Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Pul ýygnamak platformalary - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Pul ýygnamak platformalary

Pul ýygnamak platformalary

Kim üçin:

Mowzuk: gözleg ýygnamak platformalary.

Gadyrly  Hanymlar/ Jenaplar .

2023-nji ýylyň iýul aýynyň başynda scammers-out.com sahypasyny gurdum. Sahypanyň maksady, maglumat howpsuzlygy ýa-da onlaýn galplyk bilen baglanyşykly meseleler boýunça biri-biri bilen maslahatlaşmak isleýän gözlegçiler üçin platforma bolup hyzmat etmekdir. “Scammers-out.com” saýty “wordpress.org” ulgamynda guruldy we sahypadaky forum ulgamy bbpress.org pluginine esaslanýar.

Web sahypasy üçin aşakdaky hyzmatlary sargyt edip biljek web hosting kompaniýasyny gözleýärin:

1 ) Sahypany amatly hasaplaşyk ulgamyna birikdirmekde kömek gerek bolar, bu sahypada hasaba alynjak serflerden töleg alyp bilerin.

2 ) Şeýle hem, sahypanyň ulanyjylary üçin tehniki goldaw hyzmatlaryny bermek üçin sahypanyň geçiriljek hosting kompaniýasy bilen gyzyklanardym.

3 ) Sahypadaky hasaplaşyk ulgamyna birikmä ýakyndan gözegçilik etmek üçin ammar kompaniýasy bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamak isleýärin, we saýtda hasaba alnan serflere hödürlenjek tehniki goldaw barada.

4 ) Ambisiýa saýtda hasaba durmak üçin mümkin boldugyça köp gözlegçiniň bolmagy sebäpli, mümkin boldugyça köp platformada mahabatlandyrýaryn. Şol sebäpli we mümkin boldugyça oňat we amatly hyzmat üpjün etmek üçin ammar bukjasynyň mümkin boldugyça köp ulag mukdaryny öz içine almagy möhümdir, we sahypanyň özi üçin mümkin boldugyça köp ammar.

5 ) Häzirki wagtda web sahypasy üçin bar bolan SSL şahadatnamasynyň bolmagy möhümdir.

6 ) Elbetde, ammar kompaniýasynyň syýasatynyň bu ýerde agzap geçen nokatlarymyň her biri bilen baglanyşyklydygyny bilmek isleýärin.

 

Bu ýerde başga bir kynçylyk / mesele bar: kyn maliýe ýagdaýym sebäpli ( Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýaryn ) Web sahypasyny ýerleşdirmek we birikdirmek üçin web sahypasyny kabul edýän kompaniýa töläp bilemok hasaplaşyk ulgamyna web sahypasy. Mundan başga-da, programmistlere sahypadaky kemçilikleri düzetmek üçin – bar bolsa we haçan bar bolsa töläp bilemok.

Çykdajylaryň ( takmynan ) ammar kompaniýalarynyň köpüsinde aýda birnäçe onlarça shekeldigini bellärin, we sahypadaky kemçilikleri düzetmek üçin programmistlere tölenmeli birnäçe ýüz shekel – bar bolsa we haçan bar bolsa.

Size berjek soragym: Şeýle taslama üçin serişdeleri synap görmek we ýygnamak üçin iň amatly platforma näme?

Iň gowy salam,

asaf benyamini.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Telefon belgim: 972-58-6784040. 

2 ) Soralýan web sahypasyna baglanyşyk:  https://scammers-out.com

3 ) Men hakda has giňişleýin maglumat alyp boljak web sahypasy: https://www.disability55.com/ 

 

4 ) Göz öňünde tutulmaly başga bir kynçylyk: Saglyk ýagdaýym sebäpli hereketimde çäkli, we maýyplar üçin elýeterli bolmadyk we ýaşaýan ýerimden ep-esli uzakda ýerleşýän ýerlerde ýygnaklara baryp bilemok ( Günorta-günbatardaky Kirýat Menachem mähellesinde ýaşaýaryn Iýerusalim ). Mundan başga-da, meniň awtoulagym ýa-da sürüjilik şahadatnamam ýok we diňe jemgyýetçilik transportyny ulanyp aýlanýaryn.

 

A. Web sahypasy / meniň pikir edýän taslamam – “Işgärlere baha bermek” atly taslama”.

Bilşimiz ýaly, taryhda bar bolan köp gurluşyk kärhanalarynda ( Däp bolşy ýaly Iýerusalimi guran bibliýa şekili Dawut patyşa, däp-dessurlara görä XV we XVI asyrlarda Ming neberesiniň patyşalary tarapyndan gurlan Hytaýyň Beýik diwary, inerener Gustaw Eýfel tarapyndan gurlan Pari Parisdäki Eýfel diňi we has köp ) şol taslamalaryň gurlan patyşalarynyň ýa-da asylly agzalarynyň atlary ýa-da ýokary sosial ýagdaýy agzalýar.

 

Emma bilşimiz ýaly, Aslynda bu binalary guranlar şol patyşalar ýa-da ýokary sosial synpyň agzalary däl-de, meýdançada işlän we hiç haçan agzalmaýan ýönekeý işçiler.

Şol sebäpden, “Işgärlere baha bermek” taslamasynyň maksady, taryhyň dowamynda dürli gurluşyk zawodlaryndan şol ýönekeý işçileriň şahsy hekaýalaryny synap görmek we ýygnamak, we bu hekaýalary web sahypasyna ýüklemek üçin.

( ) ideýasyny öňe süren adam hökmünde, käwagt şol ýönekeý işçileriň şahsy hekaýalarynyň patyşalaryň ýa-da agzalaryň hekaýalaryndan has gyzykly bolup bilmejekdigini pikir edýärin hemmämiziň bilýän asyllylygymyz ).

 

B. Aşakda “Facebook” sosial ulgamynda paýlaşan ýazgylarym:

 

1 ) Arheologiki gazuwda kömek etmek üçin bir topar meýletinçi bilen trawmatiki adam gelýär. Geň galyp, ýerine oňa seredýän psiholog bilen tanyşýar.

Zyýan çeken adam psihologa öwrülýär we ondan: “Bu ýerde näme edýärsiňiz?” Diýip soraýar?”.

Psiholog jogap berýär: “Bu ýerde näme edýärin? Gazuw-agtaryş işlerine kömek etmek üçin geldim – edil seniň ýaly.”

Trawmatiki jogaplar: “Psihologlar hassalarynyň ruhlaryna gazýarlar öýdüpdim. Olar hem ýere gazýarlar diýip pikir etmedim.”

Psiholog jogap berýär: “Bolýar – adam kalbyna gazýaryn. Bu meniň hünärim – we bütin ömrümi şeýle edýärin. Gazuw-agtaryşlarymda köp gyzykly zatlar tapýaryn. Iöne meniň pikirimçe, ýere gazanyňyzda-da köp gyzykly zatlar tapyp bilersiňiz.”

Zyýan çeken adam ikirjiňlenýär we muňa nädip jogap bermelidigini bilenok we burnuny endikden alyp başlaýar.

Psiholog dowam edýär we şeýle diýýär: “Dogry aýdýarsyňyz. Bu gazuw-agtaryş işlerinde-de köp gyzykly zatlar tapyp bilersiňiz.”

Hahaha…

 

2) Kim üçin: “jemgyýetlere Ysraýyl-awtonomiýa federasiýasy”.

 

Mowzuk: Fundradyş platformalary.

Gadyrly Hanymlar /Jenaplar .

Men Ysraýylyň raýaty we Iýerusalimde ýaşaýaryn. Men 1972-nji ýylyň ahyrynda doguldym we şu gün, 2023-nji ýylda 50 ýaşymda.

Köp ýyl bäri zähmet bazaryna goşulyp bilmeýändigim üçin dürli maýyplardan we saglyk problemalaryndan, fiziki we akyldan ejir çekýärin. Rezýumem on müňlerçe hususy kompaniýa ( iberildi we gynansak-da bu sanlary ulaltmaýaryn ) – ýöne laýyk iş tapyp bilemok.

Bu kynçylygyň töwereginde işlemek üçin dürli synanyşyklary edýärin.

2023-nji ýylyň iýul aýynyň başynda “pacescammers-out.com” -y gurdum. Sahypanyň maksady, maglumat howpsuzlygy bilen baglanyşykly meseleler boýunça serferler biri-biri bilen maslahatlaşyp biljek forum sahypasy bolup hyzmat etmekdir.

Nowöne indi başga bir kynçylyk bar: ýiti maliýe kynçylyklarym sebäpli, işiň döredilmegi üçin zerur maliýe çykdajylaryny maliýeleşdirmek mümkinçiligim ýok.

Şeýle maksat bilen serişdeleri ýygnamak üçin iň amatly platformalar näme diýip pikir edýärsiňiz?

Iň gowy salam,

Asaf Benýamin.

Scriptazgy ýazyň. 1. Soralýan web sahypasyna baglanyşyk:   https://scammers-out.com

2. Telefon belgim (, şeýle hem WhatsApp sosial ulgamynda hat alyşmagyň sany ): 972-58-6784040.

3. Men hakda has jikme-jik maglumat alyp boljak web sahypasy:  

https://disability55.com/

3 ) “Serika Rabha” atly programmany gizlin ösdürmek”.

Bu arzany ulanyp, raýatlaryň problemaly hereketlerini kesgitlemek üçin şäherler ýa-da şäherçeler yzygiderli skanirlenýär: saýlanan wezipeli adamlaryň demonstrasiýalarda durmuşyna abanýan howplar, gadagan ýerlerde asylan alamatlar we ş.m. Şeýle hem, ulgam adam öldürmek, zorlamak, talaňçylyk we ş.m. ýaly agyr jenaýatlary çözmäge kömek edip biler.

Ulgamyň iş mehanizmi çap edilmez.

Hökümetden uly kanagatlanma: “Bizde halkdaky tertibe, asudalyga we parahatçylyga howp salýan garşydaşlara ýa-da potensial garşydaşlara gözegçilik etmek üçin täsirli gural bar. Gereksiz päsgelçiliklere ýol bermeris – bu biziň işimize päsgel berýär.”

Bolýar, indiki gezek köçeden ýöränimde, Hudaý saklasyn, “goşmaça skaner” bolan döwlet işgärlerini kemsidip biljek zatlary etmezlige synanyşaryn” ulgamy. Döwlet işgärlerini kemsitmegi gadagan edýän kanun bar.

Waitöne garaşyň – döwlet işgärlerimizi näme kemsidýär?

Olary kemsitmekden nädip gaça durmalydygyny nädip bilerin?

Bu mesele boýunça halka ýeterlik düzgünleri çap etmeýärler – gaty çynlakaý!!!

lol…

4 ) Kazyýet ulgamynyň üýtgemegi baradaky kanunçylyga garşy protestleriň bir bölegi hökmünde “salgyt gozgalaňy” boljakdygy habar berildi”.

Emma düşündirmediler: salgyt kim tölär we kim tölemez? Haýsy şertlerde?

Düşündirişler haýyş edýärin…

5 ) Bilşiňiz ýaly, ABŞ-da ispanlar ýaly möhüm täsir pozisiýalarynda bolmadyk ilat toparlarynyň täsiri artýar.

Şeýle-de bolsa, bu ilat toparlarynyň umumylygy Ysraýyla duşmançylykly garaýyşdyr – bu mundan beýläk birnäçe onýyllykda, bu ilat toparlary hökümetde möhüm wezipelere ýeten bolsa we şu şertlerde Amerikan jemgyýetine Ysraýyla berilýän kömegi azaltmak üçin edilýän basyş gaty mümkindir, ýa-da düýbünden bes et, ýyllar bilen artar.

Hökümetiň soňky hereketleriniň Ysraýylyň uzak möhletde başga bir güýje bil baglamaly boljak bu tendensiýalary göz öňünde tutup başlamagy ähtimal, mysal üçin Hytaý ýa-da Russiýa ýaly.

Elbetde, bu haýal proses we ýene köp ýyl gerek bolar.

Şeýle hem kanuny kanunçylygyň bu prosesiň bir bölegi bolmagy mümkin, Hytaý ýa-da Russiýa bilen birleşmek üçin Ysraýyl bu reimesimleriň has köp aýratynlyklaryny kabul eder – bu görýänlerimizden üznüksiz we hatda has uly zyýan çekip biler şu gün Ysraýylyň raýat we adam hukuklary.

Bu, Ysraýyl jemgyýetiniň soňky onýyllyklarda başdan geçiren Amerikalaşma proseslerini soňlap biler.

Bu tendensiýa köp babatda gaty kyn – emma Amerikan jemgyýetinde bolup geçýän wakalary göz öňünde tutup, Ysraýyl hökümetiniň şu günki syýasatynyň käbir adamlaryň aýdyşy ýaly gaty akylly we hakykatdanam gödek ýa-da samsyk däl bolmagy mümkin.

Başga ýoluň ýoklugy we bu amallary uzak möhletde göz öňünde tutmazlyk mümkin däl.

6 ) Täze hukuk kanunçylygynyň netijesinde Ysraýyl ykdysadyýetine maýa goýumlarynyň azalmagy netijesinde Ysraýyl ykdysadyýetine ägirt uly ykdysady zyýan barada habar eşidýäris.

Beýleki tarapdan, şol bir habar kanallary Ysraýyl kompaniýalarynyň dünýäniň dürli kompaniýalary bilen has köp hyzmatdaşlyk şertnamalary, giňelmegi we gülläp ösmegi barada hasabat berýär.

Onda näme üçin ynanmaly? Ysraýyl döwletiniň ykdysadyýeti erbetleşýärmi ýa-da gowulaşýarmy?

Men bulaşdym…

 

7 ) Gäminiň kapitany däli bolup, deňizçilere gäminiň düýbündäki deşikleri burawlamagy buýurýar.

Gäminiň ýolagçylary gorkýarlar we deňizçilere gygyrýarlar: “Näme edýärsiň? Suw gämä girer we deňze gark bolarys!!!”.

Gäminiň deňizçileri: “Bu kapitandan alan görkezmämiz. Hünär derejämize päsgel bermäň!!!”.

 

8 ) Meýletinligini bes eden köp sanly ätiýaçlykçy hakda habar berdiler. Ysraýyl döwletiniň dowam etmegi üçin hakyky howp barmy?

Theagdaýdan peýdalanjak, Ysraýyly basyp aljak we ony ele aljak daşary ýurt goşuny bolarmy? Alada edýän we gorkunç…

Siriýanyň goşuny, terrorçylyk guramasynyň esgerleri Hizbullah, Müsür goşunynyň esgerleri ( Ysraýyl bilen parahatçylyk şertnamasy bar bolsa-da, emma şeýle ýagdaýda Ysraýyla bolan uly ýigrenjiniň beýan edilmegi mümkin – belki-de Iordaniýanyň goşunyndan şol bir howp gelermi? ). Ora-da bular Gaza zolagyndan Hamas esgerleri bolarmy?

Her niçigem bolsa, arap ýurdunyň ýa-da terrorçylyk guramasynyň goşuny Ysraýyl döwletine girmegi başarsa, aramyzda gaty uly gyrgynçylyk bolar – ýewreý ilaty.

Basyp alyjy esgerler hakykatdanam adalat ulgamyndaky üýtgeşmeleri kimiň goldaýandygyna ýa-da olara garşy çykýanlara gyzyklanma bildirmezler. Mundan başga-da, erkekler bilen aýallar, ýaş ýa-da garry, sagçy ýa-da çepçi, we hakykatdanam synap görjek ýewreýleriniň we mümkin boldugyça köp adam öldürmekde üstünlik gazanyp biljekdikleri bilen gyzyklanmaýarlar, dini, dünýewi ýa-da aşa prawoslaw. Methektoriýanyň tapawudy ýa-da gelip çykan ýurtlary hem hiç hili rol oýnamaz – Sefard ýewreýleri we Aşkenazi ýewreýleri edil şonuň ýaly pida bolarlar.

Galyberse-de, diňe bir zat olary gyzyklandyrar: ýewreýleri öldürmek.

Elbetde, basyp alyjy güýçleriň Ysraýyl araplaryna ýa-da palestinalylara nähili çemeleşjekdigini bilmek has kyn – olary öz hataryna goşarlar we olara gatnaşmaga rugsat bererlermi “baýramçylyk “, başgaça aýdylanda – ýa-da özleri pida bolarmy?

Şeýlelik bilen, bu ýerde kimdir biri durup, hakyky duşmanlaryň serhetden geçip, içimizde däldigini ýatdan çykarmaly däldir?

Bu däliçiligi bes etmeli!!!

Duşman goşunlar ýurtda bolanda gaýdyp gelerler we ýewreý taryhynda ençeme gezek bolşy ýaly ( kimdigimizi ýada salarlar. Onda näme üçin indi düşünmeli däl? Näme üçin palta boýnumyzda bolýança garaşmaly – gaty giç bolar. Galyberse-de, çeşmelerimizde “hereketiň soňy ilkinji pikir” diýilýär”.

Belki, durup, ygtyýarlyklaryň bölünmegini edip bileris?

Galyberse-de, Tişa B’Av agşam – saglygymyzy täzeden almaly, sebäp we höküm – ýogsam bu ýerde bolmazdyk – we köp bölegi asla bu ýerde bolmazdyk.

Bir gezek şeýle ýagdaýyň beýan edilýän kitabyny, Ysraýylyň Alty günlük söweşini ýitirýän we arap ýurtlary tarapyndan basylyp alynýan hakykaty beýan edýän kitaby okadym. Düşündirişler diňe gysgançdy.

Kitabyň ady “Ysraýyl ýeňilen bolsa”.

Kitap hakda başga jikme-jikliklerim ýok – Awtorlarynyň kimdigini ýa-da haýsy neşir öýi tarapyndan neşir edilendigini ýadymda däl.

9 ) Birnäçe wagt ozal, “dog ” 19 gezek Google Translate-de iňlis dilinde ýazan bolsalar, Maorä terjime etmek, soň bolsa ýene-de iňlis diline terjime etmek hristian-messian sözüniň, şeýle hem anti-semitiň döremegine sebäp bolar.

Bu mesele metbugatda çap edilenden soň, mesele düzedildi ( ) barladym.

Şeýlelik bilen, Google-da bar bolan ýa-da henizem bar bolan anti-semitizmi görkezýärmi?

Munuň ýalňyşlyk däldigine, kompaniýanyň işgärleriniň biriniň bu meseläniň çap edilmeginden gorkup, soň bolsa “düzedişe” howlukan erbet hereketdigine şübhelenýärin” mesele, başgaça aýdylanda.

Geçmişde anti-semitizm, bilşimiz ýaly, görnüşlerini we usullaryny yzygiderli üýtgetdi – bu gaty geň, şeýle hem iri tehnologiýa kompaniýasynyň işgärleriniň anti-semit garaýyşlaryny beýan etmek kararyna gelmeginiň biynjalyk usuly.

Muny eden işgärleriň henizem Google On-da işleýändiklerini ýa-da habar çap edilenden soň işden kowulandyklaryny bilemok – mümkin bolsa gaty şübheli bu barada maglumat almak.

Mundan başga-da, akt üçin jogapkär diýilýän adamlaryň atlary çap edilmedi we degişli maglumatlary alyp boljakdygyna gaty şübheli.

10) Asaf Yasu maýyp hukuklary guramasy maýyp

28-nji noýabr 2021-nji ýyl

 

Adamlar maýyplara kömek edip biljek we sagdyn adamlardan kömek sorap biljek kömek, haýyr-sahawat we beýleki topara girýärler! “Facebook” -yň töwereginde maýyplar bilen baglanyşykly bolmadyk toparlarda ýazgylar ýazyň we maýyplaryň ýagdaýy barada ýazyň we döwlet maýyplaryň ýagdaýyna üns bermeýär, adamlardan kömek sorap başlaň, maýyplaryň ýagdaýyna düşüniň we gyssagly kömek gerek.

 

11)Asaf Benjamin

18-nji iýul B-3:43 sagat

Soňky ýyllarda ( kosmos pudagynda esasan telekeçiler ) Marsda adam koloniýalaryny döretmek islegi barada gürleşildi.

Emma dürli dinleriň agzalarynyň durmuşynyň laýyklygy barada kimdir biri öz pikirini berdi, hakykatdanam ol ýerde adamlar nirede we haçan bolar? mysal üçin:

1. Yslamda Hajyň mitzwoty bar, onda her bir musulman ömründe azyndan bir gezek Mekgä zyýarat etmäge borçly. Onda Marsda ýaşaýan bir musulman näme eder? Galyberse-de, Mekge ýok… Khadifde muňa jogap tapmak mümkinmi?

2. Jewsewreýler barada: dynç alyş wagtlary bu ýerde Eartherde bilýän senenamamyza görä kesgitlenýär, ýagny: 365 gün – bilşiňiz ýaly, Eartheriň Günüň töweregindäki ynkylaby tamamlaýan döwri. Emma Marsda ýylyň uzynlygy 686 gün, Eartheriň senenamasy ýerlikli bolmaz we başga bir mesele: Eartherdäki aýyň uzynlygynyň aý bilen kesgitlenýändigi mälimdir: ahyrsoňy, bir aý Aýyň ýerdäki ynkylaby tamamlaýan döwri. Emma Marsyň birden köp aýy bar – aýyň uzynlygyny nädip kesgitlärler? Baýramçylyklar bolanda nädip bilerler? Ora-da belki, ýewreý çeşmeleriniň birinde bar bolan halacha bil baglarlar ( Men nirededigini anyk bilemok – elbetde bu ) barlap bilersiňiz – bu ýewreý diýýär ýolda ýöräp, Şabbat bolanda ýatdan çykaran, soň, hepdäniň günleriniň sanyny ýatdan çykaran pursatyndan we bularyň hemmesini haýsydyr bir ýewreý jemgyýetine ýetýänçä sanap başlar günleriň dogry sanyna görä oňa “göni” kömek ediň. Emma Marsa ýetýän ýewreý ol ýerde ýewreý jemgyýetine ýa-da asla haýsydyr bir jemgyýete ýetip bilmez – onsoň hepdäniň we ýyllaryň günlerini nädip sanap başlar?

Şeýle hem, Meron dagyna zyýarat edýän Omeriň 3-nji ýeri ýaly belli bir fiziki ýere ( zyýaratdan ybarat dynç alyşlaryň, ýa-da Hasidiçiň Roş Haşanah ) -den öň gidýän Ukrainadaky dogruçyllaryň mazarlary hem mümkin bolmaz – Marsda ne Miron dagy, ne-de Ukraina bar. Onda özlerini nähili alyp bararlar? Ol ýerde ýaşaýan ýewreýler, olary synlamak üçin tehniki mümkinçilikleriň ýoklugy sebäpli bu dynç alyşlaryň ýatyrylmagyny habar berermi? Ora-da dynç alyşyň manysyny we däp-dessurlaryny üýtgetmegiň ýoluny taparlarmy, şonuň üçin olary Marsda-da synlamak mümkinmi? Şeýle bolsa, muny nädip ederler? Mundan başga-da: iudaizmde aýdylyşy ýaly “ýere bagly mitzvos” bar, ýagny: diňe Ysraýyl topragynda ýerine ýetirilip bilinjek mitzvos – ýöne Marsda-da Ysraýyl topragy ýok … ol ýerde ýaşaýan ýewreýler bu mitzwoslardan boşadylýarmy?

Elbetde, beýleki dinleriň agzalary bilen baglanyşykly şeýle soraglar ýüze çykýar: Hristiançylyk barada aýdylanda, Marsda Sepulçer, Golgotha ýa-da Hoýa Dolorosa buthanasy ýok.

Häzirki wagtda bu soraglara iki sebäbe görä jogap berilmeli däl ýaly:

1. Bu setirleri ýazanyňyzda Marsda ( adam oturymlylygy ýok we ) boljakdygyna gaty şübheli.

2. Bu setirleriň ýazyjysy, ýüz tutmalaryna her niçigem bolsa jogap berilmeýändigi we meýilleşdirilen zatlar bilen hiç hili baglanyşygy ýok.

LOL…

12)Asaf Benjamin

9thin’

 

Köpçülik bilen paýlaşyldy

işjeň

Asaf Benjamin WordPress

9 thin’

Kim üçin: “WordPress“.

 

WordPress.org ulgamynda gurlan we hostgator.com serwerlerinde saklanýan web sahypasyna-permalinks.com girip bilerin.

Men plugin owadan baglanyşyklary ulanýaryn.

Indi bir mesele bar: sanawa goşmaga synanyşýan baglanyşyklarym täzelenmeýär we görkezilmeýär.

Saklaýyş kompaniýasynyň hostgatory beýle meseläni çözmeýändigini öňe sürýär.

Onda näme edip bolar? Şeýle meseläni nädip düzedip bolar?

Hünärmen ýa-da kompýuter programmisti däldigimi görkezerin we beýle meseläni özbaşdak nädip düzetmelidigini bilemok.

Mundan başga-da, pes girdejilim sebäpli, meseläni çözmek üçin programmistlere pul töläp bilemok.

näme edýäris?

Bu ýerde ýalňyşlygyň skrinshotyna ýetýärin – 177 baglanyşyk nädogry baglanyşyklar – ýöne olaryň diňe 174-si sanawda görkezilýär.

Iň gowy salam,

Asaf Benýamin.

 

13)

Asaf Benjamin

23 sagat

Köpçülik bilen paýlaşyldy

https://pen.org/…/banned-usa-growing-movement-to…/

Kitaplary ret edendigi üçin sitepen amerikalydan makala.

Soňky ýyllarda demokratik, açyk we plýuralistik ABŞ-da kitaplaryň diskvalifikasiýa we senzurasynyň ösýän tendensiýasy ýüze çykýar.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň käbir ştatlarynda Injiliň böleklerini satmak ýa-da bazara çykarmak gadagan diýen derejä ýetdi!!

Elbetde, bu gün bu gadaganlyk gaty samsyk – sargyt edip bilersiňiz we belli bir kitap sargyt etmek gadagan bolsa, onlaýn tapyp, öýüňizdäki şahsy kompýuteriňize göçürip alyp, islän zadyňyzy okap bilersiňiz.

Hekaýanyň iň gaharly zady, häzirki wagtda Amerikan jemgyýetinde kitaplaryň senzurasy bilen baglanyşykly ägirt uly energiýa we tagallalardyr öýdýärin ( tersine, biz Ysraýyl döwletinde bu babatda bolşy ýaly has açyk we demokratik, hatda “Mein Kampf” -yň terjimesi ýaly kitaplaram” ýewreýçe ýa-da “Sionulularynyň teswirnamalary” ýewreý diline terjime” Ysraýylda tapylyp bilinjek kitaplar we olaryň satyn alynmagy hiç hili kanunyň bozulmagy däl – Amerikalylar henizem demokratiýa hakda ahlak wagyz edýärler … ).

Häzirki wagtda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bu gülkünç we peýdasyz göreşde goýulýan ähli tagallalar we çeşmeler kyn we has çynlakaý çemeleşmäge gönükdirilip bilner diýip pikir edýärin häzirki wagtda Amerikan jemgyýetinde bar bolan meseleler: wagtal-wagtal dürli ýerlerde atyş hadysalaryna we gyrgynçylyga sebäp bolýan ýarag almagyň uly paýlanyşy we çydap bolmajak aňsatlygy. Şeýle hem bu energiýanyň hemmesini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda aşa garyplyk bilen göreşmek mümkin – şeýle baý, ýöne köçelerde millionlarça öýsüz-öwzarsyz adamlar bilen…

 

Gynandyryjy we pajygaly bolmadyk bolsa, gülmek mümkin bolardy…

14 ) Bu gezek çynlakaý sorag ( degişme hem gatnaşýan bolsa ):

Orta asyrlarda köp ýewreý jemgyýetinde “badhan” diýilýän adamyň roly bardy”.

Jokeriň roly toýlar, bar / bat mitzvah dabaralary we ş.m. ýaly dabaralarda peýda boldy. – we bu çärä bagtly adamlaryň atlaryny aýtjak degişmelerine goşular.

Bu gün bar

bu amaldan yz galmady diýen ýaly – hatda aşa prawoslaw jemgyýetde-de bu halkda-da gaty seýrek bolan şuňa meňzeş bir zady tapmak gaty kyn.

Bu ýerde käbir gyzykly soraglar ýüze çykýar:

1. Bu komediýalar hakda subutnamamyz ýa-da hekaýalarymyz barmy – durmuşy, wakalarda çykyşlary we ş.m.?

2. Bu barada gözleg geçiren Ysraýyl pikiriniň ýa-da ýewreý gözlegleriniň ugurlaryny öwredýän akademiýada gözlegçiler barmy? Şeýle bolsa, bu gözlegler näme bilen baglanyşyklydy?

3. Häzirki wagtda bu däbi köpeltmäge we şu gün geçiriljek wakalara we dabaralara getirmäge synanyşan guramalar ýa-da hususy birleşikler barmy? Şeýle bolsa, näme üçin bu synanyşyklar şowsuz?

Köp birleşikleri we guramalary bilýärin, ýöne hiç haçan guramaçylyk maslahatyny tertipli öwrenmedim – we beýle guramany ýa-da birleşigi hiç ýerde tapyp bilmedim.

4. Europeewropadaky ýewreý jemgyýetleriniň arasynda ( ýa-da başga bir at bilen bu adat bilen baglanyşykly tapawutlar barmydy: Aşkenazi jemgyýetleri ) we ýedinji asyryň ikinji ýarymyndan başlap Yslam ýurtlarynda bar bolan jemgyýetler – şol ýyllarda musulman imperiýasynyň giňelmegi bilen?

5. Jewishewreý däl gurşawyň bu pranksterlere nähili reaksiýalary bardy? Häkimiýetleriň jemgyýetleriň beýleki agzalary bilen deňeşdirilende olara bolan garaýşynda tapawut barmydy ýa-da olar we maşgalalary yzarlamalardan ejir çekdilermi ( ganly ýerler, haçly ýörişlerdäki bidüzgünçilikler we ş.m. ) edil ýewreý jemgyýetleriniň beýleki agzalary ýaly?

15 ) Hökümet tarapyndan teklip edilen üýtgeşmeler bilen baglanyşykly kanunçylyga garşy göreşiň çäginde köp ätiýaçlandyryjylaryň wezipelerinden pensiýa çykmagy sebäpli habar berildi kazyýet ulgamynda bir ýa-da ondanam az wagtyň içinde harbylaryň ygtyýarlyklarynyň ep-esli azalmagy bolar.

aladalanmak…

 

Arap ýurtlarynyň biriniň goşuny Ysraýyl döwletine girip, hemmesini ýa-da böleklerini basyp almagy başarsa, ýewreý ilatynyň giňden ýaýran gyrgynçylygy bolar – bu gyrgynçylyk biziň hemmämiziň pidasy bolup bileris.

Elbetde, Ysraýyl araplarynyň beýle ýagdaýda näme etjekdigini bilmek has düşnükli we gaty kyn – “bölünişige” goşularmy” nukdaýnazaryndan ýa-da bähbitleriň gapma-garşylygy sebäpli, we köp halatlarda Eastakyn Gündogarda palestinaly bosgunlar bilen Arap ýurtlarynyň häkimiýetleriniň arasynda açyk duşmançylyk, ýanynda durmak we hiç zat etmek kararyna gelerler ýa-da basybalyjy goşunlara garşy işjeň we geň galdyryjy hereket etmäge synanyşarlar.

Ora-da bu barada oýlanyňda, üçünji mümkinçilik bolup biler we munuň näderejede ýerlikli bolup biljekdigi belli däl: Günbatar güýçleriniň biriniň ( ABŞ ýa-da NATO ) -den gaçmak üçin iň soňky agzalaryň biri tarapyndan işjeň gatyşmak, basybalyjy goşunlara garşy hereket edip, şeýle gyrgynçylygyň öňüni alar – Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we onuň ýaranlarynyň Ysraýylyň howpsuzlygyna ygrarlydygy barada elmydama gürleşýärler…

Elbetde, beýleki beýik güýçler, ýagny. Russiýa ýa-da Hytaý, beýle söweşe goşulmaz – eger şeýle etseler-de, Ysraýyl üçin däl-de, arap ýurtlary üçin gatyşma bolar.

16 ) Habarlarda lukmançylyk kanabynyň ( ulanylmagy bilen baglanyşykly ähli zatlarda boljak möhüm kömekler barada habar berildi, bilşiňiz ýaly, neşe serişdesi ).

Şeýle hem, kanuny kanunçylyga garşy köp lukmançylyk işgärleri Ysraýyly terk edýärler.

Netije: lukmançylyk bejergisi ýok. Lukmançylyk kömegini almak mümkinçiligi ýakyn wagtda has kyn bolar. Her kim hususy lukmançylyk hyzmatlaryny ulanyp bilmez. Mysal üçin, maýyplyk pensiýasynda ýaşaýaryn we ýakyn wagtda bejergi alyp bilmerin.

Näme bolup biler? Lukmançylyk kanabyny almak, ähli kynçylyklary ýatdan çykarmak we “gowy bolar” öýdýän – bu ýerde hiç zadyň ýalňyş däldigi aýdyň bolsa-da.

Näsaglary neşekeşlere öwürmek, elbetde, hiç zady çözüp bilmez, ýöne eýýäm gaty kyn ýagdaýy hasam erbetleşdirer. Iň soňky gezek psihiatrik yzarlamalara gidenimiň biri ( takmynan üç ýyl ozal ) meniň bilen tanyşan psihiatrym, kenew meselesini gozgady öz başlangyjy – oňa getiren meselelerim bilen hiç hili baglanyşygy ýok bolsa-da.

Näsaglary neşe serişdesini ulanmaga yrjak bolýan psihiatr şeýledir ( we hawa – men oňa ) hakykatdanam kömek etjek bolýan lukman diýýärinmi?

Meniň pikirimçe, beýle däl – hakykatdanam gysga wagtyň içinde klinikadan çykyp, hiç haçan ol ýere gaýdyp barmadym.

Kanab görnüşli dermanlary sarp etmek haýsydyr bir akyl meselesini çözmegiň usuly däl – we aşa we seýrek ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, hiç hili agzalmadyk zadym ýokdy. Aslynda bu problemadan gaçmak we hakykata garşy durmak islemezlik – we meni mejbur etjek bolýan psihiatryň muny gaty gowy bilýändigine ynanýaryn.

Şeýle hem, kanab kompaniýalarynyň basyşlaryna boýun boldy we hakykatdanam satuw wekili boldy, ýa-da psihiatr ( tarapyndan berlen kemsidiji maslahatmy we psihiatrlaryň muny başga-da köp ýagdaýlarda ) erbet ýagdaýda etmegi mümkinmi?

Her niçigem bolsa, bu adamlara çemeleşmegiň usuly däl – bu hakykat, men ne lukman, ne psihiatr, ýöne muňa düşünmek üçin hünärmen psihiatr bolmaly däl.

Sözümiň ahyrynda, gadyrly terapewtler: lukmançylyk işgärleri bolmaz we bejermek mümkin bolmaz – muny dogruçyl aýdyň we maňa neşe teklip etmäň!!!

Diňe gaharly!!!

17)Roman Volkovsky

20 Iýul B- 12:50·

Bu ýerde garry ene-atalar we ene-atalar bilen rus dilinde gürleýän dostlarymyň hemmesine

972-53-889-2350 ( belgisinden telefon basmak synanyşygy bar, has köp zat bar, soň ) goşaryn

Telefonda we WhatsApp (-de garry adamlara jaň edýärler !!! ) rus dilinde gürlemek we hasapda adaty bolmadyk hereketiň ýüze çykarylandygyny öňe sürmek.

Polisiýa bu meseläni çözmäge kömek etmek üçin şahsy maglumatlary we bank jikme-jikliklerini soraýarlar we bu barada hiç kim bilen gürleşmegiň gadagan edilendigini aýdyň görkezýärler, sebäbi bu “gizlin polisiýa işi”.

Bu kompaniýalar Ysraýyl sanyndan jaň edýärler, ýöne daşary ýurtlardan, şonuň üçin 

#Ysraýyl polisiýasy beýle gyzykly däl

 

18 ) “Elektron” kompaniýasynyň “elektrik ýoly” baradaky makala – elektrik ulagynyň syýahat edýän ýoly, ulag süreniňizde ulaga zarýad berýän – we şeýlelik bilen ulagyň batareýalaryny zarýad bermek zerurlygy bolmazdan çäklendirmesiz syýahat edip bilersiňiz – elbetde maliýe çykdajylarynda ägirt uly tygşytlylyk bilen.

Ysraýylda ýollar haçan şeýle bolar?

https://www.google.co.il/search…

C. Aşakda gözegçilik edilýän HMO klinikasyna iberen habarym bar:

 

2.8.2023

To: Klalit saglyk hyzmatlary – Taýelet klinikasy.

Mowzuk: Keseli tassyklamak.

Gadyrly Hanymlar /Jenaplar .

Men siziň klinikaňyzda doktor atly maşgala lukmany meni bejerýär. Brandon Stýuart.

Recentlyakynda belli bir mesele bilen baglanyşykly kanuny meselä başladym. Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýan adam hökmünde, adwokata şahsy pul töläp bilemok.

 

Bu ýagdaýda Iýerusalimdäki Jemgyýetçilik Defender edarasyndan kömek soradym.

2023-nji ýylyň 2-nji awgusty, çarşenbe güni Meraw atly hyzmat wekili bilen telefon söhbetdeşligimde:Irden 05, olardan hyzmat almak üçin olara ejir çekýän akyl hassalygy barada şahadatnama görkezmelidigimi aýtdylar.

Şonuň üçin lukmana haýyş iberip bilseňiz minnetdar bolardym, sebäbi ikinjisi maňa ejir çekýän akyl hassalygymy tassyklar.

Iň gowy salam,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim, 

ISRAEL, zip kody: 9662592.

 

Telefon belgilerim:

azar bermek we çözülmedik Ysraýyl polisiýasyna şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2 ) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we:  [email protected] we: [email protected] we:  [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafbenya[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

 

D. Aşakda Ysraýylda Adalat ministrliginiň Jemgyýetçilik derňew bölümine iberen e-poçtaňyz:

Asaf Benýamin < [email protected] >

to:

[email protected]

Çarşenbe, 2-nji awgust sagat 11:18

To: Adalat ministrliginiň jemgyýetçilik salgylary bölümi.

Mesele: ruhany hereket meselesi.

Gadyrly Hanymlar / Jenaplar .

Recentlyakynda ( Bu sözleri 2023-nji ýylyň 2-nji awgustynda çarşenbe güni ýazýaryn ) Belli bir mesele bilen baglanyşykly kanuny meselä başladym – maňa garşy aýyplama.

Örän pes girdejili – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýandygymy görkezmeli. Şol sebäpli wekilçilik üçin şahsy aklawçy töläp bilemok.

 

 Şol sebäpli kömek haýyşy bilen jemgyýetçilik goragçysynyň ofisine ýüz tutdum.

 

 Şeýle-de bolsa, Iýerusalimdäki jemgyýetçilik goragçysynyň Meraw atly bir işgäri hatymy mundan beýläk gaýtadan işlemek üçin ibermekden ýüz öwürdi we bu dürli bahana bilen.

 Onuň özüni alyp barşynyň gaharlydygyna ynanýaryn: bilşimiz ýaly, wezipeli adamlara özleri üçin höküm çykarmaga we diňe esassyz sebäplere görä hünär derejesine ýüz tutmazlyk kararyna gelmeýär.

 

 Bu ýerde hiç hili düşündiriş ýa-da logika bolmazdan ulanylýan tötänleýin kemsitme.

 

 Jemgyýetçilik goragçysynyň edarasy meniň arzamy çözüp başlar ýaly näme edilip bilinjekdigini bilmek isleýärin.

 

 Şikaýatymy Jemgyýetçilik Defender ofisine garşy şikaýat hökmünde görmegiňizi haýyş edýäris.

 

 Iň gowy salam,

assaf benyamini..

 Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2 ) Telefon belgim: 972-58-6784040

3 ) Aşakda bu mesele bilen baglanyşykly meseläni Adalat ministrligine Facebook sosial ulgamy arkaly iberen habarym bar:

 

Jemgyýetçilik goragçysynyň Meiraw atly ofisiniň wekili şu gün irden maňa gaýdyp geldi – we onuň pikiriçe, men gatnaşmasam arzamy dowam etdirip bilmeýärler ejir çekýän akyl hassalygymy ýa-da Merawyň dilinde tassyklamak bilen: “Akyl taýdan näsagdygyňyzy tassyklamak maňa”. Munuň geň galdyryjy we düşnüksizdigini görkezerin – sebäbi olar bilen hat alyşmalarymdan görşüňiz ýaly, olara ýüzlenmegimiň mowzugy akyl saglygy pudagy bilen asla baglanyşykly däl. Birnäçe sagatdan soň goragdan bir aklawçy meniň ýanyma gaýdyp geldi we aýyplamadan boşadylmagy üçin bu tassyklamanyň zerurdygyny düşündirdi. Onda näme üçin Milli ätiýaçlandyryşdan alýan girdejimi tassyklamak, bu maksat bilen eýýäm ýeterlik däl? Haçandan bäri, müşderiniň tölegini çözmek üçin ejir çekýän ähli akyl kesellerini jikme-jik görkezmeli? Iki zadyň arasynda näme baglanyşyk bar? Näme üçin meni hiç zat üçin gysmagy dowam etdirýärler? Onda näme bolar? Näme etmeli? Asaf Benýamin.

Scriptazgy ýazyň. Meraw bilen söhbetdeşlikden birnäçe sagat soň gürleşen goragdan aklawçynyň e-poçta salgysy: [email protected]

 4 ) Bu programma Jemgyýetçilik Defender Ofisi bilen hat alyşmagymyň faýlyny goşýaryn.

E. Aşakda Knessetiň agzasy Şelli tal-Meironyň edarasy bilen hat alyşýaryn:

 Asaf Benýamin < [email protected] >

to:

Şelli Tal Meiron

Penşenbe, 3-nji awgust sagat 11: 40-da

Knessetiň ofisine ( ” Knesset ” – ISRAELI parlamenti ) Knessetiň agzasy Tal

Meiron, salam:

Ilki bilen eden soraglaryňyz we bu meselede kömek etjek bolanyňyz üçin sag bolsun aýdasym gelýär.

Şunuň bilen baglylykda, agza bolan umumy saglyk gaznasyna we Saglygy goraýyş ministrligine ýüz tutdum, ýöne kömegi tassyklamadylar.

Hyzmaty sargyt edip boljak “lukmanm” ýaly hususy kompaniýalaryň bardygyny belläsim gelýär. Häzirki wagtda bu kompaniýalaryň hyzmatyny zerur bolanda öýüme lukmana sargyt etmek mümkinçiligi üçin alýan ýokary tölegleri sebäpli ulanyp bilemok – ýüzlerçe, käte hatda tölegler Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pullary bilen goldanýan pes girdejilim sebäpli aýda müňlerçe shekel maliýeleşdirip bilemok. Knesset agzasy Tatiana Mazarskiniň kanun taslamasy öňe geçer we bu kömege mätäç ýagdaýlarda adamlara kömek edip biler diýip umyt edýärin. Iň gowy salam, asaf benyamini.

 Asyl habary gizläň

 2023-nji ýylyň 3-nji awgusty, penşenbe güni sagat 3: 11: 48-de PMGMT + 3, Şelli Tal Meiron [email protected] >          

Salam Assaf

Soraglarymyzdan, şertlerine laýyklykda hukugy bolanlar, gelip, öýde ideg edýän daşarky kompaniýadan hyzmat alyp bilýän saglyk gaznalarynyň hyzmaty bar ( gan almagy goşmak bilen, geýimler we ş.m. ) ýa-da töwekgelçilikli öýler / garrylar öýleri / ilat üçin niýetlenen gaznadan lukmanyň hyzmaty.

Emma bu hyzmat, maşgala lukmanynyň teklibini ugratmagy bilen şertlidir.

Bu gün hassanyň lukmançylyk faýly açylmandygy sebäpli şeýle hususy hyzmatlary işe almak mümkin däl.

 Adam öý hyzmatyny islese, saglyk gaznasyna ýüz tutup, lukmançylyk ýagdaýy sebäpli oňa näme hukugynyň we haýsy hyzmatyň berip biljekdigini anyklamaly.

Partiýamyzdan Knesset agzasy Tatiana Mazarskiý geljekde bitewi lukmançylyk faýly döretmek arkaly şeýle ýagdaýlara ýol berjek kanun taslamasynyň üstünde işleýär, ýöne şoňa çenli, gynansak-da, her bir lukmançylyk hyzmaty gazna we şol gaznanyň goşmaça ätiýaçlandyryşy tarapyndan berilýär.

Sagbol.

 Itzik Selma

Knessetiň agzasy Şelli Tal Meironyň geňeşçisi.

972-58-5656777

Kimden: asaf benyamini < [email protected] >

Iberilen: 2023-nji ýylyň 31-nji iýuly, sagat 1:47

To: Şelli Tal Meiron < [email protected] >

Mowzuk: Knessetiň agzasy Tal Meironyň ofisine ýazan hatym.

F. Aşakda dürli kompaniýalara iberen e-poçtaňyz:

Kim üçin:

Mowzuk: goranyş çäreleri.

 Gadyrly Hanymlar / Jenaplar .

Bilşimiz ýaly, bu döwürde gynansak-da wagtal-wagtal ýüze çykýan howpsuzlyk hadysalary ýa-da terrorçylykly hüjümler bilen iş salyşmalydyrys.

Bir adama köpçülik ýerinde hüjüm edilende, bilşiňiz ýaly jogap üçin 2 wariant bar: bir wariant şol bir howp bilen söweşmek we söweşmek, we beýleki wariant, gahar geçýänçä ýerden gaçmak we gaçmak.

Aöne maýyp adam barada aýdylanda ( we maýyplar oturgyjy ) bilen çäklendirilen adama gezek gelende bu has dogry, bu iki ýoluň ikisi-de mümkin däl.

Size berjek soragym: Maýyp adama şeýle ýagdaýda tapsa we haçan kömek edip biljek elýeterli ýaraglary ýa-da ýaraglary ösdürmek barada pikir barmy?

Şeýle ýaraglaryň hakykatdanam tehniki derejede mümkin bolmagy bilen, haýsy maýyplaryň şeýle ýaraglara girip biljekdigini kesgitlemek maksady bilen ölçegleri we synaglary nädip kesgitlemelidigi barada pikir etdilermi, özüni goramak hukugynyň hyýanatçylykly ulanylmagy sebäpli?

 Ora-da asla garalmaga mynasyp bolmadyk aldawly we däli pikir ( ýa-da ahlak taýdan kabul ederliksiz )?

näme pikir edýärsiňiz?

Bilimiň ýokdugyny, ne açyk ýaraglar, ne-de elýeterlilik pudagynda, diňe gündelik durmuşymda zerur bolanda kömek etmek üçin önümleri wagtal-wagtal gözleýän maýyp adam hökmünde bilýärin.

Iň gowy salam,

assaf Benyamini.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Telefon belgim: 972-58-6784040.

2 ) Web sahypam: https://www.disability55.com  

G. Aşakda jenap Newo Roziniň kompaniýasy bilen hatlarym:

harplar tualevorozi.co.il”

Yahoo / Giriş gutusy

 Juma, 4-nji awgust sagat 21: 53-de

Salam Asaf, gaty gowy!

Şu wagt, ýazuw sapaklarymdan başlamagyňyzy maslahat berýärin. “YouTube” kanalynda, onlarça gysga surata düşürilen ýazuw sapaklaryndan başga-da, başga bir mowzukda ( 32 podkast bölümini ) tapyp bilersiňiz:

https://www.youtube.com/channel/UCWnmSbaecp0AgamBTo4GFgQ

Üstünlikli!

         

2023 2023-nji ýylyň 4-nji awgusty, anna güni sagat 13: 53-de asaf benyamini <[email protected] >:

 Asyl habary gizläň

üçin:   “nevorozi.co.il“.

 

Mowzuk: Durmuş hekaýasyny resminamalaşdyrmak.

Gadyrly Hanymlar / Jenaplar .         

Takmynan 2007-nji ýyldan bäri Ysraýyl döwletindäki maýyplaryň göreşine gatnaşýaryn – bilşiňiz ýaly metbugatda-da giňden ýaýran göreş. Göreşi şu güne çenli synap görmedik görnüşde synap görmek we öňe sürmek hakda pikir etdim: durmuş hekaýamy resminamalaşdyrmak we internetde neşir etmek. Bu meselede tejribämiň ýa-da bilimimiň ýokdugyny, şonuň üçin iň bolmanda şu etapda ( Bu sözleri bir gün ýazýaryn.

12-nji sentýabr, ýekşenbe, 2021 – Roş Haşanahdan birnäçe gün soň ) Meniň anyk hereket meýilnamam ýok we tekliplere açyk – we degişli islendik teklibi kabul etmekden hoşal bolardym seniň pikiriň.

 Iň gowy salam         

asaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim, 

ISRAEL, zip kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna işlenmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

 2 ) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3 ) Aşakda men we gatnaşýan maýyplaryň göreşi barada has giňişleýin maglumat tapyp boljak birnäçe baglanyşyk bar:     

 

 https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze0

 https://www.nitgaber.com/

 https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=TNLEE5KIdK4 

https://assafcontent.ghost.io

https://docs.google.com/document/d/1MMRR3Djnk8dBUglAH6AZgidhy-zOgO7K4CUKEhJxX18/edit 

         

https://shavvim.co.il/2021/07/22/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%95%d7%9b %d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7% aa%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%99%d7%9d/

7 ) Örän pes girdejili ýaşaýan adam bolanym üçin – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pullary – durmuş hekaýamy resminamalaşdyrmak hyzmaty üçin töleg mümkin däl. Mundan başga-da näme: ýagdaýymyň çynlakaýlygy sebäpli, hatda gaty ýokary arzanladyşlar hem kömek edip bilmez.

