Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Hytaý dilinde düşündiriş. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Hytaý dilinde düşündiriş.

Kim üçin:

Mowzuk: Hytaý reklama agentlikleri. 

Mähriban Madam/ Sirler.

2007-nji ýylda Men Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym. Bu göreşde men henizem gatnaşýaryn – we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyna çenli – transparent maýyplar hereketiniň bir bölegi hökmünde edýärin. Bu hereket Mrs. Tatiana Kaduçkin tarapyndan esaslandyryldy we häzirki wagtda dolandyrylýar. Ysraýyl döwletiniň içindäki göreşi ilerletmek üçin edilen köp we dürli synanyşyklar başa barmansoň, halkara jemgyýetçiliginiň köp faktorlary bilen bir wagtda habarlaşyp başladym. 

Bu şikaýatlaryň iki maksady bar: maýyplaryň ýagdaýyny biraz çynlakaý çözüp başlamaklary üçin Ysraýyl döwletindäki karar kabul edijilere daşyndan basyş çagyrmak synanyşygy, şeýle hem dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen maýyp guramalaryň arasynda dürli görnüşdäki aragatnaşyk ýa-da hyzmatdaşlyk ýola goýmak islegi.

Bu tagallalaryň çäklerinde, beýleki zatlar bilen birlikde, Hytaýdaky täsirli guramalara ýa-da adamlara ýa-da bütin dünýädäki hytaý dilinde gepleýän populýasiýalara ýetmäge çalyşýaryn. Bilşimiz ýaly, ýagdaý çylşyrymly: soňky 20-30 ýylda Hytaý hökümetiniň syýasatynda bir wagtda, eginme-egin bar bolan gapma-garşylykly iki sany endik bar. Bir tarapdan, Hytaýyň özüni dünýä şalygy hökmünde ösdürmek we goýmak syýasaty sebäpli, ol mümkin bolsun, dünýäniň köp ýerlerine “ýarag ibermäge” çalyşýar. Elbetde, bu ulgam hem aragatnaşyk ulgamyny sypdyrmaýar. Beýleki tarapdan, hytaý režiminiň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň köpüsine girizen agyr senzurasynyň gapma-garşy endikleri hem bar. 

Şeýle hakykatda hytaý dilinde gepleýän populýasiýalara wagyz-nesihaty nähili alyp barmalydygyny bilmek örän kyndyr. Şoňa görä-de, maslahat, görkezme we görkezme bermek bilen bagly ähli zada kömek edip bilýän reklama edaralaryny gözleýärin. Siz şeýle reklama agentliklerini tanaýarmysyňyz? 

Ýagşy arzuwlar bilen

assaf bendi. 

post Scriptum. A) Meniň bolýan bejeriş şertleri:

“Reut” assosiasiýasy – Hostel “Awiwit”,

6 HaAvivit St.,

Kiryat Menakhem,

Iýerusalim,

Ýaýraýşy, zip kody: 9650816.

Myhmanhananyň edaralarynyň telefon belgileri: 972-2-6432551. 

we: 972-2-6428351. Hostel müdiri: Jenap Ýewgeni Paikin.

B) Maňa gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Dr. Brandon Stýuart,

Klalit saglyk hyzmatlary – “Hatayelet” klinikasy,

6 Daniel anovanowskiý köçesi,

 Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9338601.

 Klinika ofislerindäki telefon belgisi: 972-2-6738558.

Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

C) Aşakda 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda goşulan hereketim barada metbugatda peýda bolşy ýaly käbir düşündiriş sözleri bar: adaty raýat Tatiana Kaduçkin, “aç-açan maýyplar” diýip atlandyrýanlara kömek etmek üçin “nitgaber” hereketini döretmek kararyna geldi. ‘. Şu wagta çenli Ysraýyl ýurdunyň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam oňa goşuldy. 7-nji kanalyň “omoman” gazetine beren interwýusynda bu taslama we degişli guramalardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär. Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyp arabasy maýyp we maýyp arabasyz maýyp.

Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi onuň sözlerine görä, 75-100 göterim maýyplygy kesgitlenilse-de, maýyplar üçin oturgyçly maýyplar ýaly hyzmatlary almaýarlar. Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlaryň kömegine mätäç. Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryşdan pes maýyplyk kömek puluny alýarlar, ýörite hyzmatlar, ýoldaş kömek pullary, hereket hereketi üçin kömek pullary ýaly goşmaçalary almaýarlar we ýaşaýyş jaý ministrliginden has pes kömek puluny alýarlar. Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözleglere görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç. Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň ýokarydygy hem aýdylýar.

D) Tatiana Kadoçkin bilen Ysraýyl wagtyna görä ýekşenbe-penşenbe günleri sagat 11: 00-20: 00 aralygynda aragatnaşyk gurmagyň serişdeleri – bu ýewreýleriň dynç alyşlaryndan we Ysraýylyň dürli baýramçylyklaryndan başga telefon belgilerine degişlidir: 972- 52-3708001.we: 972-2-5346644.

E) Aşakda “Ezer Mitzion” birleşiginden doktor Braça Zissere iberen e-poçta: Doktor Braça Zissere

ýazan hatym.

Yahoo / Nasvet Asaf Binyamini

2022-nji ýylyň 9-njy awgustynda sişenbe güni efirde giden jenap akovakow Eçleriň programmasyny (“KAN HALAYLA”) diňledim we “Ezer Mitzion” birleşigi tarapyndan gurnalan süňk ýiligini haýyr-sahawat taslamasy we ilat barada düşündiriş berdim. ýaňy-ýakynda agyr gan keseli bilen kesellän we gyssagly haýyr-sahawata mätäç ýigit üçin sadaka bermek üçin amatly bolup biler.Broadcastaýlymdaky sözleriňizde haýyr-sahawat üçin amatly toparlaryň Siriýadan, Türkiýeden, Bolgariýadan we Polşadan gelen ýewreýlerdigini aýtdyňyz.Men Ysraýylda doglan bir ýewreý, ýadro maşgalasy we birneme giňeldilen maşgalanyň hemmesi, Ikinji jahan urşundan we Holokostdan öň Polşadan gelipdi.Şondan soň Google-da “süňk ýilik, maglumatlar bazasynda barmy” diýip ýazdym.- şahsyýetnamamyň belgisini girizenimden soň, maglumatlar bazasynda däldigim belli boldy.Meniň işimde düşündiriş ISRAEL-iň goşunynda gulluk eden wagtym şahsy belgini ulanmak arkaly mümkin däl – bu ISRAEL-iň goşunynda gulluk etmedigim sebäpli, meniň işimde beýle san ýok.

Şonuň üçin, laýyklygymy barlamak maksady bilen size gelmegi makul bildim – we şu gün, 2022-nji ýylyň 10-njy awgusty, günortan sagat 3: 38-de Iýerusalimdäki “Ezer Mitzion” birleşiginiň şahamçasyna 11 Beýtde gelenimde Givat Shaul mähellesindäki Hadfus köçesi, howuza goşulyp bilmejekdigimi aýtdylar.Sebäbi (ýerdäki sekretaryň pikiriçe): maglumatlar bazasyna goşulmak diňe 45 ýaşa çenli mümkindir (men 49 ýaşly adam).

Şonuň üçin gelenimden tapawutlylykda öýüme gaýdyp geldim.Maňa 45 ýaşdan uly adamlaryň maglumatlar bazasyna goşulyp bilmeýändigini düşündirip bilersiňizmi?Şeýle hem, bir topar esasy kesellerden ejir çekýän sagdyn adamdygymy, şeýle hem hroniki kesel hökmünde yzygiderli käbir psihiatrik dermanlary kabul edýändigimi belläp geçerin.Maglumatlar bazasyna goşulmak mümkinçiligi babatynda-da manysy barmy?

Hoş geldiňiz, hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592. Telefon belgileri:

öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Maýyp we mätäç adamdygymy bellemek isleýärin, gynansagam, dolandyrýan möhüm taslamaňyza maliýe sadakalaryny geçirip bilmerin.Taslama kömek edip biljek bir usul barmy?

3) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

F) Aşakda dürli baglanyşyklar bar, olaryň üsti bilen siz hakda has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz:

 

https://www.nitgaber.com/ 

 

https://disability5.com 

 

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA 

 

https://anchor.fm/assaf-benyamini 

- Aalňyşlyk tapdyňyzmy? Bu hakda maňa aýdyň -
Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE