Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Mahabat önümi - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Mahabat önümi

Mahabat önümi

Edebiýat üçin teklip edýärin:

                                             Maslahat yň 1-nji sany:

üçin:

Mowzuk: Wideolary çap etmegi teklip ediň.

Mähriban Madam/ Sirler.

Meniň maýyp adamlar bilen işleşýän 2 sany YouTube kanalym bar.

Kanallarymda ýerleşdirjek wideolarymy ibermek isleýän her bir adama maslahat berýärin. Wideofilmler islendik dilde we wideonyň uzynlygy barada çäksiz bolup biler.

Men wideolary iberýänleriň haýyşy boýunça kredit goýmagy öz üstüne alýaryn.

Ýagşy arzuwlar bilen

Asaf Binyamin,

  1. Kosta-Rika köçesi,

Giriş A-tekiz 4,

Kiryat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592.

Telefon nomeri: öýünde-972-2-6427757. Mobile-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Meniň kimlik sanym: 029547403.

2) Meniň YouTube kanallarym, ol ýerde maňa iberiljek wideolary çap etmegi teklip edýärin:

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

we: https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

3) Meniň elektron salgylarym, wideolary iberip bolýan: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected]

                                             Teklip sany 2:

Men disability55.com-a maýypadamlar bilen işleşýän blog ýazýaryn. Bu 67 dilde köp dilli blog:  Özbek, ukrain, urdu, Azeri, italýan, indoneziýa, Islandiýa, Albaniýa,Amhar dili, iňlis dili, eston dili, ermeni dili, bolgar dili, Boşnak, birma, belarus, bengaliýa, Bask, azerbaýjan, nemes, dana, Gollandiýa, Wengriýa, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Ýunan, Ýidd, Ýapon, Latwiýa, Litwa, mongol, malaý, maltese, makedoniýa, norweg, nepal, swahili,  Sinhal, hytaý, slowen, slowak, ispan, serb, ýewreý, arap, paşto,  Polýak, portugal, filippin,  Finlýand, Pars, Çehiýa, fransuz, koreý, gazak, katalan, gyrgyz, krowat, rumyn,Rus, şwed we taý dilleri.

Men blogy maýyplar barada makalalary çap etmek üçin platforma hökmünde hödürleýärin. Makalalar şu 67 dilde islendik dilde bolup bilýär. Makalalaryň uzynlygyna hiç hili çäk ýok.

Makalalary iberýänlere olaryň haýyşlaryna görä kredit goýmagy öz üstüne alýaryn.

Ýagşy arzuwlar bilen

assaf benyamini.

post Scriptum. 1) Makalalar meniň e-mail adresimden islendik adama ugradylyp bilner: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da iberijileriň saýlaýşyna görä 972-58-6784040-njy whatsapp belgime.

2) Blogyň baglaýyşy:  https://www.disability55.com/

                                                         3-nji maslahat:

Ses buludynda kanalym bar:

https://assaf-permalinks.com/tx60

maýyplygy bolan adamlar hakyndaky meseläni çözýär.

Kanalymda ýerleşdirjek islendik dilimde maýyp adamlar barada maňa audio klipleri (meselem, 3mp formatynda) ibermek isleýän her bir adama maslahat berýärin.

Men iberijileriň haýyşy boýunça kredit goýmagy öz üstüne alýaryn.

Ýagşy arzuwlar bilen

Asaf Benjamin.

post Scriptum. Siz maňa elektron salgylaryň haýsy-da bolsa biriniň audio-kliplerini ugradyp bilersiňiz: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa- da: [email protected] ýa: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da meniň whatsapp belgime 972-58-6784040 – iberijileriň saýlaýşyna görä.

                                               Maslahatyň 4-nji sany:

onlineugetube.com wideolary ýükleýärin, adresi kanalda:

https://ugetube.com/@assaww

Kanalymda ýükleýän maýypadamlar barada maňa wideo ibermek isleýän her bir adama maslahat berýärin. Wideofilmler islendik dilde – wideolaryň uzynlygyna hiç hili çäklendirme goýman bolup bilýär.

Men wideolary iberýänlere olaryň haýyşlaryna görä kredit goýmagy öz üstüne alýaryn.

Wideolary maňa elektron salgylaryň haýsy-da bolsa biriniň ýanyna ugradyp bilersiňiz: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: ass[email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da meniň whatsapp belgim 972-58-6784040 – iberijileriň saýlaýşyna görä.

Ýagşy arzuwlar bilen

assaf benyamini.

A. Aşakda dürli ýerlere iberen eposym:

üçin:

Mowzuk: Kemsitme jaňlary.

Mähriban Madam/ Sirler.

Ýaňy ýakynda (men bu sözleri 2023-nji ýylyň 9-njy martynda ýazýaryn) men köp telefon kemsitmelerinden ejir çekýärin. Ysraýyl polisiýasyna dogry şikaýat etmek isleýärin.

Şikaýat etmek üçin jaň edýänleriň kimdigini bilmeli. Jaňlaryň gizlin telefon belgisinden gelýändigi üçin, belgibegimdäki jaňlaryň jikme-jiklerinde görünmeýändigini bellemek isleýärin. Şeýle-de öýümdäki telefonyň monitorynyň ýokdugyny belläp geçerin.

Iň soňky kemsitme jaňlarynyň aşakdaky günlerde/sagatlarda bolandygyny bellemek gerek:

Senesi: 8 mart 2023, wagt 23:56.

Senesi: 9 mart 2023, wagt 00:08.

senesi 9 mart 2023, wagt 00:10.

Soňky kemsitme jaňlarynyň birinde azar berýänler 972-54-7953047 belgisinden jaň edendiklerini aýdypdylar.

Şu sandan telefona azar berýän başga ýagdaýlaryň gelýänini bilýäňizmi? Belki-de, azar berýänler bu sandan jaň edip, başga sandan jaň edýändirler diýen ideýasynda ýalan sözländirler.

Azar berýänleriň hiç hili maksatsyz gaýta-gaýta jaň edip, meni näletläp, haýbat atýandygyny bellemek isleýärin.

Men olaryň meni näme talap edýändigine we durmuşymdan näme isleýändiklerine düşünmeýärin.

Men maýyp we syrkaw adam. Bu kemsitmeler iki aý mundan öň olara garşy polisiýa şikaýat edenimden soň gaýdyp gelýär.

Emma polisiýa işgärleri birnäçe günden soň işi ýapmaga howlukdylar. Indi bolsa kemsitmeler gynansak-da dowam etdi.

Ýitgä sezewar.

Ýagşy arzuwlar bilen

assaf benyamini.

B. Aşakda dürli ýerlere iberen habarym:

Birnäçe aý bäri men gaýta-gaýta telefon daýzalaryndan ejir çekýärin.

Gijäniň ýarynda azar berýänler maňa jaň edip, ant içip, haýbat atýarlar. Şunuň ýaly we sebäpsiz ýere.

Men kemsitmeler sebäpli öý telefon belgimi üýtgetmeli boldum.

Jaňlaryň ýazgylary ýok. Telefon belgisi 972-53-6285507 belgisinden gelip çykýar.

Men kemsinýänleriň kimdigini bilemok.

Men bu adamlaryň meni näme talap edýändigine, durmuşymdan näme isleýändigine düşünmeýändigimi belläp geçerin.

Siziň pikiriňizçe, şeýle ýagdaýda nähili hereketler bolup biler? Munuň üçin pul tölegini almak mümkinmi? Eger şeýle bolsa – nädip?

Ýagşy arzuwlar bilen

assaf benyamini,

115. Kosta-Rika köçesi,

Giriş A-tekiz 4,

Kiryat Menakhem,

Iýerusalim, 

ISRAEL, zip kody: 9662592.

post Scriptum. 1) Takmynan iki aý mundan öň Ysraýyl polisiýasyna edilen kemsitmeler barada şikaýat edendigimi bellemek gerek. Ýöne meniň şikaýatym çözülmedi. Polisiýa işgärleri işi bary-ýogy birnäçe günden ýapyp, bu babatda hiç zat etmediler.

2) men maýyp we keselli digimi aýdaýyn. Meniň bu hili jenaýat işine garşy göreşmäge aň-düşünjäm ýa-da fiziki güýjüm ýok (käbir kemsitme gürrüňlerinde, kemsitmeler özlerini jenaýat maşgalasyna degişli diýip öňe sürülýär).

3) Telefon belgim: 972-58-6784040.

C. Aşakda Internetdäki programma/sistema barada pikir bar:

“Potensial ulanyjylary” barlamak üçin programma. Niýet bolsa: surfçylar bu ýa-da saýlan faýllaryny öz websaýtlaryna/bloglaryna ýa-da olar barada başga bir link/faýla bellenen ýerde dürli sosial ulgamlardaky profillerine baglaýyşlary doldurýarlar. Şeýle-de ulanyjylar maksatlarynyň nämedigini ýazýarlar.

Sistem emeli akyly, taslamanyň üstünlikli amala aşyrylma mümkinçiligini – hem-de ony amala aşyrmagyň iň gowy usullary barada maslahat berýär – we bularyň ählisini saýtdaky ulanyjylaryň ýüklän baglaýyşlary we faýllary esasynda hasaplaýar.

D. Aşakda Facebook sosial torunda paýlaşan birnäçe postlarym:

1) Türkmenistanyň Döwlet oýlanyşykly polisiýa işgärlerine:

1. Beýni tolkunlary analýalary (Türkmenistanyň Döwlet sykylykçylar akademiýasynyň professional sykylykçy şahadatnamasy – üstünlük).

2. Azyndan 2 ýyl, 2 gün, 3 sagat, 16 minut, 5 sekunt we 659 milisekundyň dowamynda ýapyk psihiatriýa bölüminde keselhana düşen akyl taýdan şikeslenen adamlar. Olar hassahana ýerleşdirilen mahalynda özleriniň beýleki ward agzalarynyň oý-pikirlerine gözegçilik etmek başarnyklaryny görkezdiler. Pikir alyşma-aň-bähwet tolkunynyň auditor şahadatnamasynyň saklaýjylary.

3. Milli pikirlere gözegçilik etmek we derňemek ukyby subut edilen hünärli psihiatrlar. Meniň däli psihiatryň şahadatnamasy bar – artykmaçlygy.

Diňe kanuny pikirleri bolanlaryň soraglary gyzyklanar.

lol…

2) Biz, Türkmenistanyň Döwlet oýlanyşykly gazuw-agtaryş işleri boýunça milli barlaghanasy geljek kime garşy göreş ýylynda aşakdaky dersleri hödürleýäris:

1. Aň-düşünjeleri burawlamak, olary dargatmak we birleşdirmek, şeýle hem häzirki zaman intellektual taryhynyň dowamynda meýdanyň ösmegi.

2. Beýni bozulmalaryndan boşatmagyň we dynç alşyň mehanizmleri. Kursda bu ugurda soňky täzelikler, şol sanda wirtual botlar esasynda kemsitme botlary we psihiatrlar bilen işleşmegiň innowasion usullary öwrediler.

3. Ideologik snoozlar we olaryň täze howply psihiatriýa medeniýetine ýetirýän täsiri.

Ýokarda görkezilen dersleri tamamlaýanlar hünärli pikir gazyjynyň sertifikatyna eýe bolarlar.

Milli oý-pikirleriň öňüni almak boýunça ähli wezipeleri ýerine ýetirmäge ajaýyp ýaz-ýaýla bolan şahadatnama.

lol…

3) Türkmenistanyň Döwlet intellektual howpsuzlyk polisiniň serkerdesiniň öýiniň öňünde demonstrasiýa guralýar.

Ýörite polisiýa bölüminiň serkerdesi protestçileriň ýanyna çykýar: “Men seniň meniň durmuşymdan näme isleýändigiňe düşünmeýärin”.

Protestçiler: «Siz nämäni göz öňünde tutýarsyňyz? Seniň nähili gaýduwsyzlygyň bar!!!! Biz sizden ençeme gezek soradyk: diňe pikirleriňiz bilen duruň – bu köpçüligiň öňünde oňaýsyz ýagdaýa düşýär».

Biržanyň serkerdesi: “Pikiriň nädip oňaýsyz ýagdaýa düşmek mümkin?”.

Protestçiler: “Bu oňaýsyzlyk – şonuň üçin haýyş edýärin – ýöne pikirleriňiz bilen duruň. Biziň pikirimizçe, bu siziň wezipäňizde duran jemgyýetçilik işgäriniň kanuny haýyşydyr».

Biržanyň serkerdebaşysy: “Ýöne pikirlerim bilen nädip durup bilerin – adam hemişe bir zat hakda pikir eder”.

Duşmanlar: “Muny etmegiň ýoluny tapmaly bolarsyňyz – bu barada oýlanyň!”.

4) Halkara açgözlük we göz problemalary birleşiginiň Ysraýyl filialynyň halkara bölümine şular zerur bolup durýar:

1. Müşderileriň oý-pikirleriniň müdiri. Pikir tolkunlaryny daşary ýurt dillerinde okamak ukyby – artykmaçlyk.

2. Ýörite operasiýalar we başlangyçlar bölüminiň serkerdebaşysy. Intellektual jadygöýligi zerur bolan okuw hünäri.

3. Daşary ýurt döwletinde anneks/bölümçe mental arassalaýyş. Ýerli dilde beýnide tupan turmak ukyby talap edilýär. Pikir-päk diplomynyň tamamlanmazlygy hakyndaky şahadatnama.

lol…

5) täze partiýa döredilýär – Ýokary psihiatrlaryň partiýasy.

Partiýa platformasynda:

1. Ysraýyl döwletiniň ähli psihiatrlary resmi taýdan taňrylaryň hataryna çykarylar.

2. Şondan bäri her bir psihiatr aýda bir million şekel ekimi alar.

3. 1-nji bölümdäki düzgünnama laýyklykda, biz ýurtda 18 ýaşdan geçen her bir raýatyň günde 10 gezek golaý psihiatrlaryň Hudaýyna tagzym etmäge borçly boljak ybadatlaryny ýola goýmaga ýardam ederis.

4. 3-nji bölümde görkezilenlerden azaşan raýat bu maksat bilen aýratyn dörediljek ýörite psihiatriki tussaghanalara dessine sürgün ediler.

5. Jemgyýetde ýaşaýan her bir akyl taýdan kesellän adam baglanar we şondan bäri onuň öýüniň gapysyna ebedilik baglanar. Psihiatriýa institutlarynda we keselhanalarynda bolan akyl taýdan näsazlar şu günden başlap derrew düşeklerine ebedilik daňylar. Öýsüz ýa-da aradan çykan adamlaryň aň-düşünjesine garşy çykýan adamlar barada aýratyn gürrüň ediler.

6. 5-nji bölümde görkezilenleri bozanlar hem şol bada 4-nji bölümde görkezilen psihiatriýa tussaghanalaryna sürgün ediler.

7. 1-6-njy bölümlerde agzalyp geçilen zerur ädimleriň maliýeleşdirilmegi niS 3000-iň täze psihiatriýa salgysyndan gelip çykar. Bu salgy ýurduň her bir raýatyndan ýygnalar.

8. 7-nji bölümde görkezilen salgydy tölemeýänler hem 4-nji bölümde görkezilen psihiatriýa tussaglyk merkezleriniň ulgamyna dessine sürgün ediler.

lol..

6) Sosial ulgamlarda postlary ýazmak boýunça täze düzgünler:

1. Postuň awtory akyl taýdan kesellemeýär.

2. Pikiriň imany agyrmaýan adama 3 sözden artyk bolmadyk ýazgy nyrh ýazmaga rugsat berler.

3. 4 sözden ýa-da ondan hem köp sözden ybarat posty çap etmek üçin bir milliard şekel tölenmeli bolar.

Ynjydym, bu ýerde 4 sözden gowrak post ýazdym. Bir milliard şekel tölemedim. Meni tussag edermiň?

lol…

7) Biz, Ysraýylyň täze diktaturasynyň esaslandyryjylary şeýle diýýär:

1. Duşuşyklara gatnaşmak hökman gadagan ediler.

2.  Her kim görkezmäge synanyşsa, şol bada şu maksat bilen dörediljek ýörite tussaghana iberiler.

3. 2-nji bölüm boýunça tussaglaryň ählisi ölen gününe çenli boşadylmaz. Şeýle hem her bir tussag geljekde garşylyk görkezmek ýa-da öz islegine erk etmek mümkinçiligini togtatmak maksady bilen lobotomiýa bejergisini alar.

4. Ýurdumyzyň her bir ulagyna maksimum 500 metr ýol geçmäge rugsat berilýär. Islendik uzaga çekýän syýahat diňe Milli syýahatçylyk ministriniň ýörite rugsady bilen amala aşyrylyp bilner. 2-nji bölümde aýdylyşy ýaly, bu görkezmä garşy bozujylar derrew türmä basylar.

5. Hökümet wagtal-wagtal ýewreý dilinde ýa-da başga dillerde ulanylýan sözleriň ýa-da jümleleriň sanawyny çap eder. Gadagan edilen sözleri aýdyp tutulanlaryň ählisi hem 2-nji bölümde aýdylýanlara görä türmä basylar.

6. Ysraýyl polisinde diňe 1-5-nji bölümleri ýerine ýetirmäge jogapkär boljak milli sýužet bölümi dörediler.

lol…

8) “Administratiw öwrülişik” we hökümetiň kazyýetleriň öňünde eýe boljak çäksiz güýçleri we ygtyýarlyklary barada köp gürrüň edilýär. Men öz-özüme birnäçe sorag berýärin (ýa-da ýok – bularyň hiç biri degişme däldir):

Şeýle ýagdaýda akyl taýdan bejergi nähili bolardy? Mysal üçin: myhmanhanada myhmanhananyň müdiri “ýolbaşçy” bolarmy we ähli kireýine işleýänler hemişe şertsiz gulak asmalymy?

Bu esasy usuly, meselem, psihiki bejergini bermek üçin zyýan ýetirmeýärmi – sebäbi psihiki bejergi syrkawyň aňynda näme diýýänini arkaýyn duýup bilýändigine esaslanýar. Emma bilşimiz ýaly, totalitar režimleriň (bu, bilşimiz ýaly, faşistik Italiýada, faşistik Germaniýada we Sowet Soýuzynda-da) aýratynlyklarynyň biri raýatlaryň durman yzarlaýan gizlin polisiýanyň barlygydyr. Eýsem, şeýle ýagdaýa nädip döz gelip bolarka? Ýa-da gizlin polisiýa lukmany hem-de syrkawy diňleýärmi? Olaryň ikisi-de özleri üçin jany wajyp bolsa, muny göz öňünde tutmalymy?

Eýsem, şeýle ýagdaýda kimdir biriniň tejribesi barmy (meselem, demokratik däl ýurtlardan Ysraýyl döwletine gelen daşary ýurtdan gelenadamlar)?

Elbetde, totalitar döwletde bu zatlar tutuş ilatyň emlägi . Ýöne meniň pikirimçe, gowşak populýasiýalara has agyr zarba urar.

Eger şu güne çenli Ysraýyl demokratik ýurt bolan bolsa we käwagt sebäp bolup biljek agyr adalatsyzlyk halatlarynda kazyýete ýüz tutmak we jogap almak mümkin bolan bolsa, merkezi hökümetiň hereketleri babatda näme edilip biliner – sebäbi totalitar režimde kazyýetler hökümetiň hökümete garşy arzasyny doly ýerine ýetirmäge tabyndyrlar,  hatda kanuna görä ýol berilse-de, nähili bolaýanda-da, ol hiç bir ýagdaýda kömek edip bilmez, has hem beter: ol hökman häkimiýetleriň kemsitmelerini we ar almak hereketlerini öjükdirip biler.

Ýolunyň başynda islendik diktaturanyň ädýän ilkinji ädimleriniň biri (ýa-da biz muny taryhdan bilýäris) adam hukuklaryny ýatyrmak we syýasy partiýalara şol wagta çenli höküm sürýän partiýanyň öz hereketleriniň bes edilmegini we olaryň ýapylmagyny yglan etmäge garşy çykmak ýaly ädimlerden başga – galyberse-de, şol bir basyş kem-kemden graždan guramalaryna-da degişli bolup biler .

Mysal üçin, Ysraýylyň maýyp guramalary mundan beýläk-de ýaşap bilermi?

Kiçi raýatyň merkezi ýa-da ýerli hökümetiň adalatsyzlygyna garşy hereket etmäge mümkinçiliginiň bolmaz – nähili agyr we zalym bolsa-da, kem-kemden geçiş bolup biler.

Elbetde, demonstrasiýalar ýa-da protestler barada gürrüň etmäge hiç zat ýok. Onuň üçin durmuşy wajyp bolan islendik raýat daşary çykyp, protest etmäge ýa-da demonstrata gatnaşmaga çekinmez.

Hawa, iň bolmanda bu ýerde ýazmagy dowam edýärin – mümkin boldugyndan uzak wagtlap…

9) Rejim rewolýusiýasy barada goşmaça sowallarym/pikirlerim (we bu gezek çynlakaý mesele – hiç hili degişme däl):

XX asyryň dowamynda Tunisde Habib Bourguiba atly prezident bardy.

Arap Ligasynyň Habib Bourguiba duşuşyklarynyň birinde bir hekaýa bar (nirede we haçan eşidenim ýadyma düşmeýär).  Ol duşuşyga gatnaşan beýleki arap ýurtlarynyň beýleki ýolbaşçylaryny Ysraýyla garşy urşa gitjekdiklerine ynandyrjak boldy.

Muny Bourguibanyň sionist pozisiýasyndan ýa-da Ysraýyla bolan söýgüsinden aýtmandygyny nygtamaly. Emma düýbünden tersine: ol adam (1903-2000-nji ýyllar aralygynda ýaşan) Ysraýyla garşy aýdyň garaýşy bardy. Şeýle-de onuň Ysraýyla we ýewreýlere garşy oýarýan birnäçe antisemit sözleri bardy.

Onuň Arap Ligasyndan dostlaryna beren maslahaty diňe bir Ysraýylyň bökdençlik ukybyna esaslanman, eýsem muny gowy bilýärdi.

Munuň düşündirjek bolýan başga bir sebäbi bardy – Arap Bileleşiginiň dostlarynyň hiç biri-de oňa ynanmady ýa-da ony diňlemedi. Ol göze görnüp duran we güýçli daşarky howp bolmasa, Ysraýyl döwletiniň içerki çekeleşikler we dawa-jenjeller netijesinde dargajakdygyny we arap goşunlarynyň oňa ýekeje-de ok atmazlygyny öňe sürdi. Şol sebäpden, Ysraýyla garşy göni we göni söweş üçin islendik ugramagy arap ýurtlary tarapyndan nädogry hereket we netijesiz hereket hökmünde gördi.

Mentionedokarda aýdylyşy ýaly, hiç kim ony diňlemedi we pozisiýasyny hiç bir arap döwleti kabul etmedi.

Mundan henizem bir zat öwrenip bilerismi?

Pikir üçin iýmit … duşmanym-mugallymym ..

E. Aşakda “bridgethelanguagegap.com” -a iberen e-poçta habarym:

 “bridgethelanguagegap.com” hatym.

Yahoo / iberildi

assaf Benýamini <[email protected]>

 Kim üçin:

 [email protected]

Sişenbe, 14-nji mart b-0: 42

Kim üçin: “bridgethelanguagegap.com”.

Mowzuk: “Görünmeýän maýyplar” hereketi.

Hormatly Jenap / Hanym,

Soňky ýyllarda men gatnaşýan maýyplaryň göreşine gatnaşýaryn

maýyplyk boýunça kömek pullaryny, Ysraýyldaky maýyplara, a

iň abraýly durmuş ýörelgesi.

Bu göreşiň bir bölegi hökmünde, 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda, Knessetiň aç-açanlyk komitetiniň jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýy baradaky mejlisine geldim. Bu sene jemgyýetçilik ýaşaýyş gününi hem belleýär.

Komitetde “Nitgaber” (“Biz ýeňeris”) atly jemgyýetçilik hereketini döreden, göze görünmeýän maýyplaryň, ýagny agyr lukmançylyk kynçylyklaryndan ejir çekýän adamlaryň hereketini döreden Tatýana Kaduçkin atly bir aýal bilen tanyşdym. agyr maýyplar ýaly, ýöne ilkinji ýüzleý seredeniňde, maýyplygy hakda hiç zat görüp bolmaz we olar edil beýleki adamlara meňzeýär.Adamlaryň (meniň özümem) maýyplygynyň daşarky görünmeýän sebäplerdigi, iş ýüzünde diskriminasiýa we beýleki maýyplara berlen köp hukuklary bermekden ýüz öwürmegi – döwlet edaralary köplenç ýüzleý we çuňňur çemeleşýärler, bu bolsa halka bellik edýär. bu toparda “sagdyn” diýlip çaklanylýar.

Täze hereketimiz bolan “Nitgaber” hereketimizde, hukuklar bilen üpjün etmekden, halk köpçüliginde, şeýle hem Ysraýylyň karar berýänleriniň arasynda bu meselede habardarlygy ýokarlandyrmakdan ýüz öwürmäge synanyşýarys.

Şol sebäpli bu habary sosial mediýada paýlaşýaryn – we kimdir biri ony sosial media, internet forumlarynda we mümkin boldugyça köp çarçuwada paýlaşmak üçin duşsa, minnetdar bolaryn.

Sözümi tamamlamazdan ozal ýene bir jikme-jiklik: hereketi esaslandyryjy hanym Tatýana Kaduçkiniň telefon belgisi 972-52-3708001, şu günler sagat 11-den agşam sagat 8-e çenli elýeterli.

Seniňki,

assaf bendi.

115 Kosta-Rika st.,

Giriş A – jaý 4,

Kiryat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, ZIP Kody: 9662592

Telefon belgileri: Öý – 972-2-6427757. Jübi telefony – 972-52-4575172.

Faks – 972-77-2700076.

PS:

1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Bejergi berýän edara:

“Reut” jemgyýetçilik guramasy – “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy

Haawivit köç., 6

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň ofislerinde telefon belgileri: 972-2-6432551 ýa-da: 972-2-6428351

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

4) “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň jemgyýetçilik işgäri, 2017-nji ýylyň 12-nji dekabry, sişenbe güni sagat 1: 30-da duşuşanymda, maňa we “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň ýa-da beýleki işgärleri hakda jikme-jik maglumat bermegi gadagan etdi. Jemgyýetçilik guramasy.

5) Baş lukmany bejermek:

Dr. Maýkl Halab

“Klalit lukmançylyk hyzmatlary” – “Boroçow” klinikasy

KIryat velowel,

Iýerusalim,

 ISRAEL, poçta kody: 9678150

Kliniki ofis telefon belgisi: 972-2-6440777. Kliniki ofis faks belgisi: 972-2-6438217

6) Goşmaça şahsy maglumatlar:: aşy: 47. Maşgala ýagdaýy: leeke.

Doglan senesi: 1972-nji ýylyň 11-nji noýabry.

7) Aşakda metbugatda peýda bolan “Nitgaber” hereketiniň gysga düşündirişi:

Ordinaryönekeý raýat Tatýana Kaduçkin, ‘Görünmeýän maýyplar’ diýip atlandyrýanlara kömek etmek üçin ‘Nitgaber’ hereketini döretmek kararyna geldi. Onuň hereketine şu wagta çenli Ysraýylyň dürli künjeklerinden takmynan 500 adam goşuldy. 7-nji kanala beren interwýusynda taslama we degişli taraplardan dogry we ýeterlik kömek almaýan maýyplar hakda, diňe görünmeýänligi barada gürrüň berýär.

Maýyp ilaty iki topara bölüp boljakdygyny aýdýar: maýyplar üçin maýyplar we maýyplar üçin maýyplar. Ikinji topary “Görünmeýän maýyplar” diýip kesgitledi, aýdyşyna görä, maýyplar üçin maýyplara 75% -100% maýyplyk hökmünde kesgitlenilse-de, edil şonuň ýaly hyzmatlary almaýarlar.

Onuň pikiriçe, bu adamlar gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin hukuklary bolan goşmaça hyzmatlardan kömek talap edýärler. Mysal üçin, göze görünmeýän maýyplar Milli ätiýaçlandyryş institutyndan pes maýyplyk kömek pullaryny alýarlar we ýörite hyzmatlar ýeňillikleri we hereket hereketi ýaly käbir goşmaçalary almaýarlar, şeýle hem ingaşaýyş ministrliginden pes ýeňillikler alýarlar.

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözleglere görä, bu ‘Görünmeýän maýyplar’ 2016-njy ýylda Ysraýylda hiç kimiň aç galmajakdygyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan garyp.Gözlegleri, şeýle hem, öz janyna kast etmek derejesiniň ýokarydygyny görkezýär.Döreden hereketinde, ‘Görünmeýän maýyplary’ umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýanlaryň sanawyna goşmak üçin işleýär.Sebäbi, muňa resmi taýdan hukugynyň bardygyna garamazdan adatça bu sanawlara girmeýändigini aýdýar.Knesset agzalary bilen köp duşuşyk geçirýär we hatda degişli Knesset komitetleriniň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne diňläp bilmeýänleriň, diňleýänleriň oppozisiýadadygyny we şonuň üçin kömek edip bilmejekdigini aýdýar.

Indi olara kömek edip biler ýaly, has köp ‘Görünmeýän maýyplary’ özüne goşulmaga çagyrýar.Onuň pikiriçe, ýagdaýlar häzirki ýaly dowam etdirilse, maýyplaryň hukuklaryny we esasy eklençlerini talap etmek üçin demonstrasiýa geçirmekden başga çäre bolmaz.

8) Ine, hereket facebook sahypamyza baglanyşyk: https://www.facebook.com/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7% AA% D7% 92% D7% 91% D7% A8-105177934167352 /? Modal = admin_todo_tour

9) Ine, semrush.com internet sahypasyndan Mariýa Kriwoşina bilen ýazan hatym:

Salam Assaf,

Hawa, baş üstüne. Taslamaňyz we SEMrush-dan garaşýan zatlaryňyz barada jikme-jik maglumat berseňiz, minnetdar bolardym.

Öňünden sag boluň!

Hormat bilen,

Mariýa

Mariýa Kriwoşina

Hasap dolandyryjysy

Telefon: + 442032870265

E-poçta: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

2019-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda sagat 10: 13-de Benýamin <[email protected]> ýazdy:

Mende “kärdeşlerim” ýok – hereketimiz gaty az – gelejekde has uly bolar diýip umyt edýäris. Biziň işimiz biziň üçin örän möhümdir we men mundan beýläk jikme-jiklikleriňizi ýazýan ähli platformalara berip bilerin, eger isleseňiz, şeýle hem köpçülige habar bermek we dünýäde köpçülige goldaw berip biljek degişli kanunlar bar diýip pikir edýän bolsaňyz, ýazýan ähli platformalara berip bilerin. maýyplaryň Razy bolsaňyz we makullasaňyz, edip başlaýaryn.

Assaf Benýamini.

2019-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda 15:13, Mariýa Kriwoşina ýazdy:

Salam Assaf,

Siz gowusyňyz diýip umyt edýärin. Gynansak-da, üstünlik gazanyp bilmän, geçen hepde hanym Kadoçkin bilen habarlaşmaga synanyşandygymy size habar bermek isleýärin.

Mümkin bolsa, tel.numberimi kärdeşleriňize berip, ondan maňa jaň etmegini haýyş edip bilersiňiz?Öňünden sag boluň!Hormat bilen, Mariýa Kriwoşeina Hasap Dolandyryjysy Tel: + 442032870265 E-poçta: [email protected]

2019-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda sagat 11: 17-de PMAsaf Benýamin &lt;[email protected]&gt; ýazdy:

I web sahypaňyz ýok.Maýyplaryň sanyny köpeltmäge synanyşýaryn.Dolandyryjy-hanym bilen gürleşip bilersiňiz.Kadoçkin-e-poçta salgysy ýok.972-52-3708001 telefon belgisine jaň edip bilersiňiz.Ysraýylda öwrenen ilkinji dili we ýewreýçe rus dilinde gürleýändigini bilýärin.Iňlis dilinde gürleýänine-de ynanamok-belki …. Assaf Benýamin.

Oktýabr 20:17:30, Mariýa Kriwoşina ýazdy:

Salam Assaf,

jikme-jik pikirleriňiz üçin sag boluň.

Oktýabr 20:17:30, Mariýa Kriwoşina ýazdy:

Salam Assaf,

jikme-jik pikirleriňiz üçin sag boluň.

Sahypaňyzy tanatmak isleýän bolsaňyz, dogry düşündimmi?

Isleseňiz, hanym Kadoçkin bilen gürleşip bilerin.Maňa hanym Kadoçkiniň e-poçta iberip bilersiňizmi?

Öňünden sag boluň!

Hormat bilen,

Mariýa

Mariýa Kriwoşeina

Hasap dolandyryjysy

Telefon: + 442032870265

E-poçta: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

Bu e-poçta mazmuny we şu ýere goşulan resminamalar (bar bolsa) gizlin we diňe habarda görkezilen alyjy üçin niýetlenendir.Iberijiniň ýazmaça razyçylygy bolmazdan, bu habaryň islendik bölegini we / ýa-da şu ýere goşulan resminamalary üçünji tarap bilen paýlaşmak düýbünden gadagan.Bu habary ýalňyşlyk bilen alan bolsaňyz, bu habara jogap beriň we öçürilmegini dowam etdiriň, geljekde beýle ýalňyşlygyň ýüze çykmazlygy üçin.

2019-njy ýylyň 2-nji oktýabrynda sagat 5: 23-de PMAsaf Benýamin &lt;[email protected]&gt; ýazdy:

Kampaniýamyzy – maýyplyk problemalaryndan ejir çekýän adamlary wagyz etjek bolýaryn.Ine, geçen ýyl goşulan hereketim hakda ýene-de birnäçe düşündiriş sözleri.Şeýle hem, hereketimiziň dolandyryjysy bilen gürleşip bilersiňiz – ol ýewreý we rus dillerinde gürleýär.Iňlis dilinde gürleýändigini ýa-da ýokdugyny bilemok, daşardan görünmeýän maýyplary öňe sürmäge synanyşýarys – şonuň üçin raýat hukuklarymyz ýerine ýetirilmeýär.bu adalatsyzlyk ýagdaýyny düzetmek isleýäris.

Biziň müdirimiz jenaptatýana kadoçkin, we 972-52-3708001 telefon belgisinde,

ýekşenbe-penşenbe günleri sagat 11-den penşenbe gününe çenli – ýewreý dynç alyşlaryndan başga.

hereketimize “nitgaber” diýilýän at diýilýär.

* Ine, hereket facebook sahypamyza baglanyşyk:

https://www.facebook.com/movement-netgabr-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

________________________________________

2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda 13:33, Mariýa Kriwoşheina ýazdy:

Salam Assaf,

Meniň adym Mariýa, men SEMrush kompaniýasynyň hasap dolandyryjysy.

Siziň haýyşyňyz sebäpli size hat ýazýaryn.Size nähili kömek gerekdigini kesgitläp bilersiňizmi?Şeýle web sahypalarynyň tertipleşdirýän açar sözlerini bilmek isleýärsiňizmi?

Öňünden sag boluň!

Hormat bilen,

Mariýa

Mariýa Kriwoşina

Telefon: + 442032870265

E-poçta:  [email protected]

SEMrush www.semrush.com

Bu e-poçta mazmuny we şu ýere goşulan resminamalar (bar bolsa) gizlin we diňe habarda görkezilen alyjy üçin niýetlenendir.Iberijiniň ýazmaça razyçylygy bolmazdan, bu habaryň islendik bölegini we / ýa-da şu ýere goşulan resminamalary üçünji tarap bilen paýlaşmak düýbünden gadagan.Bu habary ýalňyşlyk bilen alan bolsaňyz, bu habara jogap beriň we öçürilmegini dowam etdiriň, geljekde beýle ýalňyşlygyň ýüze çykmazlygy üçin.

10) Ine, Iňlis mejlisiniň agzasy Karolin Lukas bilen ýazan hatym:

Hormatly Assaf,

e-poçtaňyz üçin köp sag boluň, Karoliniň iň mümkin boldugyça görjekdigine göz ýetirerin.Dalaşgär däller bilen habarlaşmak ukybynyň ýokdugyndan gorkýaryn, ýöne habaryňyzy görer.Iň gowy arzuwlar, Braýton pawilionjemgyýetçilik palatasynyň deputaty Karolin

Lukasyň adyndan Karolina Lukasyň adyndan

London SW1A 0AA

Telefon: 020 7219 7025

E-poçta: [email protected]

Web www.carolinelucas.com

Facebook /carolinelucas.page

Twitter @carolinelucas

Karolin Lukasdan hepdelik e-poçta habar býulletenlerini almak isleseňiz, “e-poçta býulletenini” mowzuk setirine goýup, bu habara jogap bermegiňizi haýyş edýäris.

Şahsy maglumatlaryňyzyň nähili ulanylýandygy, maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny nädip saklaýandygymyz we size bildirýän maglumatlara girmek hukugyňyz barada jikme-jiklikler üçin girip görmegiňizi haýyş edýäris: https://www.carolinelucas.com/get-in-touch

From: Assaf Binyamini &lt;hüjü[email protected]&gt; Iberilen: 17-nji oktýabr 2019 10:37

Iberen: LUCAS, Karolin &lt;[email protected]&gt;;[email protected]

Mowzuk: göze görünmeýän maýyplyk.

Mowzuk: jemgyýetçilik hereketi.

Kime: kime degişlidir.

Aboutazýan jemgyýetçilik hereketimi nädip dowam etdirmegiň ýollaryny gözleýärin?

Pikirleriňiz ýa-da teklipleriňiz barmy?

           assaf Benýamini.

—– Iberilen habar —–

Byazan: Asaf Benýamin &lt;[email protected]&gt;

Kimden: Moen-den geçiň &lt;[email protected]&gt;

Iberilen: Şenbe, 14 Iýul 2018 15:28

Mowzuk: Jogap: Hebrewewreý sözüni öwrenmek |Moen “Gerek”

Şonuň üçin düşündirmäge we jikme-jik etmäge synanyşýaryn: soňky birnäçe ýylda biz, Ysraýylda maýyplygy bolan adamlar aýlyk aýlygymyzy has köpeltmek üçin jemgyýetçilik işjeňleşmäge synanyşýarys.emma, gynansak-da, uzak aýlap görkezenimizden soň hem Ysraýyl hökümeti biziň kynçylyklarymyz we kynçylyklarymyz bilen çynlakaý gatnaşyk etmekden ýüz öwürýär.

Halkara guramalaryň gatnaşmagy, biziň hökümetimize we parlament agzalaryna (ISRAEL “dyz” diýilýär) kynçylyklarymyzy bejermek üçin täsir edip biler, şeýle hem dürli ýurtlardan maýyplygy bolan guramalaryň arasynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiligini barlap biler diýip pikir etdim. dünýädäki maýyp ilatyň bejeriş şertleri.

Bu hili jemgyýetçilik işine kömek edip biljekdigiňizi bilesim gelýär.

Şonuň üçin kömek etmäge taýýardygyňyz üçin köp sag boluň,

benyamini hüjüm ediň.

* Iňlis dilinde ýewreý dilinde gürleýän köp ýalňyşlyklarym üçin bagyşlaň.

Byazan: Moen &lt;[email protected]&gt; -dan geçiň

Iberilen: [email protected]

Iberilen: Şenbe, 14 Iýul 2018 14:23

Mowzuk: Re: Hebrewewreý sözüni öwrenmek |Moen “Mätäçliklerden” geçiň

Hormatly Assaf,

maňa biraz düşündiriş bermegiňizi haýyş edýärin.Taňrynyň saçagynda gönüden-göni kömek etmegini ýa-da Ysraýylda ähli maýyplara nädip kömek bermegini soraýarsyňyzmy?Eger bu siziň üçin bolsa, maýyplygyňyz näme we näme üçin mätäç?

2018-nji ýylyň 13-nji iýuly, sagat 16: 43-de geçiň

, hüjüm benyamini &lt;[email protected]&gt; ýazdy:

Kimden: hüjüm benyamini

Mowzuk:

Habarlaşmak zerurlygy:

Maýyplara Ysraýylda kampaniýa kömek edip bilersiňizmi?

Assaf Benýamini.

* 1) e-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

2) poçta bölümim Salgysy: Kosta-Rika köçesi, 115/4, Iýerusalim, Ysraýyl, poçta: 9662592.

3) telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. öýjükli-972-52-4575172. faks-972-77-2700076.

4) Men awivit umumy ýaşaýyş jaýynda bejergi alýaryn. Telefon belgileri: 972-2-6432551.ýa-da: 972-2-6428351.

5) ilkinji dilim ýewreýçe.

6) sosial işgärimiň e-poçta salgysy: [email protected]

——————–

Bu e-poçta, ýewreý sözüni öwrenmek Skip Moen (https://skipmoen.com) aragatnaşyk formundan iberildiRe: Çözüw gözläň

Hormatlyjenap / Hanym,

Men birnäçe hroniki keselden ejir çekýän we Ysraýylda döwlet lukmançylyk ulgamynyň näsazlyklary sebäpli bejergi alyp bilmeýän 47 ýaşly adam.Recentlyakynda goşulan haty köp ýere iberdim, ýöne Ysraýyl döwletinde hiç bir döwlet edarasy, gurama ýa-da birleşme maňa çözgüt hödürläp bilmez.Başga bir tarapdan, maňa gyssagly lukmançylyk gözegçiligini berjek çözgüt gerek, we Milli ätiýaçlandyryş institutyndan aýda NIS 3208 maýyplyk pensiýasy bilen ýaşaýanym üçin, hususy lukmançylyk hyzmatlaryndan peýdalanyp bilemok, şonuň üçin özümi tapýaryn hatda janyma howp abandyryp bilýän düýbünden.Çözüw üçin pikirleriňiziň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilesim gelýär.Kelläňize gelýän islendik pikiri, hatda ilkinji seredişde “samsyk” ýa-da “bir zady kabul etmäge taýýardygymy belläp geçýärin!

PS 1) Aşakda Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň lukmany Hagit Peleg bilen soňky hatym (men muny 20.11.2019-da ýazýaryn): Häzirki wagtda doktor Maýkl Halab “bejergi alýar”, ýöne ýanyma baranymda kynçylykly özüni alyp barşy sebäpli lukmançylyk yzarlamasy ýa-da bejergisi mümkinçiligi ýok: lukman meniň bilen hiç hili baglanyşygy bolmadyk telefon jaňlaryna näçe wagt sarp edýär (bu jaňlary rus dilinde edýär – meniň bilmeýän dilim) Otagda garaşýan wagtym onuň näme hakda gürleşýändigini bilemok).Munuň bir gezeklik däl-de, yzygiderli alyp barýandygyny bellemek isleýärin, şonuň üçin karar bereninde ünsi jemlemeýär we kararlary elmydama bölekleýin maglumatlara esaslanýar, sebäbi uzak telefon jaňlary wagt galdyrmaýar bejermeli hassasy baradaky maglumatlary gözden geçiriň.Bu ýagdaý, bir ýagdaýda doktor Halabyň meni öz ýagdaýymda etmegi gadagan edilen we janyma howp abandyryp biljek synag üçin ibermegine sebäp boldy – hüşgärligim sebäpli iň soňky minutda öňüni aldy we meni şol howply synaga taýýarlamaly şepagat uýasynyňky.Bu, siziň bilýän bu “ajaýyp” maşgala lukmanyňyzdan alýan “bejergisi”.

Men muny eýýäm habar berdim we mümkin bolanlaryň hemmesine şikaýat etdim: Klalit Saglyk Hyzmatlarynyň Jemgyýetçilik Arzalary Bölümi, Ysraýyl Medisina Assosiasiýasy, Ysraýylda Maşgala Lukmanlary Bileleşigi, Saglygy goraýyş ministrliginiň jemgyýetçilik arz-şikaýatlary bölümi, hatda Mugallym akovakowyň öýüne hat iberdi. Bilşiňiz ýaly döwrüň bir böleginde Saglyk ministri bolan Litzman.Gynansagam, olaryň hiç birinden jogap almadym – netijede iki sany gynandyryjy we gynandyryjy netijä gelmäge mejbur bolýaryn: Doktor Maýkl Halabyň hünär abraýy we aýlyk hakynyň dowamly tölenmegi Klalit saglyk hyzmatlary üçin saglyk üçin has möhümdir , ýa-da hassalaryň ýaşamak we dowam etdirmek hukugy.Şikaýatlarymy hiç kim çynlakaý kabul etmeýär, sebäbi akyl taýdan näsag diýip kesgitlenendir,

Bu hakykata düşünenimde, ýalňyş görkezmeleriniň, üns bermezliginiň netijesi meniň üçin islendik keselden ýa-da lukmançylyk ýagdaýyndan has howplydygyny aç-açan bilip, doktor Maýkl Halaby görmekden ýüz öwürdim.

Saglyk ulgamynda hiç kimiň şeýle çynlakaý ýagdaýda-da bir zat etmäge ýa-da hiç zat etmäge taýyn däldigi, hatda başga bir lukmana ýa-da başga bir klinika ýa-da başga bir saglyk işgärine göçmegiň maňa hiç hili kömek etmejekdigini görkezýär.

Bularyň hiç hili howlukmaç ýa-da gyssagly netijä gelmeýändigini, ýöne köp ýyllyk düşündirişlerden we düýpli we örän giňişleýin synaglardan soň netijä gelmäge mejbur edilendigimi we şu günki ýagdaýlary göz öňünde tutup, hiç hili bejergi ýa-da lukmançylyk çäresi bolman galýaryn. , lukmançylyk ulgamy muny hiç haçan boýun almaz.

Jemläp aýtsam, kömek etmek synanyşyklaryňyza we yhlasly bejergäňize diýseň minnetdar – bu ýerde ýazan berk tankydym, lukmançylyk ulgamynyň, umuman, maňa däl-de, şahsyýetiňize däl-de, özüni alyp barşyna degişlidir.Bu häsiýet üýtgemese – diňlemeýän we hassalaryň janyna howp abanýan lukmanlar we çynlakaý ýalňyşlyklaryny bilgeşleýin goldaýan lukmançylyk ulgamy – bu meselede hiç hili lukmançylyk kömegi alyp bolmaz. maşgala lukmanlary.

Iň gowy arzuwlar,

Assaf Benýamini

20:25:09 2019-njy ýylyň 18-nji noýabry, GMT + 2

Hagit Peleg

Hagit &lt;[email protected]&gt;

Asyl habary gizläň

Emma Saporni we doktor Halabyň bardygyny bilýän ýeke-täk lukman, ikisi hem ajaýyp maşgala lukmanlary.

Assaf Benýamini-den &lt;[email protected]: Duşenbe, 18-nji noýabr 2019 20:21 Kimden: Peleg HagitRe: Doktor Hagit Peleg Şalomyň haty

Doktor Peleg,

Boroçowdaky ähli lukmanlaryň sanawy bilen baglanyşyk iberýärin. Bejergi alýan ýerim.Baglanyşygy açyp bilmeseňiz, sanawy göçürerin.

iň gowy arzuwlar,

Assaf Benýamini,

Kirýat Haýowel

Iýerusalim: Klalit saglyk hyzmatlary

Kirýat Haýowel, Iýerusalim |“Clalit” saglyk hyzmatlary

Kirýat Haýowel – anyklaýyş dem alyş hyzmatlaryny (helikobakter) hödürleýän Iýerusalim klinikasy üçin maglumat we aragatnaşyk maglumatlary;laboratoriýa synaglary;bedikomat (awtomatiki synag netijeleri)…

20:16:09 2019-njy ýylyň 18-nji noýabry, GMT + 2

Hagit Peleg

Hagit &lt;[email protected]&gt; ýazdy

Hormatly Assaf, ýazyň we maňa haýsy maşgala lukmanlarynyň şahamçada näsaglary kabul edýändigini aýdyň we belki sizi tanaýan lukmanymyza iberip bilerin.Iň gowy arzuwlar,

Hagit

2) Aşakda Hatikva klinikasy bilen hat ýazýaryn (20.11.19 çarşenbe güni ýazýaryn) Kimden

: Assaf BenyaminiSent: 2019-njy ýylyň 6-njy noýabry Çarşenbe 11.31.44 Kimden: [email protected]

Mowzuk: Soragym, birnäçe wagt bäri klinikaňyzda bejergi aldym.Diş bejergisinden başga, gynansagam beýleki hroniki kesellerden hem ejir çekýärin.Recentlyakynda Ysraýylda jemgyýetçilik saglyk ulgamynyň ýagdaýynyň pese gaçmagy sebäpli gözegçilik astyndaky Klalit Saglyk Hyzmatlaryndan lukmançylyk jogabyny alyp bilmedim.Size berjek soragym: Hatikva Taslama Assosiasiýasy bilen aragatnaşyk saklaýan, maşgala lukmançylygy, ortopediýa, newrologiýa ýa-da revmatologiýa ýaly lukmançylyk ugurlarynda maňa kömek edip biljek guramalar barmy?Bu barada maglumatyňyz barmy?

Iň gowy arzuwlar,

Assaf Benýamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy, A girelgesi, 4-nji kwartira

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, 9662592

Öýde telefon: 972-2-6427757, jübi telefony: 972-52-4575172, Faks: 972-77-2700076.

Scriptazgy ýazgysy: 1) Şahsyýetnamanyň belgisi 029547403

2) E-poçta adresim: walla.co.il@029547403 ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected].

3) Bejergi çarçuwam Reut Assosiasiýasy, Awiwit myhmanhanasy, Ha’awivit köçesi, Kirýat Menachem, Iýerusalim 9658016. umumy

ýaşaýyş jaýynda telefon: 972-2-6432551 ýa-da 972-2-6428351 umumy ýaşaýyş jaýynyň e-poçta salgysy: [email protected]

4) 12.12.2017 sişenbe güni 13.30-da duşuşan “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň jemgyýetçilik işgäri, ol we / ýa-da “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň ýa-da Reut birleşiginiň beýleki işgärleri hakda jikme-jik maglumat bermegi düýbünden gadagan etdi.

5) Gözegçilik astyndaky maşgala lukmany: Doktor Maýkl Halab, Klalit saglyk hyzmatlary, Boroçow klinikasy, Boroçow köçesiniň 63-nji jaýy, Kirýat Haýowel, Iýerusalim,

ISRAEL, poçta: 9678150

Kliniki ofis telefony: 972-2-6440777 Klinika ofisi faks belgisi: 972-2-6438217

Kimde: Re: Lukmançylyk bejergisi Hormatly jenap / Hanym, men Iýerusalim sebitinden 47 ýaşyndaky bir topar adam, birnäçe agyr lukmançylyk kynçylyklaryndan ejir çekýärin we öýdülýän maşgala lukmany bilen Saglyk hyzmatlary klinikasynda bejergi alyp bilemok. lukmançylyk ulgamyndaky kemçilikler we jemgyýetçilik lukmançylygynyň ýagdaýy sebäpli meni bejermek, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ýazylandygy.Guramaňyzyň zerur lukmançylyk jogabyny alyp biljek islendik klinika we / ýa-da lukmanlar bilen baglanyşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilesim gelýär.Men esasan umumy tejribe, revmatologiýa, kardiologiýa we newrologiýa ugurlaryna ýüzlenýärin.Iň gowy arzuwlarAssaf Benýamini115 Kosta Rika köçesi, A girelgesi, 4-nji kwartira

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta: 9662592 Öýde telefon: 972-2-6427757. ykjam: 972-52-4575172. Faks: 972-77-2700076.

NB: 1) Şahsyýetnamamyň belgisi 029547403

2) E-poçta salgylarym: walla.co.il@029547403 ýa-da [email protected] ýa-da hüjü[email protected] ýa-da [email protected] ýa-da hüjümf46 @ dünýägaraýyş. com3) Bejergi çarçuwam:

Reut Assosiasiýasy-Awiwit myhmanhanasy,

Ha’awivit köçesi,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL.zip: 9658016. Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon: 972-2-6432551 ýa-da 972-2-6428351 Hostel e-poçta salgysy : [email protected].

4) 12.12.2017 sişenbe güni 13.30-da duşuşan “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň jemgyýetçilik işgäri, ol we / ýa-da “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň ýa-da Reut birleşiginiň beýleki işgärleri hakda jikme-jik maglumat bermegi düýbünden gadagan etdi.

5) Gözegçilik astyndaky maşgala lukmany:

Doktor Maýkl Halab,

Klalit saglygy goraýyş hyzmatlary-Ir Ganim klinikasy, Boroçow köçesiniň 63-nji jaýy,

Kirýat Haýowel,

Iýerusalim,

ISRAEL 9678150

Kliniki ofis telefony: 972-2-6440777 Klinika ofisiniň faks belgisi : 972-2-6438217

6) Beýleki şahsy maglumatlar: 47 ýaş Maşgala ýagdaýy: ýeke, doglan senesi: 11.11.1972.

7) Alýan yzygiderli dermanlarymyň jikme-jiklikleri:

1. Psihiatrik dermanlar:

I. Serokel – 300 mg 2 tabletka.her agşam.

II.Tegretol CR – irden 400 mg, agşam 400 mg.

III.Effexor – irden 150 mg, agşam 150 mg.

2. Symwastatin – her agşam 10 mg.

8) Aşakda ejir çekýän Irritable içege sindromy barada käbir düşündirişler bar.

Kimde: Re: Peglax bilen bejermek Hormatly jenap / Hanym, köp ýyl bäri dürli fiziki we akyl saglygy meselelerinden ejir çekýärin.Ejir çekýän fiziki kynçylyklarymyň birine Irritable Bowel sindromy diýilýär – esasy alamatlary işdäň aşa üýtgemegi, gusmak käwagt ýeterlik suw içmegi kynlaşdyrýan kesel (we soňky ýyllarda suwsuzlanmak ýagdaýlaryny başdan geçirdim) Keselhanada A &amp; E-ä gitmeli boldum), içiň içegesinden we agyrydan soň agyry.Birnäçe lukman bilen gürleşip, synagdan geçenimden soň, bejerip bolmaýan hroniki keseliň bardygyny bildim.Şeýle-de bolsa, gowy iýmitlenmek bilen bilelikde maňa ep-esli kömek edýän “peglax” atly bir taýýarlyk bar.Bu taýýarlyk derman sebedinde däl,

Iň gowy arzuwlar, Assaf BenyaminiNB: 27.3.2007-nji ýylda Klalit Saglyk Hyzmatlarynda (Iýerusalimdäki Kirýat Moshe klinikasynda meni şol wagt bir maşgala gözegçilik astynda saklaýan Liron Landheim atly diyetisistden aldym öýdýän. lukman Dr. ehehudit Saadon diýip atlandyrdy).

9) Aşakda lukmançylyk meselelerimiň sanawy:

I. Akyl hassalygy – Obsessiw kompulsiv bozulma (OCD) we şizo-täsirli kesel diýip kesgitlenen bir zat.

II.Psoriatiki artrit.

III.Kesgitlemesi belli bolmadyk newrologiki näsazlyk.Esasy alamatlar: zatlary bilmän taşlamak, ellerimiň bir böleginde duýgynyň ýitmegi we deňagramlylyk we durnuklylyk bilen baglanyşykly meseleler.

IV.Aýaklara täsir edýän we ýöremegi kynlaşdyrýan oňurgaly 4-5 aralygyndaky hroniki süýşürilen disk.

V. Içege sindromy.

VI.Geçen aýdan kardiologiki meseläniň irki alamatlary (muny 22.3.2018 penşenbe güni ýazýaryn).Häzirki wagtda bu meseläniň tebigaty entek belli däl, ýöne günüň köpüsinde döş agyrylary, dem almakda we gürlemekde kynçylyk çekýärin.10) Bu, bir wagtlar dürli ýerlere iberen hatymyň başlangyjydyr (muny 6.8.2019 sişenbe güni ýazýaryn):

Jogap: Re: Lukmançylyk hyzmaty Hormatly jenap / Hanym, men Assaf Benýamini Iýerusalimdäki Kirýat Menachemde kireýine alnan jaýda ýaşaýaryn we dürli fiziki we akyl saglygy kynçylyklaryndan ejir çekýärin.Dowamly näsag hökmünde bir mesele ýa-da başga bir mesele üçin wagtal-wagtal maşgala lukmanyna baryp görmeli bolýaryn.Gynansagam, ýagdaý gaty bizar edýär: lukman bilen bolan duşuşyklarymda, lukman bilen meniň bilen hiç hili baglanyşygy bolmadyk telefon jaňlaryna köp wagt sarp edýändigi sebäpli, ara alyp maslahatlaşmaly lukmançylyk meselelerini gozgap bilemok. Netijede, lukman ünsi jemlemän lukmançylyk maslahatyny berende, ýalňyş bolup biläýjek we diňe bölekleýin ýa-da ýüzleý maglumatlara esaslanýan maslahat berýär.

Meniň ýaly hroniki näsag üçin bu ýagdaýa çydap bolmaýar – bejerilmeli saglygy goraýyş hyzmatlary bilen köp ýyllyk tejribämden ýagdaýyň gitdigiçe erbetleşýändigini, has gowy lukmançylyk jogabyny almajakdygymy bildim, ýagdaýym çynlakaý ýa-da howply.Size berjek soragym: bu meselede näme edip bolar öýdýärsiňiz?Iň gowy arzuwlar, Assaf BenyaminiNB: Başga bir lukmana ýa-da başga bir saglyk üpjünçisine geçmek islämok.Tejribämden beýleki lukmanlar bilen ýagdaýyň bu ýerde beýan edişimden düýpgöter tapawutly däldigini we başga bir saglyk üpjünçisine göçmegiň, elbetde, şepagat uýalaryna ätiýaçlandyryş hukugymyň ýitirilmeginden başga hiç hili täsiriniň ýokdugyny öwrendim (Klalit Muşlam – bu 1998-nji ýylda goşuldym), sebäbi şeýle ýagdaýlarda ätiýaçlandyryş derejäňizi ýanyňyz bilen alyp bilmersiňiz.

F. Aşakda Ysraýyl döwletindäki uniwersitetleriň we kollejleriň önüm dizaýn fakultetleriniň mugallymlaryna iberen e-poçta habarym:

Kim:

Mowzuk: Talyp taslamasy üçin teklip.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men 50 ýaşly, fiziki taýdan kemis adam, dürli gündelik işleri etmegi kynlaşdyrýar.Gündelik işlerimiň biri, gap-gaç ýuwmak üçin aşhana çüýşesiniň üstünde egilmek.

Daşky gurşawyň hili meselesi meniň üçin gaty möhüm we ýüregime ýakyn bolansoň, bir gezek ulanylýan gurallary satyn almazlygy ýa-da ulanmazlygy saýlaýandygymy belläsim gelýär.

Köp wagtdan bäri hasapda ýerleşdirilip bilinjek enjam ýa-da gap-gaç ýuwýan maşyn tapmaga synanyşýaryn – bu maňa aňsatlaşdyryp biljek we şeýle ýagdaýa çözgüt bolup biljek bir zat.

Emma köp gözleglerden soň, munuň ýaly önümiň ýokdugyna düşündim.

Şonuň üçin size berjek soragym: okuwçylaryňyza şeýle önümi öndürmek üçin bir ýa-da başga bir soňky taslamany hödürlemek mümkinçiligi barmy?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar berilmegi we Ysraýyl polisiýasyna berilmedik arzasy sebäpli gizlin bir öýde.

Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Öý telefon belgim soňrak berlip bilner. Her niçigem bolsa, diňe telefon jaňlaryndan başga (we adaty telefon jaňlaryny we ulanmaýan skype ýa-da ulaltmak ýaly programmalary ulanyp wideo jaňlary däl-de, adaty telefon jaňlaryny göz öňünde tutýaryn) tor whatsapp-da ýa-da başga bir sosial ulgamda berilmez.

2) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

3) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

G. Aşakda “Medisinanyň dostlary” birleşiginiň işgärlerine iberen elektron poçtam:

“Medisinanyň dostlary” birleşiginiň işgärlerine salam:

Mowzuk: Polisiýa ýüz tutdum.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Arza Yael Heller atly birleşigiň işgäri [email protected] elektron poçta salgysyna iberildi.

Emma näbelli sebäplere görä hiç hili jogap we / ýa-da jogap almaýaryn.

Her niçigem bolsa, anketam hakda täzelenmek isleýärin.

Salam,

Asaf Benýamin.

2023-nji ýylyň 6-njy marty

Hanym elel Hellere salam:

Mowzuk: Maslahat bermek üçin haýyş.

Hormatly hanym.

Soralýan e-poçta Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýa lukmany doktor Hagit Pelag tarapyndan iberildi, psoriatiki artrit sebäpli köp ýyl bäri gözegçilik edip gelýärin.Şu günler doktor Peleg bölümiň müdiridir.

Kesgitli sebäplere görä, doktor Peleg bu soraga jogap bermeýär.

Siziň pikiriňizçe meseläniň bejergisini nädip dowam etdirip bolar?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Terapewtiki ýagdaýym:

“Reut” birleşigi-“Awiwit” myhmanhanasy,

Ha Awiwit köçesiniň 6-njy jaýy,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9650816. Umumy

ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri: 972-2-6432551 .: A-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

Myhmanhanamda işleýän umumy ıaşaıyş jaıynyň sosial işgäri: Hanym Sara Stora-972-55-6693370.

4) Gözegçilik astyndaky maşgala lukmany:

Doktor Brandon Stýuart,

“Klalit saglyk hyzmatlary” – dynç alyş klinikasy,Iýerusalim,ISRAEL,

Daniel Daniel ovowskiý köçesi , poçta kody: 9338601.Klinika ofislerindäki telefon belgisi: 972 -2-5098282.

Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

Doktor Hagit Pelegiň salamy bolsun:

Mowzuk: Maslahat soramak.

Hormatly hanym.

Iň soňky gezek klinikaňyzda gözden geçirilende, toshbaýaz keselini bejermek üçin täze dermanlaryň bardygyny, agyr maliýe kynçylyklaryndan ejir çekýän meniň ýaly adamlara indi “Medisinanyň dostlary” kömek edip biljekdigini aýtdyňyz. “bu ýagdaýda näsaglara ýüzlenýän birleşik.

Şondan soň maşgala lukmanym – doktor Brandon Stýuarty gördüm we ondan bu hakda siziň bilen gürleşjekdigine düşündim.

Siz onuň bilen gürleşdiňizmi?

Mundan başga-da, bilşime görä, häzirki wagtda toshbaýaz keselini bejerip biljek bejergi ýok – bu hakykatmy?Eger bu dogry ýa-da nädogry bolsa, şu günki güne çenli toshbaýaz keselini bejermegiň usullarynyň nämedigini düşündirip bilersiňizmi?

Geçmişde, başga bir pikir sebäpli toshbaýaz üçin neşe bejergisini almak islemeýärdim: zyýanly täsirlerden ejir çekmek ähtimallygy ýokary, şol bir wagtyň özünde-de mümkin bolsa gaty gysga remissiýa döwürleri.

Siziň sözleriňizden, men bu ýagdaýyň 10-15 ýyl ozal dogrydygyna düşündim (bu wagt meniň bilen barlag geçirilen dermatologlaryň maňa ýokarda agzap geçen ýagdaýym hakda aýdypdy we agzalan sebäplere görä biologiki bejergini maslahat bermedik wagty) – we indi dogry däl.

Şonuň üçin soramak isleýärin: Täze dermanlaryň biri bilen bejergä başlasam, toshbaýazda geçiş döwri näçe?Bular haýsy dermanlar?

Mundan başga-da, hakykatdanam täze dermanlar toshbaýazda çynlakaý täsir etmezden uzak wagtlap remissiýa geçirmäge mümkinçilik berýän bolsa we bejergini maliýeleşdirmekde “Medisinanyň dostlary” birleşigini ulanmak mümkinçiligi bar – bu ýagdaýda men neşe bejergisini almak üçin proseduranyň nämedigini bilmek bilen gyzyklanar.

Hoş geldiňiz,

assaf benyamini – Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýa hassahanasy.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

H. Aşakda lukmançylyk bejergisi üçin alan maslahatym bilen baglanyşykly ýüze çykýan birnäçe sorag / sorag bellikleri bar:

Takmynan üç aý öň (muny 2023-nji ýylyň 15-nji martynda ýazýaryn) Doktor Hagit Peleg bilen bile boldum Hadassah Ein Kerem keselhanasynda revmatolog.

Klinikasyna baryp görenimde, meniň başdan geçirýän psoriaz keselini biologiki bejergä başlamagy maslahat berdi, 15 ýaşymda maňa başlady. Görnüşi ýaly, bu derman sebedi ýok dermanlar, bahasy gaty ýokary.

Bu dermanlary satyn alyp bilmeýändigim sebäpli maliýe kynçylyklarymy gowy bilýän doktor Peleg, “Medisinanyň dostlary” birleşiginiň kömegi bilen bu dermanlary maliýeleşdirmek barada haýyş bilen ýüz tutmagy maslahat berdi.

Bu ýerde bir zat maňa gaty manysyz we mümkin däl ýaly bolup görünýär: bilşimiz ýaly, soňky 15 ýylda bolup geçen bir topar ykdysady krizis sebäpli (2008-nji ýylda ABŞ-da başlanan dünýä ykdysady krizisi, Madoff galplygy we ş.m. Korona epidemiýasy sebäpli dörän ykdysady krizis) Ysraýyl döwletindäki köp assosiasiýa hem gaty kyn täsir etdi – mätäç ilata kömek etmäge synanyşýan “Medisinanyň dostlary” birleşigi ýaly birleşikler islegsiz özlerine mätäç boldular.

Bu ýagdaýda “Medisinanyň dostlary” birleşiginiň býudjetleriniň çäklidigini we hatda janyna howp salýan lukmançylyk ýagdaýlarynda-da kömek bermekde kynçylyk çekjekdigini çaklamak ýerliklidir.Doktor Hagit Pelegiň, meniň ýaly psoriaz keselini bejermek üçin haýyr-sahawat ýygnamakda şeýle hakykatda üstünlik gazanyp biljekdigi, bu keseliň durmuşyna howp salmaýan, diňe durmuşyň hiline zyýan ýetirmegi gaty manysyz bolar.

Düşündiriş näme?Men nirede ýalňyşýaryn?

Diňe düşünemok …

I. Aşakda Hadassah hassahanasynyň işgärlerine iberen e-poçta habarym:

Kimde: Hadassah hassahanasynyň işgärleri we lukman işgärleri.

Mowzuk: lukmançylyk taýdan jogap bermek meselesi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Aboveokardaky elektron poçtany Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýa merkeziniň müdiri doktor Hagit Pelege iberdim.

Onuň haýyşymy kabul etmezlik karary, indi lukmançylyk kömegi bilen baglanyşykly möhüm karar berip bilmeýän ýagdaýymy döredýär.

Lukmançylyk bejergisi barada esasy maglumatlary bermek, şeýle karar bermek ukybynyň zerur şertidigine ynanýaryn.

Men ýitirdim.

Näme etmeli?

Hormat bilen,

assaf benyamini.

assaf benýamini &lt;[email protected]

to:

[email protected]

Çarşenbe, 15-nji mart Çarşenbe

güni sagat 15: 44-de Dr.

Iň soňky gezek klinikaňyza gelenimden soň, bu mesele bilen baglanyşykly “Medisinanyň dostlary” birleşigine ýüz tutdum – bu, olardan alnan jogap.

Meniň pikirimçe, olary ulanmagy teklip edeniňizde, onuň göz öňünde tutmazlygyna sebäp bolardy: soňky 15 ýylyň ykdysady krizisleri (2008-nji ýylda ABŞ-da başlanan global ykdysady krizis, Madoff galplygy ýaly şeýle hem korona epidemiýasy bilen baglanyşykly agyr ykdysady krizis) we olaryň Ysraýyl döwletindäki haýyr-sahawat we haýyr-sahawat birleşiklerine, şol sanda “Medisinanyň dostlary” birleşigine edýän täsiri.

Iň soňky gezek klinikaňyzda bolanymda, toshbaýaz keseliniň biologiki bejergisini maliýeleşdirmek üçin köp hassany “Medisinanyň dostlary” birleşigine iberýändigiňizi aýtdyňyz, bu bolsa bejergileri maliýeleşdirmäge kömek edýär.Bu nädip mümkin?”Medisinanyň dostlary” ýaly haýyr-sahawat birleşikleriniň, hatda jany halas eden halatynda-da, meniňkiden has çynlakaý ýagdaýlarda-da kömek etmegiň gaty kyndygyny göz öňünde tutsak, birleşikleriň häzirki ýagdaýyny göz öňünde tutup, munuň mümkinçiliginiň ýokdugy äşgärdir. munuň Haim howpy däldigini göz öňünde tutup, meniň ýaly adam üçin toshbaýaz üçin dermanlary maliýeleşdirmäge kömek edip bolar.Men nirä ýalňyş gidýärin?Mende başga bir soragym bar: toshbaýaz üçin biologiki dermanlar bilen bejerilip bilinmejekdigini göz öňünde tutup (başaryp bilerin ‘)islendik ýagdaýda tölemeli däl) – şonuň üçin gizlin inçekesel üçin synagdan geçmegim barmy?Gan barlagyny we maňa iberen suratlaryňyzy eýýäm geçirdim – we 2023-nji ýylyň 30-njy martynda we 2023-nji ýylyň 2-nji aprelinde gizlin inçekeseli barlamak üçin farmasewt institutynda bellänlerim bar.

Şeýlelik bilen bu synag henizem zerurmy ýa-da ondan ýüz öwürip, duşuşygy ýatyrmak gowumy?Biologiki dermanlar bilen bejerginiň döredip biljek inçekeseliň käbir alamatlary sebäpli toshbaýaz üçin biologiki bejergä başlamazdan ozal gizlin inçekesel üçin synag geçirilýändigine düşündim.Şonuň üçin bu dermanlar bilen islendik ýagdaýda bejerip bilmejekdigimi göz öňünde tutup, bu synagdan ýüz öwürmek has gowumy – ýa-da gizlin inçekesel üçin synag başga sebäplere görä möhümmi?E-poçta hatlarymyza jogap bermezlik kararyna gelendigiňizi bilýärin – ýöne bu ýagdaýda hökman jogap garaşýaryn.Mende ýok Gereksiz lukmançylyk synaglaryny geçirmek.Psoriaz keseliniň biologiki bejergisi bilen hiç hili baglanyşygy bolmazdan, gizlin inçekesel üçin synag henizem zerur bolsa, munuň sebäbini düşündirip bilseňiz minnetdar bolardym.Her niçigem bolsa, bu gezek aýdylyşy ýaly, elbetde, jogaba garaşýaryn.Salam, Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýa hassahanasy Asaf Binyamini.

2023-nji ýylyň 15-nji marty Çarşenbe güni 09: 46: 52GMT + 2, elel Heller<[email protected]>Ittenazan:

Salam Assaf, ýagdaýlaryňyz nähili?Başdan geçirmeli kynçylyklaryňyz üçin gynanýaryn, aşakdaky ýagdaýlarda kömek edip bilemok

Saglyk we bagtly dynç alyşlar

Yael

Yael Heller

fondlary we jemgyýetçilik gatnaşyklary,

</[email protected]>

Halkara adatdan daşary ýagdaýlary çözmek bölümi

Şu günden başlap lukmançylyk dostlarynyň peýdasyna,

göni telefon: 972-73-2198804.

WhatsApp: 972-73-2198804.

Göni faks: 972-3-5777653.

[email protected]

www.haverim.org.il

—– Asyl habar —–

Kimden: hüjümçi benyamini<[email protected]>

Iberilen: Sişenbe, 14-nji mart, 2023 1:34

</[email protected]>

Kim üçin: Yael Heller<[email protected]>

Mowzuk: Hanym elel Hellere ýazan hatlarym.

Hanym elel Hellere salam: Mowzuk: maslahatlaşmak üçin haýyş.GN aboveokardaky e-poçta Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýasynyň lukmany doktor Hagit Pelag tarapyndan iberildi, psoriaz keselinden ejir çekýän artrit sebäpli köp ýyl bäri gözegçilikde saklaýaryn.Şu günler doktor Peleg bölümiň müdiridir.Näbelli sebäplere görä, doktor Peleg bu soraga jogap bermeýär.Siziň pikiriňizçe meseläniň bejergisini nädip dowam etdirip bolar?Hormatlamak bilen, Asaf Binyamini, Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy, Giriş A-kwartira 4,

Kirýat Menachem, Iýerusalim, poçta kody: 9662592. Telefon belgileri: öý-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

</[email protected]>

Scriptazgy.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Terapewtiki ýagdaýym:

“Reut” birleşigi – “Awiwit” Umumy ıaşaıyş jaıy,

Ha-Awiwit köçesi, 6,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň ofislerinde telefon belgileri: 972-2-6432551.: A-da: 972-2-6428351.Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

Myhmanhanamda işleýän umumy ıaşaıyş jaıynyň sosial işgäri:

Hanym Sara Stora-972-55-6693370.

4) Gözegçilik astyndaky maşgala lukmany:

Doktor Brandon Stýuart,

“Klalit saglyk hyzmatlary” – Hateýlet klinikasy ,Iýerusalim,ISRAEL,

Daniel Daniel anowsowskiý köçesi , poçta indeksi: 9338601.Klinika ofislerinde telefon belgisi: 972 -2-5098282.Klinika bölümlerinde faks belgisi: 972-2-6738551.Doktor: Hagit PelegMowzuk: maslahat üçin haýyş.Hormatly hanym.

Iň soňky gezek klinikaňyzda gözden geçirilende, şu gün toshbaýaz keselini bejermek üçin täze dermanlaryň bardygyny, şeýle hem agyr maliýe kynçylyklaryndan ejir çekýän meniň ýaly adamlara-da indi “Dostlar” kömek edip biljekdigini aýtdyňyz. lukmançylyk “birleşigi, bu ýagdaýda näsaglara ýüzlenýärsiňiz.Şondan soň maşgala lukmanym – doktor Brandon Stýuarty gördüm we ondan düşündim, sebäbi ol bu hakda siziň bilen gürleşer.Siz onuň bilen gürleşdiňizmi?Mundan başga-da, bilşime görä, häzirki wagtda toshbaýaz keselini bejerip biljek bejergi ýok – bu hakykatmy?Eger bu dogry ýa-da nädogry bolsa, şu günki güne çenli toshbaýaz keselini bejermegiň usullarynyň nämedigini düşündirip bilersiňizmi?

Geçmişde, başga bir pikir sebäpli toshbaýaz üçin neşe bejergisini almak islemeýärdim: zyýanly täsirlerden ejir çekmek ähtimallygy ýokary, şol bir wagtyň özünde-de mümkin bolsa gaty gysga remissiýa döwürleri.

Siziň sözleriňizden, men bu ýagdaýyň 10-15 ýyl ozal dogrydygyna düşündim (bu wagt meniň bilen barlag geçirilen dermatologlaryň maňa ýokarda agzap geçen ýagdaýym hakda aýdypdy we agzalan sebäplere görä biologiki bejergini maslahat bermedik wagty) – we indi dogry däl.

Şonuň üçin soramak isleýärin: Täze dermanlaryň biri bilen bejergä başlasam, toshbaýazda geçiş döwri näçe?Bular haýsy dermanlar?

Mundan başga-da, hakykatdanam täze dermanlar toshbaýazda çynlakaý täsir etmezden uzak wagtlap remissiýa geçirmäge mümkinçilik berýän bolsa we bejergini maliýeleşdirmekde “Medisinanyň dostlary” birleşigini ulanmak mümkinçiligi bar – bu ýagdaýda men neşe bejergisini almak üçin proseduranyň nämedigini bilmek bilen gyzyklanar.Hormat bilen,

Assaf Binyamini – Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýa hassahanasy.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

J. Aşakda dürli ýerlere iberen elektron poçtam:

Kim:

Mowzuk: gizlin inçekesel üçin synag.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men 50 ýyl bäri psoriatiki artritden ejir çekýän bir adam, ýaňy-ýakynda gözegçilik edilýän lukman maňa toshbaýaz üçin biologiki dermanlar bilen bejergini başlamagy maslahat berdi.

Şeýle-de bolsa, birnäçe gözleglerden soň, agyr maliýe kynçylyklary sebäpli bu bejergini başlap bilmejekdigim belli boldy (Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýaryn).

Lukman maňa gizlin inçekesel barlagyny geçirmegi maslahat berdi – we bu synagyň geçirilýändigine düşündim, sebäbi toshbaýaz üçin biologiki dermanlar bilen bejermek inçekeseliň käbir alamatlaryny döredip biler.

Psoriaz keseli üçin biologiki dermanlar bilen bejerip bilmejekdigimi göz öňünde tutup, gizlin inçekesel üçin synag henizem zerurmy diýen sorag ýüze çykýar.

Gözegçilik edilýän revmatologyň bu meselede meniň soragyma jogap bermeýändigini bellemelidiris.

biz näme edýäris?

Bu synagy etmelidigini ýa-da etmejekdigini nädip bilerin?

Salam,

Asaf Benýamin.

K. Aşakda Shaarey Tzedek keselhanasynyň revmatologiýa bölümine iberen e-poçta habarym:

Men psoriatiki artritden ejir çekýän 50 ýaşly adam.

Köp ýyl bäri Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýa hassahanasynda doktor Hagit Peleg atly lukman bilen yzarlaýaryn.

Doktor Peleg häzirki wagtda bölümiň müdiridir.Köp ýyl bäri men ondan ajaýyp we aýratyn lukmançylyk kömegini aldym, ýöne ýakynda

maňa bolan garaýşynda düýpgöter üýtgeşiklik boldy, ol indi meniň soraglarymyma jogap bermeýär, şol sanda oňa ýüz tutan ep-esli lukmançylyk soragymy.

Bularyň hemmesini göz öňünde tutup, doktor Pelegiň klinikasynda bejeriş işini bes etmegiň we klinikaňyzda yzarlamaga başlamagyň mümkinçiligini barlamak isleýärin.

Bu mümkinmi?Eger şeýle bolsa, munuň üçin zerur prosedura näme?

Umumy saglyk gaznasynyň agzasydygymy belläsim gelýär.

Salam,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgim: 972-58-6784040.Faks belgisi-972-77-2700076.

skript ýaz.Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

L. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçta habarym:

Kim:

Mowzuk: Sosial maslahat bermek üçin haýyş.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Israelokardaky habary Ysraýyl döwletiniň dizaýn fakultetleriniň mugallymlaryna iberenimden soň, başda pikir edişimiň tersine, bu ýerde gürleşýän görnüşimiziň önümleri (ýerleşdirilip bilinýän gap-gaç ýuwýan maşyn) barlygy maňa düşündi. hasapda, gap-gaç ýuwmakda egilmekde kynçylyk çekýän, ýöne daşky gurşawa ýetirýän zyýany sebäpli bir gezek ulanylýan gurallary ulanmaga gyzyklanma bildirýän maýyplara has aňsatlaşdyryp boljak görnüşde.

Hereöne bu ýerde başga bir mesele bar: Men gaty pes girdejili ýaşaýan adam – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek puluny we bu kömek pullaryny töläp bilemok.

Size berjek soragym: Şeýle kömek haýyşlaryny iberip boljak fondlary ýa-da haýyr-sahawat guramalaryny bilýärsiňizmi?

Salam,

Asaf Benýamin.

skript ýaz.Aşakda bu kömekçi önümleri satyn alyp bilersiňiz, maslahat beren lektorlarymdan alan baglanyşyklarym:

1)https://www.amazon.com/Best-Sellers-Countertop-Dishwashers/zgbs/appliances/19201451011

2)https://ksp.co.il/web/cat/3065..7669

3)https://assaf-permalinks.com/7h8r

4)https://www.disability55.com/01en

5)https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-dishwasher&db6682=6685

6)https://www.payngo.co.il/appliances/home-appliances/dish-washers/marble-dishwashers.html

Kim:

Mowzuk: Talyp taslamasy üçin teklip.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men 50 ýaşly, fiziki taýdan kemis adam, dürli gündelik işleri etmegi kynlaşdyrýar.Gündelik işlerimiň biri, gap-gaç ýuwmak üçin aşhana çüýşesiniň üstünde egilmek.

Daşky gurşawyň hili meselesi meniň üçin gaty möhüm we ýüregime ýakyn bolansoň, bir gezek ulanylýan gurallary satyn almazlygy ýa-da ulanmazlygy saýlaýandygymy belläsim gelýär.

Köp wagtdan bäri hasapda ýerleşdirilip bilinjek enjam ýa-da gap-gaç ýuwýan maşyn tapmaga synanyşýaryn – bu maňa aňsatlaşdyryp biljek we şeýle ýagdaýa çözgüt bolup biljek bir zat.

Emma köp gözleglerden soň, munuň ýaly önümiň ýokdugyna düşündim.

Şonuň üçin size berjek soragym: okuwçylaryňyza şeýle önümi öndürmek üçin bir ýa-da başga bir soňky taslamany hödürlemek mümkinçiligi barmy?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

meniň telefon belgilerim: azar berilmegi we Ysraýyl polisiýasyna berilmedik arzasy sebäpli gizlin bir öýde.Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Öý telefon belgim soňrak berlip bilner.Islendik ýagdaýda, diňe telefon jaňlaryndan başga (we adaty telefon jaňlaryny däl-de, skype ýa-da ulaltmak ýaly programmalary ulanyp wideo jaňlary däl-de, adaty whatsapp) ýa-da başga bir sosial ulgamda san berilmez.

2) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

3) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

M. Meniň baglanyşyklarym:

1)alternatiw topar basyş aktiwistini gurmak A-ykdysadyýetde we jemgyýetde aýallaryň Ysraýyl partiýasy

2)indi nobatyňyz, inisiatiwanyň size bir zat üýtgeden aýal-gyz keşbini kim görkezer?

3)fivver.com-iş erkin işleýänler

4)deňhukukly wagyz sport zenanlary metbugatda Ysraýyl

5)göçürilen gözleg mazmuny üçin göçürme barlaýjy-programma üpjünçiligi

6)aiseo.ai saýty

7)tweetstorm.ai sahypasy

8)Izzy Ygtyýarnamasy-öpüş

9)Ysraýylyň ýadrosyna garşy gatnawy

10)urşuň öňüni almak boýunça halkara lukmanlar birleşigi

Print Friendly, PDF & Email