Iň gowy salam,

 Nebo Rosi, ýazyjy we edebi ýoldaş

 ♫ ýazan podkast-sagat programmasyny diňlemek ♫

H. Aşakda Facebook toparynda paýlaşan ýazgym bar “ýaşaýyş jaýy”.

üçin:  “ýaşaýyş jaýy”.

Mowzuk: MAGAAR. kompaniýa – jogap ýok.

Gadyrly  Hanymlar /Jenaplar .

Aboveokardaky e-poçta meniň üçin M.G.R. Iýerusalimdäki kompaniýa – olaryň üsti bilen kärende tölemek maksady bilen kömek alýaryn.

Emma bu haýyşa jogap bermeýärler.

Meniň pikirimçe, aýlyklaryny alýan döwlet edarasynyň işgärleri, ýurduň raýatlary töleýän salgytlarymyzdan, elbetde, ýerlikli we has gowy hyzmat berip bileris.

Olaryň kemsidiji garaýşy ýok.

Onda näme bolar? Näme etmeli?

Iň gowy salam,

Asaf Benýamin.

—– Iberilen habar —–

Byazan: asaf benyamini < [email protected] >

To: Iýerusalim kärendesi < [email protected] >

Iberilen: 2023-nji ýylyň 8-nji awgusty, sişenbe güni sagat 11: 45:43 AMGMT + 3

Mowzuk: MAGAAR-a hatlarym.

MAGAAR. Salam:

Mowzuk: Men polisiýa bilen habarlaşdym.

Gadyrly Hanymlar / Jenaplar .

Birnäçe gün ozal polisiýa ýüz tutdum.

Näme üçin bu haýyşa jogap bermeýändigiňizi bilesim gelýär.

Iň gowy salam,

asaf benyamini.

MAGAAR 4-e ýazan hatlarym

Yahoo

/

iberildi

assaf benyamini < [email protected] >

üçin:

[email protected]

6-njy awgust, ýekşenbe güni sagat 13: 08-de

MAGAAR. Salam:

Mowzuk: jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýy.

Gadyrly  Hanymlar / Jenaplar .

Men Iýerusalim sebitinden siziň müşderiňiz, siziň üsti bilen aýda NIS 770 möçberinde kärende tölemek üçin kömek alýaryn.

Jemgyýetçilik jaýlarynda kwartira hukugymy barlamak isleýärin.

Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrliginiň adyndan haýyşy boýunça ýazmaça salgylanma almak isleýärin.

Iň gowy salam,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna işlenmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi-972-58-6784040.   Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2 ) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

I. Aşakda “ýerli täsir – häkimiýetler, kärhanalar we jemgyýet howa üçin hyzmatdaşlyk” iberen e-poçtaňyz bar”:

Yahoo / iberildi

 

assaf benyamini

[email protected] >

üçin:

[email protected]

 Penşenbe, 10-njy awgust sagat 14: 00-da

Kim üçin: “Spacterli täsir – häkimiýetler, kärhanalar we jemgyýet howa üçin hyzmatdaşlyk edýär”.

 Mowzuk: kömekçi serişdeleri gözlemek.

Gadyrly Hanymlar / jenaplar.

1998-nji ýylyň başynda bolup geçen iş heläkçiliginden bäri ýyllar boýy erbetleşýän fiziki maýyplykdan ejir çekýärin. Soňky hepdelerde bolup geçen hasam agyrlaşma sebäpli, nahardan soň aşhanada gap-gaç ýuwmagy fiziki taýdan kynlaşdyrýaryn.

Daşky gurşawyň hili meselesiniň meniň üçin örän möhümdigini bellemek isleýärin – şonuň üçin bir gezek ulanylýan gurallary ulanmak bilen gyzyklanamok.

Mundan başga-da, bu ýerde başga bir kynçylyk bar: Men gaty pes girdejili ýaşaýan adam – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pullary. Şol sebäpli köp pul sarp edýän satyn alyş gurallary islendik ýagdaýda mümkin däl.

Amatly bahadan bir gezek ulanylýan ýa-da bir gezek ulanylýan gap-gaç satyn almak şeýle ýagdaýda çözgüt bolup biler diýip pikir etdim.

 

 Şeýle gap-gaç satyn alyp boljak kompaniýalary bilýärsiňizmi?

 Iň gowy salam,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim, 

ISRAEL, zip kody: 9662592.

 

 Telefon belgileri: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna işlenmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde.

 

 Jübi-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

 

Scriptazgy ýazyň. Hereketi çäkli maýyp, sürüjilik şahadatnamam ýa-da maşynym ýok. Şonuň üçin önümleri öýe eltip bermek üçin sargyt edip biljek kompaniýalary gözleýärin.

 

J. Aşakda Knessetiň Maliýe komitetiniň agzalaryna iberen e-poçtaňyz:

 

Kim üçin: Knessetiň Maliýe komitetiniň agzalary.

Mowzuk: hemişelik ýaşaýyş jaý çözgütleri.

Gadyrly Hanymlar / jenaplar.

Men, 50 ýaşyndaky assaf benyamini, Iýerusalimdäki Kirýat Menachem mähellesinde kireýine alnan kwartirada ýaşaýaryn.

Milli ätiýaçlandyryş institutyndan maýyplyk pensiýasynda ýaşaýaryn. Mundan başga-da, Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrliginden M.G.R. arkaly kärende tölegini tölemek üçin aýda NIS 770 töweregi alýaryn.

Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda Ysraýyl döwletindäki ýaşaýyş jaýlarynyň bahasy ep-esli ýokarlandy – bu kärende bahalarynyň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp boldy.

Şeýle-de bolsa, köp haýyşlara garamazdan, kärende kömeginiň mukdary köp ýyl bäri täzelenmedi we bu ýol häzirki wagtda maýyp ilat üçin ýeterlik ýaşaýyş jaý çözgüdi bolup bilmez. Mundan başga-da: maýyp adam üçin ýaşaýyş jaý çözgüdi barada aýdylanda, dürli elýeterliligi düzetmegiň zerurlygy sebäpli käwagt goşmaça çykdajylar bolýar.

Size berjek soragym: Häzirki hökümetiň maýyplara hemişelik ýaşaýyş jaý çözgütlerine ýetmäge mümkinçilik berýän meýilnamalary barmy?

Iň gowy salam,

Asaf Benýamin.

 

Scriptazgy ýazyň. Aşakda MAGAAR kompaniýasy bilen hatlarym. :

  

13-nji awgust, ýekşenbe, sagat 10: 51-de

Soňky ýyllarda size iberen resminamalarym gaty möhümdir – şondan bäri hiç hili üýtgeşiklik bolmady.

Islegimi bellenen ýerlere hökman iberip bilersiňiz.

Arzamy ugratmazlyk baradaky tutanýerliligiňiz we meni hiç zat üçin bagyşlamagy dowam etdirmegiňiz, müşderileriňiziň hakyky kemsidilmegi – meniň duşan hereketim, gynansakda ilkinji gezek däl.

Asyl habary gizläň

2023-nji ýylyň 13-nji awgusty, ýekşenbe güni sagat 10:30: 18GMT + 3-de Iýerusalimiň kärendesi < [email protected] > ittenazan:

Şonuň üçin men saňa ýene jogap bererin.

Maňa ýeten ýeke-täk resminamalar lukmançylyk resminamalarydyr. ( Olaryň käbiri gaty köne we ähmiýetsiz

Sizden soran zatlarymy ibermegiňizi haýyş edýäris, ýogsam bejergini dowam etdirip bilmeris.

Soňky ýyllarda iberen zatlaryňyzyň ýerlikli däldigini, häzirki resminamalara mätäçdigiňizi bellemelidiris!!!

Sag boluň we ajaýyp günüňiz bar.

 

—– Asyl habar —-

Kimden: asaf benyamini < [email protected] >

Iberilen: 2023-nji ýylyň 13-nji awgusty, ýekşenbe, sagat 10:17

Kim üçin:

 Iýerusalim kärendesi < [email protected] >

Mowzuk: Re: M.G.E.R.

 

Şonuň üçin ( ýene ) bu resminamalaryň hemmesiniň soňky ýyllarda size birnäçe gezek iberilendigini görkezerin.

2023-nji ýylyň 13-nji awgusty, ýekşenbe güni sagat 09:38: 28GMT + 3-de Iýerusalimiň kärendesi < [email protected] > ittenazan:

ertiriňiz haýyrly,

Lukmançylyk resminamalaryny aldym.

Degişli zat diňe soňky alty aýdan.

2011-nji ýyldaky sosial hasabat degişli däl

Mundan başga-da, lukmançylyk resminamalary bilen baglanyşykly bolmadyk beýleki goşmaça resminamalar bar.

Bu ýere getirmeli zatlaryňyzy ýazýaryn:

 

2023-nji ýylda maýyplygyň hukugyny tassyklamak

Tölegleriň jikme-jiklikleri 2023

Milli ätiýaçlandyryş komitetiniň teswirnamasy ( maýyplygyňyzy tassyklady ) işlemeýän ýagdaýy tassyklamak ýa-da 2-7 / slipler/23 ( işleýän bolsa ) geçen 4 aýyň içinde jikme-jik programma haty kompýuterleşdirilen lukmançylyk hasabaty sosial hasabat ( şu güne çenli ) bar bolsa!!!

Karz şahadatnamalary ( bar bolsa )

Girdeji jarnamasy ( web sahypasy arkaly doldurylyp bilner )

 

Resminamalar alynýança bejergini dowam etdirip bilmeris.

Üstünlikli,

 

—– Asyl habar —-

Kimden: asaf benyamini < [email protected] >

Iberilen: Çarşenbe, 2023-nji ýylyň 9-njy awgusty 11:21

To: Iýerusalim kärendesi < [email protected] >

Mowzuk: MAGAAR-a hatlarym. 

 Şonuň üçin düşünmedim – indi haýsy resminamalara mätäç?

Medicalhli lukmançylyk resminamalarym eýýäm size birnäçe gezek iberildi!!!

Onda Lander we ýaşaýyş jaý ministrliginiň adyndan tertipli jogap bermek bilen näme problema bar???

Şonuň üçin men bu ýerde ( ýene ) lukmançylyk resminamalarym bilen faýl goşýaryn.

asaf benyamini.

2023-nji ýylyň 9-njy awgusty, çarşenbe güni sagat 10: 53: 45GMT + 3-de Iýerusalimiň kärendesi < [email protected] > ittenazan:

 

Döwrebap resminamalary bermek baradaky haýyşlar, ýogsam komitet haýyşy ara alyp maslahatlaşyp bilmez

  

—– Asyl habar —-

Kimden: asaf benyamini < [email protected] >

Iberilen: Çarşenbe, 2023-nji ýylyň 9-njy awgusty 10:52

To: Iýerusalim kärendesi < [email protected] >

Mowzuk: Re: MAGAAR-a hatlarym

MAGAAR Salam:

Bu ýerde haýyş edýän resminamalaryňyzyň hemmesi size birnäçe gezek iberildi.

Şonuň üçin ýene-de Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrliginden jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýlary barada tertipli jogap soraýaryn – maňa iberen jogabyňyz bu mesele bilen baglanyşykly däl!! Iň gowy salam, asaf benyamini.

2023-nji ýylyň 9-njy awgusty, çarşenbe güni sagat 09: 45: 20GMT + 3-de Iýerusalimiň kärendesi < [email protected] > ittenazan:

  

—– Asyl habar —-

Kimden: asaf benyamini < [email protected] >

Iberilen: 2023-nji ýylyň 7-nji awgusty, sagat 10:58

To: Iýerusalim kärendesi < [email protected] >

Mowzuk: Fw: MAGAAR-a hatlarym

 

—– Iberilen habar —–

 

Byazan: asaf benyamini < [email protected] >

to: [email protected] < [email protected] > Iberilen: 2023-nji ýylyň 6-njy awgusty, ýekşenbe güni sagat 13: 08: 58GMT + 3

Mowzuk: MAGAAR-a hatlarym.

MAGAAR Salam:

 

Mowzuk: jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýy.

Mowzuk: jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýy.

Gadyrly Hanymlar/ Jenaplar.

Men Iýerusalim sebitinden siziň müşderiňiz, siziň üsti bilen aýda NIS 770 möçberinde kärende tölemek üçin kömek alýaryn.

Jemgyýetçilik jaýlarynda kwartira hukugymy barlamak isleýärin.

Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrliginiň adyndan haýyşy boýunça ýazmaça salgylanma almak isleýärin.

Iň gowy salam,

asaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar bermek we Ysraýyl polisiýasyna işlenmedik şikaýat sebäpli gizlin öýde.

Jübi-972-58-6784040.  Faks-972-77-2700076.

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2 ) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

K. Ine, Şarlize Teron atly amerikan aktrisasy bilen hat alyşýaryn:

Giriň

Jekson

Tanyşanyma şat we ezizlerden nirede

Giriň

אתה שלחת

 

Men Iýerusalim-ISRAEL-de ýaşaýaryn.

Giriň

Jekson

Bolýar

Giriň

Jekson

Şonuň üçin durmuşa çykdyňyzmy ýa-da çagalar bilen ýeke-täk ezizmi

Giriň

אתה שלחת

Bu maglumatlaryň hemmesini şu ýere iberen ýazgymda tapyp bilersiňiz. asaf benyamini.

Giriň

אתה שלחת

Youöne sen kim? Öýlenen bolsam ýa-da ýok bolsam, näme üçin beýle gyzykly? Maňa düşündiriň!! asaf benyamini.

Giriň

Jekson

Men günorta Afrikadan Şarliz Teron, ýöne Los Anjeles Kaliforniýa ABŞ-da ýaşaýaryn we ýeke we gözleýärin we men Amerikaly aktrisa

Giriň

Jekson

Şonuň üçin durmuşa çykdyňyzmy ýa-da çagalar bilen ýeke-täk ezizmi

Giriň

אתה שלחת

Men ýeke. Men Iýerusalimden, ISRAEL-den 50 ýaşly ýewreý maýyp. Los Anjelese duşuşanym üçin gidip bilemok, diňe göz öňünde tutuň. asaf benyamini.

Giriň

אתה שלחת

Profiliňizde “Jekson Awgust” adyny görýärin”. Şeýle hem, aktrisa Şarliz Teronyň başga bir facebook sahypasynyň bardygyny görýärin – belki nusgawy kezzaplyk we galp profil. asaf benyamini.

Giriň

19:57

Jekson

Nook, dostlarymy sms ýazmak üçin gizlin şahsy hasap döretmek üçin çagalarymyň adyny ulandym

 

Giriň

  קיבלת תשובה מאת ‏‎ Jackson‎‏

 

ההודעה המקורית:

Men ýeke. Men Iýerusalimden 50 ýaşly ýewreý maýyp, ISRAE…

Meöne meni söýýän bolsaň, men henizem Isreal-a gelip bilerin

Giriň

Jekson

Şonuň üçin gowy peýdaly ygtybarly we ynamdar dostlar bolup bileris eziz

Giriň

אתה שלחת

Şonuň üçin bu ýerde maňa aýdýan hekaýaňyzyň manysy ýok: sen meşhur we dünýädäki millionlarça ( ýa-da has köp ) muşdaklary bar – we gizlin profiliňizi maňa ýazmak üçin ulanýarsyňyz – ISRAEL-de hiç kim bilenokmy? Näme üçin, mysal üçin, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda birine, Europeewropadaky birine we ş.m. ýazmadyňyz? näme üçin maňa? Bu gaty geň – şuňa meňzeş bir zada ýerlikli düşündiriş ýok!! Men 50 ýaşymda – çaga däl we durmuş tejribäm bar – näme üçin beýle geň hekaýa ynanmaly? asaf benyamini.

Giriň

21:24

Jekson

Bolýar, wagtyň geçmegi bilen ezizim, biri-birimizi has gowy tanarys.

 

L. Baglanyşyklarym:

1) enelik bilelikde paýlaşylýar

2)  Facebook topary “aýallar 👩 paýlaşmak, maslahat bermek we 🌷 maslahat bermek”.

3) Facebook sahypasy “goranmak maýyp”.

4) Aýalyň ruhuny saglyk üçin “HAVA” klinikasy

5) gurama “öňünde eneler”.

6) web sahypasy novakid.com-Çagalar üçin iňlis dili sapaklary

7) ylymlarda aýal-gyzlary öňe sürmek üçin “nädogry” taslama

8) Bileleşik birleşikleri Ysraýylda goja ýüzlenýär

9) birleşme “özleri üçin” – Aýal lukmanlary we lukmanlar Ysraýylda holokostdan halas bolýarlar”

 

Print Friendly, PDF & Email