Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> optinmonster.com plugin. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

optinmonster.com plugin.

To:

Mowzuk: goşmaça operasiýalar.

Mähriban Madam/ Sirler.

Maýyplar meselesi bilen baglanyşykly “disability5.com” blogym bar. Blog wordpress.org ulgamynda guruldy we serwer24.co.il serwerlerinde saklandy

Blogy öz hasabym bilen google analitikasynda baglanyşdyrdym, bu maksat bilen ýörite WordPress plaginini ulanyp.

Plagini guranymda (we niýetim blogymy diňe Google Analytics bilen baglanyşdyrmakdy – we başga bir hereket bilen däl) – blogymda başga-da birnäçe plugin awtomatiki usulda guruldy:

aiseo ball, wpforms, trustpulse, şeýle hem optinmonster plugin

Dürli gözleg motorlarynda sahypany tanatmak üçin bu pluginleri nädip ulanyp bolar? Bu plaginler gözleg motorlarynda sahypany gönüden-göni tanatmak üçin ulanylmasa, her niçigem bolsa olardan näme peýdalanyp bolar?

Hormat bilen,

hüjüm benjamini.

skript ýaz. 1) Blogyma baglanyşyk:  https://disability5.com

2) WordPress plugin dükanyndan plugin optinmonsterini göçürip almak üçin baglanyşyk:

https://www.disability55.com/wp-admin/admin.php?page=optin-monster-settings

A. Aşakda arap we yslam dersleri boýunça dürli uniwersitetleriň mugallymlaryna iberen habarym:

Kim üçin:

Mowzuk: Men ýüz tutdum.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Şikaýaty dürli ýerlere iberýärin. Bu ýerde gozgaýan mowzugym hakda pikiriňiziň nämedigini bilmek bilen gyzyklanýaryn.

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

Aşakda dürli ýerlere iberen habarym:

Kim:

Mowzuk: Gözleg mowzugy üçin teklip.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Aşakdaky setirlerde ýazjak mowzugym barada metbugatda eşitdim (nirede ýa-da haçan ýadyma düşenok) – we journalurnalistik derňew temasy hökmünde teklip edip bolar – elbetde journalistsurnalistler bar bolsa bilen gyzyklanmak islärdi.

Men journalisturnalist ýa-da bu ugurda hünärmen däldigimi bellärdim – bu habary diňe teklip hökmünde ýazýaryn – we ondan başga zat ýok.

Temanyň özi:

Bilşimiz ýaly, Alty günlük söweşde, 1967-nji ýylyň iýun aýynda Ysraýyl döwleti Günbatar Şeriýany, Sinaý ýarym adasyny we Golan belentligini basyp aldy.Ysraýyl tarapyndan Golan belentliklerini basyp almazdan ozal, on müňlerçe adam ýaşaýan bir ilat (belki bir türkmen ilaty – emma başga bir milletiň ýa-da diniň ilaty bolmagy ahmal) ýaşaýardy.

IDF güýçleri sebite gelenlerinde bu ilat ýokdy.Bu mesele gaty geň galdyryjy: bu syr üçin hiç kimiň düşündirişi ýok: birnäçe on müňlerçe ilatyň birbada ýitip gitmegi nädip mümkin?

Elbetde birnäçe düşündiriş bolup biler, ýöne hakykatdanam näme bolandygyny hiç kim bilenok:

Bir ähtimallyk, Ysraýylyň olary Siriýanyň çägine deportasiýa etmegi bolup biler, ýöne bu düşündirişde bir mesele bar: eger hakykatdanam şeýle bolan bolsa, onda şol döwürde arap metbugatynyň bolmagy (we bilşimiz ýaly bir derejä ýetýär) ýa-da häzirem başga biri) muňa düýbünden üns bermedi – we şondan bäri geçen ýyllarda bu habar beriş serişdesi bu meseläni agzamady we ISRAEL-e garşy ulanmaga synanyşmady – şeýle ýagdaýda garaşylşy ýaly?

Ikinji ähtimallyk, elbetde, bu ilatyň uruşdan ozal Siriýanyň beýleki sebitlerine guramaçylykly gitmegi bolup biler we hakykatdanam şeýle bolan bolsa, arasynda haýsydyr bir koordinasiýa bolup bilermi diýen sorag ýüze çykýar. olar we Ysraýyl – eger şeýle bolsa, beýle herekete sebäp bolan umumy gyzyklanmalar nämelerdi.

Beýleki bir ähtimallyk, elbetde, Siriýa re regimeiminiň söweş başlamazdan ozal bu ilatyň sebiti terk edendigine ýa-da hakykatdanam ýurtdan çykarylandygyna göz ýetirmegi – soň munuň näme üçin edilendigi we haýsy gyzyklanmalar bilen baglanyşykly sorag ýüze çykýar. hyzmat etdi.

Anotherene-de bir geň galdyryjy mesele, metbugatyň dymmagy: şol günden şu güne çenli arap metbugatyndan başga ähli habar beriş serişdeleri, ISRAEL-de ýa-da dünýädäki bu mesele barada agzalmaýar we çap edilen birini tapyp bilseňiz şübheli mowzuk boýunça makala – ISRAEL-de ýa-da dünýäde.Onda bu ýerde näme gizlejek bolýarlar?Häzirki wagtda bu işi dymdyrmak we ýatlamazlyk bilen kimiň gyzyklanmasy bar?

Jemläp aýtsak: köp sorag – we syr şondan bäri şu güne çenli – 2022-nji ýylyň 12-nji oktýabryna çenli geçen 50 ýylda şol bir bolmagynda galýar.

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

2) Meniň elektron salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: assaffff@protonmail. com ýa:[email protected] ýa-da: [email protected]

B. Aşakda “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýyndan ýolbelet Verdan bilen ýazan hatym:

14

-nji oktýabr ýurtdaky hekaýa Gizlin bosgunlar barada Ramatthe Golan

Yahoo / Iberilen

:

wardhan

14-nji oktýabr, anna güni agşam 5 : 13-de

Wardhan Şalom:

I makalany oka.Görnüşi ýaly, ISRAELI metbugaty bu meseläni çözdi …

Elbetde, ISRAEL tarapyndan amala aşyrylan ýaşaýjylaryň hakykatdanam giňden deportasiýa edilendigini nazara alsaň, şol döwürde arap metbugatynyň Ysraýyla hüjüm etmek üçin bu işden giňişleýin peýdalanmazlygy we nädip mümkin bolup biljekdigi baradaky sorag galýar. şeýdip, garaşylşy ýaly bize garşy hereket etmäge synanyşyň.Elbetde muny barlamak üçin ýokary derejede arap dilini (we esasanam siriýaly arapça) bilmeli …

Indiki duşuşygymyz üçin, başga bir mowzuk / syr hakda pikirlenmäge synanyşaryn, bu hiç hili baglanyşyk bilen baglanyşykly däl size ýetirmek üçin bu makalanyň mowzugy.

Hormat

bilen, şatlykly dynç alyşyň we Şabbat Şalomyň berekedi

bilen, “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň pena jaýyndan ýaşaýan benyamini hüjüm ediň.

2022-nji ýylyň 14-nji oktýabry, anna güni sagat 12: 00: 30GMT +3, vardhan <[email protected]> ýazdy: | urt

|1967-nji ýylyň iýun aýynda Golan belentliginde ýaşaýan 130 müň siriýaly raýat bilen näme boldy?1967-nji ýylyň iýun aýynda Golan belentliginde ýaşaýan 130 müň siriýaly raýat bilen näme boldy?Resmi ISRAELI wersiýasyna görä, olaryň köpüsi söweş gutarýança Siriýa gaçypdyr.Harby resminamalara we şaýatlara görä, 1948-nji ýylda Lod we Ramlanyň ýaşaýjylaryny ýada salýan ulagda müňlerçe adam deportasiýa edildi.

Facebookda paýlaş we dostlaryňyz makalany mugt okarlar E-poçta arkaly bir makalany paýlaşyň 17makalany okamak sanawyna

ýazdyryň

Zen okamak Şaý Fogelman-Tserowhaşiniň makalasyny çap ediň.Fogelman Şeý Fogelmanyň makalalary üçin e-poçtaňyza duýduryş alyň E-poçta duýduryşlary 2010-njy ýylyň 29-njy iýuly, Ramataniýa obasyna giren badyňyza bişen injiriň ysy burnuny doldurýar.Tomusyň belentliginde olar eýýäm bişdi we fermentasiýanyň ysy dykyz we eziji.Saýlaýjy ýok bolsa, injir agaçlarda çüýrär.Trimmer bolmasa, şahalar ýabany ösýär, jaýlaryň gara bazalt diwarlaryny döwýär, göçürilen penjire çarçuwalaryny döwýär.Olaryň päsgelçiliksiz kökleri howlulary gurşap alýan daş diwarlary ýykýar.Redhli gyzyl plitkalar üçekden ýitdi.Daş daşlary göçürildi.Barlar henizem penjireleriň käbirinde asylýar, ýöne gapy ýok.Onlyykylan diwaryň daşlarynyň aşagyndan diňe tomus ýylanlary çykýar,guşlar çüýrän injirlere we ullakan ýabany doňuzdan gorkýarlar, ýolda ylgaýarlar, bir salym durýarlar we ýeriň eýeçiligini talap etjekdigi ýa-da ömri üçin gaçjakdygy hakda jedel edýän ýaly, kellesini yzyna öwürýärler.Ahyrynda gaçýar.

Alty günlük söweşden soň Golanda taşlanan Siriýanyň ilatly nokatlarynyň we obalarynyň onlarçasyndan Ramataniýe iň gowy goralýan oba hasaplanýar.19-njy asyryň ahyrynda ol ýerde gysga ýewreýleriň ýerleşmegi we Wizantiýanyň geçmişi sebäpli has az bolmagy ähtimal, uruşdan derrew arheologiki ýadygärlik diýlip yglan edildi we buldozerleriň dişlerinden halas edildi.

1960-njy ýylda Golan belentliginde geçirilen Siriýanyň ilat ýazuwynda Ramataniýada 541 ýaşaýjy bardy. Alty günlük söweşiň öňüsyrasynda ol ýerde takmynan 700 adam ýaşaýardy. Hasaplamalara görä, 1967-nji ýylda Ysraýyl tarapyndan basylyp alnan Golanyň tutuş meýdanynda 130,000 bilen 145,000 aralygynda ýaşaýjy ýaşaýardy. Söweş gutarandan üç aý soň geçirilen ilkinji Ysraýyl ilat ýazuwynda diňe 6011 raýat hasaba alyndy. ähli Golan sebitleri. Bular esasan şu güne çenli ýaşaýan dört Druze obasynda we omom Kippur söweşinden soň Siriýa gaýdyp gelen Kuneitra şäherinde ýaşaýardy.

– Mahabat –

Hekaýanyň döremegi

Iň oňat makalalar, täzelenmeler we düşündirişler, her gün irden *

[email protected]

e-poçta ibermek üçin e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris.

“Siriýanyň ýaşaýjylarynyň köpçülikleýin göçürilmegi uruş döwründe we onuň bir bölegi bolupdy. Bu ýerde ISRAELI hüjümi frontaldy we ädimme-ädim yza çekilen siriýalylar parahat ilaty ýok etdi” -diýip, şol wagtky ministr Moşe Daýan ýazdy. Goranmak, uruşdan iki aý soň Amerikanyň “Durmuş” magazineurnalynda çap edilen “thedinji gün” makalasynda.Makalada basyp alnan ýerleriň geljegi barada durup geçdi, ýöne Daýan Golanyň ýaşaýjylarynyň ýitirim bolmagy baradaky görnüşini jikme-jik beýan etdi.”Siriýanyň goşuny obalaryň zynjyryna baranda, ýaşaýjylar olary ewakuasiýa etmäge howlukdylar. Olar maşgalalaryny we maşgalalaryny alyp, hatarlaryň arasynda bolmazlygy we top oklary we uçar bombalary bilen urulmazlygy üçin gündogara gaçdylar. .Ysraýylyň Siriýa çozmagy Siriýa frontunyň Iordaniýa serhedinden Liwana çenli we ýigrimi kilometr çuňlukda bolupdy.Druze obalarynyň daşyndaky bu sebit indi asuda ilatdan boş “.

Şol döwürdäki syýasatçylar, harby işgärler we beýleki resmi çykyş edenler Golandan gaçýan siriýaly ilaty hem şeýle beýan etdiler. Mysal üçin, Ysraýylyň BMG-däki wekili Gideon Rafael BMG-nyň Baş sekretaryna iberilen hatda Siriýanyň wekiliniň uruşdan soňky aýlarda müňlerçe parahat ýaşaýjynyň öýlerinden kowulandygyny öňe sürdi we “köpüsiniň” bardygyny aýtdy. Golan belentliginiň ilaty Siriýa goşunlary yza çekilmänkä gaçdy. “

Şol döwrüň gazetleri hem şuňa meňzeş ruhlara eýerdi.”Arap-musulman ilatynyň aglaba bölegi IDF girmezden ozal gaçdy” -diýdi.Onuň sözlerine görä, “bu gaçmak tötänleýin däldi, sebäbi bu ilatly nokatlar ýarym harby häsiýete eýe”.Yehuda Arieliň “Haaretz” atly makalasynda iýun aýynyň ahyrynda “Ramahdaky obalaryň hemmesi ýok edildi, hemmeler ar almakdan gorkýardy” diýilýär.

Uruşdan bir aý çemesi soň goşunyň adyndan Golan şäherine metbugat gezelençine giden we ofiserler bilen bilelikde “Dawar” habarçysy Haim Izek muny suratlandyrmaga haýran galdy.Siriýanyň serkerdesiniň aýtmagyna görä söweşiň öňüsyrasynda gözegçilik postuna we Jalbina obasyna eden sapary barada ol şeýle ýazypdyr: “Esgerler öldürildi, tussag edildi ýa-da gaçdy. Gaçýanlaryň arasynda Bu ýerdäki aýallar, çagalar we garrylar. Bu gözegçilik postunda gaçmak üçin galan ruhlar suwsuz we aç ýollarda gezip ýören mal haýwanlarydyr. Kiçijik bir göle maşynymyza gelýär Garşy dur we bize syn etmek iki sany derisiz eşek, obadan çykanymyzda bir it üýrmegi ýatdan çykaran bize seredýär. “

Golany basyp almagyň ýyl dönümini bellemek üçin “Hepdäniň gepleşikleri” atly ýörite sanynda Rut Bandi şeýle ýazdy: “alongollaryň ugrundaky arap obalary taşlandy … IDF gelmezden ozal hemmeler soňky adama gaçdy. Zalym basybalyjydan gorkup, sahna. Taşlanan obalary görmekdäki duýgy, “progressiw” re regimeimiň daýhanlaryna berip biläýjek gümürtik Hamra külbeleriniň öňünde ýigrenç arasynda we gynanç arasynda üýtgeýär. Çerkeziň Ein Ziwan obasynyň has gowy saklanylýan jaýlaryny görmek – samsyklar, näme üçin gaçmaly boldular; territoriýalaryň boşdugyny we ähli problemalarymyzyň arasynda 70 müň musulman platosa goşulmady,we gury çukuryň we terk edilen bagyň, gyzyl üçekli jaýyň golaýyndaky uly injir agajynyň öňünde, işiň we ünsüň alamatlarynyň hemmesiniň öňünde nägilelik duýgusynyň arasynda öýlerini gowy görýärdi “-diýdi.

Köp ýyllaryň dowamynda bu kyssa Ysraýylyň fantastiki däl we taryh kitaplaryna-da aralaşdy.”Golanyň taryhy” atly kitapda ýigrimi gowrak kitap we Ysraýyl topragynyň taryhy barada ýüzden gowrak makala ýazan gözlegçi Natan Şor Ysraýylyň BMG Howpsuzlygyna iberen bäşinji hatyny sitata getirmegi saýlady. Geňeş, Siriýanyň parahat ilatdan deportasiýa edilmegi baradaky talaplaryna jogap hökmünde.Ol ýazypdyr: “Häkimiýetler Siriýa goşunyna çykmazdan ozal Golan obasynyň ýaşaýjylaryna öýlerinden we emläklerinden ýüz öwürmegi we derrew obalaryny Siriýanyň çäginde sürgün etmegi buýurdy. Diňe Druze obalarynyň ýaşaýjylary demirgazyk Golan bu görkezmä boýun egmedi. Beýleki ähli obalardan ýaşaýjylar el tolkuny ýaly ýitirim boldular. “

Köp ýyllaryň dowamynda beýleki güwänamalar wagtal-wagtal Golanda bolan we göni şaýat bolan ýa-da asuda ilatyň deportasiýa edilmegine işjeň gatnaşan esgerleriň we parahat ilatyň hekaýalary peýda boldy.Geň zat, hatda çynlakaý hasaplanýan taryhy gözleglerde-de ýazyjylar bu güwänamalary äsgermezlik edip, gaçmak kyssasyna ýapyşýardylar.Birnäçe ýyl mundan ozal Golan hakda ýazylan iň möhüm kitaplaryň birini neşir eden bu ugurdaky esasy gözlegçi: “Resmi Ysraýylyň şu ýyllaryň dowamynda bize aýdyşy ýaly däldigini subut etdim.”Bilim bilen bu meseläni çözmedim we bar bolan kyssa ýapyşmak kararyna geldim. Kitabyň töwereginde dörediljek ähli ünsi gözlegiň merkezine däl-de, şu meselä gönükdirer öýdüp gorkdum.”

Başga bir taryhçy, “çepçi taryhçy” diýilmegini islemezlik bilen akym bilen gidýändigini düşündirdi.Ol “gaçmak boldy we deportasiýa edildi. Bu jedelli mesele hasaplanylsa-da, döwri öwrenenleriň ikisiniň-de bardygyny anyk bilýär. Deportasiýa we gaýdyp gelmegiň öňüni almak subutnamalary hem maňa ýetip biler, ýöne Olary çuňňur derňemek üçin gurallarym ýokdy, we gözleglerimiň merkezinde däldi. Şonuň üçin bu meseläni öwrenmegiň ýa-da hiç haçan ýazmagyň hiç hili manysyny görmedim, esasanam taryhçy diýlip atlandyrylmazlyk üçin. çylşyrymly meselede çykyş etdi “-diýdi.

Meýdana gaçyň

Müsür we Iordaniýa frontlarynda bolşy ýaly, ’67 -nji ýylda Ysraýylyň ýeňşi Siriýanyň arenasynda-da çalt we güýçli boldy.30 sagat dowam eden söweşiň dowamynda, 9-njy iýunda irden başlap, ot açyşlyk güýje girýänçä, ertesi gün sagat 18: 00-da IDF güýçleri takmynan 70 kilometr we ortaça 20 kilometr çuňlukda bir zolagy gözegçilik astyna aldy.Uzynlygy boýunça gazylan we gowy enjamlaşdyrylan Siriýanyň goşuny, topografiki artykmaçlyga eýe bolsa-da, hüjüm ediji güýçler bilen duşuşmazdan ozal dargady.

Gury ýer hüjüminden öň üç gün artilleriýa topy we howadan bomba ýaryldy.Partlamalar sebäpli Siriýanyň gözegçilik postlarynyň köpüsine, ýakyn obalarda köp sanly jaý, ammar we raýat desgalary zeper ýetdi.Elbetde, akyl şikesleri hem bardy.Şu günler parahat ilatyň Damaska ​​göçüp başlamagy başlandy – çaklamalara görä birnäçe müň.

Üç günläp dowam eden atyşykdan soň, postdaky siriýaly söweşijileriň ruhy pesdi.Damaskdaky goşun merkeziniň buýruklary ikirjiňlenýärdi we käwagt gapma-garşydy.Hiç hili güýçlendiriji göz öňünde tutulmady.Şol wagt harby tejribe başlandy.Uruşdan soň Siriýada toplanan subutnamalara görä ilki administrasiýa esgerleri öý bazasyndan gaçypdyrlar.Olaryň yzyndan Kuneýtradaky bölümiň baş ofiserleri we käbir front bölümleriniň serkerdeleri yza çekildi.Birnäçe ýüz ýa-da müňlerçe beýleki raýatlar, maşgala agzalary özleri bilen gitdiler.Ysraýylyň gury ýer hüjüminiň başlanmagy bilen bosgunlaryň sany köpeldi.

Ysraýylyň hüjüminden öň we soň Siriýanyň raýatlarynyň köpüsiniň gaçyp barýan goşun güýçlerine goşulandygyna şek ýok.Köp, ýöne hemmesi däl.Uruşdan bir hepde soň Siriýanyň çaklamalaryna görä, şu wagt raýatlaryň diňe 56 müňi Golany terk edipdir.Birnäçe günden soň, 25-nji iýunda Siriýanyň Maglumat ministri Muhammet al-Zouabi Damaskda geçirilen metbugat ýygnagynda basyp alnan ýerden diňe 45,000 parahat ýaşaýjynyň gidendigini aýtdy.Söweşiň gyzgynlygynda gidenleriň tertipli ýazgysy edilmedi we şu gün maglumatlary barlamak ýa-da inkär etmek mümkin däl, şeýle hem Ysraýyl esgerleriniň beren görkezmelerinden siriýaly ýaşaýjylaryň ep-esli böleginiň Golanyň hemme ýerinde galandygy belli bolýar.

98-nji ätiýaçlyk paraşýut batalýonynyň serkerdesi Elisha Şalem: “theadyma düşýär, meýdanlarda, obalaryň daşynda onlarça, käte hatda ýüzlerçe adamy gördük”.  Onuň batalony Samariýanyň demirgazygyny basyp almaga gatnaşandan soň, söweşiň soňky gününde Golan, Kibbutz Mitseriň ýerleşýän ýerinde söweşijileriň dikuçarlaryndan düşürildi.

“Biziň maksadymyz ýaraşyk güýje girmänkä Golana mümkin boldugyça çuňňur aralaşmakdy”.  “Biz postlary ýa-da obalary basyp almak bilen kän bir gyzyklanmaýardyk.

Siriýalylar bilen ýangyn hadysalarynyň sany biziň sektorymyzda gaty azdy, esasan yza çekilmek bilen meşgullandy.Dikuçarlardan gonanymyzda Iordan jülgesinden tanklar we patrul kompaniýasy hem geldi we ulaglara goşulan pursatymyzdan başlap, esasan esasy ýollarda gündogara tarap ugradyk.Theolda uzak durmadyk, şonuň üçin hadysanyň gerimini hakykatdanam bilip bilmedik.  Eastöne gündogara tarap hereket edenimizde, geçen uly we kiçi obalaryň hemmesi çöl ýalydy.Bizi görenlerinde derrew tabyn bolan birnäçe esgerden başga harby lagerler hem doly boşdy.  Theöne ekin meýdanlarynda we obalaryň daşynda ýüzlerçe ýaşaýjyny görendigimiz bilen ýadymda.  Bizi meýdandan, howpsuz aralykdan synladylar, günüň näme getirjekdigine garaşýardylar.Parahat ilat bu ýere ne Golan belentliginde, ne-de başga bir ýere gatnaşdy.Resmi taýdan bölümiň ýaraglary bar bolsa-da, obalaryň köp ýygnanýan sebitinde işlesek-de, iň bolmanda batalýonym bilen olar bilen asla gürleşmedik. ”  Şalem, atyşyk başlan badyna ýaşaýjylaryň obalary terk edendigini çaklaýar, ýöne onuň sözlerine görä, söweş gutarandan soň sebitde öýlerine dolanmak üçin garaşan bolmagy ähtimal: “Bu, öňki kärlerimizde bilşimiz ýaly häsiýetdir. Samariýada bu adaty bir zatdy. Işleriň nirä barýandygyny görmek üçin ishişuw öýlerini we emläklerini goramaly “.

Şalemiň beýany, makala üçin söhbetdeşlik geçirilen söweşijileriň görkezmeleriniň köpüsi bilen goldanýar.APC-den ýa-da tankdan kellesini alanlaryň hemmesi diýen ýaly Golanda bolan iki günüň dowamynda şäherçeleriň daşynda ýygnanan ýüzlerçe siriýaly raýaty ýada salýar.Subutnamalara görä, raýatlaryň köpüsi kerwenlerde, käte yza çekilýän goşun bilen bilelikde gündogara göçüpdirler, ýöne köpüsi raýat durmuşyny basyp alyjylaryň hökümdarlygy astynda-da gaýdyp gelerler diýip umyt edip galypdyr.

Çerkez nostalgiýasy

Ramataniýa obasynda doglan we önüp-ösen Nadi T. “Tanklar Golany basyp alyp başlan güni, bir topar zat ýygnap, ekin meýdanlaryna çykdyk” -diýdi.Uruş başlanda 13 ýaşyndady.Onuň sözlerine görä, öýde galan birnäçe garry we syrkaw adamdan başga obanyň ýaşaýjylarynyň hemmesi şol gün özüni alyp bardy.”Birnäçe zat aldyk, esasanam azyk, ýorgan we eşik, sebäbi iýun aýynyň gijeleri Golanda sowuk bolup biler. Şeýle hem, Hoşniýede ýaşaýan bir dostumdan karz alan depderlerimi we iki kitabymy almak isledim, ýöne kakam manysynyň ýokdugyny aýtdy, sebäbi ýakyn wagtda öýe gaýdyp bararys we diňe hakykatdanam zerur zatlary almaly “.

Nadi şu güne çenli depderleri almaýandygyna gynanýar.Olarda ýitip giden çagalyk gündeligini ýazdy. Kitaplar, daýysynyň Damaskda satyn alan täze welosiped we uruşdan birnäçe aý öň Kuneýtrada geçirilen etrap ýaryşynda Nadiniň ýeňen 100 metr aralyga altyn medal gazandy.  Emma ýatlamalar ýitip gitmedi.”Ramataniýada gowy durmuşda ýaşadyk, ýönekeý we sada durmuş, telewizor we häzirki wagtda çagalaryň ulalýan ähli gymmatlyklary. Belki, bu altmyş ýaşly nostalgiýa, ýöne Ramataniýa baradaky ähli ýatlamalarym diňe owadan reňklerde bolandyr. Çagalygymda oba bilen ýanaşyk ýazda suwa düşmäge gidýärdim.Suwunyň tagamy şu güne çenli ýadymda.Dünýäniň hiç ýerinde-de beýle gowy suwy görmedim.Mundan başga-da, obanyň töweregindäki meýdanlarda köp gezelenç edýärdim we on ýaşymda howlymyzda ösýän injir agaçlarynyň biriniň şahalarynyň arasynda agaç jaý gurýardym.Obada we golaýdaky Hoşaniýede köp dostum bardy, şol ýerde öýde kitap okadym.

Nadi: “Oba hojalygy oba ýaşaýjylarynyň esasy eklenç çeşmesi boldy” -diýdi.”Çagalar, ýaşlygymyzdan ekin meýdanlarynda işlärdik. Biziň üçin bu esasan bir oýun we ene-atalarymyza gaty kiçi ýerlerde işlemäge kömek edýärdik. Oba hojalygy üçin traktor ýa-da başga mehaniki enjam ýokdy. .Adyma düşýär, hatda suw nasoslary-da ýokdy. Meýdanlaryň köpüsi obanyň golaýyndaky iki çeşmäniň birinden çykýan kanallar bilen suwarylýardy. Öýlerde diňe agşam, elektrik togy bardy. generator açdy. Käwagt Kuneýtra gidýärdik. Ol ýerde uly kinoteatr we köp dükan bardy. Hoşaniýe pyýada ýa-da welosiped bilen gidýärdik. Käte eşek ýa-da at münýärdik. ”  

Üç günläp Nadi iti Halil, dört dogany, iki ene-atasy we garry enesi bilen Ramataniýanyň golaýyndaky meýdanlarda galyp, ykbalynyň nähili boljakdygyny kesgitlemäge synanyşdy.Gije kakasynyň obanyň maşgalasynyň iki sygyryny süýt bermek üçin gaýdyp geljekdigini we guradylan et böleklerini we ejesiniň injirden dem alýan bir jamyny getirjekdigini aýdýar.Heöne kakasyna goşulmaga rugsat berilmedi we öýüne gaýdyp barmady.

Nadi Ramataniýada ýaşaýan az sanly Çerkez maşgalasynyň biriniň ogly.Obanyň beýleki ýaşaýjylarynyň hemmesi türkmenlerdi.Häzirki wagtda ol Nýu Jerside, uruşdan soň ABŞ-a göçüp gelen kiçijik Çerkez jemgyýetinde ýaşaýar.Maşgala agzalarynyň käbiri henizem Siriýada ýaşaýar, şonuň üçinem ol doly adyny açmaga ýa-da makala üçin surata düşmäge taýyn däl.

Ramatanya ýaly, Golanyň beýleki ilatly ýerlerinde-de ilat esasan birmeňzeşdi.Demirgazykdaky bäş obada, mysal üçin, Hermon dagynyň eteginde Druze ýaşaýardy.Alawitler günbataryndaky üç obada ýaşaýardy, olaryň biri Reger şu güne çenli saklanyp galypdyr.Kuneitra şäheriniň çäginde 12 Çerkez obasy bardy, günortasynda ýene 14 türkmen obasy bardy.Hristianlar esasan platonyň günortasyndan Rafid çatrygyna barýan ýoluň ilatly ýerlerinde ýaşaýardylar.Golan belentliginde ermeniler, kürtler, mugrebler we huranlar hem bardy.

Ilatyň 80 göterimi diýen ýaly XIX asyrda sürüsini bakmaga gelen çarwa taýpalaryň nesilleri bolan sünni musulmanlardy.Olaryň köpüsi munuň gowydygyny görüp, hemişelik oturymly ýerleri döretdiler.67-nji ýylda platoda ýaşaýanlaryň diňe iki göterimi çarwa bolupdyr.Garaşsyzlyk söweşinde obalary weýran bolan 7000-den gowrak palestinaly bosgun hem Golanda ýaşaýardy.

Inhabitantsaşaýjylaryň köpüsi 200-den 500-e çenli ilaty bolan kiçi oba hojalygy obalarynda ýaşaýardy.Kuneitra şäherindäki 20,000 ýaşaýjy, esasan, oba hojalyk önümleri söwdasyndan ýa-da ýerli çig mallary gaýtadan işlemekden gazanç edýärdi.Ysraýylda giňden ýaýran pikiriň tersine, ýöne gözlegleriň we görkezmeleriň köpüsine esaslanyp, Siriýanyň howpsuzlyk ulgamynda ýaşaýjylaryň diňe az sanlysy işledi.

Urşuň öňüsyrasynda Golaýda 3700 sygyr, bir-iki million goýun we geçi (möwsüme baglylykda) we 1300 at bardy, Siriýanyň Içeri işler ministrliginiň Kuneýtradaky bölüminiň resminamalaryndan belli bolşy ýaly.Talaňçylykly resminamalardan, 66-njy ýylda tutuş Golanda bir traktor hem satyn alynmandygyny öwrenip bileris.Şol ýylyň statistiki sanawlarynda “motorly pürküji” kategoriýasynda diňe bir täze mehaniki oba hojalygy guraly peýda bolýar.

Ilkinji on gün

16-njy iýunda Haaretziň harby ýazyjysy Zeew Şiff “Oba adamlary öz ýerlerine gaýdýarlar” -diýdi.”Düýn, sebitde gizlenen oba adamlaryna öz obalaryna gaýdyp barmaga rugsat berip başladylar. Düz ýollarda obanyň ýaşaýjylary sarsdyryjylary bilen obalara tarap ýöräp barýandyklaryny gördüler. Aýal-gyzlar we çagalar üçin ýük awtoulaglary hem berdiler. obalaryna gitdi “-diýdi.

Hepdäniň ahyrynda Adit Zertal Dawar HaShavu-da görenlerini şeýle suratlandyrdy: “roadolda, dar kirli ýolda düşýän depeleriň birinden, iň bolmanda bar bolanlaryň gözünde birden geň bir kerwen peýda bolýar. entek beýle zatlary görmedim. Aýallar, çagalar we käbir garrylar eşeklere münýärler ýa-da münýärler.Konteýnerlerinde tapylan ak matalaryň we ak kagyzlaryň her bölegini taýaklara asdylar we boýun bolmagyň alamaty hökmünde silkdiler.Roadolda düşenlerinde jülge aşak inýän Ysraýyl esgerlerinden doly gumurtgaly awtobus geldi. Kerweniň adamlary gorkudan ýaňa titräp, awtobusyň gyralaryna ýapyşdylar, olara basyş etdiler we ellerini penjirelerine silkdiler.Olar gygyrdylar: ‘Dhilkum!Dhilkum!Hudaý size kömek etsin! ‘Düýn bu ýerde söweşen we şu gün rehim-şepagat soraýan obalylaryň öýlerinde gizlenen esgerlere garşy söweşen ýadaw we tozanly esgerler başlaryny öwürýärler.  Masgaraçylygyň we boýun egmegiň elhenç görnüşini görüp bilmeýärler.Ysraýyl ofiseri gaýdyp gelenlere öýlerine gaýdyp barmagy buýurýar we kerweniň soňundaky eşege münen goja wada berýär, sebäbi olara zyýan bolmaz.

Powerfulöne güýçli goşunyň we missiýanyň garaýyşlary gazetler çap edilmänkä üýtgedi.Aslynda, harby habarçylaryň Golan şäherine baryp, ýaşaýjylaryň obalara gaýdyp gelişlerini beýan eden güni, sebite jogapkär harby serkerde polkownigi polk polkownigi Şmuel Admon ähli Golan belentliklerini yglan etmek barada buýruk berdi. ýapyk meýdany.Kararda “Golan Heights sebitine daşyndaky bir ýerden hiç kim girip bilmez we Golan Heights sebitinden IDF güýçleriniň serkerdesiniň beren rugsady bolmazdan başga hiç kim gitmeli däldir” -diýdi. bozanlar üçin bäş ýyl azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Siriýanyň raýatlarynyň hereketi gadagan.Harby hökümetiň resminamalarynda her gün öýlerine dolanmaga synanyşan onlarça ýaşaýjynyň tussag edilip, Kuneýtra kazyýetine getirilendigi görkezilýär.Ol ýerde olaryň köpüsi diňe galan emläkleri ýygnamak üçin gelendiklerine şaýatlyk etdiler.Käbirleri bolsa, öýlerine dolanmak niýetiniň bardygyny aýtdylar.Soň hemmesi gadagan edildi we deportasiýa edildi.

Emma aralaşmagy başaranlar, käwagt nirä barmaly däldigine göz ýetirdiler.36-njy bölümiň serkerdesi Elad Peled: “Haçan bolandygyny takyk ýadymda däl, ýöne söweş gutarandan birnäçe gün soň, hatda bir hepdeden hem az wagt geçensoň, obalary ýok edip başlamak barada buýruk aldyk” -diýdi. uruş.Söweşler gutarandan soň on günläp, onuň bölümi basyp alnan Golan sebitine jogapkärdi.Peled jaýlary ýykan güýçleriň kimdigini ýadyna düşenok.”Bu administratiw mesele, uruş jähetleri bilen meşgul boldum” -diýýär, ýöne çaklamalara görä bu bölümiň tabynlygyndaky in engineeringener batalýonynyň traktorlarydyr.”Käbir jaýlara asla traktor gerek däldi. Bu traktor bilen edilip bilner” -diýdi.

Pelediň pikiriçe, Golanda Druze we Çerkez obalaryna zyýan ýetirmezlik üçin “we syýasy derejeden aşak düşen bolmaly” buýrukdan gelip çykýan anyk syýasat bardy.”Döwlet köp sebäplere görä olary şol ýerde saklamaga gyzyklandy” -diýip, syýasatyň beýleki ýaşaýjylar bilen baglanyşyklydygyny ýadyna salmaýar.Resminamalar kitaby muny bilýär.

Uruş gutarandan soň Peled diwiziýasynyň baş edarasynyň işgärleri söweşleriň gidişini beýan edýän söweş hasabatyny taýýarladylar.Iň soňky bapda, “Hökümet gözegçiligi” bölüminde bölümiň, Golanyň gözegçiliginde bolan on günüň dowamynda parahat ilata bolan hereketleri, beýleki zatlar bilen birlikde beýan edilýär.

Howpsuzlyk klassifikasiýasy “iň gizlin” we häzirki wagtda IDF arhiwinde saklanýan hasabatda “11-nji iýundan başlap, administrasiýa basyp alnan ýerlerde galan ilata çemeleşip başlady, Druze we Çerkez azlyklaryna ünsi çekdi …” diýilýär. .50 ýyl geçmänkä, halk köpçüliginiň görmegine mümkinçilik berýän faktorlar, adaty bolşy ýaly, duýgur resminamalar bilen kazyýet işiniň dowamyny pozdy.Asyl resminamada görkezilişi ýaly sözlemiň öçürilen dowamy “galan ilaty ewakuasiýa etmek” boldy.

Peled hasabatdaky bölümi ýa-da bu meselede berlen buýruklary ýada salmaýar.Hisöne onuň çaklamalaryna görä, söweşden soňky ilkinji günlerde 20 müňe golaý raýat Golan belentliginde galypdyr.”Obalaryň buldozerler tarapyndan ýok edilip başlandygyny we gaýdyp boljak ýerleriniň ýokdugyny görüp, ewakuasiýa edildi ýa-da terk edildi”.Peled Ol weýran edilen obalaryň atlaryny ýada salmaýar, ýöne BMG-nyň dürli komitetleriniň soňky ýyllarda Siriýanyň raýatlaryndan ýygnan görkezmelerinden uruşdan soňky birinji etapda diňe obalaryň bolmagy mümkin köne serhedi ýakynlaşdyrdy.

Uruş döwründe Guş Tel Haýyň serkerdesi we serkerdebaşy general Deýwid (Dado) Elaza iň ýakyn adamlardan biri bolan Zvi Raski söweş günlerinde PAK serkerdeliginde galdy.Onuň sözlerine görä, “Söweş gutaransoň, mümkin boldugyça hemme ýerde diýen ýaly jaýlary partladyk”.Ramada ilkinji Ysraýyl göçüp gelenleriň biri bolan ehehuda Harel söweşden soň derrew Nias obasynyň weýran bolandygyny ýada salýar.Şol wagt Ammanda Siriýada, Liwanda we Yrakda harby aňtaw gullugynyň ýolbaşçysy Eli HaLhami, “esasan, suw bilen uruş döwründen başlap, obalara ot açan obalar hakda hasaplaýarys” diýip çaklaýar. Ysraýylyň ilatly nokatlarynda ýa-da Ysraýylda hüjümleri we hüjümleri amala aşyrmak üçin toparlaryň çykan ýerlerinde “.

Kibbutz Maaýan Baruçyň agzasy, platona çykan ilkinji Ysraýyl raýatlaryndan biri bolan Amnon Assaf, platonyň günortasyndaky serhet ýakasyndaky obalary ýykmak işiniň soňuna birneme yşyk berýär. we ýaşaýjylarynyň ykbaly.”Uruşdan soňky ilkinji günlerde. Bir dostum bilen kibbutzdan Golan belentligine gitdim. Maşekden bir sowutly patrul gullugynda işleýän bir dostumyz bardy, Golan şäherine gidenlerinden bäri eşitmedik. Netaf sebitinde bolup biljekdiginden başga hiç zat ýokdy. Ysraýyl raýatlaryna şol günler Golan belentligine çykmaga rugsat berilmedi, şonuň üçin esgerler harby ulag diýip pikir eder ýaly jipimize palçyk dakdyk. we bizi saklama. Kinneretiň daşyny gurşap alan ýoldan geçenimizde, aşakda,platos gaýalarynyň aşagynda, Kursi sebitinde siriýaly raýatlaryň uly ýygnanyşygyny gördük.Birnäçe ýüz adam bar diýip çaklaýaryn.Olar esgerleriň arkasynda oturan stollaryň öňünde ýygnandylar we ol ýerdäki esgerlerden birine näme edýändiklerini soradyk.Ol deportasiýa edilmezden ozal hasaba alynýandyklaryny aýtdy.

“Men ýumşak ýürekli adam däl, ýöne şol pursatda-da şu ýerde bir zadyň nädogry bolandygyny duýdum. Şu güne çenli ýadyma düşýär, bu oýun maňa-da erbet täsir galdyrdy. Garaşsyzlyk urşy döwründe Lodda, Ramlada we beýleki ýerlerde bolupdy. Men batalýonda boldum Şol söweşde Palmaçyň üçünjisi we Lod bilen Ramlany basyp almazdan ozal söweşde ýaralananam bolsa, dostlarymyň şeýledigini bilýärdim. Olar hassahanada meni görmäge gelenlerinde we elbetde indiki ýyllarda deportasiýa barada gürrüň bererdiler “-diýdi.

Nadi T. we maşgalasy hem şol günler Golany terk edipdi.”Uruş gutaransoň, Hoşniýede garyndaşlarymyz bilen ýene bir hepde galdyk. Ramtaniýeh şäherine girmegimiz gadagan edildi. Ilki bilen kakasy sygyrlary süýt bermek üçin her gije gizlenýärdi, ýöne bir gün yza gaýdyp, esgerlere habar berdi. Benes ýaragdan aman galandygyny we özi bilen giden ýaşaýjylaryň biriniň urlup, meýdanda ýykylandygyny gördi. Ertesi gün ýene gizlenmäge het etdi. Sygyrlary ammardan boşatdy, ýygnandy ýorgan, diwarlaryň birinde gizlenen köne suratlar, dini kitaplar we ejesiniň şaý-sepleri. Belki ertesi ýa-da iki günden soň Ysraýyl esgerleri gelip, Hoşniýanyň galan ýaşaýjylaryny gabadylar. kakasy we beýleki erkekler bilen uzak wagtlap gürleşdi.

Iň soňky ýaşaýjylar

Iýul we sentýabr aýlarynda Siriýanyň ýaşaýjylarynyň kämahal Golan belentliginde hereket edýändigi ýa-da gizlenýändigi göründi, ýöne goşun hereketlerini çäklendirmek üçin elinden gelenini etdi.4-nji iýulda serkerdebaşy Golanyň ähli etraplarynda “agşam sagat alty bilen ertesi gün irden bäş aralygy” raýat komendant sagadyny girizmek barada buýruk berdi.Şol gün raýatlaryň hereketini çäklendirýän goşmaça iki buýruk berdi.Biri “Kuneýtra şäheriniň ýaşaýjylarynyň ýaşaýan ýerini” kesgitledi we olary diňe şäheriň hristian mähellesine böldi.Ikinji karar “oba sebiti” ýapyk sebit diýip yglan etdi we platonyň merkezindäki we günortadaky uly meýdandan raýatlaryň girmegini ýa-da çykmagyny gadagan etdi.

Laýkadaky Nahalyň merkezinde ilkinji göçüp gelenleriň biri bolan Menaçem Şani bu döwürde sebite geldi.”Ilkinji wezipämiz Golan belentliginiň hemme ýerinde taşlanan mallary ýygnamakdy. Aslynda esasan sygyrlar, goýunlar we geçiler hem bardy. Obalaryň ýaşaýjylarynyň köpüsi gaçyp, haýwanlary erkin gezmek üçin goýdular. Olary ýygnadyk ýaşaýyş jaýymyzyň çeşmesine ýakyn uly koral. “

Bu maksat bilen Şani we dostlary esasan “günortadaky Hoşaniýeden demirgazykdaky Druze obalaryna çenli” başlaýan sebitde aýlandylar.Şani “Ein Ziwan obasynyň çäginde bir topar ýaşlar bilen duşuşanymyzda, düýe, haly we belki-de ähli emlägi bolan düýe bilen Siriýa barýardyk. Sindiana we beýlekiler, atlaryny ýatdan çykaran birnäçe obada ýaşaýjylar. Kämahal ýaşaýjylar gelmezinden birnäçe gün öň olary terk eden ýaly görünýän obalara ýetýärdik. Jaýlarda jam we kerpiç bilen bankalar tapdyk. her jaýyň girelgesinde agyz suwy üçin küýzeler bardy, käbiri henizem dolupdy. Obalarda galan ýaşaýjylar gaty ýalňyzdy.

“Şol döwürde ylalaşygyň özeni bolan bir bölegi ýerleşdirdik. Adamlar ilkinji göçüp gelenler hökmünde bize haýran galmak bilen seretdiler. Özümizi pioner ýaly duýduk. Routeoluň ugruny gurmak üçin ulanylýan mehaniki enjamlar bilen ölçedik. Siriýa ýykyldy Mansoura obasy we birleşdiriji ýerler.Siriýanyň ilaty ýerleri ownuk ýerlerde we mehaniki usulda ösdürip ýetişdirerdi we traktorlar bilen işlemek üçin amatly ýerleri döretmek üçin ýerleriň arasyndaky diwarlary arassaladyk.Mansurada iň soňky maşgalalaryň biri galan bolmagy mümkin, men onuň dildüwşüklerini ýykmaga ýakynlaşanymda,obaly maňa tarap çykdy, ellerini ýokary galdyryp meniň öňüme geldi we bu haýwanyň öňünde durdy.Ol şol pursatda özüni dünýäde iň dogruçyl duýýan adamyň öňünde durdy we ähli ownuk mekgejöweniň traktoryň zynjyrlary bilen dolandyrylandygyny gördi. “

Uruşdan soň derrew sowutly patruldan dostuny gözlemek üçin giden Amnon Assaf hem gysga wagtyň içinde Golana gaýdyp geldi.Gadymyýet guramasynyň basyp alan ýerlerini gözden geçirmäge giden iki toparyň birinde işledi.”Birnäçe günläp obadan oba aýlanyp, arheologiki galyndylary we ikinji derejeli gurluşykly gadymy oturymly ýerleri görkezýän alamatlary gözleýärdik, ýagny bar bolan jaýlary gurmak üçin arheologiki ýerlerden alnan daşlar. Käte adam aýak yzlaryny görerdik. Käte alamatlary görerdik. Durmuş. Bu döwürde Siriýanyň raýatlarynyň köpüsiniň Golanda galanlaryň bizden gizlenjekdigini çaklaýaryn. Jip sürýärdik, kimdigimizi bilmeýärdiler we belki gorkýardyk. Mysal üçin Suriman obasynda Kuneýtranyň günortasyndaky owadan Çerkez obasydy,gaty täsirli metjit bardy.Biz oňa birnäçe gezek baryp gördük.Ilki bilen henizem parahat ilat bardy, ýöne birneme wagt geçensoň hemmesi ýitdi.Hat-da Ramataniýada uruşdan iki aý soň ýalňyz adamlary gördüm “.

Ramataniýa ilkinji saparyndan birnäçe hepde soň, Assaf oba gaýdyp geldi we eýýäm taşlandygyny bildi.”Oba birnäçe sagat ozal taşlanan ýalydy. Jaýlaryň köpüsinde henizem emläk, mebel, aşhana gap-gaçlary, düşek, haly we şol ýerde ýaşaýan adamlaryň şahsy zatlary bardy. Atlar we sygyrlar daşarda aç we suwsuz gezdiler. Bu ýerde gaty dykyz gurluşyk we owadan daş binalary bolan täsirli bir oba bolupdy. Esasanam ýadyma düşýär, diwarlary oýulan we bezelen daşlar bilen bezelen uly bir athanada, belki a sinagogany ýykdy. Garaňkylykda surata düşürmegiň ýoluny tapýançam, köp wagt aldy. Şuňa meňzeş daşlar jaýlaryň penjiresi hökmünde ulanyldy. “

Uruşdan soňky ilkinji aýlarda Golanda bolan we şoňa görä ýaşaýjylaryň Jalabina, Hoşniýe, Pik, Dabaç, El Al, Günbatar, Mansoura, Kele we Zaora ýaly obalarda-da ýaşaýandyklary barada goşmaça görkezmeler bar. .”Uruşdan iki aý soň, ýerlerinde işlemek üçin galan daýhanlar bardy” -diýip, söweş gutarandan bir ýarym aý soň serkerdebaşy wezipesine bellenen Emanuel (Mano) Şaked aýdýar. platosy.Uruş wagtynda oba adamlarynyň ekin meýdanlaryna gaçýandygyny gördi, indi bolsa işi olary ewakuasiýa etmekdi.

“Arap dilli esgerlerimiz olar bilen gürleşmek we obalary ewakuasiýa etmegiň talap edilýändigini düşündirmek üçin iberilende, olar bize gaty gaharly ýa-da duşmançylykly görünmeýär” -diýýär.”Thingsagdaýlar aýdyňlaşdyrylandan soň olary bir topara jemledik. Birnäçe zatlary sumkalarda alyp gitmäge rugsat berdik, käte hatda ýük awtoulaglary bilen hem kömek etdik. Olaryň köpüsi pyýada, käbirleri at arabasynda. Kuneýtrada biz Gyzyl Haç we Birleşen Milletler Guramasyna tabşyrdy, serhetden Siriýa tarap geçmek barada alada etdiler.

Şaked: “Käbirleri nägilelik bildirip, gygyran halatlary boldy, ýöne hiç kim bize garşy durmaga we söweşmäge het edip bilmedi” -diýdi.Obalaryň birinde bolup geçen bir wakany ýadyna salýar, “käbir garrylar şol ýerde doguldyklaryny we şol ýerde ölmek isleýändiklerini aýtdylar. Olaryň biri janyna kast edenem bolsa galmak isleýändigini aýtdy. Arap dilli esgerler olar bilen gürleşdiler we biz olary ynandyrdyk. Gatnaşmadym. Bu gün bularyň hemmesini eşitmek gaty gowy däl bolmagy mümkin, ýöne ýadymda. “

Şaked özüniň we gol astyndaky güýçleriň ýekeje Siriýa raýatyny deportasiýa etmändigini öňe sürýär, ýöne buýrukdan alnan görkezmä laýyklykda, gözegçilik astyndaky her bir obanyň Kuneýtra we ondan iberilendigini tassyklaýar. ol ýerde, Gyzyl Haç ýa-da Birleşen Milletler Guramasy bilen utgaşyp, Siriýanyň çägine geçirildi.Diňe şeýle ýagdaýlaryň onlarçasy.Gyzyl Haç guramasynyň metbugat wekilleri uruşdan soň Siriýanyň çägine iberilen her bir raýatyň munuň meýletin edýändigini görkezýän resminama gol çekmelidigini öňe sürýärler.Gol çekilen resminamalary ýa-da 50 ýyl geçýänçä, şu şertlerde Siriýa geçýänleriň sanyna güwä geçýän maglumatlary bermäge taýyn däl.

Yza gaýdyp gelmegiň öňüni almak

Fatma Katia, Golan belentliginden Siriýanyň çägine geçen iň soňky raýatdy.Ol otuz ýaşynda kör oba adamsydy, uruş wagtynda meýdana gaçyp, ýoluny ýitirdi.Üç aýlap, IDF esgerleriniň patrullygy tapylýança kölege tapýan injir agajynyň miweleri bilen iýmitlendi.”Ediediot Ahronot” habarçysy Emmanuel Alankwa 3-nji sentýabrda çap edilen habarnamada “Bagtymyza, ol ýerde kiçijik çeşme hem tapyldy, şonuň üçin suwsuzlykdan ölmedi” diýdi.Makalada Katia agramy bary-ýogy 32 kg bolan Furia keselhanasyna geçirildi.Birnäçe hepde geçensoň, Etna gaýdyp geleninden soň, Gyzyl Haç guramasynyň kömegi bilen Siriýa geçirildi.

’67 -nji ýylyň tomsuna, Golan belentliklerinde Siriýanyň raýatlary galmady diýen ýaly.IDF güýçleri ýaşaýjylaryň gaýdyp gelmeginiň öňüni aldy we obalarda galanlar araçylar arkaly Siriýa ewakuasiýa edildi.27-nji awgustda serkerdebaşy Golanda 101 obany “terk edilen” diýip kesgitlemek we olaryň çägine girmegi gadagan etmek barada buýruk berdi.atyň ýa-da iki jeza. “

Her iki hepdede Golanda harby hökümetiň ýolbaşçylygyndaky raýat meselelerini jemleýän hasabat düzülýär.Mysal üçin, sentýabryň soňky iki hepdesiniň gysgaça mazmunynda “Gözden geçirilýän döwürde biziň güýçlerimiz gözegçilik postymyza gelen çopanlary we süzgüçleri kowmak üçin 22 gezek ot açdy. Goşmaça operasiýalarda üç sany siriýaly we iki adam Liwanly hüjümçiler tussag edildi, tussag edildi we sorag edildi. “Hasabatda bularyň ýaragsyz raýatlardygy aç-açan görkezilýär.

Dolandyryşyň başlygy hasabatda “soňky birnäçe hepde bilen deňeşdirilende Siriýanyň çäginden aralaşýanlaryň sanynyň azalandygyny aýtdy. Bu, güýçlerimiziň we çopanlaryň ýanyna ot açmak üçin hüşgärligimizden ybarat”.Her hasabatda käbir ýagdaýlar jikme-jik görkezildi.27-nji sentýabrda “Golaniniň gözegçiligi Dawakh obasynda 15 adamyň bardygyny anyklady. Oba giren bir gurçuk olara ok atdy. Atyşykdan soň gaçdylar”.Aýyň 21-sinde Al Hamidiýa sebitinde bukuda üç aýala garşy ot açyldy.Olar hem wakadan gaçdylar.Ertesi gün Golaniniň başga bir gabawy iki adama ot açdy.Biri öldürildi, beýlekisi Kuneýtrada sorag edildi.Hasabata görä, ikisi hem ýaragsyz raýatlardy.Ertesi gün Outpost 11-iň iki sany ýaragsyz parahat raýaty atandygy habar berildi.Iki günden soň irden 10-da Outpost 13 dört aýala we eşege atdy.Atyşykdan gizlediler we synap görýänçäm 12: 20-de ýene atyldy

Şol iki hepdäniň içinde ýedi oba gözden geçirildi.Olaryň hemmesi taşlandy.Şeýle hem hasabatda şol aýda bir kör adamyň we aýalynyň Kuneýtra gaýdyp gelmegi barada haýyşyň gelendigi aýdylýar.”Bu haýyş ret edildi, şeýlelik bilen ýaşaýjylaryň Kuneýtra gaýdyp gelmeginiň mysaly bolmazdy”.Hasabata görä, şol iki hepdäniň dowamynda Gyzyl Haç guramasy tarapyndan 24 adam Siriýanyň çägine geçirildi.

Geljekki iki hepdäni jemleýän hasabatda, oktýabr aýynyň ilkinji iki hepdesinde, aralaşanlary ýok etmek üçin 20-den gowrak atyş hadysasy agzalýar.Aýyň 7-sinde Jabata a-Haşak sebitindäki bir post 500 metr aralykda golaýda işleýän 25 töweregi arap toparyna bir topar top ok atdy.Araplar gaçdylar.Aýyň 8-sinde Opaniýa sebitindäki Outpost 10 sygyr sürüsine we ýaragsyz çopana üç gezek ok atdy.”Süri bilen çopan gaçdy.”

Scriptazgylara görä şol iki hepdäniň dowamynda hökümet patrullygy ýedi obany gözledi.Olardan birinde Katzrin maşgalasy, kakasy we dört çagasy, şeýle hem ysmaz garry tapyldy.Hasabatda gojanyň Siriýanyň çägine geçirilendigi aýdylýar.Maşgala agzalarynyň ykbaly hakda hiç zat ýazylmady.

Şol iki hepdäniň içinde Golanyň 14 ýaşaýjysyna garşy aýyplama bildirildi.Sevenedi Siriýanyň çäginden plato sebtine girmek üçin we ýedisi ters tarapa hereket etmek üçin.Goşunyň hasabatyna görä, bir wagtyň özünde ýedi adam Siriýanyň çägine geçirildi.

Hasabatda beýan edilen wakalaryň hemmesi şol döwrüň gazetlerinde çap edilmegi üçin senzura tarapyndan gadagan edildi.Diňe IDF güýçleriniň ýaragly raýatlara ýa-da söweşijilere duş gelen ýagdaýlary jikme-jik görkezildi.Kämahal Kuneýtradaky kazyýet işi barada kiçijik habarlar hem peýda bolýar.23-nji iýulda ehehuda Ariel “Haaretz” gazetinde “Golan belentligindäki harby kazyýetiň, öňe sürlen köp kazyýet işi sebäpli indi has ýokary depginde işläp başlandygyny … gezip ýören Golan belentliginiň ýaşaýjylary obalar Kuneitra polisiýa merkeziniň ýanyndaky türmä iberildi. “Bir hepde soň “Bukathanyň Druze obasynda garyndaşlary bolan 12 ýaşly iki çaganyň,Kuneitra harby kazyýetinde Siriýadan Golan belentligine aralaşandygy üçin iki ýarym aý azatlykdan mahrum edildi.Çagalaryň ikisi-de garyndaşlary bilen habarlaşmak we talamak maksady bilen ulular tarapyndan iberilendigini boýun aldylar. “Kuneýtradaky harby türmede oturanlaryň hemmesi höküm çykarylandan soň Siriýa geçirildi.

Basylyp alnan ýerlerdäki raýat işleri üçin jogapkär komitetiň 3-nji oktýabrda Goranmak ministriniň edarasynda ýygnanan ýygnagynyň gysgaça mazmunynda seýrek dawa ýüze çykdy.”Deportasiýa aralaşmagyň öňüni almak buýrugy boýunça amala aşyrylar (we diňe Ysraýylda ulanylýan” kanuna laýyklykda ýazylmaýar “).Emma resmi derejede Ysraýyl asuda ilaty ewakuasiýa etmek ýa-da deportasiýa etmekden ýüz öwürdi.Moşe Daýan “Durmuş” magazineurnalynda çap eden makalasynda: “Uruşdan soň Gyzyl Haç hakykatdanam ýaşaýjylardan obalaryna dolanmagyna rugsat berilmegini isledi, ýöne Siriýanyň hökümeti bu aýyplamany goldamady. Damask hökümeti diňe Ysraýyla we Golanyň halkyna garşy söweşi täzelemäge gyzyklanýar we gyzyklanýar,

Residentsaşaýjylar mugt

1967-nji ýylyň 9-njy iýunynda, Ysraýylyň Golan belentligine hüjüm eden güni, Baş sekretary itzitzhak Rabin HML Operating Wing-de ýygnak geçirdi.AGM-nyň başlygynyň orunbasary bolup işleýän general-maýor Rehawam Zeewi: “Platonyň ilaty kän däl we ol ýaşaýjylar erkin bolanda kabul edilmeli” -diýdi.IDF platony Ze’ewiniň isleýşi ýaly boş kabul etmedi, ýöne munuň şeýledigine göz ýetirdi.20 ýyldan soň, Zeewi geçiş doktrinasyny goraýan makalasynda ediediot Ahronotda şeýle ýazypdyr: “Merhum Palmaçaý Deýwid Elazar (Dado) alty günlük söweşden soň ähli arap obalylaryny Golan belentliginden çykardy we etdi. şonuň üçin Rabiniň tassyklamagy bilen Işgärleriň başlygy, Goranmak ministri Daýan we premýer-ministr Eşkol “.

Ramataniýada ölümli dymyşlyk höküm sürýär.Diňe obanyň öýleriniň arasynda diwarlardan ýaňlanýan tanklaryň gabyklarynyň ýaňy ýaňlanýar.Nadi T-iň düşündirişine görä, ulalan jaýy ammar ýaly dur.Üçekler ýykyldy.Otaglarda haşal otlar we tikenler ösýär.Howluda ösen injir agajy diwarlaryň birini ýykýar, Nadiniň ýokarsynda guran agaç jaýynyň ýa-da ejesi bilen şahalarynyň aşagynda ösdürip ýetişdiren gök önümleriniň yzy ýok.Bahar hem gurak we howuz weýran bolýar.Indi suwy dadyp görmek mümkin däl. *

Specialörite bejergi

IDF esgerleri Druze we Çerkeslere zyýan bermezlik barada aç

-açan görkezmeler aldy Uruş wagtynda IDF esgerleri Golanyň druze we çerkez ýaşaýjylaryna zyýan bermezlik barada aç-açan görkezme aldy.Bu görkezmäni bilmeýänler Golanyň beýleki oba adamlary ýaly özüni alyp bardylar we köpüsi gahar-gazaby gutarýança öýlerini terk etdiler.Ol çykanda, Majdal Şamsda garyndaşlary bilen ýaşamaga göçdüler.

Golanyň beýleki ýaşaýjylaryndan tapawutlylykda uruşdan birnäçe gün soň obalaryna dolanmaga rugsat berildi.Druzlaryň hemmesi diýen ýaly gaýdyp geldi.Şol döwürde Siriýanyň çäginde bolanlaryň diňe ýüzlerçesiniň yzyna dolanmagyna rugsat berilmedi.Çerkezleriň köpüsi gaýdyp gelmedi.Olaryň köpüsi söweşden soň hem harby gullugyny dowam etdiren Siriýanyň harby işgärleriniň garyndaşlarydy.Kuneýtrada galan az sanly adam, şäherdäki berk ýaşaýyş şertleri we söweşden soň jemgyýetleriniň dargap, dargadylmagy sebäpli ewakuasiýa edildi ýa-da birnäçe aýdan soň terk edildi.

Habar alyş gullugynyň işgäri Eli HaLhaminiň pikirine görä, ýörite bejergi “Garaşsyzlyk urşy döwründe bu iki etnik topar bilen guran gan bileleşigimiz sebäpli döredilen syýasat”.Başga pikirler hem bar bolsa gerek.Goranmak ministrliginiň arhiwinde igigal Alonyň Golan belentliginiň çäginde Druze döwletini döretmek baradaky meýilnamalary henizem tapylýar, göz öňüne getirişine görä Ysraýyl bilen dostlukly döwlet bolmaly we bu arada kesiler. araplar.

Iň soňky ewakuasiýa

Sahitanyň Druze obasynyň ýaşaýjylaryna 1970-nji ýylda gitmek tabşyryldy

Golan belentliginde galan iň soňky Siriýa obasy Sahita boldy.1967-nji ýylyň awgust aýynda geçirilen Ysraýylyň ilat ýazuwynda 32 öý, şol sanda 173 raýat, ähli Druze hasaba alyndy.Uruşdan üç ýyl soň, IDF serhet ýakasyna ýakynlygy sebäpli ýaşaýjylaryny ewakuasiýa etmek we öýlerini ýykmak kararyna geldi.General-maýor Mordekaý Gur tarapyndan gol çekilen ewakuasiýa buýrugynda “harby zerurlyk sebäpli edilendigi” aýdylýar.

Bu obada doglan 77 ýaşly Ali Salama “Sahitanyň kiçi we birneme garyp obady. Jaýlar sada. Olaryň köpüsi adaty bazalt daşyndan arzan hasaplanýan ak daşdan gurlupdy. ýerleriň köp bölegi Siriýanyň hökümetiniň oba hojalygy reformasynyň çäginde alan daýhanlara degişlidi. Bu ýerler esasan alça, badam we alma ösdürip ýetişdirýän ownuk ýerlerdi. “

Salamanyň sözlerine görä, “Uruşdan bir aý çemesi soň, bir ofiser bir oba geldi, meniň pikirimçe, ol harby hökümetden. Ol ähli adamlary obanyň esasy meýdanyna ýygnady we serhet ýakasynda durýandygymyzy mälim etdi. Şonuň üçin biz bu ýerde galyp bilmedik. Ol obada jaý, restoran, jaý üçin jaý aljakdygymyza söz berdi, bize gaçyp gidenleriň öýleri teklip edildi, ýöne hiç kim beýle jaýy kabul etmäge razy bolmady. Netijede, Siriýanyň goşun gullugynyň işgärleriniň Restoran obasynda galdyran öýlerini berdiler we öýlerimiziň öz ýerinde galjakdygyna söz berdiler, geljekde ýagdaý gowulaşsa, olara gaýdyp bileris “.

Häzirki wagtda oba gazylyp alynýan ýerlerde, oňa ýa-da topraklaryna girmek mümkin däl.Olaryň eýeleri magdan känleriniň daşynda galan az sanly plantasiýa bilen meşgullanmaga we öýleriniň galyndylaryna uzakdan seretmäge mejbur bolýarlar.

makala baglanyşyk

www.vardhanlezuz.org.il

C. Aşakda dürli ýerlere iberýän habarym : Kim

:

Mowzuk: Maglumat gözlemek.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Maýyplar pudagy bilen meşgullanýan “disability5.com” blogym bar.Mugt we awtorlyk hukugy meselesi bolmazdan, blogymda çap edip biljek maýyplar hakda mazmun tapyp biljek platformalary we / ýa-da web sahypalaryny gözleýärin.

Blogymyň wordpress.org platformasynda gurlandygyny we servers24.co.il serwerlerinde saklanýandygyny belläsim gelýär

. Size berjek soragym: beýle saýtlar hakda nädip maglumat tapyp bilerin?Bu meselede kim kömek edip biler?

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.

Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Örän pes girdejide – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk boýunça kömek pulunda ýaşaýandygymy aýdaryn.Şonuň üçin bu ýerde ara alnyp maslahatlaşylýan maglumatlary tapmak hyzmaty üçin pul töläp bilemok.Üstesine, ýagdaýymyň çynlakaýlygy sebäpli hatda gaty ýokary arzanladyşlaram kömek edip bilmez.

2) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

3) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: assafbeny[email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: assaffff@protonmail.com ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

D. Aşakda ISRAELI zenan ministri Meraw Kohene iberen e-poçta: Ministrlige

iberen hatym Meraw Kohen.

Asaf Benýamin <hüjü[email protected]> Kimden

:

[email protected]

16-njy oktýabr, ýekşenbe güni sagat 10: 07-de

: Ministr edarasy Meraw Kohen.

Mowzuk: ortopediki aýakgap.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Recentlyakynda (bu sözleri 2022-nji ýylyň 13-nji oktýabry penşenbe güni ýazýaryn) ortopediki aýakgaplary NIS 600 mukdarda satyn almaly boldum – bu meniň ýaly adam üçin gaty pes girdeji – maýyplyk üçin kömek milli ätiýaçlandyryş institutyndan.

Bu meselede meniň soragym: haýyr-sahawat gaznasyny, girdeji gazanmaýan guramany ýa-da guramany bilýärsiňizmi, şunuň ýaly çykdajylaryň öwezini dolmak üçin ýüz tutup bilersiňiz?

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Haýyşymy size öz içine alýan bir faýl goşýaryn:

Şahsyýetnamamyň fotokopiýasy.

II.Milli ätiýaçlandyryş institutyndan alýan kömek pulumy tassyklamak.

III.Ortopediki aýakgap satyn almak üçin kwitansiýanyň göçürmesi.

2) Web sahypam: https://disability5.com/

3) Şahsyýetnamanyň belgisi: 029547403.

4) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] .ilýa

:

ýüz tutýan hiç bir guramanyň, birleşigiň ýa-da hökümet edarasynyň bu meselede kömek etmek islemeýändigini görkezmek isleýärin.

Aşakda bu meselede alan jogaplarymyň biriniň mysaly:

 

ortopediki aýakgaplaryň yzyna gaýtarylmagyny barlap bilmeris

Diňe şu mowzuk hakda bilýärsiňiz

,

Orit Moked SRP

________________________________________

Asyl habary gizläň

Byazan: Assaf Binyamini<[email protected]>

Iberilen: 2022-nji ýylyň 16-njy oktýabry, ýekşenbe 09:42

: Moked &lt;[email protected]&gt;

Mowzuk: Re: Re: “sharapplus.co.il” hatym.

 

Bu meniň soran zadym däl.Men eýýäm ortopediki aýakgap satyn aldym – we lukmanyň barlagy hakda däl-de, eýýäm satyn alan köwşümi yzyna gaýtaryp bermegiň hukugyny soradym.

2022-nji ýylyň 16-njy oktýabry, ýekşenbe güni sagat 09: 22: 18GMT + 3, Moked &lt;[email protected]&gt; ýazdy:

Salam

ortopedik aýakgap barada, ortopedik lukmanyň ýanyna geliň we ol bu meseläni çözer,

Orit

Moked SRP

</[email protected]>

E. Aşakda italýan jemgyýetçilik aktiwisti FRANCA VIOLA-nyň Facebook sahypasyndaky gysga hatlarym:

2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda göze görünmeýän maýyplara bagyşlanan Nitgaber hereketine goşuldym.

Biziň borjumyz, meselem, göze görünmeýän maýyplykdan ejir çekýän adamlar üçin sosial hukuklary öňe sürmek.Maýyplykdan we başgalara derrew görünmeýän çynlakaý patologiýalardan ejir çekýän adamlar.Görünişiň peselmegi, hatda beýleki maýyp ilat bilen deňeşdirilende diskriminasiýa sebäp bolýar.

Herekete goşulmak çakylygy hemmeler üçin açyk we bu meselede aşakdaky telefon belgilerini ulanyp, hereketiň prezidenti hanym Tatýana Kaduçkiniň şahsyýetine ýüz tutup bilersiňiz:

972-52-3708001 ýa-da 972-3-5346644

Jewishewreý we ISRAELI milli baýramçylyklaryndan başga ýekşenbe-penşenbe günleri 11: 00-dan 20: 00-a çenli (Ysraýyl wagty).

assaf benyamini – hatyň awtory.Hasgiňişleýinöwreniň

:

https://www.nitgaber.com

__

Men ýewreýçe gürleýän – we beýleki dilleri bilýänim gaty çäklidir.Şol sebäpli söhbetdeşlikde zatlary düşündirmek we jikme-jik etmek ukybym henizem gaty kyn (size iberen habarymy ýazmak üçin hünärmen terjime kompaniýasy bilen habarlaşdym).Her niçigem bolsa, hereketimiziň maksatlaryny kesgitläniňiz we çärä gatnaşmak we kömek etmek isläniňiz üçin sag bolsun aýdýaryn.Hormat bilen, benyamini hüjüm ediň.

F. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçtaňyz : Kim

:

Mowzuk: tehnologiki gurallar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýyldan bäri Ysraýylda maýyplaryň göreşine gatnaşýaryn – bu göreş, bilşiňiz ýaly metbugatda giňden beýan edilýär.

Göreşi öňe sürmäge synanyşýan usullarymyzyň biri dürli tehnologiki gurallary ulanmak: sosial ulgamlarda ýazmak, web sahypalaryny açmak we olary ösdürmäge we kämilleşdirmäge synanyşmak, wirtual jemgyýetleri dolandyrmak we ş.m.

Bu meselede meniň soragym: Mümkin? göreşiňizde bize kömek edip biljek tehnologiki gurallary hödürlemek üçin kompaniýaňyz ýa-da guramaňyz üçin?Eger şeýle bolsa – haýsy ugurlarda we nädip?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

meniň telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Sahypam: https://disability5.com/

3) 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda “Nitgaber” atly jemgyýetçilik hereketine – aç-açan maýyplara goşuldym.Aç-açan maýyplaryň hukuklaryny öňe sürmäge synanyşýarys, ýagny: meniň ýaly lukmançylyk kynçylyklaryndan we daşardan görünmeýän gaty agyr kesellerden ejir çekýän adamlar – bize garşy gaty diskriminasiýa sebäp bolýan daşarky görünmezlik.

Hereketiň esaslandyryjysy, şeýle hem esaslandyryjy hanym Tatiana Kaduçkin we oňa 972-52-3708001 telefon belgisi arkaly baryp bilersiňiz.

Telefona jogap beriş wagty: Sundayekşenbe-Penşenbe sagat 11: 00-dan 20:00-a çenli.ISRAEL wagty, ýewreý baýramlaryndan ýa-da dürli ISRAELI baýramlaryndan başga.

4) Aşakda metbugatda görkezilişi ýaly hereketimiz barada käbir düşündirişli sözler bar:

adaty raýat Tatiana Kaduçkin, “aç-açan maýyplar” diýip atlandyrýanlara kömek etmek üçin “Natgver” hereketini döretmek kararyna geldi.Şu wagta çenli Ysraýyl ýurdunyň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam oňa goşuldy.7-nji kanalyň “omanoman” gazetine beren interwýusynda bu taslama we degişli guramalardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär.

Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyplar üçin maýyp we maýyplar üçin oturgyçsyz maýyplar.Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi onuň pikiriçe, 75-100 göterim maýyplygy bar diýlip kesgitlense-de, maýyplar üçin oturgyçly maýyplar ýaly hyzmatlary almaýarlar.

Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlaryň kömegine mätäç.Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryşdan pes maýyplyk kömek puluny alýarlar, ýörite hyzmatlar, ýoldaş kömek pullary, hereket üçin kömek pullary ýaly goşmaçalary almaýarlar we ýaşaýyş jaý ministrliginden has pes kömek alýarlar.

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözleglere görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç.Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygy aýdylýar.Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawyna girizmek üçin işleýär.Sebäbi, onuň sözlerine görä, hukugy bolmaly diýlip hasaplanylsa-da, adatça bu sanawlara girmeýärler.Knessetiň agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär we hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne onuň sözlerine görä diňlemäge kömek edip bilýänler we diňleýänler oppozisiýada, şonuň üçin edip bilmeýärler Kömek ediň.

Indi ol has köp “aç-açan” maýyplary özüne goşulmaga, kömek edip biler ýaly habarlaşmaga çagyrýar.Onuň pikiriçe, ýagdaý häzirki ýaly dowam etse, hukuklaryny we eklenç üçin esasy şertleri talap etjek maýyplar tarapyndan geçirilen demonstrasiýadan gutulyp bolmaz.

5) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assaf00[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

6) Aşakda dürli sosial ulgamlardaky profillerime käbir baglanyşyklar bar:

https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

https://www.pond5.com?ref=assaf197254749

https://share.socialdm.co/assftt

https://actionnetwork.org/petitions/disabled-people-worldwide?source=direct_link&

https://aff.pays.plus/827f6605-9b3c-433d-b16f-5671a4bba62a?ref=

https://link.protranslate.net/9UCo

https://www.facebook.com/groups/545981860330691/

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

https://assafcontent.ghost.io/

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

G. Aşakda “Gal Yam Studio” bilen ýazan hatym: Assaf üçin -18-nji oktýabr, sişenbe güni sagat 10: 47-de “

Galyam” studiýasyna ýüz tutmagyňyzdan soň, web sahypamdaky ýazgylary “utanç” görnüşi hökmünde görýärsiňiz, ýöne 2-ä düşünmeli zatlar:1) Maňa islän zadymy web sahypamda ýerleşdirmäge rugsat berilýär – we hiç kimden soramaly däl.2) Ysraýyl döwleti bizi (aç-açan maýyplar jemgyýetini) başga ýolumyz ýa-da mümkinçiligimiz galmaýan ýagdaýa getirdi.Işler size garşy çykdymy?Duşmançylyk bize ýa-da beýleki tarapdan awtomatiki usulda bar – şonuň üçin sözleriň meniň üçin manysy ýok.

Hormat bilen, has möhüm ýa-da ähmiýetli zat: garşydaşlyk duýgularyňyz we başga-da köp adamyň – ýa-da köçä çykyp, şol ýerde ölüp bilýän maýyplaryň duýgulary?

We bu soraga jogap bermegiňize garaşmaýaryn – garşydaşlyk meselesini goýuň we gysgaça jemlärin:

Başga ýol ýa-da wariant galmanlygy sebäpli bu zatlary edýärin (ahyrsoňy, bizden nämä garaşýarsyňyz? et: adamlaryň diri galmagyna ýol bermeýän syýasata garşy göreşjek dälmi?).

Hormat bilen,

assaf benyamini.

skript ýaz.Hat alyşmalarymyzy hem gizlin saklamak niýetimiň ýokdugyny bellärin – bu ýerde gizlin zat ýok.Hökümime görä zerur zatlary çap ederin.

2022-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda sişenbe güni sagat 10: 34: 09GMT +3, Gal Yam studiýasy &lt;[email protected]&gt; ittenazan:

Asyl habary gizläň

Salam Assaf,

sahypaňyzyň kompaniýalar bilen hat alyşmagyna salgylanýandygyňyzy görýärin menden awtomatiki garşy çykýan kömek soraýarsyňyz,

bu biziň gymmatlyklarymyza laýyk gelmeýär we ähli niýetler we maksatlar üçin “utanç” hökmünde görýärin (bir kompaniýa size mugt hyzmat bermek islemese näme etmeli? hat alyşmalaryny ähli gyzyklanýanlara çap etjekdigiňizi dogry maglumat hökmünde habar berýärsiňiz?)

Seniň bilen ýazan hatlarym çap edilmez we diňe meniň bilen seniň arasynda galar diýip garaşýaryn!

Soragyňyz barada, pikir edişiňiz ýaly, hawa hyzmatymyz pul talap edýär.

Biz bu hyzmatlardan gazanç etmeli 10 töweregi işgäriň topary, sebäbi bu girdeji gazanmaýan gurama, elbetde arzanladyş bermäge taýyn, ýöne gynansak-da subsidiýa berip bilemok.

Hormat bilen,

Nour Gal Yamam |Baş direktory

Baş direktory |Naor Gal Yamamwww.galyam-studio.co.il

Müşderileriň

maslahat bermegine hoş

 

geldiňiz

Maýyplar meselesi bilen iş salyşýan maýyplyk.com sahypam üçin iş ýüzünde iş ýüzünde boluň.

Hereöne bu ýerde bir mesele bar: Bu tölegli hyzmatdyr öýdýärin.Bu barada zeýrenmeýändigimi görkezerin – megerem, siz ondan gazanç edýärsiňiz – elbetde bu gaty gowy.Lowöne pes girdejim sebäpli (Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk boýunça kömek pulunda ýaşaýaryn), töläp bilemok.Hereketimizde ykdysady kynçylyklary meniňkiden has erbet agzalar köp – esasy azyk önümlerini satyn almak bilen zerur dermanlary satyn almak arasynda her gün karar bermäge mejbur bolan adamlaryň hatda howp astyndadygy hem aýdyňdyr. kärende tölegini alyp bilmeýändigi sebäpli köçä zyňylan grafika hyzmatlary üçin töläp bilmez.

Hormat bilen,

hüjüm benyamini.

2022-nji ýylyň 18-nji oktýabry, sişenbe güni GMT + 3, Gal Yam studiýasy<[email protected]> Written by:

We know how to provide graphics and design services, characterization and development of websites and landing pages and organic promotion for websites.

Is one of the services I wrote you relevant for you?

Thanks

Regards,

Nour Gal Yam | CEO

CEO | Naor Gal Yam

www.galyam-studio.co.il

Welcome to watch customers recommend

 

On Tuesday, October 18, 2022 at 10:10 by Assaf Binyamini &lt;‪[email protected]&gt;:‬‬‬‬‬‬

I have been a participant in the struggle of the disabled in Israel since 2007. As of July 10, 2018, I am doing so as part of the movement “Natagver” – transparent disabled people.

I am asking if you are able to offer us technological tools that can help us.

Of course the question is general and not specific.

Regards,

assaf benyamini.

post Scriptum. The manager of our movement is Mrs. Tatiana Kadochkin, and

her phone numbers are: 972-52-3708001. and: 972-3-5346644.

She answers the phone on Sunday-Thursday between 11:00 and 20:00.

She speaks Russian at a very high level of mother tongue – but also Hebrew.

On Tuesday, October 18, 2022 at 10:01:40GMT+3, Gal Yam Studio<[email protected]> Written by:

Hi assaf,

My name is Naor from a notebook Galyam Studio, you contacted us about “technological tools” through our website.

You wrote a lot in your email, but I couldn’t understand how we can help you?

I would appreciate it if you could be precise in your request/needs

thanks and have a good day

Regards,

Nour Gal Yam | CEO

CEO | Naor Gal Yam

www.galyam-studio.co.il

Welcome to watch customers recommend

 

assaf benyamini&lt; [email protected] &gt;

To:

Gal Yam Studio

Tuesday, October 18 at 10:50

And in conclusion: I will not be able to join your service – I cannot pay.

I think that sums things up.

Regards,

assaf benyamini.

‫‬‬On Tuesday, October 18, 2022 at 10:01:40GMT+3, Gal Yam Studio<[email protected]> Written by:

Hi Assaf,

My name is Naor from a notebookGalyamStudio, you contacted us about “technological tools” through our website.

You wrote a lot in your email, but I couldn’t understand how we can help you?

I would appreciate it if you could be precise in your request/needs

thanks and have a good day

Regards,

Nour Gal Yam | CEO

CEO | Naor Gal Yam

www.galyam-studio.co.il

Welcome to watch customers recommend

</[email protected]></[email protected]></[email protected]>

H. Aşakda 2022-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda sişenbe güni Facebook sosial ulgamyna ýüklän ýazgym:

Bilşiňiz ýaly, şu günler Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky söweş dowam edýär.Geçen hepde Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin rus raýatlarynyň arasynda giňişleýin işe almak üçin görkezme / buýruk berdi.Şeýle-de bolsa, rus raýatlarynyň köpüsi urşa garşy çykýarlar we fronta iberilmezlik üçin islendik ýol tapmaga synanyşýarlar – köpüsi ýurtdan gaçmaga synanyşýar we Ysraýylda kän eşidilmedik giň ýaýran hadysanyň bardygy ýüze çykýar: Özlerini kemsitmek we maýyp bolmak isleýän rus raýatlary – bu goşuna çagyrylmazlyk we şu günler döredýän zulumlarynyň bir bölegini almazlyk üçin rus goşunydyr.Internetde rus dilinde okan zady (sosial ulgamlaryň köp bölegi häkimiýetleriň buýrugy bilen petiklenýär – emma internetiň käbiri işleýär,

Rus dilini bilmeýändigimi görkezmeli (we “Google Translate” -den “nädip eliňi döwmeli” sözleminiň rus dilinden terjimesini aldym we elbetde özüm terjime etmedim) – we rus dilindäki ýazgylaryň hemmesi vk.com sosial ulgamynda goýanym, terjime kompaniýalaryndan alan maýyplaryň göreşi bilen baglanyşykly tekstler.

Her niçigem bolsa, barvk.com web gözleginde

Как сломать руку-nädip elimi döwmeli diýen sözlemi ýazanymda köp netije aldym.

Käbir jemgyýetlerde invk.com-a girýärin Bu gözleg sözlemini girizenimden soň habar iberip başladym.

Bu, meniň tapan başga bir hereketim (birneme biynjalyk we egri …).

Munuň üçin maňa hüjüm etmek isleýän her bir adam hoş geldiňiz – meni gyzyklandyranok.

I. Aşakda “Mugt sadaka üçin kompýuterler” Facebook sahypasyna ýüklän ýazgym:

assaf Benýamini

To: “Mugt sadaka üçin kompýuterler”.

Mowzuk: Enjamlary barlamak.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Alty aý töweregi öň pcdeal.co.il depder kompýuterini satyn aldym.

Recentlyakynda (bu sözleri 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda ýazýaryn) kompýuterimde tötänleýin ýüze çykýan birnäçe näsazlyk ýüze çykdy: birden peýda bolan gara ekran, birden doňan kompýuter we klawiaturadaky düwmeler birden jogap bermeýär.

Kompýuter satyn alan kompaniýam (kompaniýa pcdeal.co.il) demirgazyk sebitde ýerleşýär – we Iýerusalimde ýaşaýanym üçin, kompýuteriň ýanyna getirip, enjamlary laboratoriýada synagdan geçirip, soňra enjamlary yzyna gaýtaryp bererin we ony meniň ýerimde täzeden gurmak gaty uzaga çekjek gaty kyn proses bolar (we şonuň üçinem mümkin bolmaz – we ähli enjamlar üçin kepillik bar bolsa-da) – we bu ýerde bu ýerde goşmaça iki kynçylyk bar:

1) Maşynym ýa-da sürüjilik şahadatnamam ýok – şonuň üçin kompýuterimi özüme getirip bilemok.Fiziki taýdan kemçiligim sebäpli ykdysady kynçylyklarym we geografiki uzaklygym sebäpli enjamlary taksi bilen kompaniýa getirmek hem mümkin däl.

2) Fiziki taýdan kemçiligim sebäpli enjamlary laboratoriýa geçirmezden ozal öýde kartonda gaplap bilemok.Edil şol bir sebäbe görä, synagdan gaýdyp gelenden soň, kompýuteriň täzeden gurulmagy hakda alada edip bilemok.

Şonuň üçin Iýerusalim sebitinde bu hyzmaty alyp boljak bir kompaniýa gözleýärin.

Şeýle ýagdaýda kompýuterdäki kepillikleriň ýerlikli bolmajakdygy maňa düşnükli – ýöne şu günler kompýuter bilen işlemek ukyby möhüm zat bolansoň, birnäçe hepde uzaga çekip bilemok, hatda hatda has köp kompýuterime girip bilmerin (bu meniň öýümdäki ýeke-täk kompýuter – we meniň ýagdaýymda başga bir kompýuter satyn alyp bilemok).Anotherene bir mesele / kynçylyk bar: Men gaty pes girdeji bilen ýaşaýaryn – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek puluny.Şonuň üçin häzir düşündiren ähli kemçiliklerim bar bolan kompýuteriň ýerine täze kompýuter satyn alyp bilemok.Üstesine, ýagdaýymyň agyrlygy sebäpli,

Şeýle ýagdaýda çözgüt näme bolup biler diýip pikir edýärsiňiz?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115-nji jaý,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

3) Blog 67 dilde özbek, ukrain, urdu, azerbaýjan, italýan, indoneziýa, Islandiýa, alban, amhar, iňlis, eston, ermeni, bolgar, bosniýa, birma, belarus, bengal, bask, gürji, Nemes, Daniýa, Gollandiýa, Wengriýa, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishewreý, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norwegiýa, Nepal, Suwahili, Sinhala, Hytaý, Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan, Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, Polýak, Portugaliýa, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, Rumyn, Rus, Şwesiýa we Taý.

4) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

J. Aşakda “Aziýa4: Facebook” toparyndan ýazan hatym: Aziýanyň dünýäden terjimeleri we täzelenmeleri 2022-nji ýylyň 23-nji oktýabry, ýekşenbe güni sagat 7: 20-de:

işjeň,

assaf benyamini topary paýlaşdy.

Bir minut

Kim üçin: “Aziýa4: Aziýadan terjimeler we täzelenmeler”.

Dillerde özbek, ukrain, urdu, azeri, italýan, indoneziýa, Islandiýa, alban, amhar, iňlis, eston, ermeni, bolgar, bosniýa, birma, belarus, bengal, bask, gürji dillerinde maýyplyk 5.com köp dilli blogy bar. German , Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan, Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, Polýak, Portugaliýa, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, Rumyn, Rus, Şwes we Taý.

Şeýle bolany üçin, köp dilli blogda aýdylyşy ýaly, Google Translate ýaly awtomatiki terjime hyzmatlaryndan, şeýle hembingbing.com-yň awtomatiki terjime hyzmatlary, awtomatiki terjime ýaly beýleki gözleg motorlarynyň awtomatiki terjime hyzmatlaryndan köp peýdalanýaryn. yandex.com hyzmatlary, şeýle hem microsoft.com-yň awtomatiki terjime hyzmatlary

Bu terjime hyzmatlarynyň hemmesinde, türkmen diline ýa-da başga dillere terjime etmekden has köp ýalňyşlygyň bolýan terjimelerdigine göz ýetirdim (elbetde, bu türk diline terjime bilen garyşdyrylmaly däldir – Türk we türkmenler iki dürli diller …).

Siziň pikiriňizçe munuň düşündirişleri näme bolup biler?

Her niçigem bolsa, türkmenleri bilmeýändigimi görkezerin (hatda ýekeje sözem däl) – we kompýuter programmist däldigimi we awtomatiki terjime hyzmatlarynyň algoritmleriniň mehanizmi hakda hiç zat bilmejekdigimi görkezerin. .

Hormat bilen,

asaf benyamini.

Tamar Şaý-Çordekar.

Hmmm düşünmedim .. Dili bilmeýän bolsaň, türkmen dilinde (türk?) Arealňyşlyklaryň bardygyny nädip bilýärsiň?

Bilşime görä .. web sahypalaryndaky terjimeçiler çeşme dilinden däl-de, iňlis dilinden terjime edýärler ..

exactlyöne anyk sorajak / aýtmak isleýän zadyňyz belli däl?

Halaýan

jogap ber

5 sagat

assaf benyamini

Awtory

Tamar Şaý-Çordekar.Türkmen diline terjime etmekde däl-de, türkmen diline terjime etmekde köp meseleler bar.Türk diline terjime awtomatiki terjime ulgamlarynda gowy işleýär (bilşime görä türk we türkmen iki dürli dilde – bu ýerde ýalňyşmaýan bolsam hökman düzedip bilersiňiz – bilesim gelýär).Dili bilemok – ýöne, awtomatiki terjimelerde terjime eden tekstlerim gaty uzyn bolansoň (birnäçe on müňlerçe söz bar), hatda dil bilmän hem üns berip boljak zatlar bar, mysal üçin: şahsy maglumatlarym goýulmadyk we terjimelerde görünmeýän, nädogry görkezilen e-poçta salgylary mina (ahyrsoňy, islendik dilde bolşy ýaly görkezilmelidir, mysal üçin: e-poçta adresim asb783a @ gmail.com islendik dilde şeýle görkezilmelidir).Men şu soragy orta atýaryn: näme üçin takyk türkmenlere ýa-da türkmenlere terjime edilende ýalňyşlyklaryň köp bolmagy, haýsydyr bir ýa-da başga dilleriň terjimelerinden has köp bolmagy – munuň sebäbiniň näme bolup biljekdigine düşünýärin.Dili bilmän hem üns berip boljak başga bir zat: awtomatiki terjime ulgamlarynda türkmenlerden başga dillere ýa-da haýsydyr bir dilden türkmenlere terjime etjek bolanyňyzda köplenç ýalňyş habary alýarsyňyz we ulgam ýerine ýetirmeýär amal – we başga diller bilen deňeşdirilende beýle ýygy-ýygydan bolup geçmeýär.Türkmenlere terjime edilende ýa-da terjime edilende ulgamyň şeýle köp ýalňyş habarlary görkezmeginiň, islendik dilde birmeňzeş görünmeli köp jikme-jiklikleriň ýoklugynyň sebäbi näme bolup biler?

Elbetde, dili bilmeýändigim üçin, ondan başga zatlary barlap bilmek ukybym ýok.Hormat bilen, benyamini hüjüm ediň.

Halaýan

jogap ber

1 inçe ‘

işjeň

assaf benyamini

Tamar Şaý-Çordekar.Awtomatiki terjime ulgamlarynda terjimeler elmydama iňlis dilinden däl – we ulanyjylaryň isleglerine görä islendik dilden islendik dile terjime edilip bilner.

Tamar Shai-Chordekar.

assaf Benýamini. Haha gowy türkmen diliniň bardygyny bilmedim we doktor Google barlygyny tassyklady ..

Men zenan terjimeçileriň biri däl, ýöne hytaý diline terjime etmek islänimde, ýewreý dilinden hytaý diline däl-de, iňlis dilinden hytaý diline terjime etmegi makul bilýärin .. Belki, bu siziň ilkinji ädimiňizdir.

Ikinjiden, Google bu dile düşünýän eti we gany çalşyp bilmeýär, şonuň üçin köp dile terjime edeniňde “gaty köp tutduň, tutmadyň” manysynda .. Iňlis diline maýa goýmagy maslahat bererin. terjime, blogy okamak isleýänler özlerini Google-da terjime etmek üçin tagalla ederler .. muny özüňiz amala aşyranyňyzda, meniň pikirimçe, hünärsiz görünýär.

Assaf Benýamini

Tamar Şaý-Çordekar.Sözlerimiň mazmunyna hakykatdanam üns berendigiňizi bilemok.Terjime etmeýärin, terjime kompaniýasynda işlemeýärin – bu asla beýle däl.Awtomatiki terjimeçileriň (olaryň algoritminiň ýa-da programma üpjünçiliginiň) geň hereketleri bilen baglanyşykly bir sorag orta atýaryn, takyk türkmenlere ýa-da türkmenlere terjime edilende netijeler bermekde we ýalňyş habarlary başga dillere terjime etmekden has kän.Munuň jogabyny bilmeseňiz, elbetde kanuny – hiç kim hemme zady bilmeýär … Her niçigem bolsa, “lol” maňa gaty ýerliksiz ýaly görünýär.Hakykatdanam, bir türkmen dili bar (bilşimiz ýaly 1990-njy ýyllaryň başyna çenli Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan Türkmenistan diýilýän bir ýurt).Men türkmen ýa türk dilini bilmeýändigim üçin bilemok ‘bu iki diliň meňzeş dildigini ýa-da ýokdugyny bilemok.Diňe türkmenlere gezek gelende awtomatiki terjime hyzmatlarynyň geň hereketleri bilen baglanyşykly sorag berdim, başga hiç zat ýok.Elbetde, “lol” -dan ýüz öwrüp bilersiňiz – elbetde degişme aýtjak bolmadym – soragyň özi degişme däl-de çynlakaý sorag.

Hormat bilen,

Tamar Şaý-Çordekar.Awtomatiki terjime hyzmatlarynyň hakykatdanam adam terjimeçisiniň ornuny tutup bilmejekdigi bilen doly ylalaşýaryn – esasanam terjime edýän gaty uzyn tekstlerim hakda.Men düýbünden başga bir sebäp bilen adam terjimeçileriniň hyzmatlaryndan ýüz öwürmäge mejbur bolýaryn: pes girdejim we töläp bilmezligim.Bu ýol bilen ep-esli az netije alýandygyma doly göz ýetirýärin – ýöne, aýdylyşy ýaly, kyn maliýe ýagdaýym maňa başga bir zat etmäge rugsat bermeýär.

Näme üçin “Men hahaha gowy, türkmen diliniň bardygyny bilmeýärdim we doktor Google munuň bardygyny tassyklady …” – hakykatdanam muny bilmeýärdiňizmi?Aziýa dilleriniň terjimesi bilen iş salyşýan biri hökmünde?Muny bilmeýän bolsaňyz, şübhelenýärin – belki-de, degişme belligi hökmünde türkmen diliniň öňki Sowet Soýuzynyň ýurtlarynda iň möhüm dilleriň biridigini ýazan bolsaňyz gerek, şonuň üçin bu ugurda ýöriteleşenlere ynanmak kyn. Aziýa dillerini terjime etmek hakykatdanam beýle diliň bardygyny bilenok .. Her niçigem bolsa, maňa gaty geň görünýär …

Sharon Melamed

Direktor

Telewideniýe we filmler boýunça topar hünärmeni [CTX].

+3

Theazgynyň maksadyna düşünmedim, munuň bilen nähili baglanyşygy bar?

Halaýan

Şaron Melamed.Şeýlelik bilen, bu ýerde awtomatiki terjime hyzmatlary bilen baglanyşykly bir sorag berýändigimi görkezerin we siziň pikiriňizçe türkmenlerden ýa-da terjimeleriň terjimeleriniň köp bolmagynyň sebäbi näme bolup biler? islendik ýa-da başga dil.Terjime etmeýändigimi we terjime kompaniýasynda işlemeýändigimi ýene-de bir gezek belläp geçerin we ýazgynyň ýeke-täk maksady, awtomatiki terjimeleriň türkmen diline degişlilikde geň galdyryjy özüni alyp barşyna degişli sorag döretmekdir.

Sharon Melamed

Direktor

Telewideniýe we filmler boýunça topar hünärmeni [CTX].

+3

Bu ýerde hiç kim türkmen dilinden terjime etmeýänligi sebäpli, bu soraga jogap tapyp biljekdigiňize şübhelenýärin.Bu dogry topar däl.

Şaron Melamed. Dogry topar näme?

Şaron Melamed

Direktor

Telewideniýe we filmler boýunça topar hünärmeni [CTX].

+3

Türk terjimeçileri hakda bir zat gözläň

Şaron Melamed.Türk türkmen däl – bu iki dürli dil.Türk diline ýa-da terjimelerinde awtomatiki terjimeçiler dogry işleýärler – türkmenlere terjime edilenler ýaly ýalňyşlyklar kän däl.

K. Aşakda dürli ýerlere iberen habarym : Kim:

Mowzuk: Permalinkler.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Maýyp adamlar meselesi bilen meşgullanýan, wordpress.org ulgamynda gurlan we 

servers24.co.il serwerlerinde saklanýan blog maýyplygy5.com blogyma eýelik edýärin. Blogymdaky

her ýazgyda bir baglanyşyk bar bu – permalink.

Internetde programma üpjünçiligini ýa-da ähli Permalinklerimi mümkin boldugyça giňden paýlap biljek ulgam gözleýärin.

Şeýle ulgamlary ýa-da programma üpjünçiligini bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.ykjam-972-58-6784040.faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Maýyplyk.com.com blogynyň baglanyşyklary:

Bellenen sanaw:

https://docs.google.com/document/d/1hCnam0KZJESe2UwqMRQ53lex2LUVh6Fw3AAo8p65ZQs/edit?usp=sharing

ýa-da:

 https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io/2022/10/10/Permalinks-of-post…om-list-numbered/‎

San berilmedik sanaw:

https://docs.google.com/document/d/1PaRj3gK31vFquacgUA61Qw0KSIqMfUOMhMgh5v4pw5w/edit?usp=sharing

ýa-da:

https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io/2022/10/09/Permalinks-your-Fuss…-disability5-com/‎

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

L. Aşakda Saglygy goraýyş ministrliginiň Iýerusalim etrabynyň “Sal Şikum” komitetine iberen e-poçta habarym:

Meselelere öz-özünden garamak has dogry bolar diýip pikir edýärin – diňe akyl taýdan kynçylyk çekýändigim sebäpli görkezen kemçiliklerimi barlamak ýa-da düzetmek zerurlygyny aradan aýyrmaň.

Edil şol bir mazmuny hünärmen – jemgyýetçilik işgäri, psiholog we ş.m. iberen bolsa, oňa hakykatdanam çynlakaý çemeleşjekdigiňize şübhe ýok, ýöne muňa rugsat berýärsiňiz kemçilikleri terbiýeleýän adam emosional taýdan zaýalananda, ondan dynmak.

Munuň özüni alyp barşyna gaty gynanýaryn we muňa gaty gaharym gelýär.

Elbetde, şeýle usul bilen işleýän ulgam hiç haçan ynam gazanyp bilmez – iň bolmanda meniň üçin däl.

Hormat bilen,

Asaf Benýamin.

Asaf Benýamin &lt;hüjü[email protected]&gt; Kimden

: “Sal Şikum”, Iýerusalim.

Duşenbe, 24-nji oktýabr, sagat 11: 07

-de, men size ýüz tutan ähli mowzuklarymda eýýäm ençeme ýyl bäri çuňňur derňew geçirýärin.

Eger ýüz tutýan derslerimiň haýsydyr birinde dogry jogap almak mümkin bolan bolsa, aslynda size asla ýüz tutmazdym.

Hormat bilen,

assaf benyamini.

Duşenbe, 2022-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda sagat 10: 38: 49GMT + 3, “Sal Şikum”, Iýerusalim &lt;[email protected]&gt; ittenazan:

29 Tişreýde, 2018-nji

ýylyň 24-nji oktýabry,

salgylanma:jenap hüjümçi benyamini

hormatyna

Mowzuk: Hukuk bölümine arzaňyz

“Awiwit” goldaw jemgyýeti toparyna ýüz tutup bolmajakdygyňyzdan nägilelik bildirýän hukuk bölümine ýüz tutmagyňyz barada derňew geçirildi.

Placeeriň e-poçta bilen wagtlaýyn problema bar ýaly, ýöne başga ýol bilen habarlaşyp bilersiňiz.Mundan başga-da, hepdede 3 topara baryp görýändigiňiz sebäpli, öýüňize gelýän topardan hem kömek alyp bilersiňiz.

Köp meseleler bilen meşgullanýandygyňyza düşünýärin, ýöne sizden ofisimize gelýän köp soraga jogap bermek kyn we dürli we köp sanly partiýalara ýüz tutmazdan ozal has çuňňur derňew geçirip bilseňiz minnetdar bolardym. şeýle ýokary ýygylyk bilen.

Hormat bilen,Iýerusalim etrabynyňpsihiatrik reabilitasiýa müdiri

Miçal Kohen .

Göçüriň: Hukuk bölümi, Saglygy goraýyş ministrliginiň

prokurory Şarona Ever Hadani, hukuk geňeşçisi

hanym Bat Şewa Kohen, jemgyýetçilik soraglarynyň koordinatory, s.Etrap psihiatry

hanym Şira Bigon, Jemgyýetçilik soraglarynyň utgaşdyryjysy Sal Şikum

M. Aşakda dürli ýerlere iberen habarym : Kim

:

Mowzuk: synag möhletleri.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýyldan bäri Ysraýylda maýyplaryň göreşine gatnaşýaryn we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan bäri “Nitgaber” hereketiniň bir bölegi hökmünde gatnaşýan aç-açan maýyplar.

Şeýle-de bolsa, habarlarymyzy internetde we sosial ulgamlarda ýaýratmak meselesinde diýseň möhüm bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarys: köpümiz esasy iýmit önümlerini satyn almak bilen derman satyn almak arasynda her gün karar bermäge mejbur bolýarys we şu şertlerde düşnüklidir. ýokdugymyzy ýa-da ýakyn wagtda mahabat üçin býudjetimiz bolmaz.

Ösüş döwründe bolan programma üpjünçiliginiň mahabat ulgamlaryna goşulyp, bu kynçylygy ýeňip geçmäge synanyşdym, şonuň üçin ulgamyň hakykatdanam işleýändigini ýa-da işlemeýändigini bilmeýän synag döwründe biz hem töleg tölemeýäris. ulanmak bilen.

Şonuň üçin meniň soragym: şular ýaly sahypalaryň tertipli sanawyny tapyp boljak bir sahypany ýa-da ulgamy bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

A-kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.ykjam-972-58-6784040.faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Meniň web sahypam: disability5.com

N. Aşakda 2022-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda sişenbe güni sagat 20: 09-da özümi alyp barýan sosial işgärime iberen habarym:

Yahoo

/

iberildi

Assaf Benýamin<[email protected]>

Kim üçin:

[email protected]

Duşenbe, 24-nji oktýabr, 16:47

Salam Sara:

</[email protected]>

Düýn geçirilen iň soňky öý saparymyzda, psihiatrik öýde hassahana ýerleşdirmegiň mümkinçiligini ýene bir gezek ara alyp maslahatlaşdyk – we bu, içýän psihiatrik dermanlarymy yzarlamazlyk meselesini çözmek üçin.Düşündirişim ýaly, agza bolan umumy saglyk ätiýaçlandyryş gaznasynda subsidiýa ýok – we şu gün şeýle öýde hassahana ýerleşdirilmegi üçin çykdajylar, men hiç ýagdaýda töläp bilemok.Mundan başga-da, başga bir saglygy goraýyş guramasyna geçmek meniň üçin kyn mesele: başga bir saglygy goraýyş guramasyna göçüp barsam, Klalit saglygy goraýyş guramasynda (“Klalit Muşlam” diýlip atlandyrylýan uzak möhletli ätiýaçlandyryş ätiýaçlandyryşy üçin tölän ähli pulum) “) 1998-nji ýylyň 1-nji fewralynda bu maksatnama goşulanymdan bäri zeýkeşiň aşagyna düşer we meniň üçin hasaplamaz – Saglyk gaznasyna goşulsam,Uzak möhletli ideg ätiýaçlandyryşyny başdan başlamaly bolaryn.Häzirki wagtda men 50 ýaşymda – elbetde, şeýle ýaşda uzak möhletli ideg ätiýaçlandyryşyny täzeden başlatmak we uzak möhletleýin ideg ätiýaçlandyryşy üçin tölän 24 ýyldan gowrak wagtdan ýüz öwürmek gaty bir peýdasyz.Ykdysadyýetçileriň hünär nukdaýnazaryndan (men ne ykdysatçy, ne-de ykdysadyýet boýunça hünärmen däl – bu termini tötänleýin bilýärin) oňa “diýilýär”

Başga bir ugurdan çözgüt tapmaga synanyşmagy pikir etdim: “Topar birleşigi” atly birleşme bar.Jemgyýetçilik işgärleri, psihologlar, psihiatrlar ýa-da lukmançylyk kömeginiň beýleki ugurlary ýaly hünärmenler saglyk sebedine girmeýän lukmançylyk bejergisini maliýeleşdirmek üçin bu birleşige ýüz tutup bilerler.

Psihiatrik öýde hassahana ýerleşdirilmeginiň köpüsinde saglyk sebedine goşulmaýandygyna düşünmek möhümdir – şu gün bu hyzmat üçin hususy töleg töläp bilemok.Bu meniň ýagdaýymda-da şeýle.Elbetde, Ysraýyl döwletiniň özüni alyp barşy, diňe ykdysady nukdaýnazardan hem peýdasyz, sebäbi adamlar yzygiderli äsgermezlik ýagdaýlary sebäpli hassahana ýerleşdirilende çykdajylar has köp bolar – ýöne bu hakykat, biz edip bilmeýän hakykat üýtgetmek.

“Topar birleşigi” diňe lukmançylyk işgärlerinden kömek soramaklaryny kabul edýär we hiç haçan näsaglardan gönüden-göni kabul etmeýär – şonuň üçin olara beren öňki haýyşlarymyň hemmesi gözden geçirilmedi ýa-da gözden geçirilmedi.

Bu meselede kömek üçin topar birleşigi bilen habarlaşyp bilersiňizmi?

Hormat

bilen, “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň ýaşaýjysy benyamini.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) “Topar birleşiginiň” web sahypasyna baglanyşyk: https://hakvutza.org/

3) Gepleşigimizde web sahypamyň onlaýn däldigini soradyňyz.Dogrusy, maýyplyk.com-daky web sahypam hökman onlaýn.

4) [email protected] e-poçta adresine ibermäge synanyşan habarym maňa gaýdyp gelip, barmaly ýerine, ýagny size berilmänsoň, size şu ýerde WhatsApp-da habar iberýärin.Bu habary e-poçta adresimden [email protected] ibermäge synanyşdym

O. Aşakda LinkedIn sosial ulgamyndan ýazan hatlarym:

bu haty ýazmak üçin.

Meşulam Gotlieb aşakdaky habarlary sagat 16: 24-de iberdi.

Meşulamyň profilini görüň

Meşulam Gotlieb agşam 4: 24-

de, eden işleriňize ýokary baha bersem-de, Ysraýyl döwletiniň halkara arenasynda ýeterlik kynçylyklary bar, hapa kirlerimizi görkezmek üçin daşary ýurtly journalistsurnalistlere ýüzlenmek diňe Ysraýyl ýigrenýänleriniň elini güýçlendirýär. Redited

) we ýurduň çägindäki agyr göreşi dowam etdiriň

BU GÜN

Assaf Benýamini sagat 10: 33-de aşakdaky habarlary iberdi

Assafyň profilini görüň

Assaf Benýamini 10: 33-de

Öň düşündirşim ýaly, eýýäm ençeme ýyl bäri ýurduň çäginde göreş alyp barmaga synanyşdym, hiç bir häkimýet ýa-da hökümet edarasy kömek bermek islemeýär we Ysraýyl döwletiniň köpler üçin talap edýändigini göz öňünde tutup Maýyplary köp ýagdaýlarda degişli salgysy bolmazdan, meniň ýagdaýymda galdyran ýyllarym, aslynda başga hiç hili saýlawym ýok.Şol sebäplere görä, synyňyzy düýbünden ret edýärin we meniň pikirimçe bu ýerde ikiýüzlüligiň hem derejesi bar: ahyrsoňy, bu ýagdaýa düşen bolsaňyz, sizem edil şonuň ýaly ederdiňiz (ondanam erbet we aç-açan bolmasa) ) … ýöne näme üçin bu hakda pikir etmek isleýärsiňiz?Galyberse-de, beýle däl ‘sizi gyzyklandyranok we munuň siziň bilen hiç hili baglanyşygy ýok – aslynda onuň hiç kim bilen hiç hili baglanyşygy ýok – we bu syýasat dowam etse, mümkin boldugyça köp ýer bilen habarlaşmagy dowam etdirerin.Bu meselede buýruklary kabul etmerin – kime ýüz tutmalydygyny we kime ýüz tutmaly däldigini aýtmarsyňyz !!Salam, Asaf Binyamini.

P. Aşakda kino re directorissýory Tali Ohiona iberen e-poçtam:

Asaf Benýamin &lt;[email protected]&gt;

To: Tali Ohaion.

28-nji oktýabr, agşam sagat

11: 02-de hanym Tali Ohiona salam:

“Facebook” sosial ulgamynda bir-iki gün ozal ýazan hatlarymyzdan, bir journalisturnalistiň “LinkedIn” sosial ulgamy arkaly habarlaşan telefon arkaly habarlaşandygyna düşündim.

Gepleşigimizden soň, şol journalisturnalistiň kimdigini anyklamaga synanyşdym (LinkedIn sosial ulgamynda meniň aragatnaşyklarym gaty köp) – we size Facebook-da habar iberenimde, sürüp barýarkaňyz we doly düşünip bolmajak sebäplere görä başarmadyňyz şol pursatda barlaň.

Bu habaryň size Facebookda Heather Heýl atly journalisturnalist tarapyndan iberilendigini gördüm – bu olmy?Eger ýok bolsa, size ýüz tutan journalisturnalistiň kimdigini aýdyp bilersiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini.

Q. Below is the message I sent to the American journalist Heather Hale via the LinkedIn social network:

Heather Hale

2nd degree connection

  • 2n.d

Film & TV Writer, Director, Producer at Heather Hale Productions

TODAY

Assaf Benyamini sent the following messages at 9:56 PM

View Assaf’s profile

 

assaf benyamini 9:56 p.m

my letter to Heather Hale.

Recently I wrote to you about disabled people problems. After you called Tali Ohaion-very professional and talented ISRAELI filmmaker she wrote me maybe you want to have an interview with me.

Anyway you can email me to [email protected]

I am Hebrew speaker and I sometimes have difficulties in English – but I will try hard because the issue of disabled people is very important to me.

So feel free to call me or email me anytime.

Assaf Benyamini.

R. Here are some of my links:

coming to the bankers movement

preparing which Breeze at him

Tali Ohaion – very talented Israeli filmmaker

Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE