Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Maýyp adamlar üçin programmalar - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Maýyp adamlar üçin programmalar

Maýyp adamlar üçin programmalar

Maýyp adamlar üçin programmalar, maýyplaryň durmuşyna kömek etmek we goldamak, has aňsat ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini çözmek maksady bilen işlenip düzülen we işlenip düzülen programmalar, we gowy we elýeterli ulanyjy tejribesi bilen üpjün etmek. Recentlyakynda arzalar maýyplaryň zerurlyklaryna uýgunlaşmak, şeýle hem elýeterlilik we deňlik kanunlarynyň görkezmeleriniň we bildirişleriniň berjaý edilmegini goldamak üçin möhüm gural boldy.

Maýyplaryň iň köp ýaýran görnüşleri hereket, görüş we eşidiş taýdan kemçilikdir. Bu maýyplara kömek etmek üçin elýeterli kartalar, ses gözegçiligi, kömekçi enjamlar bilen integrasiýa we başgalar ýaly aýratynlyklary öz içine alýan programmalar işlenip düzüldi. Bu aýratynlyklar maýyplara elýeterlilik meselelerini çözmäge we hereketleri has aňsat we amatly ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Mysal üçin, hereketi bozulan adamlara ýüz burçlaryny ulanyp telefonyny dolandyrmaga mümkinçilik berýän programmalar bar, şonuň üçin habar ibermek we ekran bilen göni aragatnaşyk zerurlygy bolmazdan Çagyryşlary dolandyrmak ýaly zatlary edip bilerler. Şeýle hem, görmeýän adamlara şriftiň ululygyny sazlamaga we okamagy aňsatlaşdyrmak we göz gabygynyň öňüni almak üçin ekranyň ululygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän programmalar bar. Mundan başga-da, eşidiş taýdan kemis adamlara telefonyň göwrümini artdyrmaga we has amatly jaň tejribesini üpjün etmek üçin belgini ugrukdyrmaga mümkinçilik berýän programmalar bar.

Maýyp adamlar üçin programmalar maýyplara gündelik durmuşyny has amatly dolandyrmaga kömek edip biler. Mysal üçin, hereket maýyp adamlara dermanlaryň wagtyny dolandyrmaga we dermanlary wagtynda kabul etmegi yzygiderli ýatlatmaga mümkinçilik berýän programmalar bar. Mundan başga-da, hereket maýyp adamlara gündelik işleri ösdürmäge, ýygnak wagtyny kesgitlemäge we ýerine ýetirmeli bolanda dürli çäreleri ýatlatmaga mümkinçilik berýän programmalar bar.

A. Aşakda Iýerusalimiň Hebrewewreý uniwersitetiniň Adam resurslary bölümine ýazan hatlarym:

Hebrewewreý uniwersitetiniň Adam resurslary bölümine hatlar.

[email protected]

Şenbe, 13-nji maý sagat 9: 09-da

Şenbe, 13-nji maý sagat 9: 09-da

Kim üçin: Hebrewewreý uniwersiteti – Adam resurslary bölümi.

Mowzuk: Gözleg kömekçileri.

Gadyrly madames / jenaplar.

Bu günler iş gözleýärin. Bilşiňiz ýaly, dürli uniwersitetlerde we akademiki edaralarda dürli ugurlarda lektorlar bar – käwagt nämä kömek edilýär

“Gözleg kömekçileri” diýilýär”.

Size berjek soragym: bu ugurda iş tapyp bilersiňizmi?

Iň gowy salam,

asaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592. 

telefon belgilerim: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna ýüzlenmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde. Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076. 

Scriptazgy ýazyň. 

1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2 ) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3 ) Aşakda meniň rezýumem:

                                              Okuw meýilnamasy – Asaf Binyamini:

Şahsy jikme-jiklikler: asaf benyamini, IDl. 029547403.

Telefon belgileri: ýanamalar we Ysraýyl polisiýasyna kazyýet işi gozgalmadyk şikaýat sebäpli gizlin öýde.

ykjam-972-58-6784040.

Bilim: 10 ýyl okuw we bölekleýin matrikulýasiýa.

Harby hyzmat: lukmançylyk sebäplerinden boşatmak.

Iş tejribesi:

1991- RESHET agaç ussahanasynda işlemek ( Günorta Tel Awiw )

1998-2005- Milli kitaphanada işlemek, kitaphananyň hünärmen toparyna dürli meselelerde kömek etmek.

2009-2010-Şaý-sepleri iberýän harytlar üçin “Avgad” zynjyrynda işlemek.

Fewral-Maý 2019-njy ýylyň HMSOFT kompýuter kompaniýasynda işleýär

2020-nji ýylyň fewral aýynyň başynda birnäçe günläp köçede gazetleri geçip barýanlara paýlaýan iş.

meýletinlik:

Maýyplaryň göreş merkezinde işjeň.

 

Iýerusalimiň häkimliginiň hukuklaryny ekspluatasiýa merkezinde mätäç ilata kömek etmek meýletinligi.

Umumy maglumatlar: ýokary höwesli, gowy dilden we ýazmaça düşündirmek ukyby, problemalary üýtgetmek we çözmek ukyby.

Raýat jemgyýeti guramalary bilen köpden bäri tanyş.

Agyr ýükleri götermegimiň we aýagymda uzak wagtlap durmagymyň öňüni alýan fiziki maýyplykdan ejir çekýär.

B. Aşakda Ysraýylyň statistika birleşigine iberen e-poçtaňyz:

assaf benyamini < [email protected] >

Kim üçin:

[email protected]

Şenbe, 13-nji maý sagat 10:32

Kim üçin: Ysraýylyň statistika birleşigi.

Mowzuk: ýapyk maglumatlar.

Hormatly hanymlar / jenaplar

2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym – 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyna çenli “Nitgaber” -iň bir bölegi hökmünde edýärin” hereket – meniň goşulan aç-açan maýyplar – maýyplygy daşarda görünmeýän maýyplary görkezýän hereket – hatda bize garşy berk diskriminasiýa sebäp bolýar beýleki maýyplara.

Häzirki wagtda gözleýän keşbimiz, Ysraýyl döwletinde ejir çekýän aç-açan maýyplaryň sany, meselesi akyl ýa-da psihiatrik.

Bu şekili nädip tapyp bolar diýip pikir edýärsiňiz?

Iň gowy salam,

asaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592.

telefon belgilerim: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna kazyýet işi gozgalmadyk şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403 

2 ) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3 ) Häzirki wagtda agza bolan aç-açan maýyplar “Nitgaber” hereketi, esaslandyryjy hanym Tatiana Kaduchkin tarapyndan dolandyrylýar. Telefon belgileri: 972-52-3708001. : A-da: 972-3-5346644.

Telefonyna jogap wagty ýekşenbe-penşenbe günleri sagat 11: 00-dan 20: 00-a çenli ISRAEL wagty – we bu ýewreý dynç alyşlaryndan we Ysraýylyň dürli dynç alyşlaryndan başga. Ol rus dilini bilýär Ene diliniň gaty ýokary derejesi, ýöne ýewreýçe.

Hereketimiziň web sahypasy: https://www.nitgaber.com/  

C. Aşakda Ysraýyl himiýa jemgyýetine iberen e-poçtaňyz:

asaf benyamini < [email protected] >

Kim üçin:

[email protected]

Şenbe, 13-nji maý sagat 10: 52-de

Kim üçin: Ysraýylyň himiýa jemgyýeti.

 

Mowzuk: öý laboratoriýasy.

Hormatly hanymlar / jenaplar

Bu günler iş gözleýärin. Bilşiňiz ýaly, dürli uniwersitetlerde we gözleg institutlarynda dürli ugurlarda synaglaryň geçirilýän barlaghanalary bar. Size beren soragym: Zähmet bazarynda häzirki wagtda işçileriň öýdäki laboratoriýasynda synag geçirýän bir ugry barmy – iş berijiniň talaplaryna laýyklykda ( ýa-da başgaça aýdylanda: laboratoriýa işgäri bilen deň iş etmek Laboratoriýanyň özünde – ýöne diňe öýden )?

Şeýle meýdan bar bolsa – şeýle wezipelerde iş tapyp bilersiňizmi? 

Hormatlar, 

asaf benyamini,

115 Kosta Rika köçesi., 

girelge A-4-nji bölüm,

Kirýat Menakhem, 

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592. 

telefon belgilerim: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna kazyýet işi gozgalmadyk şikaýat sebäpli gizlin öýde. Jübi-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076. 

Scriptazgy ýazyň. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Aşakda meniň rezýumem:

                                                 Okuw meýilnamasy Vitae-assaf benyamini

Şahsy jikme-jiklikler: asaf benyamini, I.D.. 029547403. 

telefon belgilerim: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna kazyýet işi gozgalmadyk şikaýat sebäpli gizlin öýde. Jübi-972-58-6784040. 

Bilim: 

10 ýyl okuw we bölekleýin matrikulýasiýa. 

Harby hyzmat: lukmançylyk sebäplerinden boşadylýar.

Iş tejribesi:

1991- RESHET agaç ussahanasynda işlemek ( Günorta Tel Awiw )

1998-2005- Milli kitaphanada işlemek, kitaphananyň hünärmen toparyna dürli meselelerde kömek etmek.

2009-2010-Şaý-sepleri iberýän harytlar üçin “Avgad” zynjyrynda işlemek.

Fewral-Maý 2019-njy ýylyň HMSOFT kompýuter kompaniýasynda işleýär

2020-nji ýylyň fewral aýynyň başynda birnäçe günläp köçede gazetleri geçip barýanlara paýlaýan iş.

Meýletinçilik: 

Maýyplaryň merkezi merkezinde işjeň. Iýerusalimiň häkimliginiň hukuklaryny ekspluatasiýa merkezinde mätäç ilata kömek etmek meýletinligi. 

Umumy maglumat: 

Örän höwesli, gowy dilden we ýazmaça aýdyp bilmek, problemalary improwizasiýa etmek we çözmek ukyby. Raýat jemgyýeti guramalary bilen köpden bäri tanyş. 

Fiziki taýdan agyr ýükleri götermegimiň we aýagymda uzak durmagymyň öňüni alýar.

D. Aşakda Ysraýylyň Alsgeýmer lukmançylyk merkezine Ramat Gandaky Sofi we Ybraýym Stoçinskiniň adyny göterýän e-poçta:

Asaf Benýamin < [email protected].

Kim üçin:

[email protected]

Şenbe, 13-nji maý sagat 11: 08-de

Kim üçin: Ysraýylyň Alsgeýmer lukmançylyk merkezi Ramat Gandaky Sofi we Ybraýym Stoçinskiniň adyny göterdi.

Mowzuk: demansly adamlar üçin programma üpjünçiligi / ulgam.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Bilimiň peselmegi we Alsgeýmer ýaly demansiýanyň şertleri bilen bilelikde kesellerden ejir çekýän adamlar üçin arzany ösdürmek baradaky aşakdaky pikir hakda pikir etdim:

Bilşimiz ýaly, Esasy häsiýeti bolan keseller bolan hassalar, Alsgeýmer ýa-da demans ýagdaýy bolan beýleki keseller ýaly aň-düşünjäniň peselmegi ( gysga möhletli ýat ýaly köp ukyplary kem-kemden ýitirýär ýa-da kem-kemden ýaramazlaşýan gündelik işlemek. Bu pikir, programma üpjünçiligini ýa-da bu ýagdaýda adamlar üçin dörediljek ulgamy döretmekdir. Kynçylyk, adamyň ulanýan ähli programmalaryny ýa-da ulgamlaryny şeýle ulgama ýygnamak we emeli intellekt ulgamy arkaly operasiýa mehanizmi has ýönekeý we has ýönekeý bolar kesel ösýär. Elbetde, ulgamy ulanýan adamyň ýagdaýyna mümkin boldugyça laýyk gelýän görnüşde gurmak üçin, ösüş döwründe beýni gözlegçileri, bilim pudagyndaky gözlegçiler, şeýle hem newrologistler bilen hyzmatdaşlyk etmek we hyzmatdaşlyk etmek zerur bolar.

Ulgamyň maksady, elbetde, dürli maksatlar üçin kompýuter ulanmaga öwrenişen we demans bosagasynda durýan adamlara ulanmak üçin ulanan ulgamlaryna doly girip bilmezlige rugsat bermek ömrüniň köp ýyllygy – şeýlelik bilen keseliň alamatlary sebäpli eýýäm ep-esli zeper ýeten durmuş derejesini belli bir derejede ýokarlandyrýar.

Pikiriň özi üçin köp zat.

Bu meniň pikir eden pikirim bolsa-da, şahsy durmuşymda demans bejergisi bilen hiç hili baglanyşygym ýok.

Meni gyzyklandyrýan zatlaryň hemmesinde göz öňünde tutulmaly birnäçe zadyň bardygyny belläsim gelýär:

1) Men programmirleme pudagynda hünärmen däl, beýni gözlegleri pudagynda hünärmen däl, tanamak ýa-da newrologiýa – we şonuň üçin şeýle taslama ädimme-ädim ýoldaş bolup bilmerin. Taslamanyň başga bir bölegi. 

2) Men gaty pes girdejili – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk boýunça kömek pulunda ýaşaýaryn. Şonuň üçin pikiri durmuşa geçirmek üçin býudjetleri maýa goýmak mümkinçiligim ýok. Mundan başga-da näme: ýagdaýymyň çynlakaýlygy sebäpli hatda gaty ýokary arzanladyşlar hem kömek etmez. 

3) Iýerusalimdäki Kirýat Menachem mähellesinde ýaşaýaryn, maşynym ýa-da sürüjilik şahadatnamam ýok. Saglyk we maliýe ýagdaýym sebäpli, sürüjilik şahadatnamasyny alyp ýa-da geljekde awtoulag satyn alyp biljekdigime-de mümkinçilik ýok. Şonuň üçin meniň ýaşaýan ýerimden ep-esli uzak bolan kompaniýalaryň ofislerinde maslahat ýygnaklaryna gatnaşmak 

Şahsy jikme-jikliklerim: 

birinji ady – Asaf. Familiýa – Benimini. Şahsyýet belgisi – 029547403. Poçta ibermek üçin doly salgy –

Assaf Binyamini, 

115 Kosta Rika köçesi., 

girelge A-4-nji bölüm,

Kirýat Menakhem, 

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592. 

telefon belgilerim: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna kazyýet işi gozgalmadyk şikaýat sebäpli gizlin öýde. Jübi-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: as[email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da:  [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

Web sahypam: https://www.disability55.com/ 

E. Aşakda “Ysraýylda jemgyýetçilik lukmançylygy üçin hil çäreleri boýunça milli maksatnama” iberen e-poçtaňyz”:

Yahoo / sent

asaf benyamini < [email protected] >

Kim üçin:

[email protected]

Duşenbe, 15-nji maý sagat 10: 06-da

Kim üçin: “Ysraýylda jemgyýetçilik lukmançylygy üçin hil çäreleri boýunça milli maksatnama”.

Mowzuk: lukmançylyk gözlegleri.

Gadyrly Madames / Sirs.

Goranmak ministrliginiň şahsy maglumatlaryna görä saýlap biljek lukmançylyk barlaglaryna potensial gatnaşyjy hökmünde özümi hödürleýärin. 

Hormatlamak bilen, 

asaf benyamini, 

115 Kosta Rika köçesi., 

Giriş A-4-nji bölüm,

Kirýat Menakhem, 

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592. 

telefon belgilerim: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna kazyýet işi gozgalmadyk şikaýat sebäpli gizlin öýde. Jübi-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy ýazyň. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403. 

2 ) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

 3 ) Meniň girýän bejeriş şertim:

“Hakykat” birleşigi – “Awiwit” myhmanhanasy”, 

6 HaAvivit köçesi,

Kirýat Menakhem, 

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň ofisleriniň telefon belgileri:

972-2-6432551. : A-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected] 

Kwartiramda öý hyzmatyny edýän umumy ýaşaýyş jaýynyň jemgyýetçilik işgäri: hanym Sarah Stora-972-55-6693370

4 ) Maňa gözegçilik edilýän maşgala lukmany: 

Dr. Brandon Stýuart, 

“Klalit saglyk hyzmatlary” – ” Hatayelet ” Kliniki, 

Keramatly. Daniel ovanowskiý 6, 

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9338601.

Klinika ofislerinde telefon belgisi: 972-2-5098282. 

Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

5 ) Goşmaça şahsy jikme-jiklikler: Ageaş: 50. Maşgala ýagdaýy: leeke. Doglan senesi: 11.11.1972.

6 ) Adaty dermanlaryň jikme-jiklikleri: Psihiatrik dermanlar: 

1. Seroquel-

 Her agşam 300 mg 2 derman.

2. Tegretol CR-

 Her gün irden 400 mg. Her agşam 400 mg.

3. Effeksor-

Her gün irden 150 mg. Her agşam 150 mg.

7 ) Aşakda ejir çekýän “ýigrenji içege sindromy” barada käbir düşündiriş sözleri bar:

Kim üçin:

Mowzuk: peglax bejermek.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Dürli lukmançylyk problemalaryndan – fiziki we akyl taýdan köp ýyl bäri ejir çekýärin. Meniň ejir çekýän fiziki kesellerimiň birine “Girişli içege sindromy” diýilýär – meniň üçin esasy aýratynlyklary işdäň aşa üýtgemegi bolan kesel, kämahal ýeterlik mukdarda suw içmegi kynlaşdyrýan ýürek bulanma ( we bu şertiň netijesinde soňky ýyllarda suwsuzlygyň birnäçe ýagdaýyndan ejir çekdim, hatda meni hassahananyň gyssagly otagyna ), içegäniň hereketlerinden soň gaty içege hereketleri we agyrylara gitmäge mejbur etdi. Gözden geçirilen meýdandaky lukmanlar bilen maslahatlaşanymdan soň, munuň bejerip bolmaýan dowamly keseldigi maňa mälim boldy. Şeýle-de bolsa, “peglax” atly taýýarlyk bar – sarp edilişi dogry iýmitlenmek bilen bilelikde meni ep-esli ýeňilleşdirip biler. Bu taýýarlyk derman sebedine goşulmaýar we agyr ykdysady ýagdaýy göz öňünde tutup, ony yzygiderli kabul etmek mümkin däl.

Meseläniň bu görnüşiniň çözgüdi bar öýdýärsiňizmi? Regards, Asaf Binyamini. P.S. 27-nji martda gözden geçirilen Liron Ladenheim atly diyetisiýadan alandygym hakda pikirim bar, 2007-nji ýylda Iýerusalimdäki Kirýat Moşe töwerek şahasynda Klalit saglyk ätiýaçlandyryş gaznasynda ( şol wagt Dr. atly maşgala lukmany maňa gözegçilik edýär. Yehudit Saadon ).

