Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Öý esbaplary - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Öý esbaplary

Öý esbaplary

Kim üçin:

Mowzuk: kömekçi serişdeleri gözlemek.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

1998-nji ýylyň başynda bolup geçen iş heläkçiliginden bäri ýyllar boýy erbetleşýän fiziki maýyplykdan ejir çekýärin. Soňky hepdelerde ýüze çykan hasam agyrlaşma sebäpli, aşhanada gap-gaç ýuwmak fiziki taýdan kynlaşýar. iýmek.

Daşky gurşawyň hili meselesiniň meniň üçin gaty möhümdigini belläsim gelýär, şonuň üçin bir gezek ulanylýan gurallary ulanmak islemeýärin.

Mundan başga-da, bu ýerde başga bir kynçylyk bar: Men gaty pes girdejili – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýan adam. Şol sebäpli pul talap edýän gurallary satyn almak islendik ýagdaýda mümkin däl.

Şeýle ýagdaýda mümkin çözgütler barada pikirleriňiz barmy?

Hormat bilen,

assaf benýamini.

A. Aşakda men goldaýan jemgyýetiň müdiri bilen ýazan hatym:

[email protected]

16-njy aprel, ýekşenbe, sagat 22: 08-de

Hanym Staw Golan-Sadeh bilen salam:

Mowzuk: Soragym.

Hormatly hanym.

Men, 50 ýaşly Assaf Binyamini, Saglyk ministrliginiň “Sal Şikum” tarapyndan dolandyrylýan “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň içinde “Reut” birleşiginiň başpena jaýynda ýaşaýarys – häzirki wagtda dolandyrýan bejeriş merkeziňiz.

2023-nji ýylyň 13-nji aprelinde kwartiramda bolup geçen öý saparynda, Wardan atly umumy ýaşaýyş jaýyndan bir ýolbelet maňa tölegli bir iş etmegi teklip etdi (bu iş meniň öýümdäki printerdäki resminamalary gözden geçirýär) .

Men kärendeçi we başpena jaýynda näsag, bilşiňiz ýaly, ol ýolbelet we ideg toparynyň bir bölegi bolup işleýär – şonuň üçin bu amallaryň hakykatdanam kanun tarapyndan rugsat edilendigini ýa-da ýokdugyny soraýaryn. Hormatlamak bilen,

Asaf Binyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A – 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem mähellesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

meniň telefon belgilerim: yzarlamalar we ISRAELI polisiýasyna seredilmedik sebäpli gizlin öýde. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Soralýan bejeriş binýady: “Reut” birleşigi – “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy,

Ha-Awiwit köçesi, 6

Kirýat Menachem mähellesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta indeksi: 9650816.

umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgilerim: 972-2-6432551. : A-da: 972-2-6428351.

Jaýymda öý işini ýerine ýetirýän umumy ýaşaýyş jaý toparynyň jemgyýetçilik işgäri: Hanym Sara Stora-972-55-6693370.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň ıolbaşçysy, ol hem wagtal-wagtal öýümde we öýümde öý işini edýär, şu ýerde agzalan iş teklibini aldym: Vardan-972-54-2604842

3) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

Staw Golan Sadeh < [email protected] >

-a:

[email protected]

16-njy aprel, ýekşenbe güni sagat 22: 08-de

salam,

men çaga dogurmak rugsadyna gitdim.“Avivit” goldaw jemgyýeti bilen baglanyşykly soraglarüçin 972-50-5025944 (hasgowusy

WhatsApp-da) ýa-da [email protected] elektron poçtasy arkaly Natali bilen habarlaşmagyňyzy haýyşedýäris.-9247221B.

B. Aşakda “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýyndan gollanma iberen e-poçta habarym:Assaf Benýamini < [email protected] >adresine: [email protected]şenbe, 16-njy aprel

Salam Vardan:

2023-nji ýylyň 13-nji aprelinde geçirilen iň soňky öý gözleginde, göçüp barýandygyňyzy we printerimde sizi gözlemegimi isleýän sahypalaryňyzyň bardygyny aýtdyňyz.

Elbetde, bu hili işde ilki bilen printeri ulanmak üçin çykdajylary ýapmaly bolaryn – munuň üçin “oki Israel” kompaniýasy bilen habarlaşdym we häzirki töleglerimiň aýrylmagyny isledim.

Dogrusy, häzirki wagtda tölenýän nyrhlar:

Resminamalary skanirlemek – ilkinji 1000 sahypa mugt.Mundan başga her goşmaça sahypany gözden geçirendigim üçin NIS 0.015 tölenýär.

Resminamalaryň göçürilmegi / çap edilmegi: ak-ak sahypada NIS 0.060.Her reňk sahypasy üçin 0.250 NIS.

Printer üçin syýa – töleg alynmaýar – kompaniýanyň hasabyna oki israel

Mundan başga-da, aýda NIS 75 tölegli töleg bar.

Iş üçin tölemäge taýyn mukdarlaryňyz näçe?Bu işiň gerimi nähili?

Jogabyňyza esaslanyp, bu iş bilen gyzyklanýandygymy ýa-da ýokdugymy kesgitlärin.

Hormat bilen,

“Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýyndan Asaf Binyamini-Dier.

skript ýaz.Men sizi [email protected] e-poçta adresimden “oki Ysraýyl” kompaniýasy bilen baglanyşykly jikme-jik hatymy iberdim.

C. Aşakda Facebook sosial ulgamynda paýlaşan ýazgylarym:

1) Kim: hostgator.com.

“Asf-permalinks.com” web sahypam hostgator.com serwerlerinde ýerleşýär. Hostgator.com hasabym [email protected] bilen baglanyşdy

Recentlyakynda (bu haty 2023-nji ýylyň 23-nji aprelinde ýazdym) hüjümim-permalinks.com web sahypam gaýta-gaýta petiklenýär.

Munuň öňüni alyp boljakdygyny bilesim gelýär.

Assaf Benýamini.

* ine, sahypam petiklenende alýan säwlik habarym:

Maglumat bazasynyň baglanyşygyny döretmekde ýalňyşlyk

Bu, wp-config.php faýlyňyzdaky ulanyjy adynyň we parol maglumatlarynyň nädogrydygyny ýa-da ýerlihostdaky maglumat bazasy serweri bilen aragatnaşygyň bolup bilmejekdigini aňladýar. döredildi.Bu, öý eýesiniň maglumat bazasynyň serweriniň işlemeýändigini aňladyp biler.

Dogry ulanyjy adynyň we parolyňyzyň bardygyna ynanýarsyňyzmy?

Dogry host adyny ýazandygyňyza ynanýarsyňyzmy?

Maglumat bazasynyň serweriniň işleýändigine ynanýarsyňyzmy?

Bu sözleriň nämäni aňladýandygyny bilmeýän bolsaňyz, öý eýesi bilen habarlaşmagyňyz mümkin.Kömek gerek bolsa, elmydama WordPress goldaw forumlaryna girip bilersiňiz.

2) Hiç haçan saýtymyň maglumat bazasyna girmeýärin hüjümf-permalinks.com

3) goşmaça e-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

4) meniň telefon belgim: 972-58-6784040. faks belgim: 972-77-2700076.

5) ilkinji dilim ýewreýçe

6) Ine, goldaw wekiliňiz bilen iň soňky hat alyşanym:

ingazmak dowam edýär

Siz aýtdyňyz

Şonuň üçin saýt maglumatlar bazasynyň gysga wagtdan soň çykmajakdygyny soraýaryn – munuň üçin zerur zat bolmaz ýygy-ýygydan.

Işewürlik,

size kömek edip biljek zadym barmy?

Işewürlik,

size hödürlän makalalarymy gözden geçiriň we web sahypa faýllaryňyzy optimizirläň IşewürlikSahypaňyzda mundan beýläkki ýalňyşlyklaryň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin

Business aýtdyweweb sahypaňyz gowy işleýärBusinessserwerde hiç hili mesele ýokdygyna gynanýaryn ahyryBu zatlaryň hemmesi eýýäm ýerine ýetirildidiýdiň .

Işewürlik,

öndürijilik synaglaryny işlediň diýdi.

Ygtybarly hosting üpjün edijisini saýlaň.

Hemme zady täzeläň.

PHP-iň iň soňky wersiýasyny ulanyň.

Ulanylmaýan pluginleri pozuň.

Diňe ýokary hilli pluginleri guruň.

Lighteňil tema ulanyň.

Suratlary optimizirläň.

Işewürlik aýtdy

Şonuň üçin size hödürlän ädimlerimi ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýärin

Siz

“Hawa” diýdiňiz, sahypa maglumatlar bazasynda edilmeli zatlary ediň, şonuň üçin birikme her gezek çykmaz – bu maňa gerek zat, maňa kömek etmeýän makalalar üçin baglanyşyk däl.

Işewürlik,

WordPress optimizasiýasynyň öndürijiligi gowulandyrmak, has çalt we aňsat açylmagy üçin döredilen WordPress-i güýçlendirmek, üýtgetmek we özleşdirmek prosesi diýdi.

Dogry spesifikasiýalara eýe bolmak, WordPress-i täzelemek, maglumat bazalaryny optimizirlemek, pluginleri dolandyrmak we ş.m.ýaly köp zatlardan ybarat.

Şonuň üçin bagyşlaň – näme etmelidigime henizem düşünemok.Sahypanyň maglumat bazasy bilen nädip işlemelidigimi bilemok we bu makalalar maňa kömek edenok.Erroralňyşlyk gaýtalanmazlygy üçin bu sahypada näme etmelidigimi düşündiriň.

Işewürlik,

size kömek edip biljek zadym barmy?

Işewürlik

https://www.hostgator.com/…/optimize-wordpress-website…/

Biznes aýtdy

https://www.hostgator.com/…/how-to-optimize-a-mysql …

Kärhana aýtdy

Bu ýerde web sahypaňyzy optimizirlemek üçin şu makalany iberip bilersiňiz:

https: //www.hostgator.com /…/ advanced-wordpress …

Işewürlik

optimizasiýa üçin tölemegiň zerurlygynyň ýokdugyny

aýtdyňyz

Sahypany optimizasiýa üçin töläp bilemok.Emma sahypa maglumatlar bazasy bilen baglanyşyk ýok.Şonuň üçin bu meseläni hemişelik çözmegiňizi soraýaryn – şonuň üçin bu ýerde bu hakda gaýtalap ýazmak hökman däl.

Işewürlik

Barlap görüň, entegem ýanymda?

Işewürlik,

WordPress sahypaňyzy optimizirlemek gaty kyn iş ýaly bolup biler diýdi, ýöne bu gollanmany ýerine ýetirmek sahypaňyzyň işine gözegçilik etmäge kömek eder.Bu, sahypaňyzyň CPU çeşmelerini azaldyp, WordPress sahypaňyzyň umumy tizligini ýokarlandyryp biler.

Kärhana aýtdy

Bu ýerde web sahypaňyzy optimizirlemek üçin şu makalany iberip bilersiňiz:

https: //www.hostgator.com /…/ advanced-wordpress …Sahypanyň maglumatlar bazasy bilen asla işlemeýändigimi

aýtdyňyz – ýönekeý iş etmeýärin

degiň. Şonuň üçin maňa düşündirmegiňizi haýyş edýärin: web sahypa faýllaryny nädip optimizirläp bilerin?Düşünmedim

diýdiňiz – “web sahypa faýllaryny optimizirlemek” näme?

Munuň nämedigini we nädip etmelidigini bilemok.

Biznes aýtdy

Şonuň üçin web sahypaňyzdaky faýllary optimizirlemegi maslahat bererin, bu çözüler.

Işewürlik, maglumatlar bazasynyň ýalňyşlygyna ýalňyş düşünýändigiňize düşünýärin,

bu

mesele çözüler

diýdiler

.Bu hakda bu hakda ýygy-ýygydan ýazmaly däl.

Işewürlik,

web sahypa faýllaryňyzy optimizirlemek arkaly muny çözüp bilersiňiz

diýdi

.

Diýdiň

Men eýýäm etdim.Bu meniň ýazan problemam däl.Saýt maglumatlar bazasyna birikmek, gaýtadan çykmaly däl-näme üçin bu meseläni hemişelik çözmeli däl-de, bu hakda size bu hakda gaýta-gaýta ýazmak hökman däl.Geçen hepde bu mesele eýýäm 4 gezek ýüze çykdy.

Işewürlik,

serwer keşiňizi arassaladym

diýdim Işewürlik,

brauzeriňizdäki keş we gutapjyklary arassalap, web sahypaňyza girip görüp bilersiňizmi?Mesele brauzeriňiziň keş keşbine baglydyr

Business Hawa, keşkeşbiňiz

sebäpli bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyňyzy görýärin.Bu ýerde ýazan zatlarymy okadyňmy?Assaf Benýamini.Diýdiň

Şonuň üçin ýene ýazmaga synanyşýaryn: indi sahypa işleýär.emma sahypamyň näme üçin gaýta-gaýta petiklenýändigini we her gezek sahypamyň sahypa maglumatlar bazasyna birikmesini petikländigini bilesim gelýär.

Işewürlik

https://assaf-permalinks.com/

Işewürlik diýdi,

web sahypaňyza gizlin penjire girip, gowy işleýändigini maňa habar berip bilersiňizmi?

Işewürlik,

tassyklandygyňyz üçin sag boluň diýdi.

Diýdiňiz

(düşnükli sebäplere görä bu ýerde ýazamok)

Işewürlik,

hasabyňyzyň jikme-jikliklerini alyp bilerin diýip, hasabyňyzy howpsuzlyk PIN bilen tassyklaň.

Sen aýtdyň

we saýt maglumatlar bazasyna birikmegiň näme üçin ýygy-ýygydan işlemeýändigini bilmek isleýärin.

Diýdiň

domen ady: meniň [email protected] birikdirilen

assaf-permalinks.com

Esasy e-poçta salgyňyzy we domen adyňyzy berip bilersiňizmi?

Sen

barmy?

Diýdiň

, näme edip bileris?sahypa maglumatlar bazasyna birikmek üçin ýygy-ýygydan işlemeýärmi?Ony nädip düzedip bileris?Meawhile saýtyma hüjüm-permalinks.com girdi

diýdiňiz .

mesele meniň sahypamyň gaýta-gaýta petiklenmegi – diňe sebäpsiz.her gezek sahypa maglumat bazasyna säwlik habary birikdirilende işlemeýär.Şonuň üçin ony nädip düzedip boljakdygyny bilmek isleýärin.Diňe bu hakda size her gezek ýazmak islämok.

Işewürlik

Barlap görüň, entegem ýanymda?

Işewürlik,

mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýan web sahypaňyzyň takyk URL-ni berip bilersiňizmi?

Biznes aýtdy

Web sahypasy baradaky aladalaryňyza düşünýärin.Bu meselede hökman size kömek ederin.

Kärhana

salam, men Şweta.Şu gün size kömek etmekden hoşal.

Typazmak dowam edýär

Habar iberiň …

U habar

2) Bir adam ruhy saglyk merkezine psihiatrik gözegçilik üçin gelýär – lukman bilen duşuşmak üçin.

Psihiatr: “Salam. Seresapsyz geýindiňiz. Näme üçin kostýum we galstuk bilen däl?”?

Sabyrly: Men elmydama şeýle gezýärin – kostýum we galstuk ýok. “

Psihiatr:” Soňra satyn al. “

Näsag:” Kostýum we galstuk satyn alyp bilemok – pulum ýok. “

Psihiatr : “Kostýumyň bahasy 1000 shekl, galstugyň bahasy 2000 shekl, jemi 3000 shekl – psihiatrik nukdaýnazardan kän däl.

Näsag: “Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk boýunça kömek pulunda ýaşaýaryn. Kostýum we galstuk üçin NIS 3000 ýok.”

Psihiatr gaharlanýar: “Näme ??? Meniň bilen jedel etme !!! Olar diňe kostýum we galstuk bilen meniň ýanyma gelýärler – jenap akyl taýdan zeper ýetendigine düşündiňmi? Indi derrew klinikadan çyk – men gözden geçirmerin! dogry geýinmeýän we kabul edilen teswirnamalara laýyklykda psihiatriýa dünýäsinde !!!

“Zyýanly-ysly-foo”.

lol …

3) Bilşiňiz ýaly, it alanyňyzda ýa-da öýde başga bir haýwan, hukuk sebedi bar (ite gezek gelende: öý haýwanlary, günde bir gezek gezelenje gitmek we ş.m.).

Men jemgyýetde ýaşaýan akyl taýdan kynçylyk çekýän adam, jemgyýetde akyl taýdan kynçylyk çekýänlere hukuk sebedi “dikeldiş sebedi” diýilýär.

Öýde ösdürilip ýetişdirilýän şol haýwanyň hukuk sebediniň ady näme?Ol ýerde pikir barmy?

lol …

4) Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda udeahuda we Samariýa sebitlerinde – “ilatly nokatlar” diýlip atlandyrylýan ýewreýleriň ýaşaýyş jaý taslamasyna höwes bilen goldaw berýän prezident saýlandy.

Sukkot döwründe Ysraýyla sapar etmäge gelýär.

Amerikanyň prezidenti ysraýyllylara gaharlanýar: “Bu geň kazarmalar näme? Dogry gurmaýarsyňyz !!”.

lol …

5) Ysraýylda häzirki wagtda täze ýaragyň üstünde işleýärler: köp mukdarda psihiatrik dermanlary atýan top, duşman esgerleriniň ölüm bilen gutarýan gözegçiliksiz gülküsine sebäp boljak top.

Dünýäniň dürli künjeginden Ysraýyla gaharly reaksiýalar gelýär: duşmanlaryňyzy hemişe begendirip bilmersiňiz.Dogry söweşenok !!!

Hahaha…

6) “Mental Productions” atly täze bir kompaniýa döredildi.

Bu kompaniýanyň wezipesi: kino, aýdym-saz, aýdym we ş.m. arkaly akyl taýdan ýaralananlaryň durmuş hekaýalaryny öndürmek

Kompaniýanyň müşderileri:

Iň azyndan 4 psihiatrik hassahana ýerleşdirilmeli.

Psihiatrik dermanlary kabul etmek – artykmaçlyk.

geň gylyk-häsiýetlere eýe.

Adaty ýa-da akylly häsiýetli adamlaryň arzalary gyzykly bolmaz.

Hahaha…

7) Bir aýal köçeden ýöräp, maşyna girmäge synanyşýar.Polisiýanyň ulagydygyny bilenok.

Polisiýa işgäri köçeden geçip barýarka, şol bir aýalyň awtoulagyna girmäge synanyşýandygyny görýär we ähli haker gurallary bilen “işleýändigini” görýär.

Polisiýa ugruna gygyrýar: “Haý, näme edýärsiň?”.

Aýal oňa jogap berýär: hiç zat.

Polisiýa: Hiç zat näme?Indi maşynymyň içine girjek bolduň !!!

Aýal: “Näme üçin, men awtoulagyňyza girjek bolmadym.”

Polisiýa işgäri: “Döwmek üçin ähli zerur enjamlar bilen işleýärsiňiz – maşynymy döwmäge synanyşmaýandygyňyzy nädip aýdyp bilersiňiz?”

Polisiýa işgäri, maşynyň döwülmegi üçin şol aýalyň ulanan enjamlaryny görkezýär.

Aýal özüniň hakykatdanam tutulandygyna düşündi we polisiýa işgärine: “Bilýärsiňmi, awtoulagyňyza girmäge synanyşandygym barada maňa şikaýat etseňiz, meni zorlamaga synanyşanyňyz üçin şikaýat ederin” -diýdi.

Polisiýa geň galýar: “Nädip beýle zady talap edip bilersiňiz? Maşynymy döwmäge synanyşdyňyz! Munuň üçin ähli zerur enjamlar bilen geldiňiz !!”.

Aýal erbet jogap berýär: “Elbetde edip bilerin. Sizde hem zerur enjamlar bar”.

LOL ….

8) Bilşiňiz ýaly, köp ýyllap Ysraýyl bilen palestinalylaryň arasynda parahatçylyk meselesini çözmek maksady bilen gepleşikler geçirildi – gepleşikler bölekleýin üstünlik gazandy we bilşiňiz ýaly bu barada jedeller köp. gün.

Şeýle hem, soňky ýyllarda Ysraýylyň awtoulag ogrylary bilen palestinaly kärdeşleriniň arasynda doly hyzmatdaşlyk boldy.

Iki tarapyň syýasatçylarynyň ylalaşyp bilmän, gurallary döwmek we partlamak (sözme-söz) ýagdaýyna gelmedik ýerinde gepleşikleriň dolandyrylyşyny bir tarapdan Ysraýyl awtoulag ogrylaryna geçirseler näme bolardy? , palestinaly kärdeşlerine – belki, dowam etjek parahatçylyk şertnamalaryny baglaşmak mümkinçiligi syýasatçylaryňkydan has ýokarydyr?

9) https://www.ynet.co.il/news/article/bktl3p5g2

“incitip barýan ýaryşyň kelleleri we süňkleri muzeýi” – faşistler bütin dünýä ýewreýleri ýok edilenden soň gurmak isleýän gorkunç muzeý .Faşistler basyp alnan Fransiýada muzeý gurmagy meýilleşdirdiler, hatda ýewreý jesetleriniň böleklerini bellenen muzeýde – bu aýylganç meýilnamanyň çäginde öldürilen ýewreýleri görkezmek maksady bilen “taýýarlyk işine” başladylar.

(Ysraýyl döwletiniň prezidenti jenap itzitzhak Herzogyň Holokosty ýatlamak güni 2023-nji ýylda ýewreýçe eden çykyşy)

10) Bu gezek düýbünden çynlakaý mesele (we hiç hili degişme däl):

Birnäçe minut mundan ozal radioda berlen habarda bir ýaş oglanjygyň hassahanada agyr ýagdaýda keselhana ýerleşdirilendigi habar berildi. elektron çilimi ulanmak.

Elbetde, sagalmagyny we lukmanlaryň oňa we maşgalasyna kömek edip biljekdigine umyt ederis we dileg ederis.

Elektron çilimlerde marketing ýa-da islendik görnüşde ulanmak kanun tarapyndan gadagan edilmeli diýip pikir edýärin.Bu beýlekiler ýaly öldüriji we howply önüm – we näme üçin hatda ony öndürýändiklerine ýa-da satýandyklaryna düşünip bilemok.

Youngaş ýetginjekler bu çilimleriň mahabatyndan el çekip, ulanyp bilerler – soň bolsa bahasy agyr we aýylganç.

Gysgaça aýdylanda, çap edilen duýduryşlar ýeterlik däl – sebäbi ýaşlar köp halatlarda paýhasly bolmaýarlar.

Käbir neşe serişdeleriniň bikanun bolşy ýaly, elektron çilimlerde-de edil şonuň ýaly bolmaly.

Bu meniň pikirim.

11) Bir perişde basketbolçy bilen duşuşýar.

Basketbolçy perişde soraýar: “Aýdyň, asmanda, indiki dünýäde basketbol meýdançalary barmy?”

Perişde şeýle jogap berýär: “Size bir jogap bar – gowy habar we erbet habar – ilkinji jogap hökmünde näme eşitmek isleýärsiňiz?”.

Basketbolçy birneme ikirjiňlenip başlaýar we jogap berýär: Ilki bilen hoş habaryň nämedigini aýdyň. “

Perişde jogap berýär:” Gowy.Şonuň üçin gowy habar, soragyňyza jogap oňyn.Indiki dünýäde basketbol meýdançalary bar “.

Basketbolçy goşýar we soraýar: “We erbet habar näme?”.

Perişde jogap berýär: “Gowy habar, ertir oýnuňyz bar …”.

Hahaha…

12) We bu gezek hindi mifologiýasyndan alnan bir hekaýa (takyk jikme-jikliklerini bilemok – elbetde barlap bilersiňiz):

Bir adam aýalyndan doýup, Hudaýa arz edip başlaýar: “Men indi onuň bilen bolup bilemok, meni däli sürýär – ony menden al”.

Hudaý haýyşa jogap berdi, aýaly alyp, erkek adamy ýeke goýdy.

Belli bir wagt geçensoň, adam ýene-de Hudaýa şikaýat edýär: “Özümi gowy duýamok – aýalymy gaty küýseýärin”.

Hudaý aýaly yzyna gaýtaryp berýär – we belli bir wagtdan soň erkek aýalynyň däli sürýändigi üçin ýene zeýrenip başlaýar we Hudaý ony ýene alýar we erkek ýene ýeke galýar.

Belli bir wagt geçensoň, adam ýalňyzdygyny we aýalyny küýseýändigini ýene-de Hudaýa aglap başlaýar we Hudaý ony ýene yzyna getirýär.

Aöne belli bir wagtdan soň, aýalyň özüni däli sürýändigi we Hudaýdan ony alyp gitmegini haýyş edip, erkek adamyň arz-şikaýatlary ýene başlaýar.

Thisöne bu gezek ol adamyň haýyşyna jogap berilmedi we Hudaý oňa: “Pikiriňi bulaşdyrmagy bes et. Bu seniň aýalyň – onuň bilen ylalaş we bu !!”.

lol …

13) Nikasyndan ýüz öwüren, aýalynyň ýanyna gelip, aýrylyşmagyny haýyş edýän bir erkek hakda hekaýa bar – we är-aýal aýrylyşýarlar.

Şondan soň adam ýeke galyp, ýoldaş gözläp başlaýar we ikinji gezek durmuşa çykýar.

Thisöne bu gezek hem belli bir wagtdan soň erkek adam öýlenmekden ýadady, ikinji aýalyna aýrylyşmak isleýändigini aýtdy – we olar aýrylyşýarlar.

Birnäçe wagtdan soň erkek ýene bir ýoldaş tapýar – dul aýal, oňa öňki iki aýaly bilen başdan geçirenlerini gürrüň berýär.

Coupler-aýal durmuş gurýarlar – ýöne birneme wagt geçensoň, adamymyz ýene öýlenmekden ýadady we aýalyndan aýrylyşmagyny soraýar.

Thisöne bu gezek üçünji aýalynyň ýagdaýy bar we oňa: “Aýrylyşmagymyzy isleýärsiň – problema ýok, men muny etmäge taýyn, ýöne şertim bar. Saňa durmuşa çykmazdan ozal dul boldum. Aýrylyşsak bu gezek maňa dul bolmaga rugsat bermeli !!! “

Bu gezek näme etmegi saýlar?

lol …

14) Bu gezek hakyky hekaýa, gaty çynlakaý, ýöne geň galdyryjy we hiç hili degişme:

Bu Angliýadaky ýewreý jemgyýetinden bolan bir ýewreý gyzy, geçen ýylda diş bejergisine mätäçdi.

Köp gözleglerden soň, gyzyň maşgalasy çagalara ýokary derejede bejergi berýän ýewreý däl diş lukmanynyň klinikasyny tapmagy başardy.Familyöne maşgalanyň özi hakda bilmeýän möhüm bir zady: ajaýyp lukman bolsa-da, ýokary hünär derejesinde işlese-de, dürli anti-semit guramalarynda anti-semit aktiwist.

Gyz ilkinji bejergini üstünlikli geçdi.Garaşylyşy ýaly, bejergi gaty ýokary hünär derejesinde geçirildi (belki-de şol ugurdaky beýleki lukmanlardan has ýokarydyr), ýöne bejerginiň ahyrynda lukman uludan demini aldy we teswir ýazdy: “Näme bolar – men bu gyzyň ysly ýewreý agzyny bejermegi dowam etdirmeli “.Lukman bu düşündirişi klinikadakylaryň hemmesiniň aýdyň eşidilmegi üçin gaty ses bilen aýtmagy üpjün etdi.Hiç kim lukmanyň düşündirişine jogap bermedi we derrew öýüne ylgap baryp, bolup geçen zatlary ene-atasyna gürrüň beren gyzyň kömegine gelmedi.

Jewishewreý maşgalasy gaty kyn ýagdaýa düşdi: ýaşaýan sebitinde gyzyň ejir çekýän meselesini bejerip biljek başga lukman ýok we olar oňa gaýdyp barmaly.

Gyz hakykatdanam gowy bejergi alar, hatda diş saglygy babatynda-da ajaýyp – ýöne anti-semit teswirleri özüne çekmegini dowam etdirmeli bolar.

Nähili elhenç we rehimsiz dilemma …

Elbetde, bu ýerde köp jikme-jiklik ýok: Men şol ýewreý maşgalasynyň şahsyýeti ýa-da Angliýanyň haýsy böleginde ýaşaýandygy hakda hiç zat bilemok, ýa-da şol lukmanyň adyny bilemok.Şeýle hem, anti-semitizme garşy göreşýän guramalaryň bu iş barada hakykatdanam eşidendigini ýa-da ýewreý jemgyýetinde bu barada duýduryş çap edendigini ýa-da ýokdugyny bilemok.Mundan soň näme bolandygyny bilemok – maşgala şol bir lukman bilen dowam etdirilen bejergiden ýüz öwürmek kararyna geldimi ýa-da gyzyň pes hilli bejergi alyp biljekdigini bilip başga bir lukmana geçmek kararyna geldimi – emma beýle bolmaz ‘ t her gezek bejergä geleninde anti-semit teswirler bilen iş salyşmaly däl …

D. Aşakda meniň pikir eden programma üpjünçiligim / ulgamlarym baradaky pikirler bar:

1) Bilşimiz ýaly, esasy häsiýeti aň-düşünjäniň peselmegi bilen kesellän näsaglar (Alsgeýmer ýa-da demans ýagdaýy bolan beýleki keseller) kem-kemden köp ukyplaryny ýitirýärler. kem-kemden erbetleşýän gysga möhletli ýat ýa-da gündelik işlemek ýaly.Maksat, bu ýagdaýa düşen adamlar üçin niýetlenen programma üpjünçiligini ýa-da ulgamy döretmekden ybarat.Kynçylyk, şeýle ulgamda adamyň ulanýan ähli programmalaryny ýa-da ulgamlaryny ýygnamakdyr we emeli intellekt ulgamy arkaly keseliň ösmegi bilen operasiýa mehanizmi has ýönekeýleşer.

2) Maliýe kynçylygy bolan ilatyň gatlaklaryndan bolan adamlar, beýleki internet ulanyjylary ýaly dürli hereketleri ýerine ýetirmek üçin programma üpjünçiligine mätäç.Maliýe kynçylygy bolan adamlaryň programma üpjünçiligi üçin töläp bilmeýändiklerinden başga-da, şol wagt zerur çäreleri ýerine ýetirmek ukyby bolmazdan ýapyşýarlar.

Şol sebäpden, ulanyjy bir baglanyşyk ýa-da programma üpjünçiliginiň faýlyny tölegli ýükläp bilýän ulgamy döretmekden ybaratdyr we emeli intellekt arkaly ulanyjy başga bir web sahypasyna ýa-da edil şol bir amaly mugt ýerine ýetirýän başga bir programma üpjünçiligine ugrukdyrylar. jogapkär.Elbetde, munuň köp zyýany bolar, sebäbi bilşimiz ýaly mugt programma üpjünçiligi ýeterlik derejede howpsuzlyk derejesine eýe bolup biler, olaryň ulanylmagy köp näsazlyklary öz içine alyp biler we köplenç hyzmatlaryndan peýdalanýan serfler hakda maglumat ýygnaýan hususy programmalar – emma, biz töläp bilmeýän adamlara gezek gelende, programma üpjünçiligini ulanmak üçin başga çözgüt ýokdugyny ýatdan çykarmaly däldir.

3) Dünýäniň dürli ýurtlarynyň dürli döwlet edaralaryna baglanyşyklar ýygnaljak web sahypasy.

E. Aşakda birnäçe ýere iberen e-poçtaňyz:

Kim:

Mowzuk: ses ýazgysy.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Internetde programma üpjünçiligini ýa-da ulgam gözleýärin, onuň kömegi bilen ses faýllaryny awtomatiki usulda göçürip bolýar – we kyssaçylara köp pul tölemezden.

Mysal üçin: ulanyjy haýsydyr bir dilde ses faýly ýükleýär (mysal üçin ýewreýçe) – ulgam ýa-da programma üpjünçiligi faýlyň ses terjimesini edýär (mysal üçin 3mp görnüşi) – ulanyjy içimizde düýbünden birmeňzeş ses faýly alýar, ýöne başga dilde (mysal üçin iňlis dilinde).

Mümkin boldugyça köp dili goldajak ulgam ýa-da programma üpjünçiligi gözleýärin.

Şeýle programmalary bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

115 Kosta Rika köçesi,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar berilmegi we Ysraýyl polisiýasyna şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

PS 1) Şahsyýetnamanyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] and: [email protected] and: [email protected]

3) Meniň web sahypam:  https://disability55.com/

F. Aşakda “WhatsApp” sosial ulgamynda “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň sosial işgärine

972-55-6693370 belgä iberen habarym:

Salam Sara:

Özüňizi alyp barşyňyzy we meseläni çözmäge ýa-da düzetmekden ýüz öwürmegiňizi göz öňünde tutup kwartira, men häzir köp ýere gyssagly habar iberýärin.

özüňden razymy?meni kemsideni üçin?Roluňyzy ýerine ýetirmezligiňizi saýlap, kwartiranyň abatlanylmagy üçin pul tölemegimi talap edýändigiňiz üçin – kärendeçi hökmünde asla çekmeli däl çykdajymy?Umumy ıaşaıyş jaıynyň işgärleriniň meni kemsitmegini dowam etdirseňiz (we daýymyň “Men seniň hyzmatkäriň däl” setirindäki gollanma bilen baglanyşykly we kemsidiji talaplary bilen) bu hatyň has köp iberiljekdigini aç-açan aýdaryn. has köp ýer – we ýakymly bolmaz.Henizem ýanyňyza gaýdyp gelip bilersiňiz, bu meseläni bahana we paýhassyz çözüp bilersiňiz.Talabyňyzyň tersine, bu ýerde hiç kime haýyr etmeýärsiňiz – bu siziň işiňiz.Bu siziň işiňiz.Aýlygyňyzy alýan zadyňyz şu !!!Netijä gelmek: gaýdyp gelseň,Men hakykatdanam bagyşlamaryn we bagyşlamaryn – ýöne bu habary edil häzirki ýaly köp ýere ibermegi dowam etdirmerin.Yzyňa gaýdyp gelmersiňmi?Saňa garşy göreşi dowam etdirerin – bu meselede senden ýüz öwürmerin (we maliýe nukdaýnazaryndanam, ejem size şu maksatlar üçin her aý pul geçirýär – näme üçin bu gereksiz ussatlyk?) .

Bu ýerde hiç hili eglişik bolmaz – iki zadyň biriniň bolmagyny talap ederin: ýa-da çarçuwanyň kärendeçisi hökmünde maňa gereksiz hile we hyýanatçylyksyz roluňyzy dowam etdirersiňiz we ýerine ýetirersiňiz, ýok bolsa – men mundan beýläk kabul etmerin! Kori Beit.Men bu oýunlara taýyn däl !!!Çynlakaý we taýyn bolmaga taýyn – şonda dowam edip bilersiňiz.taýyn dälmi her birimiz ýolumyzy dowam etdireris we hut şu.

Saýlamak saňa bagly.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň pena jaýyndan Assaf Binyamini-Dier.mowzugy

: Suw geçiriji pudagynda haýyr-sahawat guramasyny / GMAH gözläň.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men 50 ýaşly adam, Iýerusalimdäki akyl taýdan kynçylyk çekýänler üçin umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýaryn – jemgyýetde akyl taýdan kynçylyk çekýänler üçin jaý.

Indi bir mesele ýüze çykýar: umumy ýaşaýyş jaýynyň işgärleri maňa kwartiradaky meseläni çözmäge kömek etmäge taýyn däl we bu her dürli bahana we bahana bilen.

Örän pes girdejide – Milli ätiýaçlandyryş institutyndan maýyplyk üçin ýaşaýandygymy görkezmeli, abatlaýyş üçin pul töläp bilemok.Üstesine-de, bu kireýine alnan kwartira, şonuň üçin beýle ýagdaýda hiç zat tölemeli däl.

biz näme edýäris?Özümiň bejeriş çarçuwasyna ýüz tutanymda, aç-açan diwara we meseläni bejermekden ýüz öwürýärin – edil şonuň ýaly we sebäpsiz.

Häzirki wagtda haýsydyr bir çözgüt tapmaga ýol bermeýän ýüzbe-ýüz bolýanlygymy göz öňünde tutup, sizden soramak isleýärin: arzan bahadan ýa-da mugt suw geçiriji bilen meşgullanýan haýyr-sahawat guramasyny we / ýa-da GAMH bilýärsiňizmi? şeýle ýagdaýda habarlaşyp bilersiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

115 Kosta Rika köçesi,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem mähellesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: yzarlamalardan we Ysraýyl polisiýasyna ýüzlenmedik gizlin öýde.

Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da:

[email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: hüjü[email protected]

3) Soralýan bejeriş binýady:

“Reut” birleşigi-“Awiwit” myhmanhanasy.

Ha Awiwit köçesiniň 6-njy jaýy,

Kirýat Menachem mähellesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri: 972-2-6432551.: A-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected] Umumy

ıaşaıyş jaıynyň pena jaýynda meni ıoldaşıan sosial işgäri: Hanym Sara Stora-972-55-6693370.

G. Aşakda şol wagt dürli ýerlere iberen e-poçta habarym:

Mowzuk: maýyplyk we metbugat

Recentlyakynda bu kyn habary Iýerusalim Post habarçysyndan aldym.Maýyp ilat sebäpli olaryň garaýşy barada näme pikir edýärsiňiz?

Assaf Benýamini.

Iberiji: Greer Fay Cashman

Mowzuk: Re: Re: Re: Fw: Mahabat meselesi.Hormat bilen, men size bergim ýok.Kömek etjek boldum, senem barmak berlende tutuş eliňi tutjak bolduň.Radiony diňläň we ony özüňiz düzersiňiz.

2015-06-02 11:25 GMT + 03: 00 < [email protected] >: Assaf Binyamini

Näme üçin has giňişleýin maglumat bermeýärsiňiz (diýjek bolýanym: takyk e-poçta, bu meseleler bilen gyzyklanýan journalistsurnalistler we ş.m.) )?Assaf Benýamini.

Iberiji: Greer Fay Cashman

Mowzuk: Re: Re: Fw: Mahabat meselesi.Reshet Bet-de saglyk programmasy, şeýle hem adamlar öz problemalaryny görkezip bilýän gijeki programma bar.Şeýle hem hepdäniň dowamynda dürli wagtlarda şuňa meňzeş programmalar bar.Köp sanly saýlaw bar.

2015-06-02 11:11 GMT + 03: 00 < [email protected] >: Assaf Benýamin

Haýsy radio gepleşikleri / stansiýalary?Has giňişleýin maglumat berip bilersiňizmi?

Iberiji: Greer Fay Cashman

Mowzuk: Re: Fw: Mahabat meselesi.Bu siziň ýeke-täk mümkinçiligiňiz däl.Hekaýaňyzy aýdyp biljek köp sanly radio gepleşikleri bar.

2015-06-01 21:00 GMT + 03: 00 <[email protected]>: Assaf Binyamini

Iberiji: Assaf Binyamini < [email protected] >

Mowzuk: mahabat meselesi.Recentlyakynda özüni telekeçi hökmünde tanatan jenap Leonid Felps Matherdestination-dan hat aldym (aslynda munuň şeýledigini bilemok).Aboveokardakylaryň menden birnäçe ýyl bäri Ysraýyl döwletiniň bu hroniki keseliň ykrar edilmegi üçin göreşýän lukmançylyk meselesi barada 15-20 sahypalyk makala ýazmagymy haýyş edendigini bellärin – ykrar edilmezlik degişli bejerginiň öňüni alýar / salgylary.Hünärmen ýa-da ortopedist däl, diňe keselden ejir çekýän adam bolanymdan başga, beýle makala ýazyp bilemok – we jenap Leonid Felpsiň nukdaýnazaryndan,bu mowzugyň çap edilip bilinjek ýeke-täk warianty – we degişli hünär bilimleriniň ýoklugy sebäpli makalany ýazyp bilmejekdigimi düşündirjek bolanymda-da, gynansak-da diňleýän gulagym ýokdy – we ýokarda agzalyp geçilen, birneme has elýeterli we mümkin boljak mahabat platformasyny göz öňünde tutmaga taýyn däl.Sözümiň ahyrynda we ýene bir gezek ýeten kynçylyklary göz öňünde tutup, sizden soramak isleýärin: Bu barada näme edip bilersiňiz?

Hoş geldiňiz,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A – 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem mähellesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, Poçta kody: 9662592.

meniň telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.ykjam-972-52-4575172.

skript ýaz.1) şahsyýet belgim: 029547403.

2) jenap Leonid Felpsiň telefon belgileri: 972-72-2525069.: A-da: 972-54-6427050.

3) E-poçta salgylarym: 029547403@walla.co.il ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

4) recentlyakynda Facebook sosial ulgamyndan birnäçe gezek aýrylandygymy bellärin – bu bolmasa şeýle aýgytly we aşa ädimi hakykatdanam aklap biljek islendik sebäp.Men hiç hili jenaýat etmedim we dolandyrýan Facebook sahypamda töhmet, töhmet, haýbat atmak, dil ýetirmek ýa-da haýsydyr bir söz ýok.Argumentlerimi diňe çynlakaý we hakykatda tassyklamaga çalyşýaryn – meseläniň nokadyna ýa-da bu adamyň ýa-da beýleki adamyň pikirine däl.

5) Terapewtiki ýagdaýym:

“Reut” birleşigi-“Awiwit” myhmanhanasy,

Ha Awiwit köçesi 6,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 96508.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri: 972-2-6432551.: A-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň işgärlerinden, meniň bilen aragatnaşykda bolan jemgyýetçilik işgärleri: Hanym Dorit Argo-972-52-5596500.: A-da: Hanym Naomi Harpaz-972-54-4661758.Tal (umumy ýaşaýyş jaýynda mugallym) – 972-50-5656457.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected] ıaşaıyş jaıynyň dolandyryjysy: jenap Yevgeni Paikin.

iberiji: DESTINATION

Mowzuk: RE: Fw: Fw: Kömek gaznalary

|WORD faýlynda hemme zady ýygnaň we jemläň, diňe maňa ibermegiňizi haýyş edenimçe mümkin boldugyça az subýektiw boluň we köpçüligiň pikirini şu ýere hödürlemäge synanyşyň Kimden: Assaf Binyamini [mailto: [email protected]] Iberilen: Sundayekşenbe

, 17-nji Maý 2015 8:02

Iberen: [email protected]

Mowzuk: Fw: Fw: Fw: Kömek gaznalaryny iberiji: Assaf Binyamini <[email protected]>

Mowzuk: Fw: Fw: Kömek gaznalaryny iberiji: Assaf Binyamini <[email protected]>

Mowzuk: Fw: kömek pullary Iberiji: Assaf Binyamini <[email protected]>

Mowzuk: Kömek gaznalarynyň mowzugy: Housingaşaýyş jaý fondlaryny gözläň

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men, 42 ýaşyndaky hüjümçi benyamini, fiziki taýdan kemislikden ejir çekýärin we aýda diňe NIS 2491 maýyplyk puly bilen ýaşaýaryn – Ysraýyl döwletindäki ähli maýyplara, IDF maýyplaryndan başga, şu gün alýaryn , we olaryň maýyplyk ýa-da maýyplyk derejesi bilen hiç hili baglanyşygy ýok.Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligi Geçirişleri Meniň ýaly adamlar üçin kärende tölegini tölemek maksady bilen aýda NIS 770 töweregi.Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda Ysraýylyň haýsydyr bir sebitinde kwartira kärendesine almak mümkin däl – kärende bahasy birneme ýokary bolan maýyplar üçin elýeterli kwartiralar barada aýdylanda-da. , Men senden soradym:Meniň ýagdaýymdaky maýyplara maýyplaryna uýgunlaşdyrylan kwartiralary kärendesine almaga kömek edip biljek serişdeler barmy?Bu barada jikme-jik düşündirip berseňiz, minnetdar bolardym.Salam, Asaf Benýamin.

Şahsy maglumatlar:

Ady – hüjüm.Familiýasy – benyamini.

Şahsyýet belgisi-029547403

Doly poçta salgysy

– hüjümçi benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A – 2-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-52-4575172.

: Aşy: 42.

Maşgala ýagdaýy: leeke.

Jemgyýetçilik işgäri, siz hakda has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz: Hanym Dorit Argo-972-52-5596500.Gurluşyk ministrliginiň we ýaşaýyş jaý

ministrliginiň adyndan meseleleriň çözülmegine jogapkär MGR ofislerindäki telefon belgisi : 972-2-5021669.

E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected]

Doglan senesi: 11.11.1972.

Walla!Poçta – Mugt çäklendirilmedik poçtaňyzy şu gün alyň 

Walla!Poçta – Mugt çäklendirilmedik poçtaňyzy şu gün alyň

Walla!Poçta – Mugt çäklendirilmedik poçtaňyzy şu gün alyň Walla!Poçta – Mugt çäklendirilmedik poçtaňyzy şu gün alyň |

Walla!Poçta – Mugt çäklendirilmedik poçtaňyzy şu gün alyň Walla!Poçta – Mugt çäklendirilmedik poçtaňyzy şu gün alyň

H. Aşakda dürli ýerlere iberýän elektron poçtam:

aşakdaky:

Mowzuk: ýapyk maglumatlar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym – we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyna çenli “Nitgaber” hereketiniň – goşulan aç-açan maýyplaryň – maýyplygy görünmeýän maýyplary aňladýan hereketiň bir bölegi hökmünde edýärin. daşyndan görünýän – beýleki maýyplara-da degişlilikde bize garşy kemsitmelere sebäp bolýar.

Häzirki wagtda gözleýän şekilimiz, Ysraýyl döwletinde aç-açan maýyplaryň sany, olaryň ejir çekýän meselesi akyl ýa-da psihiatrik däl.

Siziň pikiriňizçe bu şekili nädip tapyp bolar?

Hormat bilen,

assaf benýamin,

115 Kosta Rika köçesi,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menaçem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar berilmegi we işlenmedik Ysraýyl polisiýasyna şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) “Nitgaber” hereketini, häzirki wagtda agza bolan aç-açan maýyplary, esaslandyryjy hanym Tatiana Kaduçkin dolandyrýar.Telefon belgileri: 972-52-3708001.: A-da: 972-3-5346644.

Onuň telefona jogap berýän sagatlary ýekşenbe-penşenbe günleri sagat 11: 00-dan agşam 8: 00-a çenli

Ysraýyl – bu ýewreýleriň we Ysraýylyň dürli baýramçylyklaryndan başga.Ene diliniň ýokary derejesinde rus dilinde gürleýär, ýöne ýewreýçe-de gürleýär.

Hereketimiziň web sahypasy: https://www.nitgaber.com/

I. Aşakda WhatsApp sosial ulgamy arkaly “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň sosial işgärine iberen habarym:

Gowy.

göründi.

Şonuň üçin indiki hepde hakyky hünärmeniň gelmegini isleýärin – we bu gereksiz hileler bolmazdan.

Kakamyň şu gün irden özüni alyp barşyny we düýbünden ähmiýetsiz teswirini göz öňünde tutup (onuň meniň hyzmatkär däldigim aýdyňdyr – asla beýle talap ýok we bu mesele bilen baglanyşykly däl) – şu etapda etmerin kwartiramda ýolbeletler öýüni kabul etmäge razy, daýymyň däl, başga ýolbeletiňem däl.

Bu gereksiz we samsyk argumentleriň hemmesinden azajyk ýadadym.Bu çagalar bagy däl !!!

Her niçigem bolsa, indiki hepde geljek hünärmen üçin pul tölemejekdigimi anyklamak isleýärin.Kwartira düýbünden ýok, şonuň bilen birlikde, ejem bu abatlaýyş işleri üçin her aý töleýär, şonuň üçin daýymyň şu gün irden meniň bilen dükana gelmegimi we tölemegimi islemegi ýönekeý däldi.Elbetde, bu barada bejeriş ýa-da bejeriş çäresi ýok – dükanlara gitmeli bolsam (we köplenç meniň fiziki taýdan kemçiligim we ýerlere barmak kynlygy sebäpli eltip bermegi sargyt etmeli – ýöne bu şol bir zat) şonuň üçin men hiç kimiň ýoldaşlygy bolmazdan ýeke özüm gidýärin – we umumy ýaşaýyş jaýyndan haýsydyr bir dükana ugrukdyryjy bilen gitmeli däl.

Şonuň üçin haýyş edýärin – bu bolgusyz zatlar bilen ýeterlik – diňe doýduňyz !!!

J. Aşakda Amerikaly bir işgäri bilen hat alyşdym

Maýyplyk taryhy muzeýi” muzeýi:

Teswir ýazmak …

işjeň

assaf benyamini

Kim üçin: “Maýyplyk taryhy muzeýi”.

Re: Mahabat wideolary.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda “Overcome” – Aç-açan maýyplar atly jemgyýetçilik hereketine goşuldym.

Hereketimizde aç-açan maýyplaryň hukuklaryny öňe sürmäge synanyşýarys, ýagny: meniň ýaly agyr kesellerden we maýyplyklardan ejir çekýän we şol bir wagtyň özünde-de sosial hukuklaryň inkär edilmeginden ejir çekýän adamlar maýyplygyň ýa-da keseliň daşarky aýratynlyklary ýok.

Biz hakda wideo öndürip, internete ýükläp, bize kömek edip biljekdigiňizi bilmek isleýäris – şeýlelik bilen internetde görşümizi ýokarlandyrmaga synanyşýarys we bu ýol bilen hereketimiziň maksatlaryny öňe sürýäris.

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A-kwartira 4,

Kirýat Menachem mähellesi,

Iýerusalim,

ISRAEL poçta indeksi: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we:

[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) “Get Get” hereketiniň häzirki müdiri, bu hereketiň düýbüni tutujy hanym Tatýana Kaduçkin. Telefon belgisi 972-52-3708001 – we bu nomer bilen ýekşenbe gününden penşenbe günleri ISRAEL wagty bilen 11: 00-20: 00 aralygynda habarlaşyp bilersiňiz – ýewreý baýramlaryndan we Ysraýylyň dürli dynç alyşlaryndan başga. Tatýana, ene dilinden gaty ýokary derejede ýewreý dilinden başga-da rus dilinde gürleýär. Men onuň başga dilleri bilýän derejesini bilemok.

4) Aşakda hereketimiziň web sahypasyna baglanyşyk bar:

https://www.nitgaber.com/

5) Hereketimiz barada metbugatda görkezilişi ýaly käbir düşündirişli sözler:

ýönekeý raýat Tatiana Kaduçkin bu formany döretmek kararyna geldi “Aç-açan maýyplar” diýýän zadynyň kömegi bilen “ýeňiş” hereketini.

Häzirki wagta çenli Ysraýyl döwletiniň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam ýygnandy.

7-nji kanal gündeligi bilen geçirilen söhbetdeşlikde taslama we degişli taraplardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär.Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyplar üçin maýyplar we maýyplar üçin maýyplar.Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi maýyplar oturgyjy bilen maýyplar ýaly hyzmatlary almaýandyklaryny, hatda 75-100 göterim maýyplygy kesgitlenendiklerini aýdýar.Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlara mätäç.Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryş institutyndan pes maýyplyk pensiýasyny alýarlar,

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç.

Geçirilen gözleg, olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygyny aýdýar. Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawlaryna goşmak üçin işleýär. Munuň sebäbi, adatça bu sanawlara girmäge hukuklydygyna garamazdan girmeýändiklerini aýdýar. Knesset agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär, hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne kömek edip bilýänleriň diňlemeýändigini, diňleýjileriň oppozisiýadygyny, şonuň üçin kömek edip bilmejekdigini aýdýar. Indi ol has köp “aç-açan” maýyplary özüne goşulmaga, kömek edip biler ýaly habarlaşmaga çagyrýar.

Onuň pikiriçe, ýagdaý häzirki ýaly dowam etse, hukuklaryny we eklenç üçin esasy şertlerini talap etjek maýyplaryň demonstrasiýasyndan gutulyp bolmaz.

6) Dürli sosial ulgamlardaky profillerime käbir baglanyşyklar:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze0

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://assafcontent.ghost.io/

7) Hereketimiz, köplenç derman satyn almak bilen esasy azyk önümlerini satyn almak arasynda karar bermäge mejbur bolan maýyp, zähmetsöýer adamlaryň hereketi bolany üçin – bu ýagdaýyň ýokdugy ýa-da mahabat býudjetiniň bolmazlygy äşgärdir. ýakyn wagtda. Muny göz öňünde tutmalydyr.

8) ilkinji dilim ýewreýçe.

 NITGABER.COM

 nitgaber hereketi – aç-açan maýyplar üçin

 Nitgaber hereketi – aç-açan maýyplar üçin

 Halaýan

jogap ber

Öňünden görmegi aýyryň

1 ýyl

Aşakda Amerikanyň Maýyplyk taryhy muzeýiniň işgäri bilen ýazan hatym:

 Adam Guymon

assaf benyamini Men ABŞ-dan. Men maýyp. Men kanuny taýdan kör bolup doguldym

doglandan soň, soň bolsa 2001-nji ýylyň iýun aýyna çenli Ogden ahuta ştatynda UTA awtobus heläkçiliginde boldum.

Kimden

Şol pursatda ýöremekde köp kynçylyk çekip başladym.Uzak wagtlap “A UNDIAGNOSED MISABILITY” diýýän zadym bardy.Diňe gastroparez ýaly hiç kimiň görüp bilmeýän diagnoz goýulýan göze görünmeýän maýyplygy däl-de, şol adamyň alawy ýüze çykýança, soňam görýänçäň nähili duýýandygyny bilýärin.Hökümet maýyp adam hökmünde öz hukuklaryňyza hakykatdanam üns bermek islemese, nähili duýulýandygyna düşünýärin.Ilki bilen şahsyýeti ulanmagymyň sebäbi, maýyplygym durmuşymyň bir bölegi we maýyp hökmünde ýaşaýarys we gowy we erbet taraplaryny başdan geçirýäris we bu maýyp adamyň durmuşynyň bir bölegidir.Görünmeýän maýyplygy bolan adamyň her gün başdan geçirýän kynçylyklary ‘öýe baranyňyzda maýyplygyňyzy şkafda asyp bilersiňiz.Käbir adamlar maýyp adamyň aýakgabynda bir gün ýa-da birnäçe sagat ýöräp bilerler we özümizi nähili duýýandygymyzy bilýärler.Gözümiziň nämedigine düşünmäge synanyşmak isleseler edip biljek iň gowy zady, ýönekeý bir zat etmek, ýagny bizi diňlemek we üstümizden gürlemek däl.Öýüňize geleniňizde maýyplygyňyzy şkafda asyp bilersiňiz.Käbir adamlar maýyp adamyň aýakgabynda bir gün ýa-da birnäçe sagat ýöräp bilerler we özümizi nähili duýýandygymyzy bilýärler.Gözümiziň nämedigine düşünmäge synanyşmak isleseler edip biljek iň gowy zady, ýönekeý bir zat etmek, ýagny bizi diňlemek we üstümizden gürlemek däl.Öýüňize geleniňizde maýyplygyňyzy şkafda asyp bilersiňiz.Käbir adamlar maýyp adamyň aýakgabynda bir gün ýa-da birnäçe sagat ýöräp bilerler we özümizi nähili duýýandygymyzy bilýärler.Gözümiziň nämedigine düşünmäge synanyşmak isleseler edip biljek iň gowy zady, ýönekeý bir zat etmek, ýagny bizi diňlemek we üstümizden gürlemek däl.

Özümiň tapanyma gaty ynanýan bir söz bar. Amatlylyk elýeterliligi deňleşdirmeýär, elýeterlilik amatlylyga deňdir. Elýeterlilik bar bolsa, bu hemmeler üçin amatly we şol bir wagtyň özünde elýeterli.

                            #DisabledLivesMatter!

Halaýan

 jogap ber

1 sagat

 işjeň

 assaf benýamini

Adam Guymon Paýlaşanyňyz üçin sag boluň. Biz ýaly adamlar üçin bu meseleler barada habardarlygy ýokarlandyrarys diýip umyt edýärin.

K. Aşakda Ysraýyl döwletiniň Adalat ministrliginiň Jemgyýetçilik soraglary bölümine iberen elektron poçtam:

Yahoo /

hüjümçi benyamini <hüjü[email protected]>

iberdi:

[email protected]

Sundayekşenbe, 30-njy aprel sagat 16: 55-e

çenli: Adalat ministrligi – Jemgyýetçilik soraglary bölümi.

Mowzuk: Hukuk kömegi býurosy – jogap ýok.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Recentlyakynda (bu sözleri 2023-nji ýylyň 30-njy aprelinde ýekşenbe güni ýazýaryn) Iýerusalimdäki Hukuk kömegi býurosy bilen habarlaşdym – jogaplaryndan görşüňiz ýaly, bu MZBA munuň bolşy ýaly öňe sürmekde kömek etmek islemeýär. , jenaýat işi.Olary düşündirmek üçin eden ähli synanyşyklarym, sebäbi meniň ýüz tutýan zadym jenaýat ýa-da jenaýat meselesi bilen baglanyşykly däl, düýbünden başga bir ugur: kiçi raýatyň häkimiýetler tarapyndan zulum edilmegi we hyýanatçylykly peýdalanylmagy maňa tarap güýç – bularyň hemmesi aç-açanlyk, nadanlyk we erbetlik görnüşinde diwar bilen duşuşdy.Şonuň üçin meniň size ýönekeý bir soragym bar: ýagdaýymdaky adam beýle ýagdaýda näme etmeli (men gaty pes girdeji bilen ýaşaýaryn – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek puluny we aklawçyny hususy tölemäge mümkinçiligim ýok) ?

Takyk näme etmegime garaşýarsyňyz? Adalat ministrliginiň Hukuk kömegi býurosy hut şu ýagdaýlar üçin salgy bolmaly !!!Arzamy Adalat ministrliginiň Hukuk kömegi býurosyna şikaýat hökmünde serediň.Hormat bilen, Asaf Binyamini.

skript ýaz.1) Aşakda Adalat ministrliginiň Hukuk kömegi býurosy bilen şu ýerde gürleşýän mowzugymda ýazan hatym:

assaf benyamini<[email protected]>

To: the legal aid center

Sunday, April 30 at 4:12 p.m

unequivocally no. This is not a criminal issue, but a different problem: the abuse of the authorities (in this case the Jerusalem Municipality and the Jerusalem Local Affairs Court) as a disabled and needy person. Because of my low income (I live on a disability allowance from the National Insurance Institute) I am unable to pay a lawyer’s fees Private. This is exactly the type of cases in which the Bureau for Legal Aid is supposed to help. Therefore, I would ask you to reconsider this decision – please read my application – these things have nothing to do with criminal matters or crime of any kind!! Only abuse of the power of the authorities towards the little citizen – nothing else!!

Greetings, 

assaf benyamini. Hide original message

on Sunday, April 30, 2023 at 4:01:11 p.mGMT+3, the legal aid center

[email protected]&gt; Written by:

Hello, the issue you contacted us about is a criminal issue that is not in our area of ​​expertise

Best regards,

The center of the department for legal assistance

National Call Center 972-73-3927788 As part of the service provided to you by the Ministry of Justice, we invite you to enter the ‘Every Right’ website – because you have the right to know what your right is!

2) I would like to point out that the notice of the Legal Aid Bureau regarding their refusal to handle my appeal to them was also given to me in a telephone call: a telephone call to my cell phone 972-58-6784040 from Sunday, April 30, 2023 at 3:57 p.m. – a call that came from the

number: 972 -73-3927788.

[email protected]

3) Aşakda Hukuk kömegi býurosy bilen maslahatlaşmagy haýyş eden işimiň jikme-jiklikleri (we munuň jenaýat işi ýa-da haýsydyr bir jenaýat bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny görüp bolýar): Kim: Mowzuk:

kazyýet çagyrmak meselesi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde kakam bilen Iýerusalimiň Beýt Hakarem etrabyndaky 106 Gerzl bulwaryndaky Bank Leumi şahamçasyna geldim.Şahamça girmezden ozal kakam maşyny ulaglara asla päsgel bermeýän ýerde we birnäçe minutlap saklady.Muňa garamazdan, kakam jerime aldy – Iýerusalim şäher häkimliginiň awtoulag duralgasy bölümine beren ýüz tutanymdan soň, kakam şikaýat etmek üçin ýerli meseleler kazyýetine gelmegini isledi.Şeýle-de bolsa, Iýerusalimdäki Affairserli Işler Kazyýeti diňlenişigiň geçiriljek gününi kesgitlemekden ýüz öwürdi we bu olara birnäçe gezek haýyş edilendigine we dürli bahana bilen.Men 50 ýaşly maýyp we syrkaw adamdygymy belläsim gelýär,kakam 82 ýaşly bir adam, Iýerusalim häkimligi muny göz öňünde tutmaga taýyn däl.Bu we ş.m. – kazyýet diňlenişigiň senesini bellemekden ýüz öwürýär.

Hormat bilen,

Benýamini,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL,

Poçta kody: 9662592.

Telefon belgilerim: azar berilmegi we işlenmedik Ysraýyl polisiýasyna şikaýat sebäpli gizlin öýde.Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

skript ýazgysy 1. Şahsyýetnamanyň belgisi: 029547403.

2. E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3. Iýerusalimdäki Affairserli Işler Kazyýetinde iş belgisi: 22700-12- 224.Olar bilen habarlaşmagyň jikme-jiklikleri:

Iýerusalimdäki Localerli meseleler kazyýeti,

7 Iýerusalim, Şiwteý Ysraýyl köçesi,

Ysraýyl,

Poçta kody: 9510523.

Telefon belgileri: 972-2-6297050.we: 972-2-6296333.we: 972-2-6296000.

we: 972-77-2703333. Faks belgisi: 972-74-7937847.

5. Kakam jenap Dubi Benýamini bilen habarlaşyp boljak e-poçta salgyňyz: [email protected]

L. Meniň baglanyşyklarym:

1) birleşmek “kärdeşi” – Ysraýylda boşadylan esgerleri ibermek

2) üýtgetmek mümkinçiligi – şahsyýeti güýçlendirmek we güýçlendirmek üçin deslapky harby taýýarlyk

3) taslama bileleşigi maýyplar we metbugat

4) razgyly maýyplar

5) programma sosial taýdan laýyk däl hereketleri barada habar bermegi bes edýär

6) faýllary mugt paýlaşmak

7) faýllary köpçülige paýlaşmak üçin

8) tomba.io e-poçta tapyjy

9) Dunkeliň soňky filmi (film ýewreýçe)

Print Friendly, PDF & Email