete ýükläp, bize kömek edip biljekdigiňizi bilmek isleýäris – şeýlelik bilen internetdäki görnükliligimizi ýokarlandyrmaga we bu ýol bilen hereketimiziň maksatlaryny öňe sürmäge synanyşýarys.

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.

Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) “Nitgaber” hereketiniň häzirki müdiri, bu

hereketiň düýbüni tutujy hanym Tatiana Kaduçkin.Telefon belgisi 972-52-3708001 – we bu nomer bilen ýekşenbe gününden penşenbe günleri 11: 00-20: 00 aralygynda habarlaşyp bilersiňiz – ýewreý dynç alyşlaryndan we Ysraýylyň dürli dynç alyşlaryndan başga.Tatýana, ene dilinden gaty ýokary derejede ýewreý dilinden başga-da rus dilinde gürleýär.Men onuň başga dilleri bilýän derejesini bilemok.

4) Aşakda hereketimiziň web sahypasyna baglanyşyk bar:

https://www.nitgaber.com/

5) Ine, hereketimizde metbugatda görkezilişi ýaly käbir düşündirişli sözler:

Ordinaryönekeý raýat Tatýana Kaduçkin, “Aç-açan maýyplar” diýilýän zadyň kömegi bilen “oveeňiş” hereketini döretmek kararyna geldi.

Häzirki wagta çenli Ysraýyl döwletiniň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam ýygnandy.

7-nji kanal gündeligine beren interwýusynda, taslama we degişli taraplardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär.Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyplar üçin maýyplar we maýyplar üçin maýyplar.Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi maýyplar oturgyjy bilen maýyplar ýaly hyzmatlary almaýandyklaryny, hatda 75-100 göterim maýyplygy kesgitlenendiklerini aýdýar.Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlara mätäç.Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryş institutyndan pes maýyplyk pensiýasyny alýarlar,

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç.

Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygy aýdylýar.Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawlaryna goşmak üçin işleýär.Munuň sebäbi, adatça bu sanawlara girmäge hukuklydygyna garamazdan girmeýändiklerini aýdýar.Knesset agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär we hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne kömek edip bilýänleriň diňlemeýändigini, diňleýjileriň oppozisiýadygyny, şonuň üçin kömek edip bilmejekdigini aýdýar.Indi ol has köp “aç-açan” maýyplary özüne goşulmaga, kömek edip biler ýaly habarlaşmaga çagyrýar.

Onuň pikiriçe, ýagdaý häzirki ýaly dowam etse, hukuklaryny we eklenç üçin esasy şertlerini talap etjek maýyplaryň demonstrasiýasyndan gutulyp bolmaz.

6) Dürli sosial ulgamlardaky profillerime käbir baglanyşyklar:

https://www-webtalk-co.translate.goog/assaf.benyamini?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tk&_x_tr_hl=he 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze0      

 https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

 https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8g      

https://assafcontent.ghost.io/

7) Hereketimiz, köplenç derman satyn almak bilen esasy azyk önümlerini satyn almak arasynda karar bermäge mejbur bolan maýyp, zähmetsöýer adamlaryň hereketi bolany üçin – bu ýagdaýyň ýokdugy ýa-da mahabat býudjetiniň bolmazlygy äşgärdir. ýakyn wagtda.Muny göz öňünde tutmalydyr.

H. Meniň baglanyşyklarym:

1) Ysraýylda syýahatçylary gorkuzmak – näme bolar? Ysraýylyň häkimiýetleri aldawçylara garşy haçan hereket eder?

2) ýanyňyz bilen zibil guramasy Daşky gurşawy ulanyň

3) “Solothum tehnologiýalary” kompaniýasy – daşky gurşawa laýyk plastmassa

4) “Agyz beriň” birleşigi – gowşaklyk jynsy gatnaşygy sebäpli ýaşlar üçin goralýan programma

5) birleşme “sygyrdylan ýylgyryş” – Ronit Wolfyň hatyrasyna psihologiki we psihiatrik subsidirlenen bejergilere kömek edýän birleşme

6) “Subada Ysraýyl” jemgyýeti

               - Aalňyşlyk tapdyňyzmy? Bu hakda maňa aýdyň -
Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE