Skip to content
Home » הפוסטים באתר » Lingwistik araçylyk.

Lingwistik araçylyk.

Kim üçin:

Mowzuk: Lingwistik araçylyk.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýyldan bäri Ysraýyl döwletindäki maýyplaryň göreşine gatnaşyp gelýärin we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan bäri “nitgaber” hereketiniň bir bölegi hökmünde goşuldym, aç-açan maýyplar.

Köp ýyllap ISRAEL ştatynyň içindäki işleriň peýdasyz bolansoň, Ysraýyl ştatynyň daşyndaky köp çeşmelere ýüz tutmagy makul bildim – bu umytsyzlygyň soňky ädimi.

Anotheröne başga bir mesele bar: Men ýewreý dilinde gürleýän, daşary ýurt dillerini bilýänligim gaty pes – orta we pes derejedäki iňlis dilinden we pes derejede fransuz dilinden başga, bu ugurda goşmaça bilimim ýok.

Size berjek soragym: Lingwistik araçylyk ýa-da araçylyk hyzmatyny hödürleýän, şunuň ýaly ýagdaýda ulanylyp bilinjek kompaniýalary bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini.

A. Aşakda Haýfa uniwersitetiniň Aýallar we jyns barlaglary kafedrasynyň mugallymlaryna iberen hatym:

Kim: Haýfa uniwersiteti, Aýallar we jyns okuwlary bölümi.

Mowzuk: Gözleg mowzugy üçin teklip.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Birinji jahan urşundan öňki ýyllarda bir tarapdan Iňlis aýal-gyzlarynyň, beýleki tarapdan nemes aýal-gyzlarynyň bir guramasy bar bolsa, maksady milletleriň arasynda barlyşygy ýola goýmak we urşuň öňüni almakdy.

1914-nji ýylyň awgust aýynda uruş başlansoň, bu guramanyň işi bütinleý togtadyldy, oňa gatnaşan Iňlis zenanlary öz ýurdunyň, guramanyň agzalary bolan söweş söweşlerine goşuldy, nemes aýallary nemes urşuna goşuldy tagalla – we belli bolşy ýaly bu gurama ýitdi, dargadyldy we işi hiç wagt täzelenmedi.

Bu guramanyň hekaýasyny we elbetde oňa agza bolan aýallaryň hekaýalaryny nireden tapyp bilersiňiz?Bu gurama barada başga bir jikme-jiklik barmy (guramanyň ady näme, syýasy işjeňligi we şowsuzlygynyň sebäpleri, bu guramanyň Angliýadaky 19-njy ýylyň ahyrynda işjeňdigi belli bolan ses bermek hereketi bilen arabaglanyşygy barmydy? asyr we ş.m.)?

Gözlegçi däldigimi we Haýfa uniwersiteti bilen hiç hili baglanyşygymyň ýokdugyny bellemek isleýärin – we bu haty diňe teklip hökmünde iberýärin – we ondan başga zat ýok.

Hormat bilen,

assaf benyamini.

B. Aşakda WhatsApp sosial ulgamyndan ýazan hatlarym:

[13:04, 7.11.2022] +972 53-522-2014: Heý näme bolýar?Biri-birimizi tanamzok, ýöne sorag berip bilerinmi?

[13:04, 7.11.2022] +972 53-522-2014: Heý näme bolýar?Biri-birimizi tanamzok, ýöne sorag berip bilerinmi?

[1:58. Boş wagtlaryndan aýda 2000-4000 NIS aralygyndaky goşmaça girdeji, günde iki sagat mobil telefondan (öňki tejribe gerek däl).

Boş wagtyňyz girdeji gazanmak mümkinçiligi hakda eşitmek sizi gyzyklandyryp bilermi diýip sorasym geldi?

[11:23, 8.11.2022] Assaf Binyamini: Bu B Hip Global kompaniýamy?Ora-da “Travelor” kompaniýasynda?

Bu iki kompaniýanyň biri bolsa, mümkin boldugyça çalt gaçmagy maslahat berýärin.

Başgaça aýdylanda, prosesi başlamak üçin tölegleri talap edip, “passiw girdeji” wada berýärler.Tölegleri ýygnandan soňam pul bilen ýitýärler – indi hiç kim kömek edip bilmez.Elbetde, gazanjakdygyňyza söz beren pullaryny asla görmersiňiz.

Bular ýalançylar, erbet adamlar, gaty çylşyrymly we manipulýasiýa.

Elbetde, olar bilen tanyşlygym (B Hip Global-yň 2020-nji ýylyň fewralynda – korona epidemiýasy başlamazdan we onuň bilen baglanyşykly ýapylmalardan biraz öň).Jemgyýetdäki iň gowşak adamlaryň ýagdaýlaryndan peýdalanyp, edýän manipulýasiýalaryny görenimden soň, men olar bilen dowam etmedim, hatda Ysraýylyň Kultlaryň pidalary merkezine-de habar berdim.

Sözümiň ahyrynda: kynçylyk gözlemeýändigim üçin, goşulmak niýetim ýok – şonuň üçin size ýa-da başga birine maslahat berýärin. Netijede: kynçylyk gözlemeýändigim üçin niýetim ýok goşulmak – ine, size ýa-da başga birine maslahat berýärin.

Hormat bilen,

assaf benyamini.

[11:38, 8.11.2022] Assaf Binyamini: We men size döwlet telewideniýesi kanalynda (şu ýerde 11-nji ýerde) B Hip Global kompaniýasy barada ýaýlyma berilýän makala nyň linki boýunça şu ýere iberýärin:

https://www.youtube.com/watch?v=VmqOIDlDR24Any 

ýene-de söz gerekdäl… Aýdaýyn, assaf benýani.

[11:39, 8.11.2022] +972 53-522-2014: Bilýäňizmi, düzeldi we masgaralamak hukugy hökmünde kanun taýdan kesgitlendi

[11:39, 8.11.2022] +972 53-522-2014: ?

[11:41, 8.11.2022] +972 53-522-2014: Hoş dogan, bagt

[11:41, 8.11.2022] +972 53-522-2014: Makalalar ýazyjylardan başga hiç kimi öňe sürmeýär

[11:44, 8.11.2022] assaf benýani: B Hip Global kompaniýasynyň bu meselede birinji kanala garşy dymyşlyk ideýasyny gozgamagy mümkin – bilemok. Bu olaryň jenaýat işiniň paş edilmegine mundan beýläk-de howp salmagyň we öňüni almagyň usulydyr. B Hip Global-a sadaka bermek isleýän goşmaça puluňyz barmy? Şonuň üçin hiç hili kynçylyk ýok – olar bilen dowam ediň. Size söz berýärin, olar bilen pul gazanmarsyň – diňe kynçylyklar we agyr ýagdaýlar.

Bu seniňkararyň.

garamak üçin.

Hormat bilen,

assaf benyamini.

C. Aşakda “Facebook” toparynda paýlaşan ýazgym “Tehniki goldaw – her soraga jogap”:

assaf benyamini

Awtory

Kim üçin: “Tehniki goldaw – her soragyň jogaby bar”.

Mowzuk: Enjamlary barlamak.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Alty aý töweregi öň pcdeal.co.il depder kompýuterini satyn aldym.

Recentlyakynda (bu sözleri 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda ýazýaryn) kompýuterimde tötänleýin ýüze çykýan birnäçe näsazlyk ýüze çykdy: birden peýda bolan gara ekran, birden doňan kompýuter we klawiaturadaky düwmeler birden jogap bermeýär.

Kompýuter satyn alan kompaniýam (pcdeal.co.il) ISRAEL-iň demirgazygynda ýerleşýär – we Iýerusalimde ýaşaýanymdan soň, kompýuteriň ýanyna getirip, enjamlary laboratoriýada synagdan geçirip, soň bolsa yzyna gaýtaryp berýärin. enjamlar we ony meniň ýerimde täzeden gurmak gaty uzaga çekjek gaty kyn iş bolar (we şonuň üçinem mümkin bolmaz – we ähli enjamlar üçin kepillik bar bolsa-da) – munuň sebäbi goşmaça iki kynçylyk bar şu ýerde:

1) Maşynym ýa-da sürüjilik şahadatnamam ýok – şonuň üçin kompýuterimi özüme getirip bilemok. Fiziki taýdan kemçiligim sebäpli ykdysady kynçylyklarym we geografiki uzaklygym sebäpli enjamlary taksi bilen kompaniýa getirmek hem mümkin däl.

2) Fiziki taýdan kemçiligim sebäpli enjamlary laboratoriýa geçirmezden ozal öýde kartonda gaplap bilemok.Edil şol bir sebäbe görä, synagdan gaýdyp gelenden soň, kompýuteriň täzeden gurulmagy hakda alada edip bilemok.

Şonuň üçin Iýerusalim sebitinde bu hyzmaty alyp boljak bir kompaniýa gözleýärin.

Şeýle ýagdaýda kompýuterdäki kepillikleriň ýerlikli bolmajakdygy maňa düşnükli – ýöne şu günler kompýuter bilen işlemek ukyby möhüm zat bolansoň, birnäçe hepde uzaga çekip bilemok, hatda hatda has köp kompýuterime girip bilmerin (bu meniň öýümdäki ýeke-täk kompýuter – we meniň ýagdaýymda başga bir kompýuter satyn alyp bilemok).

Şeýle hyzmat hödürläp biljek Iýerusalim sebitinde işleýän bir kompaniýany bilýärsiňizmi?Eger şeýle bolsa – haýsy bahadan?Gynansak-da, meniň bilen habarlaşan köp tehnikiň gynansakda her dürli gaharly hileler bilen aldamakçy bolandyklaryny belläsim gelýär: mysal üçin: diňe iş gününiň ahyrynda, bir wagtyň özünde meniň ýanyma gelip biljekdigini öňe sürýän tehnik dükanlaryň hemmesi eýýäm ýapylanda – we şeýdip, hakykatdanam maňa töleg tölemäge we hiç hili sebäpsiz bahadan iki esse tölemäge synanyşdy.Ora-da diňe NIS 250-i menden almak isleýän tehnikler, hatda kompýuterde hiç zat barlamazdan ozal (we Iýerusalimiň başga bir raýonyndan gelen adamlar hakda gürleşýäris) we ýangyç çykdajylary hakykatdanam ýok soraýan aşa bahasyny delillendiriň.

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

D. Aşakda Facebook sahypamda ýazan ýazgym:

2007-nji ýyldan bäri ISRAEL ştatynda maýyplaryň göreşine gatnaşyp gelýärin we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan bäri “nitgaber” hereketiniň bir bölegi hökmünde goşuldym.

Ysraýyl döwletiniň içinde köp ýyllap dowam eden işleriň peýdasyz bolansoň, Ysraýyl döwletiniň daşyndaky köp çeşmelere ýüz tutmagy makul bildim – bu umytsyzlygyň soňky ädimi.

Aöne bir mesele bar: Men ýewreýçe gürleýärin we daşary ýurt dillerini bilmeýänligim sebäpli diňe terjime edilen faýllary ýa-da tekstleri iberýän ýerlerim bilen iki taraplaýyn aragatnaşyk gurup bilemok.

Özümi gaty erbet duýýaryn – umytsyzlygymy görkezip bilemok. Hahaha…

E. Aşakda hanym Sara Netanýahunyň iberen haty:

Asaf Benjamin< [email protected] >

Kim üçin:

[email protected]

Çarşenbe, 9-4-nji noýabr: agşam 49

Hanym Sara Netanýahu bilen salam:

Mowzuk: iş gözlemek.

Hormatly hanym.

Şu günler iş gözleýärin.Recentlyakynda (bu sözleri 2020-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda ýazýaryn) “Bal Badger” atly bir taslama hakda okadym – onuň çäginde Google ýa-da Facebook ýaly tehnologiýa ägirtleri Manila şäherinde ýerleşýän potratçylyk kompaniýasyny işleýär. Filippinler.Bu kompaniýadaky ýa-da beýleki potratçy kompaniýalarda işgärleriň roly (bu ugurda işleýän kompaniýalaryň sany belli däl) problemaly mazmuny (neşe, jelepçilik, pedofiliýa, jezalandyryş ýaýlymlary ýa-da terrorçylyk hereketleri we ş.m.) ýok etmekdir. Internet.2018-nji ýylyň maý aýynyň duşenbe güni Hans Blok we Moritz Reiswik atly kino nemesleri bu kompaniýalarda işleýänleriň işleri barada “Internet arassalaýjylary” atly dokumental film döretdiler.

Size berjek soragym: iş almak üçin ýüz tutup boljak bu ugurda işleýän kompaniýalar hakda bilýärsiňizmi?

Munuň ýaly iş bilen meşgullanýanlar bilen baglanyşykly kemsidiji häsiýetden doly habarlydygymy belläp geçerin: dürli neşirlere görä bu işlerde işleýänleriň köpüsi öz janyna kast edipdir ýa-da başga bir derejede çynlakaý akyl we fiziki keselleri döredipdir. kyn mazmuna yzygiderli we gündelik täsir etmek netijesinde.Thisöne bu meni päsgel bermeýär we munuň sebäbi ömrümde ýitirjek zadym galmady – we köp ýyl bäri iş bazaryna gaýdyp bilmedim (guramalara, iş tagtalaryna kömek etmek ýa-da habarlaşmak üçin beýleki ähli mümkinçilikler) köp kompaniýa gönüden-göni tükenipdi – we köp ýyllap).

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected]

we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected]

2) Dowam et – assaf benyamini:

Şahsy maglumatlar: assaf benyamini, şahsyýet belgisi: 029547403.

Doglan senesi: 11.11.1972.

Salgysy: Kosta Rika köçesi, 115, Kirýat Menachem, Iýerusalim, Ysraýyl.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Bilimi: 10 ýyl okuw we bölekleýin matrisa.

Harby gulluk: lukmançylyk sebäplerinden boşatmak.

Iş tejribesi:

1991-“RESHET” agaç ussahanasynda işlemek (Günorta Tel Awiw)

1998-2005-Milli kitaphanada işlemek, kitaphanalaryň hünärmenler toparyna dürli meselelerde kömek etmek.

2009-2010-Şaý-sepleri sortlaýan harytlar üçin “Awgad” zynjyrynda işlemek.

2019-njy ýylyň fewral-maý aýlary – HMSOFT kompýuter kompaniýasynda işlemek

2020-nji ýylyň fewral aýynyň başy – köçede geçip barýanlara gazet paýlaýan üç günlük iş.

meýletinlik:

ISRAEL-de maýyplaryň göreş merkezinde işjeň.

Iýerusalim häkimliginiň hukuklaryny peýdalanmak merkezinde mätäç ilata kömek bermek.

Umumy maglumat: ýokary höwesli, dilden we ýazuwdan gowy aýdyp bilmek, meseleleri çözmek we çözmek ukyby.

Raýat jemgyýeti guramalary bilen köpden bäri tanyşlygy bar.

Agyr ýük götermäge we uzak aýagymda durmaga päsgel berýän fiziki taýdan kemçilikler.

F. Aşakda “logicping.co.il” kompaniýasyna iberen hatym:

“logicping.co.il” hatym

assaf benyamini< [email protected] >

[email protected]

Penşenbe, 10-njy noýabr, sagat 11: 39-da

Kim üçin: “logicping.co.il”.

Mowzuk: Permalinkler.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Maýyplar meselesi bilen baglanyşykly, wordpress.org ulgamynda gurlan we servers24.co.il serwerlerinde saklanýan blog maýyplygy.com.com-da ýazýaryn, blogymdaky her ýazgyda bir baglanyşyk bar oňa – bu permalink.Programma üpjünçiligini ýa-da internetde ähli permalinklerimi paýlap bilýän ulgam gözleýärin, mümkin boldugyça torda giňden paýlanýar.Şeýle ulgamlary ýa-da programma üpjünçiligini bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy, Giriş A – 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Maýyplyk5.com blogynyň baglanyşyklary: Sanly sanaw:

https://docs.google.com/document/d/1hCnam0KZJESe2UwqMRQ53lex2LUVh6Fw3AAo8p65ZQs/edit?usp=sharing

or:

https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io/2022/10/10/Permalinks-of-post…om-list-numbered/‎

Unnumbered list:

https://docs.google.com/document/d/1PaRj3gK31vFquacgUA61Qw0KSIqMfUOMhMgh5v4pw5w/edit?usp=sharing

or:

https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io/2022/10/09/Permalinks-your-Fuss…-disability5-com/‎

3) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

G. Aşakda 2022-nji ýylyň 10-njy noýabrynda penşenbe güni Facebook sahypamda çap eden ýazgym:

Aşakda birnäçe minut öň Facebookda “Bezeq” -e ýazan habarym:

assaf benyamini.

Bezege salam:

Näme eder?Men Iýerusalim sebitinden siziň müşderiňiz – ýene-de birnäçe hepde öň düzedip boljak serfing problemalaryny başdan geçirýärin: internetden, ýüklenmeýän web sahypalaryndan yzygiderli kesilmegi.

Ony bir gezek düzetmekde näme problema bar?

Diňe doýdum !!!Hyzmatyňyz diňe ýigrenji !!!

assaf benyamini.

skript ýaz. Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Maňa gaýdyp gelip, eýýäm düzediň – Indi size güýç ýok !!!

H. Aşakda Knessetiň Maliýe komitetine (ISRAELI mejlisi) iberen e-poçta hatym:

Knessetiň Maliýe komitetine ýazan hatym

assaf benyamini< [email protected] >

Kim üçin:

[email protected]

Penşenbe, 10-njy noýabr, sagat 11: 51-de

Knesset Parahatçylyk Maliýe Komitetine salam bolsun:

Recently, I sent the appeal to “Clalit Mushlam” which rejected my request for a refund for essential orthopedic equipment.

Bu meselede syýasata we kanunçylyga täzeden garamagyňyzy haýyş edýärin – Milli ätiýaçlandyryş institutyndan maýyplyk boýunça kömek puluny alýan adamlar gaty kyn günleri başdan geçirýärler we köp halatlarda bu görnüşdäki duýdansyz maliýe çykdajylaryny çekip bilmeýärler.

(Barlamadyk bolsam-da, barlamaga mümkinçiligim ýok) ortopediki aýakgap üçin 600 shekl töläp bilmeýändigi sebäpli köp maýyp bu hyzmatdan ýüz öwürmäge mejbur bolýar diýip çaklaýaryn.Bu ugurda kanunlary we proseduralary üýtgetmegiň gyssagly zerurlygy bar diýip pikir edýärin.Bu kaşaň önüm däl, möhüm lukmançylyk enjamlary.Salgylanmak üçin.

Hormat bilen,

assaf benyamini.

Kim üçin: Klalit Perfect- jemgyýetçilik soragnamalary.

Mowzuk: ortopediki aýakgap.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Recentlyakynda (bu sözleri 2022-nji ýylyň 13-nji oktýabry penşenbe güni ýazýaryn) ortopediki aýakgaplary NIS 600 mukdarda satyn almaly boldum – bu meniň ýaly adam üçin gaty pes girdeji – maýyplyk üçin kömek milli ätiýaçlandyryş institutyndan.

Bu meselede meniň soragym: yzyna gaýtaryp bermäge hukugym barmy?

Bu barada mümkin boldugyça jikme-jik maglumat berseňiz, minnetdar bolardym.

Hormatlamak bilen,

assaf benyamini, 

Kosta Rika köçesiniň 115-nji

jaýy, 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.

Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Mende bir faýl bar: şahsyýetnamamyň göçürmesi.Milli ätiýaçlandyryş institutyndan alýan kömek pulumy tassyklamak.Ortopediki aýakgap satyn almak üçin kwitansiýanyň göçürmesi.

2) Meniň web sahypam: https://disability5.com/

3) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

4) E-poçta salgylarym:  [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

I. Ine, käbir pikirlerim:

1) Bilşiňiz ýaly, internetde köp sanly platforma, web sahypasy we programma üpjünçiligi bar – olaryň köpüsinde işleýşi, maksady, olary ulanmagyň şertleri we ş.m. hakda ýewreýçe düşündiriş ýok bolsa-da, elbetde, YouTube-da dürli mowzuklarda ýewreýçe düşündiriş tapyp boljak wideolar bar – muňa garamazdan diňe iňlis ýa-da başga daşary ýurt dillerinde düşündirişler bar platformalar bar – käwagt adamlar (bu setirleriň ýazyjysyny hem goşmak bilen) bar. Iňlis ýa-da beýleki daşary ýurt dillerindäki düşündirişlere düşünmek gaty kyn, olar aslynda “ostitirildi” we netde näçe platformanyň işleýändigine düşünip bilmeýärler.Elbetde,Google Terjimäniň awtomatiki terjime hyzmatlaryny ýa-da beýleki awtomatiki terjime hyzmatlaryny ulanmak, terjimelerdäki köp ýalňyşlyklar sebäpli kömek etmeýär.Bu ýagdaýda ýewreý dilinde gürleýän adam kömek almaz we ýalňyşlyklardan doly düşnüksiz terjime diňe has uly bulaşyklygy we düşünişmezligi döreder.Kynçylyk, web sahypasynyň domen salgysyna ýa-da göz öňünde tutulan platformanyň işleýşi barada ýewreýçe awtomatiki düşündiriş bermek üçin laýyk url-a gireninden soň “bilýän” emeli intellekt esasly ulgam döretmekdir.Şeýle ulgam onuň içinde paýlaşmak mümkinçiligini we goşmaça düşündiriş almak mümkinçiligini öz içine almalydyr – we bu, bir sebäbe görä,

Elbetde, şeýle platforma işe başlansoň, beýleki dillerdäki programmistlere beýleki dilleri bilmeýän şol bir ýerli dilde gürleýänler üçin şuňa meňzeş ulgamlary ösdürmegi teklip edip bolar.

2) Maksady pikirleri ýokarlandyrmak we olara garşy çykmak ýa-da ret etmek barada pikir alyşmagy ýeňilleşdirmek. Munuň manysy: çekişme aşakdaky ýaly geçirilýär: tordaky käbir ulanyjy bir ýa-da başga bir pikiri ýa-da beýany getirýär – we bu çekişmä gatnaşýan beýleki ulanyjylar şol ulanyjynyň öňe süren pikiriniň dogry däldigini subut etmäge synanyşmalydyrlar. – beýleki tarapdan, pikiri öňe süren adam, ony goramaga we hakykatdanam näme üçin dogrudygyny düşündirmäge synanyşmalydyr. Elmydama talaplardan we garşylykly talaplardan ybarat boljak çekişme.

3) Sargyt görkezmeleriniň ulgamy. Bilşimiz ýaly dürli meseleleri öňe sürmäge synanyşýan jemgyýetçilik aktiwistleri bar – ýöne bir sebäbe görä köçä çykyp, görkezip bilmeýärler. Bu sosial ulgamyň maksady, şol jemgyýetçilik aktiwistleriniň öňe sürjek bolýan meselelerini we şol bir setdäki beýleki adamlary şol pikirler üçin görkezmek we görkezmek isleýän meselelerine “laýyk gelmek” bolar.

4) Senzuraly mazmun ulgamy.Bilşiňiz ýaly, Google, Facebook, Apple, Amazon we ş.m. tehnologiýa ägirtleri käwagt şol ulanyjylaryň ýükleýän bir ýa-da başga mazmuny sebäpli dürli ulanyjylary bloklaýar.Bu pikir, petiklenen ähli ulanyjylar üçin özboluşly “gaçybatalga” bolup hyzmat etjek sosial ulgam döretmekden ybaratdyr we elbetde şeýle ulgamda mazmun ýüklemekde senzura ýa-da çäklendirmeler bolmaz.

5) Geň mazmunyň sosial ulgamy.Diňe däli ýa-da aldawly mazmuny ýa-da pikirleri ýüklemek üçin bagyşlanan sosial ulgamy aňladýar.Şoňa laýyklykda gaty mantykly ýa-da real bolan islendik mazmun derrew petiklener.Elbetde, kynçylyk, algoritmi işläp düzmek bolar, maksady, blokirlemek üçin gaty akylly ýa-da logiki mazmuny synap görmek.Ulanyjylar şikaýat edip bilerler – we ýüklenen mazmunyň hakykatdanam hyýaly we manysyz ýa-da gaty realdygy ýüze çyksa, şol bir mazmun sahypa yzyna gaýtarylar.

J. Aşakda dürli ýerlere iberen hatym:

Kim üçin:

Mowzuk: daşary ýurt internet üpjünçisi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men Iýerusalimdäki “Bezeq” kompaniýasynyň müşderisi, internet birikmesi we telefon liniýasyna ýazylýaryn.

Geçen ýylda (bu sözleri 2022-nji ýylyň 11-nji noýabrynda, Şenbe gününden birnäçe sagat öň ýazýaryn), olaryň üstünden gaty gaharly hereket gaýtalandy: abonent bolsamam, iň gowusyny töleýärin Süýüm optiki hyzmaty üçin pulum, internet birikmesi gaýta-gaýta kesilýär – Edil şonuň ýaly we sebäpsiz.Mundan başga-da, käwagt doly we kanuny esasda web sahypalary çykmaýar.Şeýle hem köp halatlarda internete girmek gaty haýal bolýar – hiç hili sebäpsiz ýa-da delilsiz.Her gezek Bezekiň tehniki toparlary bilen habarlaşanymda, mesele öz wagtynda çözülýär – ýöne gysga wagtyň içinde hemişe gaýtalanýar.Problemshli problemalary bir gezek düzedip, köp gezek ýalbardym,

Soragym: Daşary ýurt internet üpjünçisinden (Ysraýyl döwletiniň çäginden daşarda) hyzmat almak tehniki taýdan mümkinmi?Ora-da “Bezeq” -iň Ysraýylda öýlere baryp ýetýän infrastruktura monopoliýasy sebäpli, daşary ýurt internet üpjünçisine birigip bilsem-de aslynda manysy bolmaz we şonuň üçin beýle synag gerek däl birinji ýeri?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

115 Kosta Rika köçesi,

Giriş 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. ykjam-972-58-6784040. faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) e-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Meniň web sahypam: https://disability5.com

K. Aşakda adad Waşime iberen hatym:

“Adad Waşime – Holokost we Gahrymanlary ýatlamak gullugy” hatym.

Yahoo / iberildi

Asaf Benjamin< [email protected] >

[email protected]

Juma, 11-nji noýabr, sagat 11: 35-de

Kim üçin: “adad Waşem – Holokost we Gahrymanlary ýatlamak gullugy”.

Mowzuk: Gözleg mowzugy üçin teklip.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Ikinji jahan urşunyň ahyrynda Sowet Soýuzyndan ähli nemes azlyklaryny we ilatyny gündogar opeewropadan deportasiýa etmek islegi bardy.Bilşimiz ýaly, bular Gündogar opeewropanyň dürli ýurtlarynda ýaşaýan, Birinji Jahan Urşy gutarandan soň dargap giden Awstro-Wengriýa Imperiýasyndan soň ol ​​ýere gelen ilat.Nasist Germaniýasynyň erbet goşunlaryna we Ikinji jahan urşunyň ilkinji tapgyrlarynda basyp alynmagyna bu ilatyň roly hem bellidir.Isleg syýasy we harby taýdan ruslaryň isleginden gelende, Ikinji jahan urşunyň gutarmagy bilen Sowuk urşuň başlamagy bilen ABŞ bilen Sowet Soýuzynyň arasyndaky aralyk göreşdi. soňrak.Şu etapdan bäri söweşde ýeňiş gazanan günbatar güýçleri, ýagny ABŞ,Angliýa bilen Fransiýa henizem Sowet Soýuzy bilen ýaranlyk edýärdi, soň deportasiýa etmek üçin günbatar güýçleriniň razyçylygy gerekdi, netijede olaryň razyçylygy berildi we ruslaryň öňünde şert goýuldy: deportasiýa talap amala aşyrylmaly – Onda parahat ilata garşy köp rehimsizlik we elhençlikler edildi. Bu deportasiýa – 16 million nemes ilatyny öz watanyna sürgün etmek üçin, Şlomo Morel atly bir ýewreý tarapyndan dolandyrylýan lageriň – nemes tussaglarynyň tussag edilen lageriniň gysga möhleti boldy.Bu ýerde birnäçe sorag ýüze çykýar: Bu lageriň hekaýasyny nireden tapyp bolar? Şlomo Morel ýa-da lagerdäki beýleki ýolbaşçylar,Ar alyjylar hereketi bilen baglanyşygy barmy? Şol bir Şlomo Moreliň 2018-nji ýylyň 17-nji aprelinde Tel Awiwde awtoulag heläkçiliginde ölendigi belli bolan ISRAELI mahabatçysy Motti Morel bilen maşgala baglanyşygy barmydy?

Sözümiň ahyrynda: adad Waşem institutynda hiç wagt işlemedim we bu mesele bilen göni şahsy gatnaşygym ýok.

Bu sözleri diňe teklip hökmünde ýazýaryn – ondan başga zat ýok.

Hormat bilen,

assaf benyamini.

L. Aşakda dürli ýerlere iberen hatym:

Kim üçin:

Mowzuk: Awtomatiki monetizasiýa.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Dürli sosial ulgamlarda birnäçe kanal bar, şol ýerde wagtal-wagtal mazmun ýükleýärin.

Platformalara baglanyşyklary ýükläp bilýän we ähli kanallarymy awtomatiki usulda monetizasiýa edip biljek we hemişe yzygiderli gatnaşmagymyň zerurlygy bolmazdan hyzmat gözleýärin.

Şeýle hyzmaty bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

115 Kosta Rika köçesi,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. ykjam-972-58-6784040. faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) e-poçta adresim: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Meniň web sahypam: https://disability5.com

M. Aşakda şu günler iberip başlaýan e-poçta habarym (bu sözleri 2022-nji ýylyň 11-nji noýabrynda ýazýaryn):

Kim üçin:

Mowzuk: Taslama teklibi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men fiziki taýdan kemislikden ejir çekýän adam, şonuň üçin tötänleýin ýere gaçýan zatlary götermek has kynlaşýar (her ýaşaýyş jaýynda diýen ýaly wagtal-wagtal bolup geçýän zat).”El uzadýan” diýilýän desgany / kömegi ulanýaryn – bu:

Görşüňiz ýaly, bu enjam käwagt poldan ýokary galdyrylmaly gaty bir jisime gezek gelende täsirli bolup biler.Youöne bilşiňiz ýaly käwagt ýere gaçýan zat suwuk we gaty däl ýaly ýagdaýlar bolýar, meselem: çorba tötänleýin ýere döküldi, ýag tötänleýin döküldi we ş.m.

Sagdyn adamlar barada aýdylanda, elbetde, eşik almak we zerur zatlary arassalamak bilen baglanyşykly mesele ýok – ýöne meniň ýaly fiziki taýdan ejir çekýän adamlar barha erbetleşýär we kämahal yza we yza hereket etmekde kynçylyk çekýärler. poly pol bilen arassalaýarkaňyz.

Şol sebäplere görä, şu ýerde suratymy çeken we dökülen suwuklygy siňdirip bilýän el uzadýan üçin amatly birikdirme mehanizmini öz içine alýan, satyn alyp boljak önümimi köp wagtlap gözledim. pol (we belläp geçen sebäplerim üçin adaty eşik beýle ýagdaýda işlemeýär).

Şepagat uýasy däldigimi görkezerin, ýöne saglyk kynçylyklary sebäpli hökman şeýle önüme mätäç.Situationadyňyzdan çykarmaly däl, meniň ýagdaýymdaky adamlar wagtynyň köpüsini ýeke özi we olaryň ýanynda bolup, şeýle ýagdaýa kömek edip biljek başga bir adam bolmazdan geçirýärler (bu gün hem maňa beýle kömek gerek däl).

Her niçigem bolsa, köp gözleglerden soň, bu soragy MILBAT guramasyna, ergonomiki önüm öndürmek bilen meşgullanýan kompaniýalara (bilşimiz ýaly, ISRAEL-de şeýle kompaniýalar gaty az we I synaglardan) etdi, meselem, tutuş Iýerusalim sebitinde munuň bilen iş salyşýan ýekeje ownuk işiň bardygy) we dürli zynjyrlara, şeýle hem arassalaýyş materiallary öndürilýän zawodlara düşnükli boldy. şeýle önüm häzirki wagtda bar.

Şonuň üçin size berjek soragym: önüm dizaýny ugruny öwrenýän okuwçylara şeýle önüm öndürmek taslamasyny hödürlemek isleýärsiňizmi?

Umydym, eger şuňa meňzeş önüm bar bolsa we ony satmagyň maliýe mümkinçiligi bar bolsa, beýleki köp maýyplara ýa-da syrkawlara-da kömek edip biler.

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Meniň web sahypam: https://disability5.com

  1. Meniň baglanyşyklarym:

1) Talia Benjamini-iň blog reseptleri

2) getmunch.com saýty

3) Makala: Näme üçin internet aldawçylary üstünlik gazanýar-Galkynyş Süleýman

Print Friendly, PDF & Email