Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Hukuk hakykaty - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Hukuk hakykaty

Hukuk hakykaty

Kim üçin:

Mowzuk: kanuny manysyzlyk.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Şu gün (bu sözleri 2022-nji ýylyň 25-nji dekabrynda ýekşenbe güni ýazýaryn) Ysraýyl döwletinde kazyýetlerde 98% iş kesilenleriň ajaýyp sany bar. Bu, aýyplama bildirilen her bir adamyň diýen ýaly awtomatiki ýagdaýda iş kesilýändigini we kazyýetiň işi boýunça hiç hili derňew geçirmezligini aňladýar. Bu zatlaryň manysy elhenç we aýylganç: hiç hili adalatsyzlyk üçin türmede oturanlaryň köpüsi – ýeke-täk günä bu adamlar tarapyndan günäkärlenýän jenaýat barada hiç hili derňew geçirmedik kazyýet.

Şeýle hem, Ysraýyl döwletiniň kazyýetleriniň örän agyr jenaýatlarda we Ysraýyl ştatynyň dürli dolandyryş edaralarynyň hyýanatçylykly peýdalanmagynda günäkärlenýän jenaýatçylara berýän ýeňil (we käwagt gülkünç) jezalarynyň arasynda göni baglanyşyk bar diýip pikir edýärin. näsag, maýyp ýa-da mätäç adamlar. Köp adamyň muny inkär etjekdigine we iki zadyň arasynda hiç hili baglanyşygyň ýokdugyna şübhe ýok. Mentionedokarda aýdylyşy ýaly, olar ýaly pikir etmeýärin. Galyberse-de, akyldarlar eýýäm “Zalymlara rehim eden adam rehimdarlara zalym bolar” diýdiler. Jewishewreý çeşmelerinde aýdylan bu baky düşünjäniň aýdylanyndan 2000 ýyl soň hem güýje girýändigi ýüze çykýar.

Bu hakykat gyssagly düzediş talap edýär diýip pikir edýärin.

Hormat bilen,

assaf Benýamini.

A. Aşakda dürli ýerlere iberýän habarym:

Kim üçin:

Mowzuk: neşir etmek üçin teklip.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

disability55.com blogym bar. Blog wordpress.org ulgamynda guruldy we blogymda syýahatçylaryň sany köp.

Bu 67 dilde köp dilli blog: Özbek, ukrain, urdu, azeri, italýan, indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amhar, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, gürji, Nemes, Daniýa, Gollandiýa, Wenger, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishahudy, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norweg, Nepali, Suwaýili, Sinhal, Hytaý, Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan, Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, Polýak, Portugaliýa, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, Rumyn, Rus, Şwes we Taý.

Blogda dürli mazmuny (makalalar, wideolar, suratlar we ş.m.) neşir etmek hyzmatyny gözleýärin – bu blogyň eýesiniň alýan tölegidir.

Şeýle hyzmaty bilýärsiňizmi?

Salam,

assaf benyamin,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. ykjam-972-58-6784040. faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assaffff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

B. Aşakda, içimdäki WhatsApp toparlarynyň birine iberilen faýl:

Garrylyk pensiýasyny ýokarlandyrmak üçin nägilelik

Protesti başlatanlaryň biri: Uri Flom – telefon belgisi: 972-54-4725676 E-poçta salgysy: [email protected]

Igigal Grinşteýn – telefon belgisi: 972-50-7534271 e-poçta salgysy: [email protected]

Giora Kharlofski – telefon belgisi: 972-52-3820050.E-poçta salgysy: [email protected]

2022-nji ýylyň 22-nji dekabry

Gygyrýan ses – ýaş nesil göreşe goşulýar.

Biz siziň ene-atalaryňyz, eneleriňiz we atalaryňyz, sizi goşulmaga we kömek etmäge çagyrýarys.

Häzirki wagtda alýan we köpümize mertebe bilen ýaşamaga mümkinçilik bermeýänutançly garrylyk pensiýasyny köpeltmek ugrundaky göreşimizde .

Bu günki göreşlerimize goşulmak, biziň ýaşymyza ýeteniňizdegaýdyp gelmek we söweşmek zerurlygyny halas eder .

Çagalarymyz we agtyklarymyz, kömek pulumyz 2003-nji ýyla çenli

ykdysadyýetdäki ortaça aýlyk derejesine ýakynlaşdy we 2003-nji ýyla çenli durmuşymyzy dolandyrmagy dowam etdirmek mümkin boldy,

Pensiýa çykanymyzdan soňam durmuş derejesinde.

Käbirlerimiz (hemmämiz däl)

goldaw meýilnamalaryny meýilnamalarda tygşytlamagy başardyk.

Döwlet gullugynda ýa-da iri guramalarda işlemedik köpümiz üçin

asla pensiýa ýok we olar diňe pensiýa bil baglaýarlar. Häzirki wagtda berilýän kömek pulunyň iň pes mertebe bilen ýaşamagyna ýol bermeýändigi barada jedel ýok.

Köpler özüni hal-ýagdaý diýip kesgitleýän ýurtda nädip beýle erbet ýagdaýa düşendigimizi soraýarlar. Jogap, ýuwaşlyk bilen açgözlük we hukuklarymyzy masgaralamak.

Bularyň hemmesi 2003-nji ýylda, şol wagt Maliýe ministri garry raýat pensiýasy bolan garrylyk pensiýasy bilen puluň arasyndaky baglanyşygy we ykdysadyýetdäki ortaça aýlyk bilen baglanyşygy kesmegi saýlap alanda başlandy. “sarp ediji görkezijisine” pensiýa.

Bir gijede bu ädim garrylyk pensiýasyny boşatdy we ýyllar boýy pensiýa ýaşulynyň durmuşyna täsirini doly ýitirdi.

Şol bir wagtyň özünde, Milli ätiýaçlandyryş gaznasynda ýüzlerçe milliard shekl kem-kemden toplandy.

Bu, garrylyga ýetenimizde bize gaýtarylyp berilmegi, durmuş taýdan üpjün edilmegi we durmuşymyzy ýeterlik we hormat bilen dowam etdirmegimiz üçin onýyllyklaryň dowamynda bizden alnan pul.

Garrylyk pensiýasynyň “ykdysadyýetdäki ortaça aýlyk” indeksinden we “sarp ediji görkezijisi” bilen baglanyşygyndan aýrylmagy, Milli ätiýaçlandyryşda emeli usulda “artykmaç serişdeleri” döredip, ýüzlerçe milliard shekele ýetdi.

Maliýe ministrligi, Milli ätiýaçlandyryş gaznasynda toplanan ummasyz mukdary artykmaç diýip hasaplady we milliondan gowrak raýat we weteran üçin esasy ýaşaýyş derejesini üpjün etmek üçin ilkibaşdan özüne berlen pullary özüne berdi.1,300,000).

Bu jenaýat talaňçylygynyň dowam etmegine ýol bermek maksady bilen dymmak dildüwşügi bar we dowam edýär.

Gatnaşyk taraplary kesýär!

Ykdysadyýetdäki ýokary wezipeli işgärleriň aýlygy premýer-ministrden Knessetiň ministrleri we agzalary, jemgyýetçilik geňeşleriniň başlyklary we häkimleri, jemgyýetçilik kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we jemgyýetçilik gullugynyň beýleki ýokary derejeli işgärleri bilen başlasa-da, ortaça aýlyk bilen baglanyşykly Ykdysadyýet we her ýyl awtomatiki täzelenýär -Garrylyk pensiýasy aýal-gyzlaryň düýbüne düşdi we ýatdan çykaryldy.

Indi ýok!

Soňky iki onýyllygyň dowamynda Milli ätiýaçlandyryşdan Maliýe ministrliginiň býudjet bölümine ýüzlerçe milliard shekel geçirildi.Maliýe serişdeleri “karz” hökmünde berildi we ähli hereket asuda ýagdaýda we hiç hili bildiriş bolmazdan geçirildi.

Karz hiç wagt tölenmediMunuň tersine, Monstrous bilen deňeşdirildi.

Yzymyza gaýdyp, adalatly göreşimizde goldawyňyzy soraýarys. Bu gün biz ertir, bu sen.

Goşulmak üçin baglanyşyklar:

Topar ara alyp maslahatlaşmaga açyk (şowhunly topar)

https://chat.whatsapp.com/Juztm79HMFYAWsXETIcKkI

Ara alyp maslahatlaşman, ýöne yzygiderli täzelenmeler bilen topar (sessiz topar)

https://chat.whatsapp.com/F8j6n3d1HeX8BCmU2c3TIC

“Facebook” toparyna baglanyşyk

https://www.facebook.com/groups/1120435948847976

Açgözligiň nirä gelendigini görüň (Bu grafika ýewreýçe ýazylýar):

Knesset (ISRAELI Mejlisi) agzalarynyň aýlygy dostlarymyzyň inereneri ehehuda Gasseriň grafigi bilen ýokarlanýar

Giora Harlofski – protest-aklawçylar jemgyýetini esaslandyryjylaryň biri.

Protest jemgyýetini dolandyrmak kompaniýasy Nira Stupai Şwars.

Protest jemgyýetini esaslandyryjylar Yigal Grinşteýn.

Uri Flom – protest jemgyýetini esaslandyryjylaryň biri.

Giora Harlofski, telefon belgisi: 972-52-3820050 [email protected]

Igigal Grinşteýn, telefon belgisi: 972-50-7534271 [email protected]

Uri Flom, telefon belgisi: 972-54-4725676 [email protected]

C. Ine, Facebook sosial ulgamynda çap eden käbir ýazgylarym:

1) Bir ker köçede ölýär. Ol çagalar bagynyň ýanyndan geçýär we edil şol pursatda polisiýa ulagy geçýär.

Polisiýa işgäri ker adama ýüzlenýär we şol ýerde oýnaýan çagalara yşarat edýär we kerden soraýar: “Aýt, bu siziň çagalaryňyzmy?”

Kar adam jogap berenok.

Bir polisiýa işgäri gaharlanýar we sesini çykarýar: “Bular çagalaryňyzmy? Soraýan zatlaryna jogap bermegiňizi haýyş edýäris!”.

Kar adam eşitmeýär – şonuň üçinem jogap bermeýär.

Nerw polisiýasy ulagdan düşýär: “Aýt, näme eşitmeýärsiň? Men saňa bir sorag berdim – eýýäm jogap ber !!!”.

Kar adam jübüsinden kerdigini, adamlary eşidip bilmejekdigini ýa-da olara jogap berip bilmejekdigini ýazýar we olara seredýän çagalar bagynyň mugallymyna yşarat edýär.

Polisiýa işgäri: “Düşünýärin – ýöne siz tussag edilýär. Polisiýa bir raýata ýüzlenende, elmydama jogap bermeli bolýar !!! Sen kermi? Meseläň – kanun !!!”.

 

2) Bir perişde bir adama duşýar we oňa: “Men size dowzahyň, asmanyň nähili görünýändigini görkezmek isleýärin” -diýdi.

Bir adam haýran galýar we boýun gaçyryp şeýle jogap berýär: “Jähennemiň we jennetiň nämedigini görmek bilen hemişe gyzyklandym. Theöne bu wagt men diri – ölenden soň, indiki dünýä geçenimde her niçigem bilerin. “

Malah jogap berýär: “Alada etme, men saňa birnäçe minutlyk gaty gysga gezelenç ederin – şondan soň derrew seni ýerdäki durmuşyňa gaýdyp bererin.”

Adam bu islege ynanýar we razy bolýar.

Perişde: “Ilki bilen, dowzahyň nämedigini görkezerin.”

Bir topar çorba çorbasynyň töwereginde oturan bir ýere gelýärsiňiz.Emma olaryň hiç biri-de çorbadan iýip bilmeýär.Sebäp: çemçe gaty uzyn, hiç kim öz çemçesini ulanyp, çorbadan iýip bilmez.Olaryň hemmesi kör, gaty inçe we äsgerilmeýän ýaly görünýär.

Bir perişde goşýar we aýdýar: “Indi gel, men jennetiň nähili boljakdygyny görkezerin”.

Başga bir ýere gelýäris, ýene bir tabak çorbanyň töwereginde oturan bir topar adam bar – diňe bu gezek her kim çorbadan ýüreginiň mazmunyny iýýär we lezzet alýar.Sebäp: her kim öz elindäki uzyn çemçe ulanyp, öňündäki birini çorbadan iýmäge berýär.

Elbetde netije aýdyň …

3) Aşakda Ha’ad Kaan B-iň (Network B) Facebook sahypasynda ýazan ýazgym:

Asaf Benyamini

“Şu gün agşam” programmasynda teleýaýlym birnäçe minut ozal Watikan döwletiniň dünýäniň iň kiçi ýurtdygyny aýtdy.

Dogry, bu dogry däl.Watikandan uzak bolmadyk ýerde San Marino atly bir ýurt bar (bu Rim şäheriniň goňşusy – ýöne Italiýanyň bir bölegi däl-de, aýratyn ýurt hökmünde kesgitlenýär).Dogry, bu dogry däl.Watikandan uzak bolmadyk ýerde San Marino atly bir ýurt bar (bu Rim şäheriniň goňşusy – ýöne Italiýanyň bir bölegi däl-de, aýratyn ýurt hökmünde kesgitlenýär).  Mundan başga-da, Angliýanyň Liwerpul şäherinden birnäçe kilometr günbatarda, Watikandan has kiçi bir döwlet bar, bu ýerde diňe 27 ýaşaýjyny öz içine alýar – deňziň ortasyndaky ada döwleti.Görnüşinden, häzirki wagtda dünýäniň iň kiçijik ýurdy diýen ada mynasyp bolup bilýän adam, Lemançe kanalynyň ortasynda bir gözegçilik diňini öz içine alýan Sealand şazadasydyr we häzirki wagtda onuň çäginde diňe 2 töweregi ýaşaýjy bar.Şeýle-de bolsa, bu ýurt dünýäniň ýurtlary tarapyndan aýratyn döwlet guramasy hökmünde ykrar edilmeýär.Garaşsyz döwlet guramasy hökmünde ykrar edilen dünýädäki iň kiçi ýurt, Watikan däl-de, San Marino bolmagy ähtimal.

4) https://www.youtube.com/watch?v=a1dFMnzvQsU

Professor Mordeçaý Keidaryň Katarda birnäçe gün ozal tamamlanan dünýä çempionatynyň hakykaty baradaky leksiýasy (Leksiýa ýewreýçe):

Bu “futbol baýramçylygy” diýilýän çärä gatnaşanlaryň hemmesiniň maňlaýynda hemişelik kemsidiji bolar diýip pikir edýärin.

Diňläň – adam ömrüniň gymmaty ýokmy?Galyberse-de, desgalaryň gurluşygy üçin näçe müň mahrum işçi janyny töledi !!!Onda näme üçin hasap edilmeýär?Sebäbi olar üçünji dünýäden oňaýsyz ilatmy?

Futbol oýnunyň – topuň yzyndan ylgaýan 22 adam, adam durmuşyndan has möhümdir – haýwan we ahlaksyz medeniýet !!!

Dünýäden we adamzatdan beýle zada asla ýol berendiklerinden utanýan !!!!

Kataryň terrorçylyk guramalaryny hem goldaýandygyny ýatdan çykaralyň – Hamas guramasy ýaly köp sanly ysraýyllynyň ganyny dökdi !!!

Oýunlara tomaşa etmäge giden ähli ysraýyllylardan utanýaryn.

Bu korrumpirlenen kärhana bilen hyzmatdaşlyga hiç hili sebäp ýokdy – muny edenimiz gaty utandyryjy.

Asaf Benjamin

Ysraýyl döwleti hyzmatdaşlygy saýlady – we özüni şeýle alyp barýan döwlet haýsydyr bir sebäbe görä ahlakly ýa-da aňly bolup bilmez !!

5) Akyl taýdan kynçylyk çekýän ýa-da akyl taýdan kynçylyk çekýän her bir adamy, öýüniň golaýynda muny yglan edýän belli bir ýerde bellik goýmagy talap edýän täze kanun kabul edildi.

Şäherde ýaşaýan şikesli adam kanuna boýun bolmazlygy saýlaýar, ýöne häkimiýetler bu düzgüni ýerine ýetirmeýärler.

Goňşularyň ýaşaýjylary her gije adamyň öýüniň öňünde demonstrasiýa gurap başlaýarlar we gatygepleýjiniň üstünden gygyrýarlar: “Bir bellik goýuň – size zyýan ýetýär, adamlar muny bilmeli we sizden ägä bolmaly !!”.

Ol adam demonstrantlara çykýar: “Durmuşymdan näme isleýärsiňiz? Men hiç hili nyşan goýmaýaryn – men hem siziň ýaly ýaşaýjy. Meni taşlaň.”

Identaşaýjylar: “No.ok. Biz sizi ýeke goýmarys. Kanuna boýun bolup, belgi goýýançaňyz, size gije ýatmaga ýol bermeris !!!”.

Hahaha…

6) Şäher häkimliginden akyl taýdan näsag adamyň öýüne duýduryş haty iberiler: “Goňşularymyz we şäherimiz adaty ýaşaýyş gurşawy, adaty adamlar. Şonuň üçin şoňa laýyklykda we islendik dilde soraýarys haýyşy, keseliňiziň alamatlary bilen derrew duruzmak. Görkezmeleri ýerine ýetirmezlik bu şäherimizden derrew ewakuasiýa edilmegine sebäp bolar. “

Iki hepde geçýär we ýerine ýetiriji işgärler göçürmek buýrugy bilen gelýärler: “Siz kanunlary we häkimiýetleri äsgermezlik edýärsiňiz – biz sizi emläkden çykarmaga mejbur bolýarys.”

Residentaşaýjy: “Butöne meniň başga ýerim ýok”.

Şäher häkimleriniň gözegçileri: “Bizi gyzyklandyranok. Bu siziň meseläňiz – keseliňiziň alamatlaryny duruzmak barada buýruk aldyňyz, diňe bize duruzdyňyz. Indi kwartiraňyzy derrew boşadyň we derrew şäherimizi terk ediň !!!”.

7) Psihiatrik bölümdäki hassalar Hanukkanyň oturylyşygyna taýynlanýar we aýdym aýdyp başlaýar: “Garaňkylygy ýok etmek üçin geldik …”.

Bölümiň işgärleri: “Demonstrasiýany derrew dargadyň !!!! Siz psihiatrik näsaglar – we siz mutlak we mutlak garaňkylyk !!! Aýdym aýtmaga hakyňyz ýok, sürmek üçin garaňkylyk getirdik – ahyrsoňy siz garaňkylyk! !! “.

Bölümdäki psihiatrlar kömekçi güýç bilen bilelikde her bir hassany öz otagyna alyp gidýärler: “Bu ýerde oturylyşyklar bolmaz !!! Bu diskoteka däl !!”.

8) Güýçli guraklyk höküm sürýär – suwuň ýetmezçiligi, hatda içmek üçinem ösýär.

Hökümet (köpçüligiň goldawy bilen): “Akyl taýdan näsag adamlara suwy islendik zerurlyk ýa-da gyzyklanma üçin ulanmak hukugyndan ýüz öwüreris. Suwsuzlykdan ölüp bilerler – bu gaty bir möhüm zat däl. Her niçigem bolsa olardan dynmak isleýäris.”

9) schoolshli mekdeplerde merkezi merkeze birikdirilen kameralar bar.Her gezek çagalaryň biri mugallymy näletläninde, derrew ony saklaýarlar.

Okuwçylar mekdeplerde galarmy?

10) Garrylar öýi hususylaşdyrylýar.Hususy kompaniýa bu ýeri dolandyryp başlaýar we kompaniýanyň eýesi ykdysady girdejini nädip ýokarlandyrmalydygy barada pikirlenip başlaýar.Teklip eden ädimleriniň arasynda:

 1. residentsaşaýjylaryň iýmit we derman iýmitleriniň ep-esli azalmagy.
 2. Krowatlaryň sanynyň ep-esli azalmagy – şu günden başlap her bir garrylar bir krowatda uklar – näme üçin her bir adam üçin düşek satyn almak üçin beýle köp pul sarp etmeli?
 3. activitieshli çäreleri we sapaklary ýatyrmak.
 4. Maşgala-myhmanlary ýatyrmak, bu programmanyň üstünliklerine howp abandyryp biljek bu meselede alyp barjak köpçülikleýin göreşe sebäp bolup biler.

Managementerli dolandyryş agzalary bu meýilnama razy bolup, ony tassyklaýarlar: “Bu ýa-da beýleki tarapdan garrylar birnäçe ýyldan öler – iň bolmanda pul tygşytlarys”.

11) Abadan şäher, häkim bilim, abadançylyk we ş.m. üçin goýýan köp býudjetini alýar.

Häkim, ähli serişdeleri bikanun onlaýn humarly oýunlardan we humarly oýunlardan dünýädäki kazinolarda, hatda adam jesetlerinde söwda etmekden alýar.

Identaşaýjylar: Esasy zat, häkimiň we biziň durmuşymyzyň aladasy.Puly nireden alýandygy we başga ýerde näme edýändigi bilen gyzyklanýarys.

D. Aşakda “Facebook” toparynda “inedördül habarçylar – Ysraýylda habarçylaryň tapgyry” -da paýlaşan ýazgym:

Kim üçin: “Maglumatçylar meýdançasy – Ysraýylda maglumat berýänleriň sahnasy”.

Mowzuk: Platforma maglumatlary.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Birnäçe sosial ulgamda profilim we internetdäki dürli platformalar bar.

Maýyplar meselesi bilen baglanyşykly dürli mazmuny (makalalar, wideo klipler, suratlar we ş.m.) neşir edip biljek platforma / hyzmat hakda maglumat gözleýärin we munuň üçin aljak tölegimiň deregine.Mazmuny aşakdaky 67 dilde bolup biler:

Özbek, ukrain, urdu, azeri, Italýan, Indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amhar, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, gürji, Nemes, Daniýa, Gollandiýa, Wenger, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, ýewreý, ýapon, latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norweg, Nepali, Suwaýili, Sinhal, Hytaý, Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan, Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, Polýak, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalan, Gyrgyz,

Horwatiýa, rumyn, rus, şwes we taý.

Şeýle maglumatlary nädip tapyp bolar diýip pikir edýärsiňiz?

Salam,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.Mazmuny çap etmegi teklip edýän dürli platformalarda hasabyma baglanyşyklar:

 1. https://www.disability55.com/
 1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424
 2. https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg
 3. https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

     5.. https://parler.com/assafss

 1. https://gettr.com/user/assafbenyamini72
 2. https://www.webtalk.co/assaf.benyamini
 3. https://vk.com/id384940173
 4. https://anchor.fm/assaf-benyamini
 5. https://soundcloud.com/user-912428455

E. Aşakda Ysraýyl Döwletiniň Milli ätiýaçlandyryş institutyndan ýaňy-ýakynda alan hatym (kwartiramyza barmak üçin bu hatda ýalňyş aýdylyşy ýaly 10 däl-de, 4 basgançaga çykmalydygyňyzy belläsim gelýär. ):

Maýyplygy milli ätiýaçlandyryş instituty Tel: * 6050 ýa-da 972-4-8812345

Faks: 972-2-6755594

Iýerusalim bölümi, jogap berýän sagatlar: Sundayekşenbe-Penşenbe 8: 00-17: 00.

Kabul edişlik: | Undekşenbe, sişenbe we penşenbe günleri 8:30 bilen 13:00 arasynda. Ysraýyl wagty.

Ben Sira köçesi, 20

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9418114.

Kazyýet belgisi: 0 235-3 4740

hormatyna:

assaf benyamini

Kosta Rika 15 kwartira 4

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Faýl: 02954740-3

Gepleşigi ýeterlik, Tişpaig

2022-nji ýylyň 8-nji noýabry

Mowzuk: ýörite hyzmatlar üçin kömek – 10/19/2022

Specialörite hyzmatlara kömek bermek baradaky talapyňyzy ret edendigimizi size mälim edýäris.

Gijikdirilmeginiň sebäbi, gündelik işleriň köpüsini amala aşyrmak üçin başgalaryň kömegine bagly däldigiňizdir.

Bu habarnamany alandan 90 günüň dowamynda bu karary Specialörite hyzmatlar şikaýat komitetine şikaýat etmäge hakyňyz bar.

Writtenazmaça, esasly şikaýat, ýaşaýan ýeriňize iň ýakyn Milli ätiýaçlandyryş institutynyň bölüminde berilmelidir.

Şikaýat komiteti bu karary tassyklap, ýatyryp ýa-da üýtgedip biler.

Maglumatyňyz üçin Milli ätiýaçlandyryşa islendik hat alyşmalar ýa-da gaýta-gaýta ýüz tutmalar, şeýle hem hukuk kömegine ýüz tutmalar şikaýat etmegiň möhletini uzaltmaýar.

Hormatlamak bilen,

Agiv Ron-Evelin

kätip

umumy maýyplygy talap edýär

13-nji sahypa

Milli ätiýaçlandyryş instituty – içerki ulanmak üçin.

4 Maýyplygy ätiýaçlandyryş kwitansiýasynyň belgisi belgisi

Servicesörite hyzmatlar diňe

görnüşi

(skanirlemek) resminama sahypalaryna

baglylygy bahalandyrmak – şepagat uýasy

Benýamini Assaf, şahsyýet belgisi: 029547403

Baha bermek 2022-nji ýylyň 21-nji noýabrynda agşam sagat 14: 00-da geçirildi. Synag öňünden taýýarlanyldy.

Diňe Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyp şepagat uýasyndan başga söhbetdeşlige gatnaşyň.

Bu mowzuk şahsyýetnama bilen kesgitlenildi.

Öý hojalygynyň düzümi – ýeke ýaşaň.

Specialörite ýaşaýyş tertibi barmy: “Sal Şikum” -yň bir bölegi hökmünde “Reot” birleşiginiň adyndan “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy.

Maýyplaryň esasy hossary: ​​Sara Stora Gatnaşyk: jemgyýetçilik işgäri.Telefon belgisi: 972-55-6693370.

Bu görnüş erkeklik dilinde aýdylýar, ýöne aýallara we erkeklere ýüzlenýär.

13-nji sahypa 13

Keselhananyň ady Keselhana ýerleşdirilmeginiň sebäbi!0

(aý we ýyl)

Maýyp adamyň täsiri we çäklendirmeleri (gysgaça düşündiriş):

Ageaşyna meňzeýär, näzik gurluşly, deriniň adaty reňki, äýnek, adaty eşidiş, balak, köýnek we açyk aýakgap geýýär.

Bedeni we eşikleri arassa görünýärdi.Zerur ýaly görünýär, mesele bilen gürleşýär, pikirleniş prosesinde hiç hili päsgelçiliksiz, el-aýaklaryň hereketinde hiç hili çäklendirme ýok.

Maýyp adamyň we daş-töwereginiň şahsy arassalygy.

Kwartirasynyň girelgesine barýan 10 basgançak.Jaýda 2 ýatylýan otag, suwa düşülýän hammam we esbapsyz hajathana bar.Jaý biraz bulaşyk.otagda,

Divanda mukdarda gaplanan zatlar frequygylygy

ýok reýtingli ýörite bejergiler.

Maýyplaryň ýaşaýan ýerinde gündelik ideg üçin çarçuwalar (gündiz merkezi, klub, gündelik hassahana, hünär kluby) – ýok.

13-nji sahypa 3-nji

arzanyň ady: Assaf Binyamini.Şahsyýet belgisi: 029547403

Hyzmatyň ady Salgysy we telefon belgisi!berilýän hyzmatyň görnüşi;Baglanyşyk wagtynda jogapkär adamyň ady

iň soňkusy :

!1. Durmuş hyzmatlary býurosy – işlenilmeýär.

 1. Iki gün ozal jemgyýetçilik işgäri Sara Stora-Bakor Beýt Aharonyň bejeriş sebedi.
 2. Umumy saglyk ätiýaçlandyryşy maşgala lukmany: Doktor Stýuart-Baçron soňky üç aý öň.
 3. Hadassah Ein Kerem hassahanasy Alty aý mundan ozal revmatologda sowukda

, edara girmek üçin bejergi.

Instituta girmezden ozal bejergi aldymy – ýok.

Onuň sözlerine görä, stres we akyl basyşy, Ysraýyl döwletinde maýyplar üçin alyp barýan göreşleri sebäpli gowy uklamandyr.Gije otaga gitmek üçin turýar.

Gündiz özbaşdak ykjam,

gije-gündiz ýaýlary dolandyrýar we dyzlaryndan biline çenli geýinmekde we sekresiýalary arassalamakda taýaklaryň kömegi bilen hajathana hereket edýär.

Günde bir gezek we ýeke özi eşik çalşýar.Gijelerine ýeke ýatmak üçin eşiklerini çalyşýar.

Faceüzüni we ellerini özbaşdak ýuwýar, özbaşdak ýuwýar.Onuň sözlerine görä, hepdede 4 gezek ýuwunýar

Irden we agşam nahar wagtynda sandwiç, günortanlyk nahar: tabşyrmak üçin taýýarlanan nahar.ýeke özi iýýär we içýär

Günüň dowamynda maýyplar göreşe esasan kompýuter we sosial ulgamlar arkaly aragatnaşyk arkaly gatnaşýarlar.

Munuň bilen baglanyşykly awtobus bilen ýygnaklara syýahat edýär.

13-nji sahypa 4-nji

arzanyň ady: Assaf Binyamini.Şahsyýet belgisi: 029547403.

Komitetiň belgisi.

Komissiýanyň senesi – ýok.

Bar bolan hyzmatlar we kömek (şahsy ideg, öý hojalygy we gözegçilik üçin üpjün edilip bilinjek kömek çäreleri) – hiç biri

tölegsiz kömek.

Kömegiň hiline we ýerlikliligine (tölegli we tölenmedik) we maşgalanyň kanagatlanmagyna teswirler (kömek ýok bolsa ýa-da kömek laýyk däl ýa-da ýeterlik däl bolsa, näme üçin we haýsy üýtgeşmeleriň ýa-da goşmaçalaryň islenýändigini aýdyň):

,

Bar bolan bejergiden kanagatlanýaryn.

Maşgalanyň almak isleýän hyzmatlary we kömegi:

servicesörite hyzmatlar üçin kömek.

Siňdiriji önümler zerurmy: günde zerur görnüşi, ululygyny we mukdaryny görkeziň:

hiç zat.

Bellikler (hasabatyň beýleki bölümlerinde beýan edilmedik möhüm zatlar hakda):

Söhbetdeşlikdäki tema bu mesele bilen gürleşýär, pikirlenmekde kynçylyk çekmezden, başgalara ýa-da özüne howp abandyrmaýar, öz janyna kast etmek pikirleri ýok.

,

13-nji sahypa

Hüjüm ýa-da durnuksyz keseller (hüjümiň häsiýetini, lukmançylyk bejergisiniň, neşe serişdeleriniň ýa-da simptom balynyň işleýşine edýän täsirini we doly beýanyny görkeziň):

hiç zat.

13-nji sahypa

Arzaçynyň ady Asaf Binyamin.Şahsyýet belgisi-029547403Komitetiň sany ýok.

Gündelik amallar (her funksiýa bölüminde diňe bir wariant belläň):

Jikme-jik hereketleri ýerine ýetirmek üçin funksional mümkinçilikler barmy?Hereketiň her bir funksiýa derejesine bal berilýär:

Garaşsyz-0 bal.Az kömek gerek – 4 bal.Köp kömege mätäç – 8 bal.Doly garaşly – 12 bal

|Funksiýanyň beýany (turmak, ýöremek, oturmak, ýykylmak):

|Temanyň ýerinden turup, oturgyçdan oturanyny, adaty ädimler bilen ýöränini, durnukly görünýändigini gördüm

|Kömek gerek: Kömek gerek däl.

|Adatça kim kömek edýär: Kömek gerek däl.

Özüne düşüp ýa-da birnäçe ädim ädip bilmeýän düşekde – 12 bal.

Maýyp arabada we oturgyja geçirmek ýa-da sürmek üçin kömek gerek – 12 bal.

8 ballyk motorly kolýaskany ulanýar.

Enjam bilen ýa-da bolmasa ykjam, ýöne ýöräniňizde ýa-da duranyňyzda adamyň kömegine mätäç – 8 bal.

Maýyp arabany ulanýar, ýöne oturgyja geçirýär we öýünde özüni sürýär – 4 bal.

Hereket wagtynda gözegçilik / ýoldaşlyk – 4 bal.

Enjam (pyýada, hasa) -0 bal bilen garaşsyz.

Mugt ýöremek – 0 bal.

eşik:

Funksiýanyň beýany (köýnek, balak, yubka, köýnek, aýakgap, jorap geýmek we çykarmak): 1

Ilki bilen ýeke özi geýinýändigi habar berildi.Kynçylyk görülmedi

Kömek gerek: Kömek gerek däl.

Adatça kim kömek edýär: Kömek gerek däl.

Topokarky we aşaky geýinmek üçin kömek gerek – 12 bal.

Topokarky ýa-da aşagy goýmak üçin kömek gerek – 8 bal.

Lighteňil kömek gerek (aýakgap, jorap, düwme, gurnama enjamlary) – 4 bal.

4 bal ýokarlandyrmaly.

Işjeň kömek etmezden gözegçilik gerek – 4 bal.

Jemi körlük 90% ýa-da ondanam köp (ýokardaky bölümleriň birinde baha berilmedik kör adam, bu bölümdäki esasy çäklendirme sebäpli hasaplanar) – 4 bal.

13-nji sahypa 13

Arzaçynyň ady Asaf Binyamin.Şahsyýet belgisi-029547403Ada nomeriIşe kabul edilen senesi.

Gündelik amallary dowam etdiriň ADL (her funksiýa bölüminde diňe bir wariant belläň) Funksiýanyň

beýany (ýüzüňi, eliňi, bedeniňi ýuwmak, süpürmek, saç syrmak, kellesini bir-birine örtmek):

Mowzuk ýüzüni we ellerini özbaşdak ýuwýandygyny habar berdi.Onuň sözlerine görä, ýeke özi ýuwunýar.Kynçylyk görülmedi.

Kömek gerek: Kömek gerek däl.

Adatça kim kömek edýär: Kömek gerek däl.

Faceüz, el we beden, ýa-da düşekde suwa düşmek ýaly doly kömege mätäç – 12 bal.

Käbir suwa düşmek işlerinde işjeň kömege mätäç – 8 bal.

Lighteňil kömek gerek (saç syrmak, kelläni, aýaklary we ş.m.) – 4 bal.

Höweslendirmek zerur – 4 bal.

Suwa düşmek şertlerini taýýarlamaga kömek edýär (hammama girmek, gatnaşmak we türgenleşik) – 4 bal.

Kömeksiz ýuwunmak – 0 bal.

Iýmek we içmek:

Funksiýanyň beýany (bir çemçe bilen iýmek, gaty iýmek, bir käseden içmek, gyzdyrmak we nahar bermek):

Mowzukda stoluň üstünde bir tabak gyzdyryp we hyzmat edip bilýändigi aýdylýar.Hatda meniň täsirimden gyzdyrmaga we hyzmat etmäge ukyply.Kynçylyk görülmedi.ýeke özi iýýär we içýär.

Kömek gerek: Kömek gerek däl.

Adatça kim kömek edýär: Kömek gerek däl.

Doly iýmitlenmeli (içmek we zond goşmak bilen) – 12 bal.

Iýmek ýa-da içmek üçin bölekleýin kömek gerek – 8 bal.

Iýmitlenmekde kömege mätäç, hatda çörek, gyzgyn ýa-da sowuk içgiler hem alyp bilmeýär – 4 bal.

Himatlatmasaňyz, iýmeýär / höweslendirmek gerek däl – 4 bal.

Özüne iýmit gyzdyryp bilmeýär -4 bal.

Heatingyladyşda we hyzmat etmekde kömek / gözegçilik gerek – 4 bal.

Jemi körlük 90% ýa-da ondanam köp (ýokardaky bölümleriň birinde baha berilmedik kör adam, bu bölümdäki esasy çäklendirme sebäpli hasaplanar) – 4 bal.

Kömeksiz iýmek-içmek – 0 bal.

13-nji sahypa 13

Arzaçynyň ady Asaf Binyamin.Şahsyýet belgisi-029547403Ada nomeriIşe kabul edilen senesi.

Gündelik amallary dowam etdiriň ADL (her funksiýa bölüminde diňe bir warianty barlaň):

şahsy arassaçylyk:

Funksiýanyň beýany (dyrnaklara gözegçilik, hajathana ulanmak, hereket, geýinmek we şahsy arassaçylyk).

Gije-gündiz iki dyrnagy dolandyrýar we taýaklaryň kömegi bilen hajathana hereket edýär we dyzyndan biline çenli geýinmekde we sekresiýalary arassalamakda garaşsyz.

Kömek gerek: Kömek gerek däl.

Adatça kim kömek edýär: hiç hili kömek gerek däl.

Sfinkterleriň ikisine-de gözegçilik etmeýär (nejis we peşew) özi hakda alada etmeýär we başgalaryň kömegine doly bagly – 12 bal

Sfinkterleriň birine (nejis ýa-da peşew) gije-gündiz gözegçilik etmeýär, özi hakda alada etmeýär we başgalaryň kömegine doly bagly – 8 bal.

Hyzmatlary ulanýar, ýöne aşakdaky elementleriň 2 ýa-da 3-si bilen kömege mätäç: hereketlilik, geýinmek, boşadylandan soň şahsy ideg – 8 bal.

Hyzmatlary ulanýar, ýöne bularyň biri bilen kömege mätäç: hereketlilik, geýinmek, boşadylandan soň şahsy ideg – 4 bal.

Hajathana ýa-da küýze / çüýşe ulanýar, ýöne az kömege mätäç – 4 bal.

Bölekleýin gözegçilik edýär (her gije çyglylygy goşmak bilen) we özi hakda alada etmeýär – 4 bal.

Çykyşlara gözegçilik edýär, ýa-da esbaplary ulanyp hammamda garaşsyz (özüni sumka üýtgedýär we ş.m.) – 0 bal.

Öýde gözegçiligiň zerurlygy:

 1. Maýyplara düşünmek we ugrukdyrmak;Söhbetdeşlik wagtynda gytaklaýyn, ýaşaýan ýeri, doglan senesi, kakasynyň ady, lukmanyň ady we ş.m. anyklamaly.

belli.Maýyp adamyň gündelik işleriniň, şol sanda jaýyň otaglarynda, hajathanalarda, aşhanada ugrukdyrylyşyna we sapar wagtynda beren jogaplaryna bil baglamaly:

Wagt we ýeri ugrukdyrylan, gün tertibindäki jikme-jiklikleri ýada salmaly.

 1. Saparyň dowamynda özüni alyp barşyň beýany (hyzmatdaşlyk, biperwaý, asuda, agressiw we ş.m.).

Ietuwaş, asuda, hüşgär, hyzmatdaş.

 1. Soňky 3 aýda bolup geçen wakalar we wakalar (wakanyň görnüşi, ýygylygy we bilim çeşmesi): Hiç.
 1. Hakyky gözegçilik (gün tertibine we beýleki maglumatlara bil baglamak): Hiç.

Günüň ähli sagatlarynda maýyplar bilen kim:

Gündizine Sel Şakumdan mugallym we jemgyýetçilik işgäri.

Günüň dowamynda näçe we haýsy sagat ýeke galýar: Günüň sagatlarynyň köpüsinde ýeke galýar.

13-nji sahypa 13

Arzaçynyň ady Asaf Binyamin.Şahsyýet belgisi-029547403Ada nomeriIşe kabul edilen senesi.

öý amallaryIADL (her funksiýa bölüminde diňe bir wariant belläň):

* Jikme-jik çäreleri ýerine ýetirmek üçin funksional mümkinçilikler barmy?Hereketiň her bir funksiýa derejesine bal berilýär –

Garaşsyz = 0 bal, Az kömege mätäç = 1 bal, Köp kömege mätäç = 2 bal, Tutuşlygyna bagly = 3 bal.

Funksiýanyň beýany (nahar meýilnamasy, umumy taýýarlyk: kesmek, nahar bişirmek we ş.m.):

Mowzuk elinde agyrydan ejir çekýändigini, oňa görä nahar taýýarlap bilmejekdigini habar berdi.Höwesiniň ýokdugyny aýtsa-da, taýýar nahar sargyt edýär.

Täsirimden ýeňil nahar taýýarlamagy başardym.

Gerekli kömek: nahar taýýarlamak.

Adatça kim kömek edýär: taýýarlanan naharlary sargyt edýär.

Iýmit taýýarlamak boýunça haýsydyr bir çäräni ýerine ýetirip bolmaýar – 3 bal.

Nahar bişirip bilmeýär, ýöne öýde bar bolan ýa-da öňünden taýýarlanan zatlardan özi üçin nahar taýýarlap bilýär – 2 bal.

Diňe sandwiç ýasamaga ýa-da ýönekeý gaplamada taýýar önüm iýmäge ukyply – 2 bal.

Çylşyrymly nahar taýýarlamaga ukyply (omlet, salat) – 1 bal.

Nahar meýilleşdirmäge we taýýarlamaga ukyply – 0 bal.

Enjamy işjeňleşdirmek:

Funksional düşündiriş Telefon ýaly esasy durmuş enjamlaryny ulanmak.gyzdyryjy we şuňa meňzeşler):

Diňe enjamlary işleýär

Kömek gerek: Kömek gerek däl.

Adatça kim kömek edýär: Kömek gerek däl.

3 nokatda elektrik enjamlaryny işledip bolmaýar.

Diňe gyssagly düwmäni ulanmaga ýa-da kesgitlenen belgini aýlamaga ukyply – 2 bal.

Diňe 2 nokatdan öň işlemek üçin döredilen elektrik enjamlaryny işletmäge ukyply.

Diňe öňünden bellenen belgileri aýlap bilýär, telefon jaňlaryny-1 bal alyp bilýär.

Elektrik enjamlaryny diňe esasy derejede ýa-da orta / ýeňil fiziki güýji bilen işlemäge we ulanmaga ukyply – 1 bal.

Elektrik enjamlaryny kömek we ulanmaga ukyply – 0 bal.

13-nji sahypa 13

Arzaçynyň ady Asaf Binyamin.Şahsyýet belgisi-029547403Ada nomeriIşe kabul edilen senesi.|

Öý amallaryny dowam etdiriň (her funksiýa bölüminde diňe bir wariant belläň).

Funksiýanyň beýany (sargyt etmek, arassalamak, kir ýuwýan maşyn ulanmak, kir ýuwmak, süpürmek we ş.m.):

Onuň sözlerine görä, mowzukda aýaklarynda we ellerinde agyry bolýar, höwesi ýok, oňa görä jaýy saklap bilmeýär.Täsirimden, ýeňil öý işlerini edip bilýärin.

Gerekli

kömek: öý hyzmaty Adatça kim kömek edýär: Öý işgäri.

Haýsydyr bir işi ýerine ýetirip ýa-da jaýy saklamak üçin täsirli iş edip bilmeýär – 3 bal.

Wagtyň geçmegi bilen güýç ýa-da durnuklylygy talap edýän hereketleri ýerine ýetirip bolmaýar – 2 bal.

Diňe esasy öý işlerini bölekleýin ýa-da tertipsiz ýerine ýetirmäge ukyply – 2 bal.

Süpürmek, gap-gaç ýuwmak we esasy arassalamak ýaly ýeňil öý işlerini ýerine ýetirmäge ukyply – 1 bal.

Güýç talap edýän, ýöne uzak wagtlap ýerine ýetirip bilmeýän hereketleri ýerine ýetirmäge ukyply – 1 bal.

Jaýy özbaşdak saklamaga, sargyt etmäge we arassalamaga ukyply – 0 bal.

Derman:

Funksiýanyň beýany (dermanlary tertiplemek we kabul etmek):

diňe derman kabul edýär.

Kömek gerek: Kömek gerek däl.

Adatça kim kömek edýär: Kömek gerek däl

Dermanlaryň kanagatlanmagyna asla ideg edip bilmeýärsiňiz (derman bermek we kabul etmek), kömek etmezden derman kabul edilmez – 3 bal.

Keseliň tebigaty we gündelik deňagramlylygyň zerurlygy sebäpli gündelik dermanlary taýýarlamak zerur, ýöne özbaşdak – 2 bal.

Hepdelik derman gutusyny taýýarlamaga kömek gerek, ýöne özbaşdak – 1 bal.

Dermanlary dogry dozada özbaşdak we yzygiderli kabul edýär, zerur bolanda dozany üýtgetmegi – 0 bal.

13-nji sahypa 13

Arzaçynyň ady Asaf Binyamin.Şahsyýet belgisi-029547403Ada nomeriIşe kabul edilen senesi.)

Öý amallaryny dowam etdiriňIADL (her funksiýa bölüminde diňe bir wariant belläň).

Söwda:

Funksiýanyň beýany (satyn almagy meýilleşdirmek, önümleri tapawutlandyrmak, satyn almak we töleg tölemek):

Mundan başga-da, çylşyrymly satyn alyp bilmejekdigi sebäpli, ellerinde we aýaklarynda agyry bardygyny aýdýar.Onuň sözlerine görä, ol diňe birnäçe zat üçin dükan edýär.

Gerekli kömek: Fiziki kemçilik sebäpli söwda.

Adatça kim kömek edýär: Gowşurýar.

Söwda meýilleşdirip ýa-da asla amala aşyryp bilmeýär ýa-da dürli önümleri tapawutlandyryp bilmeýär – 3 bal.

Gaty fiziki çäklendirme sebäpli öýüň daşynda söwda edip bilmedim, ýöne töleg geçirip we önümleri tapawutlandyryp bilýär – 2 bal.

Hepdelik ýa-da çylşyrymly satyn alyp bolmaýar – 2 bal.

Fiziki çäk sebäpli diňe az mukdarda zat satyn alyp bilýär – 1 bal.

Söwda özbaşdak meýilleşdirýär we amala aşyrýar – 0 bal.

Institusional we maliýe çäreleri:

Funksiýanyň beýany (tölegleri we hasaplary dolandyrmakdaky edaralar bilen iş salyşmak):

Edaralaryň we guramalaryň öňünde ýeke özi alyp barýar.

Kömek gerek: Kömek gerek däl.

Adatça kim kömek edýär: Kömek gerek däl.

Maliýe ýa-da guramaçylyk meselelerini edaralar bilen çözüp bilmeýär – 3 bal.

Duýgur ýa-da akyl taýdan kemçilik sebäpli kömek we ýolbelet gerek – 2 bal.

Işlerini özbaşdak dolandyrýar, ýöne fiziki çäklendirme sebäpli kömege mätäç – 1 bal.

Işlerine gatnaşýar we özbaşdak işleýär – 0 bal.

13-nji sahypa 13

Arzaçynyň ady Asaf Binyamin.Şahsyýet belgisi-029547403ְ Ada belgisi.Komissiýanyň kabul edilen senesi.

Şepagat uýasy tarapyndan doldurylmaly:

Jemi ballar (lukman ara alyp maslahatlaşmagy haýyş eden islendik ýagdaýda, çekişmeden soň bal aşakda doldurylýar):

Öýde-0 bal.Şahsy arassaçylyk-0 bal.Iýmek we içmek-0 bal.Suwa düşmek-0 bal.

Egin-eşik 0 bal.Institusional meýilnamalar-0 bal.Söwda-1 bal.Neşe serişdelerini bejermek-0 bal.

Öý hyzmaty-1 bal.Enjamy işjeňleşdirmek-0 bal.Iýmit taýýarlamak – 1 bal.

Jemi: 3 bal.

ְ

Saglyk býurosy

şepagat uýasynyň goly: gol kömekçileri.Şepagat uýasynyň ady: Ozari Sima.Şepagat uýalarynyň kody: ____ Sene: 2022-nji ýylyň 21-nji noýabry

13-nji sahypa 13

Arzaçynyň ady Asaf Binyamin.Şahsyýet belgisi-029547403;Ada nomeriKomitetiň senesi.

Maýyplar üçin garaşlylyk synagy üçin ugrukdyrma netijeleriniň goşundysy.

Şahamçasy:

Maýyplyk talapçylaryna:

Şahsyýetnama:

Maýyp adamyň ady:

Salgysy:

telefon:

pol:

Giriş:

Baglylyga baha bermek barada jikme-jiklikler (diňe bir warianty barlaň):

 1. Garaşlylyga baha bermek senede tamamlandy: (bahalandyrmak maksady bilen ____ şöhlelerde edildi).
 2. Öý hojalygy wagtynda hyzmatdaşlykdan ýüz öwürmek sebäpli baha bermek tamamlanmady:

Garaşsyzlyk bahasy bolmazdan, maýyplar öýünde şepagat uýasy tarapyndan ýerine ýetirildi

 1. Öý saparlary edildi we maýyp öýde tapylmady.Saparyň senesi: 1. ___ 2. ___
 2. Öý sapary edildi, ýöne salgy ýok / maýyp adam salgyda ýaşamaýar.Sapar senesi: ___
 3. Öý sapary wagtynda maýyp adamyň ölendigi anyklandy.Sapar senesi: ____
 4. Öý sapary wagtynda maýyp adamyň näbelli wagt keselhana ýerleşdirilendigi we garaşlylygy bahalandyrmagyň iki hepdäniň içinde tamamlanyp bilmejekdigi anyklandy.Sapar senesi: ____

Garaşsyzlyk bahasy bolmazdan we maýyplaryň öýüne öýe baryp görmezden yzyna gaýdyp geldi:

 1. ýykylmak.
 2. hassahana ýerleşdirilmegi.
 3. Başga bir şähere göçürildi ýa-da ýerleşip bilmeýär.

syýahat çykdajylary:

 1. hususy awtoulag bilen _____ kilometr.
 2. Jemgyýetçilik transportynda ____ shekel.
 3. Taksi bilen (şäher etekleri) ______ shekel (taksiniň bahasy şol bir saparda gelýänleriň sanyna bölünýär)

Sene____ Şepagat uýasynyň ady_____ Şahsyýet belgisi _____ Gol _____

Şepagat uýalarynyň kody ____ 1-nji wezipe

Ecutionerine ýetiriş kody ______ ecutionerine ýetiriş senesi (soňky senesi) ______

 1. ____ kilometr 2. ____ shekel-syýahat çykdajylary.

Merkez kody ____ pozisiýa 2 (garaşlylyk synagyndan).

 1. Meniň baglanyşyklarym:

1) maýyplaryň “God-youtube” kanaly

2) maglumat sesi Maýyplar hakda

3) pul gazanmak Girdeji bilen

4) duýduryş ygtybarly

5) resminamalary terjime etmek

6) gurama maşgalalary öldürilýär we öldürilýär

7) fivver.com sahypasy

Print Friendly, PDF & Email