Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs täsir edijiler - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » täsir edijiler

täsir edijiler

Kim üçin:

Mowzuk: Täsir edijileriň ýardamy.

Mähriban Madam/ Sirler.

2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym. 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan başlap, men muny goşulan “Nitgaber” -a aýanlykdaky maýyplar hereketiniň bir bölegi hökmünde edýärin.

Bilşimiz ýaly, önümler, web sahypalary ýaly dürli zatlary internetde tanatmaga synanyşýan adamlar we köp halatlarda dürli görnüşdäki sosial göreşler käwagt tor täsir edijileri – meşhur adamlar (“meşhurlar” diýilýär) tarapyndan öňe sürülýär. pikirleri gaty ýokary töleg üçin.

Size berjek soragym: Ykdysady modeli bilýärsiňizmi, onuň kömegi bilen pes girdejili ýaşaýan hatda meniň ýaly adamlar hem şeýle formata goşulyp bilýärmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini.

A. Aşakda “Ertir dünýäsi” atly Facebook toparynda paýlaşan habarym:

 

Asaf BenjaminsharedGroup.

Bir minut

Kim üçin: “dünýä säher”.

Mowzuk: Telefon yzarlamasy.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Soňky iki günde (bu sözleri 2022-nji ýylyň 16-njy noýabry, çarşenbe güni sagat 10: 20-de ýazýaryn) Her gezek bahana başgaça bolan 972-2-6427757 belgili öý telefonyna biynjalyk telefon jaňlary gelýär: bir gezek kimdir biri “Electricity” kompaniýasynyň işgäri ýaly bolup, menden şu ýol bilen pul ogurlamaga synanyşan bolsa, başga bir adam şol bir maksat bilen hereket eden, Leumi Bankyň işgäri ýaly görünse, başga bir gezek polisiýa özüni görkezdi meni gorkuzmak üçin ofiser, başga bir gezek ejemiň dosty diýip özüni tanadan bir aýaldan jaň etdi.

Bu adamlardan jaň etmegi bes etmek baradaky aç-açan haýyşlarymyň bardygyna garamazdan, muny dowam etdirýändiklerine ünsi çekerin. Gynansagam, yzarlamalary bes etmek üçin eden ähli synanyşyklarym (munuň ähli niýetler we maksatlar üçin jenaýatdygyny we munuň üçin hökman türmä düşüp biljekdigini düşündirmek synanyşygym) peýdasy degmeýär we bu adamlar jaňlaryny dowam etdirýärler gaýta-gaýta, maňa-da nälet we haýbat atýar, hiç hili sebäpsiz.

972-2-6427757 telefon belgimde bu jaňlaryň haýsy nomerini görkezýän ekrany ýoklugy sebäpli, bu jaňlaryň haýsy belgilerden edilýändigini bilemok – düýn bolup geçen jaňlar takmynan 16: 00-dan 23: 00-a çenli (bu adamlar takmynan 30-40 gezek jaň edýär – takyk sany ýok).

Takmynan 20:30 töweregi bir aýal maňa bu azar beriji jaňlary eden çagalaryň ejesi hökmünde özüni tanatdy we maňa görä hereketleri üçin ötünç soramagymy isledi we maňa “geň galandygyny” aýtdy. Az salymdan, özüni Itay ben Şmuel diýip tanadan bir adam maňa jaň edip, özüniň bu çagalaryň atasydygyny we bu biynjalyk gepleşikler üçin olara fiziki zorluk bilen hereket edendigini aýtdy. Ol maňa 972-54-7777143 telefon belgisini berdi – bu yzarlamalaryň haçan we haçan dowam etjekdigini “habar bermek” üçin.

Şeýle-de bolsa, bu iki telefon jaňyndan soňam yzarlamalar bes edilmedi – azar berýänler hatda şu gün irden sagat 7: 44-de maňa “oýanmak” üçin jaň etdiler. Men derrew asdym.

Jemläp aýtsam: Bu adamlar bilen tanyşlygym ýok, näme üçin maňa jaň edýändiklerine we durmuşymdan näme isleýändiklerine düşünemok.

Olardan jaň etmegi bes etmek baradaky gaýta-gaýta haýyşlarymyň peýdasyzdygyny göz öňünde tutup, şeýle ýagdaýda näme edilip bilinjekdigine düşünmäge synanyşýaryn.

Meniň bilşime görä, telefonda azar bermek jenaýat hasaplanýar.

Özümiň maýyp we syrkaw adamdygymy, şeýle adamlar bilen iş salyşmaga mümkinçiligimiň ýokdugyny görkezerin we bu ýanamalar sebäpli diňe durman durýaryn.

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

B. Aşakda “Facebook” toparynda paýlaşan ýazgym, “Jenaýatyň pidalary hukuk talap edýär”:

Asaf BenjaminsharedGroup.

Mowzuk: telefonda azar bermek.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Soňky iki günde (bu sözleri 2022-nji ýylyň 16-njy noýabry, ir sagat 10: 20-de ýazýaryn) Her gezek bahana başgaça bolan öý telefon belgisine 972-2-6427757 belgili telefon jaňlaryny alýaryn: bir gezek kimdir biri “Electricity” kompaniýasynyň işgäri ýaly bolup, menden şu ýol bilen pul ogurlamaga synanyşan bolsa, başga bir adam şol bir maksat bilen hereket eden, Leumi Bankyň işgäri ýaly görünse, başga bir gezek polisiýa özüni görkezdi meni gorkuzmak üçin ofiser, başga bir gezek ejemiň dosty öýdýän özüni tanadan bir aýaldan jaň etdi.

Bu adamlardan jaň etmegi bes etmek baradaky aç-açan haýyşlarymyň bardygyna garamazdan, muny dowam etdirýändiklerine ünsi çekerin.Gynansagam, yzarlamalary bes etmek üçin eden ähli synanyşyklarym (munuň ähli niýetler we maksatlar üçin jenaýatdygyny we munuň üçin hökman türmä düşüp biljekdigini düşündirmek synanyşygym) peýdasy degmeýär we bu adamlar jaňlaryny dowam etdirýärler gaýta-gaýta, maňa-da nälet we haýbat atýar, hiç hili sebäpsiz.

972-2-6427757 telefon belgimde bu jaňlaryň haýsy nomerini görkezýän ekrany ýoklugy sebäpli, bu jaňlaryň haýsy belgilerden edilýändigini bilemok – düýn bolup geçen jaňlar takmynan 16: 00-dan 23: 00-a çenli (bu adamlar takmynan 30-40 gezek jaň edýär – takyk sany ýok).

Takmynan 20:30 töweregi bir aýal maňa bu azar beriji jaňlary eden çagalaryň ejesi hökmünde özüni tanatdy we maňa görä hereketleri üçin ötünç soramagymy isledi we maňa “geň galandygyny” aýtdy.Az salymdan, özüni Itay ben Şmuel diýip tanadan bir adam maňa jaň edip, özüniň bu çagalaryň atasydygyny we bu biynjalyk gepleşikler üçin olara fiziki zorluk bilen hereket edendigini aýtdy.Ol maňa 972-54-7777143 telefon belgisini berdi – bu yzarlamalaryň haçan we haçan dowam etjekdigini “habar bermek” üçin.

However, even after these two phone calls, the harassment did not stop – and the harassers even called me today at 7:44 in the morning to give me a “wake-up call”. I hung up immediately.

Jemläp aýtsam: Bu adamlar bilen tanyşlygym ýok, näme üçin maňa jaň edýändiklerine we durmuşymdan näme isleýändiklerine düşünemok.

Olardan jaň etmegi bes etmek baradaky gaýta-gaýta haýyşlarymyň peýdasyzdygyny göz öňünde tutup, şeýle ýagdaýda näme edilip bilinjekdigine düşünmäge synanyşýaryn.

Meniň bilşime görä, telefonda azar bermek jenaýat hasaplanýar.

Özümiň maýyp we syrkaw adamdygymy, şeýle adamlar bilen iş salyşmaga mümkinçiligimiň ýokdugyny görkezerin we bu ýanamalar sebäpli diňe durman durýaryn.

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Gynansak-da, soňky sagatda (bu sözleri 2022-nji ýylyň 17-nji noýabry, penşenbe güni agşam sagat 20: 20-de ýazýaryn) yzarlamanyň gaýtadan başlandygyny we bu gezek aýratyn ýürekgysgynç, ýigrenji we geň galdyryjy bahana bilen: azar beriji “pimp gözleýändigini” öňe sürýär.Şeýle hem, ol maňa basyş etjek boldy, sebäbi şu gün irden polisiýanyň bu meselede eden şikaýatyny ýatyraryn – hiç hili ýagdaýda niýetim ýok.

2) Käbir yzarlamalaryň amala aşyrylan WhatsApp belgileri:

972-53-2432354.we: 972-52-7807839.we: 972-53-5277840.

we: 972-53-6285507.we: 972-53-7120201.we: 972-54-5605887.we: 972-50-6829098.

C. Aşakda Ysraýyl polisiýasyndan bu meselede şikaýatyň ýapylmagy barada alan habarym, yzarlamalar dowam edýärkä hiç zat etmezden (Ysraýyl döwletiniň häkimiýetleriniň kiçijiklere garşy ýowuz daraşmagynyň mysaly) raýaty):

hüjümiň öňüni aldy

benyamini <[email protected]> Kim

üçin:

Şahyr.io

[email protected]

[email protected]

23-nji noýabr, çarşenbe güni sagat 1: 06-da

salam

Çykmak

Faýllardaky maglumatlar

Göçürip almak üçin formalar, aragatnaşyk serişdelerini dolandyrmak

Hebrewewreý umumy maglumat hukuklary gollanmasy

Kazyýet belgisi 5191582022

Aragatnaşyk dolandyryşyÇap etme täzelenmeleri0Involved0Partners0 Iň soňky täzelenme senesi 11/22/2022 Kazyýet düşündirişine e-poçta salgysyny goşuň Kazyýetiň düşündirişini goşuň Kazyýetiň ýagdaýy Kazyýeti ýapmak we şübhelenýänleri jogapkärçilige çekmezlik barada karar berildi.Karary we şikaýat etmek hukugyňyz barada habarnamany alanyňyzdan soň 60 günüň dowamynda ýazmaça habarnama iberiler.Derňew bölümi: Aham Moriah we derňew koordinatorynyň telefon belgisi: 5683200 972-2 Kazyýetiň ýapylmagynyň sebäbini aşakdaky görnüşde alyp bilersiňiz: Kazyýet işiniň ýapylmagynyň sebäbini almak isleseňiz, basyň baglanyşyk: Kazyýetiň ýapylmagynyň sebäbini alasym gelýär.

Kazyýet işine dahylly hyzmatdaş tapylmady Bu işde hyzmatdaş tapylmady “

https://mena.police.gov.il/menasite/data/tikdetails#:~:text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%2C%20%D7%90%D7% A1%D7%A3%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99,%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7 %90%D7%95%20%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7

D. Aşakda Facebook toparynda “Avi Katz103FM bilen söhbetdeşlik gijesi” -de paýlaşan habarym:

Al: “Avi Katz 103FM bilen gijeki gepleşikler”.

Mowzuk: isticurnalistik maslahat.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan bäri goşulan “Natagver” hereketiniň bir bölegi hökmünde muny edýärin.”Nategber” hereketinde, “aç-açan maýyplaryň” – meniň ýaly maýyplardan we daşardan görünmeýän agyr saglyk problemalaryndan ejir çekýän adamlaryň beýleki maýyplar bilen deňeşdirilende diskriminasiýa sebäp bolýan hukuklaryny öňe sürmäge synanyşýarys. .

Göreşi öňe sürmekde gazanylan üstünlikleriň gaty çäklidigini, hatda şu günem (bu sözleri 2022-nji ýylyň 16-njy iýunynda ýazýaryn) Ysraýyl döwletiniň dürli häkimiýetleri biziň bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigini we başga hiç zat etmeýändigini görkezerin bir sekuntdan soň bize ýüzleniň.

Ysraýyl metbugatyna köp ýüzlenmelerden we onda çap edilen makalalardan (bu haty ýazanlaryň käbiri hem gatnaşmady) kömek etmänsoň, başga bir çäräni synap görmek hakda pikir etdim: Ysraýyl döwletiniň daşyndaky daşary ýurt metbugatyna ýüzlenme, bu meselä gyzyklanma bildirjek dünýäniň dürli künjeklerinden journalistsurnalistleri tapmak üçin.

Şonuň üçin sizden sorasym gelýär: Muny amala aşyrmagyň ýollary barada pikirleriňiz barmy?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) “Nitgaber” hereketiniň dolandyryjysy, ol hem esaslandyryjy, hanym Tatýana Kaduçkin, telefon belgisi:

972-52-3708001.

Ysraýyl wagty bilen ýekşenbe günleri, penşenbe günleri bilen sagat 11: 00-dan 20: 00-a çenli telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz – bu ýewreýleriň dynç alyşlaryndan we Ysraýylyň dürli dynç alyşlaryndan başga.

Hereketimiziň web sahypasy: https://www.nitgaber.com/

2) Aşakda metbugatda görkezilişi ýaly hereketimiz barada käbir düşündirişli sözler bar:

Ordinaryönekeý raýat Tatýana Kaduçkin, “aç-açan maýyplar” diýip atlandyrýanlara kömek etmek üçin “Nitgaber” hereketini döretmek kararyna geldi.Şu wagta çenli onuň hereketine Ysraýyl döwletiniň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam ýygnandy.7-nji kanalyň “omoman” gazetine beren interwýusynda bu taslama we degişli guramalardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär.

Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyp arabasy maýyp we maýyp arabasyz maýyp.Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi onuň pikiriçe, 75-100 göterim maýyplygy bar diýlip kesgitlense-de, maýyplar üçin maýyplar ýaly hyzmatlary almaýarlar ..

Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlaryň kömegine mätäç.Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryşdan pes maýyplyk kömek puluny alýarlar, ýörite hyzmatlar, ýoldaş kömek pullary, hereket üçin kömek pullary ýaly goşmaçalary almaýarlar we ýaşaýyş jaý ministrliginden has pes kömek alýarlar.

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözleglere görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç.Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygy aýdylýar.Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawyna girizmek üçin işleýär.Sebäbi, onuň sözlerine görä, hukugy bolmaly diýlip hasaplanylsa-da, adatça bu sanawlara girmeýärler.Knessetiň agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär we hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne onuň sözlerine görä diňlemäge kömek edip bilýänler we diňleýänler oppozisiýada, şonuň üçin edip bilmeýärler Kömek ediň.

Indi ol has köp “aç-açan” maýyplary özüne goşulmaga, kömek edip biler ýaly habarlaşmaga çagyrýar.Onuň pikiriçe, ýagdaý häzirki ýaly dowam etse, hukuklaryny we eklenç üçin esasy şertleri talap etjek maýyplar tarapyndan geçirilen demonstrasiýadan gutulyp bolmaz.

3) Meniň web sahypam: https://www.disability55.com/

4) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

5) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

6) Aşakda birnäçe baglanyşyk bar, olaryň üsti bilen men we gatnaşýan maýyplaryň göreşi barada has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz:

 https://www.facebook.com/groups/545981860330691/

 https://soundcloud.com/user-912428455

https://assafcontent.ghost.io/

https://www.youtube.com/watch?v=TNLEE5KIdK4

https://shavvim.co.il/…/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7…/

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.themarker.com/…/0000017f-e189-d7b2-a77f…

E. Aşakda “Otzma” forumynyň başlygy – ruhy taýdan ýaralananlaryň maşgalalary üçin forumyň başlygy hanym ochoçi Çiboterona ýazan hatym:

“Otzma” forumynyň başlygy – ruhy taýdan ýaralananlaryň maşgalalary üçin forumyň başlygy hanym ochoçi Çiboterona ýazan hatym.

[email protected]

Noýabr, 20-nji noýabr, sagat 8: 35

-de hanym ochoçi Çiboterona salam:

Öňümizdäki günlerde (henizem anyk bilemok) Avi Katzyň radio ýaýlymynda göni ýaýlymda – maýyplar we akyl taýdan kynçylyk çekýän ilat we beýleki meseleler bilen baglanyşykly söhbetdeşlikde efirde çykyş edip bilerin.

Iýerusalimde akyl taýdan ýaralananlar üçin bejeriş şertlerinde ýaşaýan we 2007-nji ýyldan bäri Ysraýylda maýyplaryň göreşine gatnaşýan biri hökmünde, efirde haçan we haçan gidip biljekdigim meniň üçin möhümdir (entek belli däl) ) terapewtiki ulgamyň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri hakda we diňe şahsy kynçylyklarym hakda gürleşmek.

Şonuň üçin köpçüligiň gün tertibine girizilmeli we metbugatda gürleşilmeli zatlar bar bolsa, maňa bu hakda ýazyp bilersiňiz.Elbetde, bular diňe umumy meseleler – işgärleriň atlaryny / bejergisini ýa-da näsaglaryň atlaryny aýtmazdan.Elbetde, bu radio ýaýlymy bolansoň, maňa berlen wagt kän bolmazlygy mümkin – her niçigem bolsa, elimden gelenini ederin.

Hormat bilen,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy, 4-nji belgili girelge,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öý-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

F. Aşakda ýazan 3 hekaýam:

                                 1-nji hekaýa – düzlükleriň suw basmagy:

21yl 2100-nji ýyl. Howa krizisiniň ýaramazlaşmagy bilen dünýäniň kenarýaka şäherleriniň köpüsi suw joşmasyndan has köp ejir çekýär we has uly ilat olary terk edip, daglarda ýaşamaga göçýär.Housingaşaýyş jaý bazaryna täsiri aýgytly: taşlanan kenarýaka şäherlerdäki ýaşaýyş jaýlary gaty pes we käwagt mugt kärendesine alyp bolýar.Beýleki tarapdan, daglyk ýerlerde ýaşaýyş jaýlarynyň bahasy gaty ýokary we ilatyň diňe az böleginde kwartira satyn almak ýa-da kärendesine almak mümkinçiligi bar.Jenaýatyň hyýaly derejesi köp bolan köp sanly kenarýaka kenarlarynda jemlenendir we dünýäde hiç bir hökümet bu meseläni çözüp bilmez.

Kenarýaka sebitlerinden gelen garyp ilatyň köpüsi, baý daglarda baýlaryň ýaşaýan ýerlerine aralaşmaga we Keçdäki kaşaň etraplaryň ýerlerini eýelemäge synanyşýar.Bu gapma-garşylyklarda taraplaryň her biri – bir tarapdan kenarýaka şäherleriniň ýaşaýjylary, beýleki tarapdan öýlerini goramaga, hususy goşun gurmaga synanyşýan dag ýaşaýjylary.Baý dag ýaşaýjylary kenarýaka sebitleriniň ýaşaýjylaryna, hatda kenarýaka sebitlerindäki betbagtçylyklar barha erbetleşip barýarka-da kömek etmekden ýüz öwürýärler.

Hemmesi daglyk sebitlere göçüp gelen dürli döwlet edaralary, başdan geçirýän kynçylyklarymyzy diňlemäge we adam pajygalaryna we uly betbagtçylyklara garamazdan, aç-açanlygy görkezmäge taýyn däl.Biz, tekiz ýerleriň ýaşaýjylary, ahyrky netijä geldik: elbetde, has köp betbagtçylyga sebäp bolýan we sebäp bolýan deňiz derejesiniň ýokarlanmagy biziň ygtyýarymyzda däl, dag ilatynyň zalymlygy-da bize hiç hili mümkinçilik galdyrmaýar. ýöne baýlaryň öýlerine barmaga synanyşmak we güýç bilen basyp almak synanyşyklary.

Geljek? Kenarýaka bu ýerdäki hemmämiz gysga wagtyň içinde – suw joşmalary ýa-da baý we erbet ilata garşy alyp baran söweşlerimiziň birinde taparys.

Nähili geň bileleşik: bir tarapdan baýlar we daglar, beýleki tarapdan deňiz bize ähli tarapdan garyp adamlary bogup, heläkçiligimize sebäp bolýar …

                                           2-nji hekaýa – Umyt çukury:

Bütin dünýäde täze syýahatçylyk pudagy ösýär: dürli ýerlerde açylan çukurlary görmäge gelýän syýahatçylar.Syýahatçylaryň gitdigiçe köpelmegi syýahatçylyk kompaniýalaryny syýahatçylaryň tomaşa edip biljek çukur ýerlerini yzygiderli gözlemäge mejbur edýär.Bu gözlegleriň çäginde köp syýahatçylyk kompaniýasy dünýäniň köp ýerinde gurluşyk potratçylary bilen bikanun aragatnaşyk döredýär we şol potratçylaryň alýan töleginiň deregine syýahatçylyk kompaniýalaryna gurluşykda kemçilikleri we näsazlyklary döretmegi maksat edinýärler. syýahatçylaryň synlap biljek goşmaça çukurlarynyň emele gelmegi.

Bu ýagdaýda “Halkara Sinkhole Warriors” atly halkara gurama döredilýär – maksady täze we problemaly kadalara garşy göreşmek we ähli gurluşyk pudagyny degişli we düşnükli we akylly ýere gaýtarmaga synanyşmak. Çukurlaryň we gurluşyk kemçilikleriniň netijesinde ýüze çykan köp sanly pidany göz öňünde tutup.Bu gurama, dünýäniň hökümetlerini potratçylara para töleýän syýahatçylyk kompaniýalaryna-da, kabul etmäge razy bolan gurluşyk potratçylaryna-da garşy has agressiw söweş alyp barmaga çagyrýan kampaniýa alyp barýar. günäkär hasaplanan her bir adama ölüm jezasyny göz öňünde tutýar.Kampaniýa üstünlikli geçdi we hakykatdanam köp gurluşyk potratçylary,

Ysraýyl döwletinde aşa prawoslaw jemgyýetden bir ýaş ýigit tussag edildi we kazyýete çekildi, şeýle hem bu amallaryň köpüsinde günäkärlendi.Ony ölüm jezasyna höküm edilmezlige we ömrüniň ahyryna türmä ibermek bilen kanagatlanmaga çagyrýan köpçülikleýin nägilelik ýüze çykýar.Kampaniýa gaty ýigrenji we öjükdiriji şygarlary öz içine alýar, ýöne muňa kömek edýär we bu çynlakaý amallaryň hemmesine jogapkär ýigit hakykatdanam türmä iberildi we jezalandyrylmady.Türmede oturan ilkinji gününde tussagyň otagynda çukur açyldy, şondan bäri hiç kim ony tapyp bilmedi.Polisiýa onuň üçin giň gözlegleri geçirýär, ähli garyndaşlaryny, dostlaryny, türme işgärlerini we beýleki tussaglary derňeýär,

Köp çaklamalar ýüze çykýar: käbirleri türmedäki çukuryň tussagyň gaçyp, galp şahsyýeti bilen daşary ýurtda ýaşap başlaýan tuneliň döremegine sebäp bolandygyna ynanýarlar.Käbir adamlar onuň çukuryň düýbünde galandygyny we beýleki tussaglaryň azyk we esasy zerur zatlary gizlinlikde eltip berendiklerini öňe sürýärler.Käbir adamlar bu adamyň öldürilendigini öňe sürýärler, ýöne jesedi tapylmady.

Şeýle-de bolsa, syr saklanýar we tussagyň tussag edilen ilkinji gününde nirä ýitirim bolandygyny hiç kim bilenok.

                             3-nji hekaýa – ikiýar protestleri:

Bilşiňiz ýaly, fransuz syýasatynda “Çep kürü” diýen düşünje bar.Salgy, hökümetde häkimiýet başynda bolan, adam hukuklarynyň we raýatlaryň hukuklarynyň mertebesi bilen iň az ýaşamagyny goldaýan, ýöne iş ýüzünde biderek we üýtgeşik durmuş ýörelgesine eýe bolan çepçi adamlara degişlidir. derejesi, şol bir syýasatçynyň alada bildirýän ýaly, garyp ilatyň mertebesi bilen minimal ýaşaýyş hukugynyň hasabyna gelýär.

Fransiýada içerki saýlawlar geçirilmeýän bir adamlyk çep partiýa häkimiýete gelýär.Bu partiýa hakykatdanam demokratik saýlawlarda saýlandy, ýöne partiýanyň başlygynyň ajaýyp durmuşy şeýle bir meşhur bolup, tutuş Fransiýa ykdysadyýeti çökýär: täze hökümdaryň kaşaň köşkleriniň gurluşygy başga bir pudak üçin býudjet galdyrmaýar. Ykdysadyýet: hassahanalaryň we mekdepleriň hemmesi ýapyk, asfaltlanan ýollar däl, hatda howpsuzlyk güýçleriniň – goşunyň ýa-da polisiýanyň bolmagy üçinem býudjet galmady.Fransuz jemgyýetçiligi bu ýagdaýdan gowy peýdalanýar, polisiýa güýçleri bolmadyk halatynda hökümdary zorlukly ynkylapda goýýar we gaharly mähelläni kazyýet işi bolmazdan jezalandyrýar.

Protestçiler guramalary täze re regimeim gurýarlar, gynansak-da “çepçi” diýilýän gymmatlyklaryň adyndan şol bir sosial adalatsyzlyga sebäp bolýar we täze hökümet Fransiýanyň baýdagyny täze baýdak bilen çüýşäniň suraty bilen çalyşýar. döwülen kürü.Täze hökümet öňki hökümdaryň ähli köşklerini elinden aldy we netijede ähli demonstrasiýalary rehimsizlik bilen basyp ýatyrjak howpsuzlyk güýçlerini maliýeleşdirmegi başarýar.

Bütin dünýäde demonstrasiýalar geçirilýär, onda köpçülik çüýşäni alyp, dürli ýurtlardaky fransuz ilçihanalaryna zyňyp, halkyň uly gaharyny getirýär.

Ikranyň bahasynyň ýokary bolmagy sebäpli bu demonstrasiýalar bütin dünýäde agyr ykdysady krizise sebäp bolýar – ýüzlerçe million adam açlykdan ölýär.Geljekki ýyllarda bütin dünýäde rehimsiz raýat urşlary amala aşyrylar – bu ýerde ilat bir tarapdan fransuz ilçihanalarynyň öňünde demonstrasiýalary dowam etdirýär, emma şol bir wagtyň özünde-de ýollary sebäpli zyýanly netijelerini çekmegini dowam etdirýär. geçirilýär.

G. Aşakda “Asher Communication” kompaniýasyna iberen hatym:

assaf benyamini <[email protected]>

Kim üçin:

[email protected]

Sişenbe, 22-nji noýabr, agşam 5: 35-de

“Aşer Aragatnaşyk” kompaniýasyna salam:

Soragda: daşary ýurt internet üpjünçisi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Men Iýerusalimdäki “Bezeq” kompaniýasynyň müşderisi, internet birikmesi we telefon liniýasyna ýazylýaryn.

Geçen ýylda (bu sözleri 2022-nji ýylyň 11-nji noýabrynda, Şenbe gününden birnäçe sagat öň ýazýaryn), olaryň üstünden gaty gaharly hereket gaýtalandy: abonent bolsamam, iň gowusyny töleýärin Süýüm optiki hyzmaty üçin pulum, internet birikmesi gaýta-gaýta kesilýär – Edil şonuň ýaly we sebäpsiz.Mundan başga-da, käwagt doly we kanuny esasda web sahypalary çykmaýar.Şeýle hem köp halatlarda internete girmek gaty haýal bolýar – hiç hili sebäpsiz ýa-da delilsiz.Her gezek Bezekiň tehniki toparlary bilen habarlaşanymda, mesele öz wagtynda çözülýär – ýöne gysga wagtyň içinde hemişe gaýtalanýar.Problemshli problemalary bir gezek düzedip, köp gezek ýalbardym,

Soragym: Daşary ýurt internet üpjünçisinden (Ysraýyl döwletiniň çäginden daşarda) hyzmat almak tehniki taýdan mümkinmi?Ora-da “Bezeq” -iň Ysraýylda öýlere baryp ýetýän infrastruktura monopoliýasy sebäpli, daşary ýurt internet üpjünçisine birigip bilsem-de aslynda manysy bolmaz we şonuň üçin beýle synag gerek däl birinji ýeri?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafbenyamini @ hotmail.com we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Meniň web sahypam: https://www.disability55.com/

Kim:

Mowzuk: saýtdaky hereketler.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Maýyplar meselesi bilen meşgullanýan https://www.disability55.com/ köp dilli sahypam bar.

Sahypanyň eýesi tarapyndan saýlanan mowzuklara görä web sahypasyna makalalar hödürlemek hyzmaty bilen gyzyklanýaryn.Mysal üçin (bu meniň blogym bilen baglanyşykly däl we diňe meseläni düşündirmek maksady bilen berilýär: blog awtoulag pudagy bilen iş salyşanda, şol bir wagtyň özünde web sahypasy şol bir web sahypasyndan öz blogy üçin makalalary awtomatiki alýar. makalalary çap edildi).

Internetde şeýle hyzmaty berýän haýsydyr bir sahypany ýa-da ulgamy bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji

jaýy, 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim :: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assaf002@mail2world.com we: [email protected] we: [email protected]

3) Meniň blogymda 67 dil bar: Özbek, Ukrain, Urdu, Azeri, Italýan, Indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amhar, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, gürji, nemes, Dan, Gollandiýa, Wenger, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishewreý, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norweg, Nepal, Suwaýili, Sinhal, Hytaý, Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan,Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, polýak, portugal, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalan, Gyrgyz, horwat, rumyn, rus, şwed we taý.

Internetde bu dillerdäki makalalaryň awtomatiki goşulmagyny üpjün edip biljek web sahypasyny ýa-da ulgam gözleýärin.

4) Goşmaçany “” NIS 25Enhanced media kitaphanasynyň bir gezeklik bahasyna satyn alandygymy aýdaryn – we programma üpjünçiligini göçürip alyp, soňam ýükläp boljak web sahypasyna baglanyşyk goşýaryn. WordPress-e plugin.

 https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/

Bu plugin bilen haýsy çäreleri ýerine ýetirip bolar?Näme üçin ulanyp bolar?

H. Aşakda “Netijeli altruizm Ysraýyl” -a iberen elektron poçtam:

assaf benyamini < [email protected] >

Kim üçin:

 [email protected]

Çarşenbe, 23-nji noýabr, 20:59

Al: “Netijeli Altruizm Ysraýyl”.

Mowzuk: Administratiw sorag.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Soňky birnäçe günüň içinde (bu sözleri 2022-nji ýylyň 5-nji noýabry, şenbe güni gije ýazýaryn) Habar beriş serişdelerinde garyplyga garşy ygtyýar döretmek niýetiniň bardygyny eşitdim.Bu barada goşmaça maglumatyňyz barmy (bu ygtyýarlygyň agzasy, bu döwlet edarasy ýa-da hususy kompaniýa, onuň haýsy ugurlary ýa-da ygtyýarlyklary we ş.m.)?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115, Giriş A – 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

meniň telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) 2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym.2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan başlap, men

goşulan “Nitgaber” – aç-açan maýyplar hereketiniň bir bölegi hökmünde edýärin.

4) Aşakda, 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda metbugatda görkezilişi ýaly goşulan hereketim barada käbir düşündirişli sözler bar:

Ordinaryönekeý raýat Tatýana Kaduçkin, “aç-açan maýyplar” diýip atlandyrýanlara kömek etmek üçin “Nitgaber” hereketini döretmek kararyna geldi.Şu wagta çenli onuň hereketine Ysraýyl döwletiniň dürli künjeklerinden 500 töweregi adam ýygnandy.7-nji kanalyň “omoman” gazetine beren interwýusynda bu taslama we degişli guramalardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar, diňe aç-açanlygy sebäpli gürleýär.

Onuň sözlerine görä, maýyp ilaty iki topara bölüp bolar: maýyp arabasy maýyp we maýyp arabasyz maýyp.Ikinji topary “aç-açan maýyp” diýip kesgitleýär, sebäbi onuň pikiriçe, 75-100 göterim maýyplygy bar diýlip kesgitlense-de, maýyplar üçin oturgyçly maýyplar ýaly hyzmatlary almaýarlar.

Onuň pikiriçe, bu adamlar özbaşdak gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin goşmaça hyzmatlaryň kömegine mätäç.Mysal üçin, aç-açan maýyplar Milli ätiýaçlandyryşdan pes maýyplyk kömek puluny alýarlar, ýörite hyzmatlar, ýoldaş kömek pullary, hereket üçin kömek pullary ýaly goşmaçalary almaýarlar we ýaşaýyş jaý ministrliginden has pes kömek alýarlar.

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözleglere görä, bu aç-açan maýyplar 2016-njy ýylda Ysraýylda çörek aç adam ýokdugyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan çörege aç.Geçiren gözleginde olaryň arasynda öz-özüni öldürmegiň derejesiniň hem ýokarydygy aýdylýar.Döreden hereketinde, aç-açan maýyplary umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýan sanawyna girizmek üçin işleýär.Sebäbi, onuň sözlerine görä, hukugy bolmaly diýlip hasaplanylsa-da, adatça bu sanawlara girmeýärler.Knessetiň agzalary bilen birnäçe duşuşyk geçirýär we hatda Knessetdäki degişli komitetleriň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne onuň sözlerine görä diňlemäge kömek edip bilýänler we diňleýänler oppozisiýada, şonuň üçin edip bilmeýärler Kömek ediň.

Indi ol has köp “aç-açan” maýyplary özüne goşulmaga, kömek edip biler ýaly habarlaşmaga çagyrýar.Onuň pikiriçe, ýagdaý häzirki ýaly dowam etse, hukuklaryny we eklenç üçin esasy şertleri talap etjek maýyplar tarapyndan geçirilen demonstrasiýadan gutulyp bolmaz.

5) Sundayekşenbe-Penşenbe günleri Ysraýyl wagty bilen sagat 11: 00-20: 00 aralygynda ýol dolandyryjysy hanym Tatýania Kaduçkin bilen habarlaşyp bilersiňiz

– bu ýewreýleriň dynç alyşlaryndan we Ysraýylyň dürli dynç alyşlaryndan başga.

Telefon belgileri: 972-52-3708001.we: 972-2-5346644.

6) Terapewtiki ýagdaýym:

“Reut” birleşigi – “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy,

Ha-Awiwit köçesi, 

Kirýat Menaçem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri: 972-2-6432551 .we: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected] Umumy ıaşaıyş jaıynyň

jemgyýetçilik işgäri, meniň öýümde işleýän: Hanym Sara Stora.

7) Aşakda käbir baglanyşyklarym bar:

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA

 

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://sites.google.com/view/raayonotonline/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=ABXTP51Crzs

https://www.youtube.com/watch?v=TNLEE5KIdK4

https://shavvim.co.il/2021/07/22/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%95%d7%9b %d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7% aa%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%99%d7%9d/

https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Milli ätiýaçlandyryş institutynyň işgärleri.

Mowzuk: funksional hasabat.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

2022-nji ýylyň 21-nji noýabry, duşenbe güni agşam sagat 14: 00-da Milli ätiýaçlandyryş institutynyň şepagat uýasy meniň kwartiramy gözden geçirdi we men ýörite hyzmatlar meselesinde arzany tabşyranymdan soň.

Irden maňa neşe bejergisi, saglyk ýagdaýym we gündelik işim hakda dürli soraglar berildi.Şeýle sowukdan soň Milli ätiýaçlandyryş institutynyň şepagat uýasy bu barada arassa hasabat ýazdy diýip çaklaýaryn.

Men hakda ýazylan hasabaty almak isleýärin.Hasabaty ibermäge taýyn däl bolsaňyz, munuň sebäplerini bilesim gelýär.

Hormatlamak bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A – 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Kwartiramy barlan Milli ätiýaçlandyryş institutynyň şepagat uýasy:  Sima-972-50-7225432.

4) Terapewtiki ýagdaýym:

“Reut” birleşigi – “Awiwit”

umumy ýaşaýyş jaýy, Ha-Awiwit köçesi,

Kirýat Menachem, 6

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri: 972-2-6432551. we: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected] ıaşaıyş jaıynyň ıaşaıyş jaıynyň

jemgyýetçilik işgäri, meniň öýüme öýe barar: Hanym Sarah Stora-972-55-6693370.

5) Gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Doktor Brandon Stýuart,

Klalit saglyk hyzmatlary – “Hatayelet” klinikasy,

Daniel anovanowskiý köçesi, 6

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9338601.

Klinika ofislerinde telefon belgisi: 972-2-5098282.

klinika ofislerindefaks belgisi : 972-2-6738551.

6) Goşmaça şahsy maglumatlar: Doglan senesi: 11.11.1972.Ageaşy: 50.

Maşgala ýagdaýy: leeke.

                      “Ysraýyl Haýom” gazetine garşy kazyýet işimiň hekaýasy:

2020-nji ýylyň fewral aýynyň başynda, Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň Deýwidson binasynyň girelgesinde “Ysraýyl Haýom” gazetini paýlamak işine başladym.Iş berijilerim göni 3 sagat aýagymda durmalydygymy aýtdylar – muny diňe maýyp hökmünde edip bilemok.Gazetiň adyndan iş berijim (telefon belgisi: 972-50-7843455) gazet paýlaýjylaryň oturmagyna rugsat berilmeýän proseduranyň bardygyny we ähli çalşykda durmalydygyny we ähli düşündirişlerimiň a. ýönekeý saglyk ýagdaýy muňa rugsat bermeýär we gazetleriň birinde oturanlara geçip barýanlara gowşurmakda kynçylyk döretmeli däl, aç-açanlyk we nadanlyk görnüşinde diwara duş geldiler.Bu şertlerde,

Bilşiňiz ýaly, Ysraýyl döwletinde şol döwürde Knessetiň bir agzasy tarapyndan kabul edilen esheşewada işlemek hukugy üçin kanun bar-Shelly Yachimovich. Kanun şu kanun esasynda diskriminasiýa duçar bolanlara NIS 78,000 öwezini dolmagy göz öňünde tutýar we bu ýagdaýda Ysraýyl Haýom gazetinden kompensasiýa talap etmek kararyna geldim we muny etdim Aklawçy Avi Sarusi .

2021-nji ýylyň 1-nji maýynda Iýerusalimdäki Zähmet kazyýetinde maňa wekilçilik eden diňlenişik geçirildi Aklawçy Avi Sarusi– Bu ýerdäki diskriminasiýa bilen baglanyşykly aýyplamalary gozgadyk.

Kazyýetde aç-açan diňlenişik 2022-nji ýylyň 1-nji fewralynda meýilleşdirildi, ýöne soň bir mesele ýüze çykdy: prosedurany dowam etdirmek üçin men ofisine gelmeli boldum Aklawçy Avi Sarusi . Tel Awiwde ýaşaýan we hereketinde kynçylyk çekýän maýyp hökmünde, başga bir şäherde ýaşaýan (Iýerusalimiň Kirýat Menachem etrabynda ýaşaýaryn) fiziki taýdan olara baryp bilmedim. Kanun, belli bolşy ýaly, kepilnama uzakdan gol çekmäge rugsat berýär – we men size hödürledim Aklawçy Avi Sarusi . Bu barada aç-açan ýazylan Ysraýyl aklawçylar birleşiginiň web sahypasynda ýazylan düzgünler.

muňa degişli däldir Aklawçy Avi Sarusi Ol maňa uzakdan kepilnama gol çekmäge rugsat bermedi -ret edendigi üçin hiç hili düşündiriş bermezden.Ol we edarasynyň adamlary, edip bilmejek zadymy etjekdigimi aýtdylar, ýagny kepilnama gol çekmek maksady bilen fiziki taýdan olara geliň.

Bu şertlerde başga ýolum ýokdy we Ysraýyl adwokatlar birleşigine garşy şikaýat etmeli boldum Aklawçy Avi Sarusi -işindäki wekilçilikden çekilmegine sebäp boldy.Şu wagt, meniň bilen habarlaşan birnäçe raýat jemgyýeti guramalaryndan soň (Ysraýylda Raýat hukuklary birleşigi, “bizçut” guramasy, Maýyplar üçin hukuklaryň deňligi boýunça komissiýa , “Schar Mitzvah” – “Probono” guramasy Ysraýyl aklawçylar birleşigi we Adalat ministrliginiň Hukuk kömegi býurosy) kömek bermekden ýüz öwürdi – başga kanuny wekil gözläp başlamaly boldum.

Ahyrynda Iýerusalimdäki Eti Tawill atly bir aklawçy bilen habarlaşdym – onuň bilen hem kepilnama gol çekdim.2022-nji ýylyň 1-nji fewralynda geçiriljek subutnama diňlenişiginiň öňüsyrasynda kazy Daniel Goldberg, köplenç bu görnüşdäki kazyýet işlerine duşmançylykly garaýar we ikinjisiniň edilen aýylganç adalatsyzlygy göz öňünde tutmazlygy gorkusy bardy. maňa kazyýet işiniň wagtyny biderek sarp edendigim üçin meni jezalandyrmak kararyna geldi.Aklawçy Eti Tawil maňa bu duzakdan çykmaga kömek etdi we onuň maslahaty bilen 2022-nji ýylyň 1-nji fewralynda meýilleşdirilen subutnamalary diňlemek bolmady – we muňa derek Ysraýyl Haýom gazetinde haýyşnama baglaşyldy we men kompensasiýa aldym. mukdary bary-ýogy 3000 shekel.Sözümiň ahyrynda: Aklawçy Eti Tawiliň (e-poçta salgysy:[email protected]) – kazyýet çykdajylaryny tölemeli däldigim we şonda-da haýsydyr bir kompensasiýa aldym.Şeýle-de bolsa, kazy Daniel Goldberg bu ýerde ýoýulan gymmatlyk ulgamyny görkezýär diýip hasaplaýaryn, oňa laýyklykda iri kanunlary bozýan korporasiýa tarapyndan zyýan çeken kiçi raýatyň ýerine uly kompaniýalaryň eýeleriniň bähbitleri alada edilmelidir.Bu, kazyýetiň kömegine mätäç bolan maýyplara ýa-da mätäçlere üns berilmeýän zalym dünýägaraýyşdyr we şeýlelik bilen, bu kazy öz borjuna, bu meselede bar bolan kanunlaryň ruhuna garşy günä edýär diýip hasaplaýaryn; wy consciencedanyň iň esasy buýrugy hökmünde.Kazy Daniel Goldberg bu zatlar üçin töhmet üçin meni suda bermek kararyna gelse, men geň görmerin,şeýlelik bilen, ýyrtyjy çemeleşmä we bu ýerde maňa edilen adalatsyzlyga garşy çykmak üçin iň esasy hukugymdan ýüz öwürdi – adalatsyzlyk.Bilşimiz ýaly, “demokratik” ýaly Ysraýyl döwletinde gorkuzmak we sütem etmek maksady bilen köp dymmak kazyýet işi alnyp barylýar, esasanam gowşak ilat bilen baglanyşykly meselede.Şol bir wagtyň özünde-de, durmuşymda ýitirjek zadym galmadygy sebäpli, bu indi meni saklap bilmez, şonuň üçinem ýazýaryn we bu sözleri hem çap edýärin.Galyberse-de, şunuň ýaly kemsidiji çemeleşme we wezipäniň güýjüni hyýanatçylykly ulanmak, elbetde, dogry jogap bermäge we bejergä mynasyp – men şuny edýärin.Ysraýyl döwleti, gorkuzmak we sütem etmek maksady bilen köp dymmak kazyýet işi alnyp barylýar, esasanam gowşak ilat bilen baglanyşykly meselede.Şol bir wagtyň özünde-de, durmuşymda ýitirjek zadym galmadygy sebäpli, bu indi meni saklap bilmez, şonuň üçinem ýazýaryn we bu sözleri hem çap edýärin.Galyberse-de, şunuň ýaly kemsidiji çemeleşme we wezipäniň güýjüni hyýanatçylykly ulanmak, elbetde, dogry jogap bermäge we bejergä mynasyp – men şuny edýärin.Ysraýyl döwleti, gorkuzmak we sütem etmek maksady bilen köp dymmak kazyýet işi alnyp barylýar, esasanam gowşak ilat bilen baglanyşykly meselede.Şol bir wagtyň özünde-de, durmuşymda ýitirjek zadym galmadygy sebäpli, bu indi meni saklap bilmez, şonuň üçinem ýazýaryn we bu sözleri hem çap edýärin.Galyberse-de, şunuň ýaly kemsidiji çemeleşme we wezipäniň güýjüni hyýanatçylykly ulanmak, elbetde, dogry jogap bermäge we bejergä mynasyp – men şuny edýärin.

I. Aşakda Facebook sosial ulgamynda ýazan 4 ýazgym:

1) Adam psihologiki ýa-da psihiatrik bejergä gelýär.

Terapewt: ýagdaýlaryňyz nähili?

Sabyrly: henizem bilemok.Soonakyn wagtda ýagdaýlarymy göreris we barlarys.

2) https://fatefulday.eu/

Ageaş we saglyk ýagdaýy ýaly jikme-jiklikler bilen doldurylan we adamyň ömrüniň ahyryna çenli birnäçe sekund takyklyk derejesine çenli bir hili “sekundomer” hödürleýän anketa esasynda adamyň ömrüni çaklaýandygyny öňe sürýän web sahypasy.

Anketany olar bilen dolduranymdan soň, ömrümi 62 ýaşymda – 12 ýylda tamamlajakdygym belli boldy.

Garaşylýan (ýa-da garaşylmadyk) sene ýakynlaşanda, öňünden ýatlatmak üçin jaň ederlermi?Eger şeýle bolsa – beýle söhbetdeşlik nähili geçiriler (hüjüm, indiki çarşenbe güni sagat 12: 00-da ölmelidigiňizi ýatladýarys – şondan soň ýaşamaň).Ha Ha Ha….

3) https://www.mako.co.il/hix…/Article-74b6522712cc461006.htm

Google Terjimesinde geň bir näsazlyk? Ora-da belki egri we gaty çylşyrymly missionerlik propagandasy?

4)https://he.wikipedia.org/…/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7…

“Klub” 27. Bu betbagtçylyklaryň öňüni nädip alyp bilersiňiz?nähili gynandyryjy …

J. baglanyşyklarym:

1)Jelepçiligiň we jyns pudagynyň pidalary bolan aýallar üçin hünär we reabilitasiýa boýunça “kollej” birleşigi

2)Giwat Amalyň ýaşaýjylary bilen göreş

3)redaksiýa “ýarag tapmak” – Öňüni almak üçin ýaragyň şahsyýetini kesgitlemek

Print Friendly, PDF & Email