8 ) Aşakda ejir çekýän lukmançylyk meseleleriniň sanawy: 1. Akyl hassalygy-kompulsiv sindromOCD, şeýle hem şizo-täsirli kesel 2 hökmünde kesgitlenen kesel. Psoriatiki artrit. 3. Kesgitlemesi aýdyň däl newrologiki mesele. Esasy alamatlary: elimden düşýän zatlar, ünsümi çekmän, baş aýlanmagy, palma käbir ýerlerinde duýgynyň ýitmegi we deňagramlylyk we duruş bilen belli bir mesele. 4. Arka tarapdaky 4-5 oňurgaly hroniki disk gerniasiýasy – bu hem aýaklara ýaýraýar we ýöremegi kynlaşdyrýar. 5. Düzedip bolmajak içege sindromy. 6. Kardiologiki meseläniň alamatlaryndan başlap, soňky aýdan ( Bu sözleri 2018-nji ýylyň 22-nji martynda penşenbe güni ) ýazýaryn. Bu setirleri ýazanyňyzda, günüň köpüsinde döş agyrylarynda ýüze çykýan meseläniň düýp manysy henizem düşnüksiz, dem almakda we gürlemekde kynçylyklar.

9 ) Aşakda birnäçe ýyl ozal dürli ýerlere iberen hatyň başlangyjy ( Bu sözleri 2019-njy ýylyň 6-njy awgustynda sişenbe güni ýazdym ): to:

Mowzuk: lukmançylyk hyzmaty.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

46 ýaşyndaky assaf benyamini, Iýerusalimdäki Kirýat Menachem mähellesinde kireýine ýaşaýaryn we dürli lukmançylyk problemalaryndan – fiziki we akyl taýdan ejir çekýän adam.

Hroniki gök Men wagtal-wagtal maşgala lukmanyna gitmäge mejbur bolýaryn, bir mesele ýa-da başga bir mesele ýüze çyksa. Gynansagam, gaharly hakykat yzygiderli bar: maşgala lukmany bilen bolan duşuşygymda lukmançylyk meselelerini ýüze çykarmak mümkin däl, köp wagt sebäpli zerur bolsa we lukman meniň bilen hiç hili baglanyşygy bolmadyk telefon jaňlaryna sarp edýär – we lukman lukmançylyk beren ýagdaýynda-da teklipler, ünsi jemlemeýär, ýerlikli bolup biljek teklipleri berýär Nädogry teklipleriň gaty köp we diňe bölekleýin ýa-da gaty ýüzleý maglumatlara esaslanýar. Men hroniki taýdan gök, bu hakykat meniň üçin çydap bolmaýar – we bejergi alýandygymy aýdýan saglyk ätiýaçlandyryş gaznasy bilen uzak tejribämde, Theagdaýyň erbetleşýändigini we indi lukmançylyk bejergisini almaryn – ýagdaý çynlakaý ýa-da mümkin boldugyça howply bolar. Size berjek soragym: Bu barada näme edip bolar öýdýärsiňiz? Regards, Asaf Binyamini. P.S. Başga bir lukmana ýa-da başga bir saglyk ätiýaçlandyryş gaznasyna geçmek islämok – öňki tejribeden beýleki lukmanlar bilen hem ýagdaýyň meniň beýan edýän zatlarymdan tapawudynyň ýokdugyny öwrendim bu ýerde we başga bir saglyk ätiýaçlandyryş gaznasyna geçmek, başga bir netije bermez,

F. Aşakda “michsaf.com” -a iberen e-poçtaňyz”:

“michsaf.com hatym”.

[email protected]

Duşenbe, 15-nji maý sagat 10:36

Kim üçin: “michsaf.com”.

Mowzuk: kömekçi serişdeleri gözlemek.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

1998-nji ýylyň başynda bolup geçen iş heläkçiliginden bäri ýyllar boýy erbetleşýän fiziki maýyplykdan ejir çekýärin. Soňky hepdelerde bolup geçen hasam agyrlaşma sebäpli, nahardan soň aşhanada gap-gaç ýuwmagy fiziki taýdan kyn görýärin. Daşky gurşawyň hili meselesiniň meniň üçin möhümdigini belläsim gelýär – şonuň üçin bir gezek ulanylýan gurallary ulanmak bilen gyzyklanamok. Bu ýerde başga bir kynçylyk hem bar: Men gaty pes girdejili ýaşaýan adam – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk pensiýasy. Şol sebäpli köp pul sarp edýän satyn alyş gurallary islendik ýagdaýda mümkin däl. Bir gezek ulanylýan ýa-da bir gezek ulanylýan önümleri amatly bahalarda satyn almak şeýle ýagdaýda çözgüt bolup biler diýip pikir etdim. Şeýle gap-gaç satyn alyp boljak kompaniýalary bilýärsiňizmi? 

Hormatlar, 

asaf benyamini, 

115 Kosta Rika köçesi., 

girelge A-4-nji bölüm,

Kirýat Menakhem, 

Iýerusalim, 

ISRAEL, zip kody: 9662592. 

telefon belgilerim: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna ýüzlenmedik şikaýat sebäpli öýde gizlin öýde.

Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076. 

Scriptazgy ýazyň.  Hereketi çäkli maýyp, sürüjilik şahadatnamam ýa-da maşynym ýok. Şonuň üçin önümleri öýe eltip bermek üçin sargyt edip biljek kompaniýalary gözleýärin.

G. Aşakda “jkmonitor.org” -a iberen e-poçtaňyz bar”

harplar tojkmonitor.org”.

Yahoo / sent

asaf benyamini < [email protected] >

Kim üçin: 

[email protected]

Sişenbe, 16-njy maý sagat 7: 07-de

Kim üçin:  “jkmonitor.org”.

Mowzuk: Kazyýet işiniň dowamy.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde kakam bilen Iýerusalimdäki Beýt Hakerem mähellesindäki Gerzl bulwaryndaky 106 Herzl bulwarynda Bank Leumi şahamçasyna geldim. Şahamça girmezden ozal kakam maşyny asla ulag bilen päsgel bermedik ýerde we birnäçe minutlap saklady, bank müşderileri üçin niýetlenen awtoulag duralgasynda. Muňa garamazdan, kakam jerime aldy – we haýyşdan soň Iýerusalim häkimliginiň awtoulag duralgasy hyzmatlary bölümine tabşyrdym ret edildi – Kakam bu meselede kazyýete çykmagyny isledi Oňa garşy çykmak üçin ýerli meseleler. Şeýle-de bolsa, kazyýet işiniň çözülen Iýerusalimdäki ýerli meseleler kazyýeti, diňlenişigiň senesini kesgitlemek üçin uzak wagtlap ýüz öwürdi we bu olara birnäçe gezek haýyşlara garamazdan we dürli bahana bilen. Iýerusalimdäki ýerli meseleler kazyýetiniň bu hereketini göz öňünde tutup, kazyýetleriň dolandyrylyşyna şikaýat edendigimi belläsim gelýär.

2023-nji ýylyň 8-nji maýynda duşenbe güni sagat 11: 18-de. Kazyýet administrasiýasyndan 972-58-6784040 jübi telefon belgisine jaň

aldym. 972-74-7482101 belgisinden gelen bu telefon jaňynda, Meniň bilen gürleşen wekili geň we geň galdyryjy talap etdi ( Bu telefon jaňyny alan işgäriň şahsyýeti hakda hiç zat bilemok ): Iýerusalim häkimliginiň maňa garşy aýyplama bildirmese, ýerli meseleler kazyýetiniň diňlenişigi meýilleşdirip bilmejekdigini öňe sürdi. Bu talap iki sebäbe görä geň we geň galdy:

1. Bu asla aýyplama däl, awtoulag duralgasynyň hasabatyna garşy şikaýat – düýbünden başga mesele.

2. 2023-nji ýylyň 7-nji maýy, ýekşenbe güni sagat 3:35. Kazyýet administrasiýasyndan aşakdaky habary aldym:

Awtoulag duralgasy hasabaty üçin 8918884-1 belgili kazyýet işi üçin sud edilmek haýyşyňyz kabul edildi we ýerli meseleler kazyýetine geçirildi. Çagyryş kazyýet işgäri tarapyndan iberiler. Awtoulag duralgasy hyzmatlary bölümi, Iýerusalim häkimligi. Bu ýerde kazyýet administrasiýasynyň iki gapma-garşylykly habarynyň haýsysyna ynanmalydygymy bilmedim. Ahyrynda, 2025-nji ýylyň 5-nji martynda diňlenişik geçirildi, ýagny takmynan iki ýylda ( sözlerim 2023-nji ýylyň 16-njy maýynda sişenbe güni ) ýazylýar. Şeýlelik bilen, Iýerusalimdäki ýerli meseleler kazyýeti işiň ýagdaýyna doly we zyýanly aç-açanlygy açýar: Men maýyp we syrkaw 50 ýaşly adam, kakam Ol 82 ýaşly adam – kakam iki ýyldan gowrak wagt bäri diňlenişikde çykyş edip bilse gaty şübheli.

Şeýle hem, aşakdaky ýagdaýlary göz öňünde tutup: 

1) Kakam maşyny asla ulaga päsgel bermedik we diňe birnäçe minutlap saklady. 

2) Kakamyň awtoulag duralgasy ilkibaşda bankyň müşderileri üçin niýetlenipdi.

3) Hasabaty bermegiň ýeke-täk sebäbi, Iýerusalim häkimliginiň inspektorlarynyň şäheriň iň amatsyz ilatyndan aňsat maliýe girdejilerini yzyna almak islegidir we hakyky sebäpsiz ýa-da zerurlyksyz.

4) Men maýyp we syrkaw 50 ýaşly adam. Kakam 82 ýaşly adam. Iýerusalim häkimliginiň awtoulag duralgasy, Iýerusalimdäki ýerli meseleler kazyýeti we kazyýetleriň administrasiýasy muny göz öňünde tutmakdan we adamzadyň esasy we iň talap edilýän çäresini görkezmekden ýüz öwürdi. Bu, elbetde, kimdigine garamazdan her bir adamyň esasy we başlangyç borjy.

Bu ýagdaýlary göz öňünde tutup, Iýerusalimiň ýerli meseleler kazyýetinde diňlenişigi has amatly senä geçirmek ýa-da häzirki wagtda NIS 375-de durýan jerime ( ýatyrmak üçin näme edilip bilinjekdigini bilesim gelýär.) bu ýerde aşa nädogry hereket sebäpli. 

Hormat bilen,

asaf benyamini, 

115 Kosta Rika köçesi., 

girelge A-4-nji bölüm,

Kirýat Menakhem, 

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592. 

telefon belgilerim: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna kazyýet işi gozgalmadyk şikaýat sebäpli gizlin öýde. Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076. 

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2 ) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3 ) Kazyýet garaşylýan Iýerusalimdäki ýerli meseleler kazyýetiniň telefon belgisi: 972-2-6297971. 

4 ) Kakamyň e-poçta salgysy: [email protected]

H. Men psoriatiki artritli adam. Recentlyakynda ( Bu sözleri 2023-nji ýylyň 16-njy maýynda sişenbe güni ýazýaryn ) Psoriaz keselini bejermek üçin biologiki dermanlar bilen bejergä başlamak üçin köp maslahat aldym. Megerem, saglygym hakda alada edýän we diňe kömek etmek isleýän lukmanlardan gelýän maslahat. Ine, takyk däl.

Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda psoriaz keselini bejerip biljek bejergi ýok. Psoriazlarym pes agyr. Psoriaz keselini bejermek üçin şu gün berilýän biologiki dermanlar, takmynan 10-15 ýyl ozal ( neşe serişdeleriniň zyýanly täsirleri bolan gaty agyr täsirleri ýok berlen, soňra gastro-enterologiki keselleriň ) ösüşine çenli berildi – ýöne, Häzirki wagtda berilýän biologiki dermanlar hem ýumşak zyýanly täsirleri bar – Bu dermanlar bilen bejergä başlamazdan ozal hassalar inçekeseli gizlin barlamak üçin ýüz tutýarlar, sebäbi bu dermanlary kabul etmek käbir ýagdaýlarda sanjym edilen adamlarda-da inçekeseliň alamatlaryny döredip biler.

Elbetde, durmuşda howp abandyryp biljek ýokary derejeli toshbaýazly adamlar barada aýdylanda, başga ýol ýok we olar bu bejergini almaly. Beýleki tarapdan, toshbaýazlarym pes agyrlykda we bu dermanlardan bejergä başlamak üçin lukmançylyk esasym ýok. Psoriazizm üçin şu günden başlap, keseli bejerip biljek bejergi ýok, biologiki dermanlary kabul etmek maňa diňe keseliň gaty gysga wagtda iberilmegini we ondan başga hiç zat getirip bilmez – we lukmançylyk nukdaýnazaryndan bu wagtlaýyn netijäni gazanmak meniň üçin hakykatdanam peýdaly däl – we bu bejerginiň özi üçin tölejek saglyk bahalarymy göz öňünde tutýar ( we diňe bir agyr täsirleri däl, şeýle hem ) bilen baglanyşykly köp býurokratiýa bilen iş salyşyň.

Men lukman ýa-da hünärmen däl, we bu ýerde ýazan zatlarymyň hemmesine maňa maslahat beren lukmanlar we hünärmenler tarapyndan aýdylandygyny belläsim gelýär – bu ýerde hiç zat meniň oýlap tapyşym däl.

Aç-açan netije, bu bejerginiň maňa hödürlenmeginiň asyl sebäbi, lukmanlaryň we saglyk ätiýaçlandyryş gaznalarynyň neşe kompaniýalarynyň basyşlaryna boýun bolmagydyr bu dermanlary mümkin boldugyça köp mukdarda satyň. Netijede, bu dermanlar meniň ýaly adamlara kabul etmek üçin zerurlygy ýa-da lukmançylyk esaslary ýok adamlara hem hödürlenýär.

Neşe bejergisini başlamak bilen gyzyklanamok, ýeke-täk peýdalanýanlar bu neşe kompaniýalarynyň paýdarlary boljak telekeçiler bolar. Meniň pikirimçe, şular ýaly ýagdaýlarda lukmançylyk zerurlygy däl-de, ykdysady gyzyklanma esasynda näsaglara derman hödürlenýär, bular lukmanlaryň öz borjuna we hünärine garşy günä edýän ýagdaýlary. Ysraýyl döwletindäki saglyk ätiýaçlandyryş gaznalarynyň we olaryň işgärleriniň bu basyşlara boýun bolmagy gaty çynlakaý mesele.

Elbetde, lukmanlaryň özleri we kassirler bu talaplary inkär ederler we zerur däl dermanlar teklip edilýän näsaglara iň erbet ýagdaýda zyýanly ýalan sözlemegi dowam etdirerler.

Elbetde, bu özüni alyp baryş Ysraýylyň saglyk ulgamynda beýleki köp ýagdaýlarda-da gaýtalanýar – bu, sabyrly halk hökmünde, garawul bolmaly we bu meseleler boýunça bize, raýatlara berlen islendik lukmançylyk ýa-da beýleki maglumatlary mümkin boldugyça barlamaly.

I. Aşakda “Facebook” sosial ulgamynda paýlaşan birnäçe ýazgym bar:

1 ) Banklardan bize köp tolgunýan soraglar:

Ünsli setir = diňlemeýän setir.

Adalatly bank = ogrylaryň galp banky.

Müşderilerine rehimsiz we adamkärçiliksiz çemeleşýän adamkärçilikli bank.

lol…

2 ) Sportda zorluk pudagynda geçirilen gözleglere görä, meýdançada ýa-da söweş meýdançasynda zorlugyň derejesi bilen tomaşaçylardan gelýän zorluk derejesiniň arasynda ters gatnaşyk bar.

Munuň manysy: dzýudo, boks, göreş ýa-da buz hokkeýi ýaly arenada ýokary derejeli zorluk bar bolan sportda, tomaşaçylardan gelýän seýrek zorluk bar.

Beýleki tarapdan, futbol, basketbol ýa-da gandbol ýaly arenada zorlugyň has pes derejesi bolan sportda, tomaşaçylardan gelip çykýan zorluk hadysalary has köp.

Şonuň üçin teklip her futbol, basketbol ýa-da gandbol oýnundan öň iki toparyň oýunçylarynyň gatnaşjak dörtden bir sagatdan 20 minuda çenli bolar, soň meýdançada biri-biri bilen ýüzbe-ýüz boljak: oýunçylaryň göreşde bäsleşjek döwri, boks ýa-da başga bir söweş sungaty – elbetde, oýnuň özüne tomaşa etjek tomaşaçylaryň hemmesi gatnaşjak bolanda.

Belki, sportda zorluk hadysasyna garşy göreşmäge kömek eder?

Hahaha…

3 ) Awtobus bilen syýahat etmek üçin belli bir ýer hakda aýdýarlar, sürüjä her gezek gaty gaýnadylan ýumurtga berilmelidir – bu bolsa syýahat biletiniň ýa-da pul tölemegiň ýerine.

Bir gün sürüjiniň setirleriň birinde haýran galmagy we ähli ýolagçylary geň galdyrmagy üçin bir adam göni towuk bilen awtobusa münýär.

Sürüji haýran galyp, ýolagçydan soraýar: “Bu näme? Aýdyň – şu gün däli bolduňyzmy?”.

Passengerolagçy jogap berýär: “, Ok, men däli däl. Batgada syýahat edeniňiz üçin töleýärsiňiz – belki getiren towugyň deregine mugt aýlyk bilet alaryn.”

Hahaha…

4 ) Kranlary nädip ulanmalydygyny bilmeýän beduin maşgalasy myhmanhana gelýär.

Beduin zenany her gün gündelik ulanmak üçin suwdan doly küýze bilen otaga gelýär.

Bir gün boş küýze bilen otaga gelýär – suw ýok.

Aýalyň adamsy ondan: “Näme üçin jig boş? Näme üçin bu gün suw getirmediň?”.

Aýal oňa jogap berýär: “Bagyşlaň, şu gün suw getirip bilmedim. Kimdir biri guýynyň üstünde otyr.”

Hahaha…

5 ) Psihiatrik bölümdäki näsag işgärlere ýüzlenýär:

“Maňa höwes gerek. Meni höweslendiriň.”

Otagdaky işgärler: “Beýni bulaşdyrmagy bes ediň. Bu psihiatrik palata – şatlykly palata däl!!”.

Näsag: “Haýyş edýärin. Meni höweslendir. Maňa hakykatdanam höwes gerek.”

Bölümdäki şepagat uýalarynyň agzalary gaharlanýar: “Siz psihiatrik bölümde – psihiatrik bejergi hiç haçan bolmaz, ýöne adamlary hiç haçan höweslendirmez.” “Indi bolsa psihiatrik ýerine ýetirişleri nädip etmelidigini görkezeris.”

Işgärler hassany zor bilen alyp, düşege daňýarlar. Bu işde nobatdaky psihiatr çagyrylýar.

Näsagyň işgärleri: “Biz hakda näme pikir edýärsiňiz? Biz dünýä çempiony we biller-we siz bilmeýän we hiç zady bilmeýän psihiatrik ambulatoriýa!!”.

Gullukdaky psihiatr otaga girýär we şepagat uýalarynyň işgärlerine: “Bu tölege ukypsyz näsaga bir aý düşeginden çykyp bilmezligi üçin gowy sanjym beriň – we onuň nähili höweslendiriji boljakdygyny göreris.”

Bölümdäki işgärler onuň haýyşyny ýerine ýetirýärler.

Lukman şeýle netijä gelýär: “Size gowy iş edildi. Indi bu ysly, ukusyz akyl hassaly adamyň gykylygyny eşitmeli bolmaz. Nähili gödek näsag.”

6 ) Halkara Olimpiýa komiteti täze bäsleşigiň düýbüni tutmak barada karar berdi: adaty däl, ýabany we serhet bozýan sürüjilik boýunça dünýä çempionaty.

Bäsleşik üçin Ysraýylyň wekilleri kim bolar? Teklipler barmy?

lol…

7 ) Halkara Olimpiýa komiteti tarapyndan döredilen syýasatçylar üçin Halkara Swaring Olimpiadasynda ýurda wekilçilik etmek maksady bilen Ysraýyl syýasatçylary zerurdyr.

Ulanmak üçin çäk şertleri:

Iň azyndan 4 demonstrasiýada ýa-da prowokasiýa ( degişli wideolara gatnaşmak we dürli näletleri aýtmak ) dakylmalydyr.

Geçmişde polisiýa tarapyndan tussag edilen syýasatçylar – artykmaçlyk.

Syýasatçynyň Knesset ýygnaklaryndan aýrylandan azyndan 10 gezek. Ulanyjylar tarapyndan azaşan taňrylaryň ewakuasiýa edilmegi – artykmaçlyk.

Korrupsiýa ýagdaýlarynda ýüze çykan üstünlikler dalaşgäriň mümkinçiliklerini ep-esli ýokarlandyrar.

Iň azyndan iki ýyl dowam eden töhmet synagyny dolandyrdy.

Sypaýy ýa-da medeniýetli syýasatçylaryň ýüzlenmeleri sizi gyzyklandyrmaz.

Bu Olimpiýa oýunlary üçin Ysraýylyň wekilleri kim bolar? Medallar üçin mümkinçilik barmy?

lol…

8 ) Bu gezek düýbünden hyýaly hekaýa – ýöne asla gülkünç däl:

Ykdysady we sosial kynçylyk çekýän 55 ýaşly adam, agyr fiziki we agyr fiziki taýdan kynçylyk çekip, özüni kemsidýän adamlardan 10 million shekel mukdarda kompensasiýa teklipini alýar köp ýyl ozal akyl zorlugy – 13 ýaşly ýaş oglan bolanda. Bu adamlaryň pul geçirmek ukybynyň aýdyň we subut edilendigini bellemelidiris.

Usöne öňümizdäki adam öwezini dolmagy kabul etmekden ýüz öwürmek we şol bir wagtyň özünde teklip edijiler bilen gepleşik geçirmekden ýüz öwürmek üçin geň galdyryjy we düşnüksiz karar berýär, şeýle hem olara düşündiriş bermekden ýüz öwürýär we özi bilen köp gürleşmek üçin başlaýan ähli telefon jaňlaryny kesýär.

Hakykatdanam, geň galdyryjy we hatda samsyk ýaly görünýän karar.

Şeýle-de bolsa, ikinji pikirde, munuň hakykatdanam zatlaryň bolşy ýalydygy belli däl. Sebäbi ( we bu ýagdaýda kompensasiýa teklipçylarynyň aç-açan ) maksady näme? Maksat, adamyň hiç hili sapak almazdan wy consciencedanyny arassalap biljek döwlete ýetmek – adam bolsa özüne: “Bolýar, Kompensasiýa töledim, zatlary düzetmek üçin elimden gelenini etdim. Meseläniň ýagdaýlaryny göz öňünde tutup biljek iň köp zadym etdim.” Injuredaralanan adamyň şu teselli beriji we bejeriş pikirleri, öwezini dolmakdan ýüz öwürmek öňüni almaga synanyşýar. Mundan başga-da, haýsydyr bir gepleşik geçirmekden ýüz öwürmek, diňe maliýe öwezini dolmagyň beýle meseleleri özi çözüp bilmejekdigi baradaky habary bermäge goşant goşar.

Diňe şeýle “ahlak para” kabul etmekden doly we barlyşyksyz ýüz öwürmek” agyr sütemlere zyýan çekenleriň habaryny berip biler we hakyky hasaplamanyň hakykatdanam edilmegine sebäp bolup biler. Hakyky ruh gözlemek – diňe agzdan we daşardan däl. Bu maksat bilen ukusyzlyk, nerw, we adalatsyzlyga jogapkärleriň ( oýanjakdygyna umyt edýärin – munuň üçin hiç hili pul çalşyp bilmez.

Elbetde, şeýle karar adamkärçiliksiz serhetde, amaly derejede ýerine ýetirmek gaty kyn – ýöne şeýle ýagdaýda, bu möhüm habary bermek üçin ýaralanan adamyň iň soňky wariantydyr.

Ine, zatlary görýärin.

9 ) Sürüji gyzyl çyra bilen kesişýär.

Moreene birnäçe metr sürensoň, polisiýa ulagy bilen duşuşýar we ýoluň gyrasynda durmaly bolýar. Polisiýa awtoulagyna ýakynlaşýar we oňa jenaýat üçin jerime bilen hasabat berýär.

Polisiýa işgäri: “Indi gyzyl yşyk işlediň – bu size mynasyp jerime.”

Sürüji: “Näme üçin? Gyzyl çyrany işlemedim.”

Söhbetdeşligiň şu pursatynda awtoulagda gapdalynda oturan sürüjiniň aýaly muňa goşulýar we şeýle diýýär: “Gyzyl çyrany işlemändigiňizi nädip aýdyp bilersiňiz – muny edendigiňizi gördüm!!”.

Polisiýa işgäri onuň sözlerini eşidýär we sürüjä: “Näme bilýärsiň? Bu gezek men senden ýüz öwürýärin. Şu pursatda jezaňyzy eýýäm aldyňyz…”.

lol…

10), Rotem Peer  lapykeç duýmak

2022-nji ýylyň maý aýynda 23

Bu gün Knessetdäki saglyk komitetine gatnaşdym, psihologiki ýa-da psihiatrik bejergini almak üçin däli garaşmagyň wagtyny ara alyp maslahatlaşdym.

Adamlar wagtynda bejergi almaýandyklary üçin öz janyna kast edýärler!!

Döwlet gullugynda psiholog sagatda 45 NIS alýar. Köp ýyllap okandan soň, näme üçin bu ulgamda işlemek isleýärler?

Netijede bejergä garaşýan aýlar, käte hatda bir ýyl ýarym ýyl.

Häzirki wagtda jemgyýetçilik hyzmatynda 400,000 akyl taýdan kynçylyk çekýän ( we belki has köp ) bejermeli 5000 psiholog bar.

Her 1000 okuwçy üçin bir psiholog.

Psihiatriýa çuňňur krizisde. Psihiatr ýok.

Adamlar hususy psihiatrlara sagatda müňlerçe shekel tölemäge mejbur bolýarlar ýa-da iň erbet ýagdaýda öz janyna kast edýärler.

Täzelenmeler…

Uly aýlyk…

Hemme zat ýykylýar.

Bu gün şol adamyň çagasy, ertir bu siziň çagaňyz.

Idit Sillman

Container Miriam Waldiger

saglygy goraýyş

“ Nep ” Üýtgetmek üçin işleýän şol söweşijiler

maýyp hukuklary guramak

Tal Bergman Levy

Tsvi Fischel

11 ) ( ýaňy-ýakynda eşiden hekaýam dogry ) hekaýa:

Alty gün urşy gutarandan birnäçe gün soň, Ysraýyl esgerleriniň bir topary iceriho şäherine käbir missiýa girdi ( bu missiýanyň nämedigini bilmeýär – bu gaty mümkin we gadagan edilen gizlin maglumatlar hatda şu gün ) neşir etmek.

Tomus yssy günleriniň biri – şol gün ýagyş köp boldy. Esgerler şäheriň köçeleriniň birinde ýöräp barýarka, geçip barýanlara buz satýan ýaş palestinaly oglany gördüler.

Esgerleriň biri şol palestinaly oglana ýüzlendi we buz kubyny satyn almak üçin näçeräk tölemelidigini sorady. Emma bu satuw güýje girmänkä, şol esgerleriň serkerdesi sahna geldi. Serkerde şol palestinaly oglany kowdy we zor bilen ony bu ýerden aýyrdy, şeýle hem tölegsiz satmak isleýän ähli buz kublaryny aldy – hiç hili sebäpsiz, we şol palestinaly oglan tarapyndan öňki prowokasiýa bolmazdan.

Şol bir serkerde ( şahsyýeti belli däl ) soň hatda şol palestinaly oglany tölemek niýeti üçin esgerlerine käýindi we onuň argumenti Ysraýyl esgerleriniň, ýaňy söweşde ýeňiş gazanan iceriho şäheriniň ýaşaýjylaryna ozal duşman topragynda ýaşaýan, islendik haryt üçin hiç zat tölemeli däldir.

nähili utanç…

Kazyýetiň haýsydyr bir häkimiýete habar berilendigini ýa-da şol serkerdäniň ýa-da esgerleriniň haýsydyr biriniň bardygyny bilemok, gödek we gödek hereketine garşy çykmadyk, haýwançylykly hereketleri üçin belli bir döwürde höküm çykardy.

Diňe utanç…

12 ) Belli bir ýurduň oba hojalygy fermasynda, uruş döwründe sygyrlaryň fermada süýt hasylynyň parahatçylyk döwründen has ýokarydygy barada netijä geldiler.

Şonuň üçin süýt dolandyryjylary satuwlaryny we maliýe girdejilerini artdyrmak islänlerinde, serhetden duşman bilen habarlaşmaga synanyşýarlar we raketa atmagyň iş üçin peýdalydygyny düşündirýärler…

Hahaha…

13 ) Geçirilen gözleglere görä, hassanyň ýa-da hassanyň klinika gelip, lukmana meseläniň ejir çekýändigini pikir edýän zadyny suratlandyryp başlaýan pursatyndan geçýän ortaça wagt lukman sözlerini gödek ýa-da sabyrsyzlyk bilen kesýär 18 sekunt.

Şonuň üçin klinikalara gelip, bu ýagdaýdan habarly bolanymda, lukman bilen iň köp 18 sekuntlap gürleşmek üçin zatlary meýilleşdirmeli bolaryn.

Bu wezipe, meniň ýaly adamlar üçin gaty kyn, keseli ýa-da ýagdaýy sebäpli käwagt adatdakysyndan has haýal gürleýär – ýöne oňa tejribe etmeli we öwrenişmeli bolaryn. Başga ýol bolmaz. Lukmanlaryň üns derejesi kyn – meniň pikirimçe, ýagdaýy bolşy ýaly terk etmek kararyna geldiler we Hudaý saklasyn, hiç hili gowulaşma getirmez.

Wah… Men bu ýerde 18 sekuntdan gowrak wagt bäri ýazýaryn… Bu barada alada etmegi göz öňünde tutýaryn….

lol…

 

J. Taslama üçin pikir hakda pikir etdim:

Bilşiňiz ýaly, adamlaryň ýaşaýan öýlerinde käwagt dürli mör-möjekler we / ýa-da zyýan berijiler bar, olary ýok etmek üçin, käwagt adamlar üçinem howply bolup biljek pestisidleri ulanmaly.

Netijede, käwagt birnäçe sagatlap we pestisidler işleýänçä, kwartirada ýa-da binada fiziki taýdan galmak mümkin däl bolýar.

Sometimesöne käwagt dürli sebäplere görä bu sagatlarda bolup biljek alternatiw ýeriň ýoklugy sebäpli kwartirasyny terk edip bilmeýän adamlar bar.

Şonuň üçin pikir, maksady “tutmak” boljak sosial ulgamy döretmekdir” Pestisidler işjeň bolsa, başga ýeri ýa-da kwartirasy ýok bolsa we olary kabul etmek isleýän beýleki adamlar bar bolsa, kwartirasyny birnäçe sagatlap terk etmeli adamlar bu döwür üçin.

K. Baglanyşyklarym:

1) gurama “enelik salgysy Durmuş”

2)  aýallar we jyns meselesi boýunça bilim koordinator maglumatlary ( ýewreý, iňlis we arap dillerinde ). 

3) youtube awtoulag abonentleri

4)abonentleri awtomatiki usulda YouTube-a kabul etmek

5)bigspy.com-yzarlaýyş programmasy

6)Aýal-gyzlary hukuklara çözmegi hereket ediň Adam internasionalizmi

7) Gözlegi açyň  duckduckgo.com

8) faýllary saklamak we paýlaşmak üçin internet pcloud.com sahypasyna giriň

9) habar hoşniýetliligini çap edýän sahypa internet

10) Tor gymboree.com

11) psihobunny.com – erkekleriň we çagalaryň eşiklerini satmak üçin tor

12) göni görnüşde çakyrlary sargyt etmek üçin sahypa

13) ashops.co.il-wirtual dükanlary döretmek üçin hyzmat

14) ”Zyýan berijilerden peselişe gözegçilik ” topar

Print Friendly, PDF & Email