Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Krizisiň netijeleri. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » הפוסטים באתר » Krizisiň netijeleri.

Krizisiň netijeleri.

 

Kim üçin:

Mowzuk : Krizisiň netijelerinden goramak

Hormatly jenap we jenap.

Bilşiňiz ýaly, bir-iki günläp (bulary 2022-nji ýylyň 3-nji iýunynda ýazýaryn) dünýäde iýmitleniş howpsuzlygy pudagynda çynlakaý krizisiň döremegi barada alada bar, bu birnäçe ýagdaý sebäpli:

1) Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky bugdaý, däne we mekgejöweniň import edilmek mümkinçiligini bütinleý diýen ýaly bes eden, bu ekinleriň dünýäde bar bolan paýynyň 30-40 göterimini emele getirýän we beýleki tarapdan uruş. Bu önümleri Hytaýdan we Hindistandan import etmek üçin ägirt uly mümkinçilik bar, häzirki wagtda ýerine ýetirip bolmaýar we muny syýasy sebäplere görä etmek hem kyn (günbatar imperiýalarynyň pidasy bolan ýurtlar) Taryh indi hyzmatdaşlygy islemeýär, günbatar dünýäsini krizisiň günäkärdigini görüp, şeýle ýagdaý ýüze çykdy we diňe munuň üçin tölemeli boldy. Elbetde, bu ýurtlaryň hökümdarlaryna düşündirmek synanyşyklary krizis halkara bolup, ahyrky netijede dünýäniň ähli ýaşaýjylarynyň kimiň günäkärdigine garamazdan netijelerinden ejir çeker – bu düşündirişler ker gulaklara duçar bolýar, köplenç taryhy gahar we pikir, soň bolsa desi dowam edýän we güýçlenýän global krizisiň, ahyrsoňunda-da olara zyýan berjek çyn ýürekden aladalanmakdan has möhüm bolan öňki kolonial güýçlerden ar almak.

azyk senagatynda köp çig mal söwdasynda portlarynyň möhüm rol oýnaýandygy mälim bolan COVID krizisiniň Hytaýa gaýdyp gelmegi . Krizisiň gaýdyp gelmegi we ol ýerdäki berk gulplamalar sebäpli, ol ýerden gelýän deňiz transportynyň we söwdasynyň kadaly işlemegine ep-esli zyýan ýetýär, bu bolsa köp önümiň üpjünçiliginiň azalmagyna sebäp bolýar.

3) Bilşiňiz ýaly, soňky aýlarda dünýäde ýangyjyň bahasy ep-esli ýokarlandy, bu sowadyşda ulag we saklamak çykdajylaryny ýokarlandyrýar we netijede önümleriň bahalaryny, şol sanda azyk önümleriniň esasy zerurlyklaryny ýokarlandyrýar. Dünýä.

4) Howa krizisiniň üýtgewsiz we weýran ediji netijeleri: guraklyk, gaýtadan işlemek ýa-da oba hojalygyny ösdürip ýetişdirmek üçin amatly ýerleriň gysylmagy, ýagyş mukdary bilen baglanyşykly zeýkeşler: gysga wagtyň içinde gaty köp mukdarda ýagyş ýagmagy, suw joşmalaryna we suw joşmalaryna sebäp bolýar; adam ömrüne we emlägine zyýan bermekden başga, oba hojalygyna-da zyýan ýetiriň. Başga bir tarapdan, ýagyşyň ýoklugy we uzak guraklyk sebäpli köp ekinleri eklemek mümkinçiligi bolmadyk gaty uzak döwürleri, käte köp ýyllary başdan geçirýäris.

Mundan başga-da, çölleşmek we aşa yssy tolkunlar suw çeşmeleriniň azalmagyna sebäp bolýar, bu, elbetde, köp ilat üçin çynlakaý howp döredýär we bütin dünýäde oba hojalygynyň we azyk önümleriniň üpjünçiligini kynlaşdyrýar. .

5) Ysraýyla mahsus sebäpler: Haifa portundaky we Aşdod portundaky portlardaky dyknyşyklar, bu Ysraýyl döwletiniň importçylarynyň artykmaç çykdajylaryny çekmäge mejbur bolmagyna sebäp bolýar. daşary ýurt transport kompaniýalary. Bilşiňiz ýaly, bu mesele uzak wagtlap syýasy sebäpler we Ysraýyl döwletinde zähmet gatnaşyklary pudagynda çözülmedik meseleler sebäpli çözülmedi.

 

Bilşiňiz ýaly, bu hakykatyň netijeleri bahalaryň ýokarlanmagydyr, esasy ejir çekýänler hemişe bolşy ýaly dürli ýurtlarda ykdysady kynçylyk çekýän ejiz synplardyr.

Bir kömek pulunda ýaşaýan we şu kategoriýalara degişli maýyp hökmünde, şu soragy bermek isleýärin: Häzirki wagtda Ysraýyl döwletinde ýa-da dünýäniň beýleki ýerlerinde haýsydyr bir syýasy we / ýa-da jemgyýetçilik guramasy barmy? we bu halka ýetirilen zyýany azaltmak we diri galmagyna kömek etmek? Bu barada siziň ygtyýaryňyzda maglumat barmy?

Hormat bilen,

Asaf Benýamin

Kosta Rika köçesi, 115-nji jaý,

Giriş A.- 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem

Iýerusalim

Ysraýyl, Poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: Öý -972-2-6427757 .

Jübi telefony- 972- 58-6784040.

Faks belgisi – 97277-2700076.

Hanym B. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

2) E-poçta : [email protected]

We: [email protected]

We: hüjü[email protected]

We: [email protected]

We: [email protected]

We: hüjü[email protected]

We: hüjü[email protected]

We: [email protected]

We: hüjü[email protected]

Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýandygymy bellärin. Şol sebäpden , şeýle krizisiň iň agyr we agyr ýagdaýda zyýan çekmegi ähtimal ilata degişlidirin .

4) Meniň web sahypam: /https://disability5.com

5) Mende goşmaça bir sorag bar: Häzirki wagtda şu ýa-da beýleki çözgütler ýaly çözgütleri alyp barmak mümkinçiligi bolan ylmy we / ýa-da tehnologiki gözleg ugurlary barmy? Hawa bolsa , dünýäniň hökümetlerinden gözleg we ösüş býudjetlerini nä derejede öňe sürýärler we alýarlar ?

6) Aşakda Ysraýylyň metbugatynda ýakynda çap edilen makalalara (ýewreýçe) birnäçe baglanyşyk bar:

https://www.israelhayom.co.il/business/article/8528423

 

https://www.calcalist.co.il/world_news/article/ryi9v2cvc

 

https://www.mako.co.il/nexter-magazine/bite_from_tomorrow/Ar Article-4375d0721cd1d71026.htm

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001400653

7) Men ýewreý dilli adamdygymy we daşary ýurt dillerini bilýändigimiň gaty çäklidigini bellärin. Orta we pes derejeli Iňlis we gaty pes derejeli fransuzlardan başga, bu ugurda mundan başga bilimim ýok.

Bu resminamany ýazmak üçin hünärmen terjime kompaniýasy maňa kömek etdi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email