Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Terjimeleri barlamak - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Terjimeleri barlamak

To:

Mowzuk: synag ulgamlary.

Gadyrly Madames / Sirs .

2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym. 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda “Nitgaber” hereketine – aç-açan maýyplara goşuldym. Hereketde aç-açan maýyplaryň hukuklaryny öňe sürmäge synanyşýarys, ýagny meniň ýaly adamlar daşarda görünmeýän çynlakaý saglyk problemalaryndan ejir çekýärler. Daşarky görünmezligiň ýoklugy, bize garşy gaty agyr diskriminasiýa sebäp bolýar, hatda beýleki maýyplar bilen deňeşdirilende.

Hereketimiziň internetde ýewreý dilinde gurlan web sahypasy bar. Hebrewewreý dilindäki web sahypamyza salgylanma:  Movement we will overcome

Web sahypasyny 66 dürli dile terjime etmek üçin awtomatiki terjime hyzmatlaryny ulandym – aşakda web sahypasyny dürli dillere terjime etmek baglanyşyklary bar:

1) Reference to Uzbek translation: nitgaber harakat

2) Reference to Ukrainian translation: чухий рух

3) Reference to translation into Urdu: nitgaber movement

4) Reference to the Azeri translation: nitgaber herakatı

5) Reference to Italian translation: movimento nitgaber

6) Reference to Indonesian translation: movement niggaber

7) Reference to translation into Icelandic: nitgaber movement

8) Reference to translation into Albanian: nitgaber move

9) Reference to Amharic translation: nitgaber movement

10) Reference to English translation: nitgaber movement

11) Reference to Estonian translation: nitgaberi movement

12) Reference to Armenian translation: nitgaber movement

13) Reference to translation into Bulgarian: Nitgabarsko movement

14) Reference to Bosnian translation: nitgaber pokret

15) Reference to translation into Burmese: nitgaber movement

16) Reference to Belarusian translation: нитгаберски рух

17) Reference to Bengali translation. nitgaber movement

18) Reference to Basque translation: nitgaber move

19) Reference to translation into Georgian: nitgaber movement

20) Reference to German translation: Nitgaber-Bewegung

21) Reference to the Danish translation: nitgaber movement

22) Reference to translation into Dutch: nitgaber movement

23) Reference to Hungarian translation: nitgaber mozgalom

24) Hindi translation reference: Nightgabber movement

25) Reference to Vietnamese translation: phong nitgaber nitgaber

26) Reference to Tajik translation: нитгаберхо movement

27) Reference to Turkish translation: Nigaber Gekiti

28) Reference to translation into Turkmen: nitgaber kihihi

29) Reference to Telugu translation: nitgaber movement

30) Reference to Tamil translation: Nightcaper movement

31) Reference to the Greek translation: κίνημα nitgaber

32) Reference to Yiddish translation: Nitgaaburned comeaand Gong

33) Reference to Japanese translation: ニトゲーバーのmovement

34) Reference to Latvian translation: nitgabera movement

35) Reference to Lithuanian translation: nitgabero judumas

36) Reference to Mongolian translation: нитгаберийн хороший

37) Reference to Malay translation: Nitgaber movement

38) Reference to translation into Maltese: moviment nitgaber

39) Reference to the Macedonian translation: nitgaber movement

40) Reference to Norwegian translation: nitgaber movement

41) Reference to Nepali translation: nitgaber movement

42) Reference to Swahili translation: ya nitgaber movement

43) Reference to Sinhalese translation: nitgaber business

44) Reference to Chinese translation: 黑人運動

45) Reference to translation into Slovenian: nitgaber motion

46) Reference to Slovak translation: nitgaberské hnutie

47) Reference to Spanish translation: movimiento niggaber

48) Reference to Serbian translation: нитгабер покрет

49) Reference to Arabic translation: movement nitgaber

50) Reference to Pashto translation: nitgaber a movement

51) Reference to translation into Polish: ruch nitgaber

52) Reference to Portuguese translation: movimento nitgaber

53) Reference to translation into Filipino: movement ng nitgabe

54) Reference to Finnish translation: nitgaberin liike

55) Reference to Persian translation: a movement nitgaber

56) Reference to Czech translation: nitgaberské hnutí

57) French translation reference: mouvement nitgaber

58) Reference to Korean translation: Nitgaber movement

59) Reference to Kazakh translation: нитгабер movement

60) Reference to translation into Catalan: moviment nitgaber

61) Reference to Kyrgyz translation: nitgaber movements

62) Reference to Croatian translation: nitgaber pokret

63) Reference to translation into Romanian: miscare nitgaber

64) Reference to Russian translation: движение нитгаберов

65) Reference to Swedish translation: nitgaber movement

66) Reference to translation into Thai: nitgaber’s move

 Terjimeleriň takyklygynyň derejesini barlap boljak hyzmatyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilmek isleýärin – bilşiňiz ýaly awtomatiki terjime ulgamlary käwagt gaty möhüm ýalňyşlyklar edýär.

Hormatlar,

asaf benyamini.

A. Aşakda Iýerusalimdäki Şaare Zedek keselhanasynyň lukmany bilen ýazan hatym:

 

Gowy. Gerek däl – gelmerin we ine şu.

 

2022-nji ýylyň 23-nji sentýabry, 08: 57: 20GMT +3, Altergot , Ybraýym <[email protected]> ýazdy:

Asyl habary gizläň

Meniň adym Dr Altergut . Men Shaare Zedek -iň ortoped lukmany , kliniki duşuşyklar bilen baglanyşykly däl. Bellenmek üçin jaň ediň

Samsung Galaxy ” smartfonyndan iberildi .

——– Asyl ýazgy ——–

Byazan: Assaf Binyamini <hüjü[email protected]>

Sene: 22.9.2022 20:42 (GMT + 02: 00)

: ” Altergot , Ybraýym” <[email protected]>

Mowzuk: Re : Şaare Zedek keselhanasynyň ortopediýa bölümine ýazan hatlarym .

 

Dogry ýere gelen bolmaly. Bu ýagdaýda bolup biläýjek iň dogry ýer, Shaare Zedek hassahanasynyň ortopediki bölümi siziň bilen boldy .

Şeýle-de bolsa, býurokratiki kynçylyklar we çydap bolmajak oňaýsyzlyklar sebäpli, duşuşygy we zerur lukmançylyk bejergisini ýatyrmaly boldum.

Diňe lukmançylyk býurokratiýasy bilen iş salyşmak, bu ýerde bejerginiň kömegi bilen has köp zyýan ýetirýär – umuman.

We – meni bu ýere “özüňizi şeýle duýýandygyňyza gynanýarys” diýip ýazmaň – hiç kim hiç zada gynanmaýar. Bilgeşleýin etdiň !!!

Şonuň üçin zerurlyk ýok – gelmerin – ne synag, ne-de bejergi üçin.

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

2022-nji ýylyň 22-nji sentýabry, penşenbe güni 18: 07: 46GMT +3, Altergot , Ybraýym <[email protected]> ýazdy:

Dogry ýere gelendigiňize ynanamok.

Samsung Galaxy ” smartfonyndan iberildi .

 

——– Asyl ýazgy ——–

Byazan: Assaf Binyamini <hüjü[email protected]>

Sene: 22.9.2022 16:34 (GMT + 02: 00)

: ” Altergot , Ybraýym” <[email protected]>

Mowzuk: Shaare Zedek keselhanasynyň ortopediýa bölümine hatlar .

B. Aşakda dürli ýerlere iberen hatym:

To:

Soralýan: ýörite hyzmatlar.

Gadyrly Madames / Sirs.

Milli ätiýaçlandyryş institutyna bu ýere ýetýän ýörite hyzmatlar üçin talap iberdim.

Öňki tejribeden bularyň bu talaby awtomatiki ret etjekdigini öwrendim – we bu hyzmatyň gyssagly zerurlygyna garamazdan:

1 ) 2002-nji ýyldan bäri meniň üçin işleýän öý eýesiniň ýagdaýyny we pensiýa hukuklaryny kadalaşdyrmak. Fiziki maýyplygym sebäpli kwartiramy özüm arassalap bilmejekdigimi belläsim gelýär.

2 ) Fiziki taýdan kemçiligim sebäpli, öýüň içinde saglyk ýagdaýynyň erbetleşmegi sebäpli indi özbaşdak edip bilmeýän dürli çäreler bar we käbir ýagdaýlarda, ýörite hyzmatlara laýyklyk hökman kömek edip biler.

Bu meselede Milli ätiýaçlandyryş bilen iş salyşmak üçin maslahatlaşyp biljek partiýalarymy gözleýärin.

Hormatlar,

asaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A-tekiz 4,

Kirýat Menakhem,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9662592.

Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

 Scriptazgy ýazyň. 1 ) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2 ) Referentol meniň bilen adrese iberildi:

Milli ätiýaçlandyryş instituty-Iýerusalim etraby,

4 Şimon Ben Şetaç köçesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, zip kody: 9414704.

3 ) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] proyams: [email protected]

4) Terapewtiki ýagdaý:

Assosiasiýa “Reut” – “Awiwit” myhmanhanasy,

Ha Awiwit köçesi, 6

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAELl, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri: 972-2-6432551. : A-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

Jaýymda işleýän umumy ýaşaýyş jaý toparynyň jemgyýetçilik işgäri: Hanym Sara Stora-972-55-6693370.

5) Aşakda gyssagly kömege mätäç ugurlarymyň 3 mysaly bar we Milli ätiýaçlandyryş institutyndan ýörite hyzmatlary almak üçin tassyklamanyň bu ýa-da beýleki görnüşde kömek edip biljekdigine umyt edýärin:

I. 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda habar beriş serişdelerinde şol wagt täze bir kanunyň kabul edilendigini eşitdim, öýünde arassalaýyş ýa-da beýleki öý işlerine kömek edýän işgäri işleýänler bilen tertipli iş şertnamasyny baglaşmagy talap edýär. işgäri we häkimiýetlere hasabat bermeli. 2002-nji ýyldan bäri fiziki taýdan kemisligim sebäpli arassalaýyş işini tölegli ýerine ýetirýän bir gyrnagymyň gelendigini belläsim gelýär, ýöne bu döwürde birnäçe ýaşaýyş jaýynyň arasynda göçdüm (we sorag ýüze çykýar) bu mesele bilen baglanyşyklymy?) – we men gyrnagy wagtal-wagtal çagyrýardym – ýok Iş wagty ýa-da günleri ýokdy, geliş ýygylygy hem wagtal-wagtal üýtgeýärdi. Geçen ýylda (muny 2022-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda ýazýaryn) adatça aýda bir gezek gelýär. Maýyplyk pensiýasynda ýaşaýan biri hökmünde maddy ýagdaýym, oňa köplenç sargyt bermäge mümkinçilik bermeýär – käwagtlar zerurlyk bar.

Bu mesele boýunça köp sorag edenimden soň, ýörite hyzmatlara hukugym bolmasa, onuň sosial ýagdaýyny we hukuklaryny düzgünleşdirip bilmejekdigim belli boldy – bu bolsa ýalan talaplara ters gelýär. Milli ätiýaçlandyryş instituty, gyrnagy işe almak meselesini häzirem ýörite hyzmatlara hukugy bolmazdan kadalaşdyrmak mümkinçiliginiň bardygyny öňe sürýär

Onuň bilen tanyşlygymdan, bu günüň zenanydygyny bilýändigimi belläsim gelýär, bu hem göz öňünde tutulmaly bir zat.

Soralýan öý işgäri: Hanym ehehudit Kohel-972-50-2169965.

II. Iýerusalimdäki “Clalit” saglyk hyzmatlaryndan 50 ýaşly ätiýaçlandyrylan, fiziki taýdan kemçiligim sebäpli lukmançylyk barlaglary üçin klinikalara gitmek has kynlaşýar – eger zerur bolsa we.

Men henizem agza bolan saglyk ätiýaçlandyryş gaznasynyň hakykatdanam beýle zady tassyklap biljekdigini ýa-da şeýle sosial hukugyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaga synanyşýaryn. Bu etapda Milli ätiýaçlandyryş institutyndan berilýän ýörite hyzmatlaryň berilýän kömek pulunyň munuň bilen baglanyşyklydygyny ýa-da ýokdugyny bilemok.

Meniň ýagdaýymda goşmaça 2 kynçylygyň bardygyny bellärin:

Ilkinji kynçylyk – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk boýunça gaty pes girdejisi bilen ýaşaýaryn. Şonuň üçin şeýle synaglar ýa-da hususy bejergiler üçin ýokary töleg islendik ýagdaýda meniň üçin gaty kyn bolar.

Ikinji kynçylyk – meniň maşynym ýa-da sürüjilik şahadatnamam ýok – saglyk ýagdaýym we içýän dermanlarym sebäpli hiç haçan lisenziýa alyp bilmerin – şonuň üçin dürli ýerlere gitmek diňe köpçüligiň kömegi bilen mümkindir transport – aýdyşym ýaly, barha kynlaşýan bir zat.

Elbetde, bu iki kynçylygy hem göz öňünde tutmalydyr.

III. Köp ýyl bäri psihiatrik dermanlary içýärin – soňky ýyllarda akyl saglygy merkezleriniň psihiatrlarynyň psihiatrik dermanlara gözegçilik etmegini bes eden çydap bolmajak hakykat ýüze çykdy (bilýärin, munuň manysyz boljakdygyny bilýärin – ýöne gynansak-da bu hakykat gaýta-gaýta). Veryöne gaty pes girdejide ýaşaýanym üçin – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pullary – lukmanlara hususy gitmek meniň üçin mümkin däl.

Todayöne bu gün başga alternatiwa ýok, sebäbi akyl saglyk stansiýalarynda psihiatrlar hem indi iki sebäbe görä maňa ýüzlenmeýärler:

Birinji sebäp: bejergä problemaly çemeleşme – her gezek stansiýa gelenlerinde, ruhy taýdan ýaralananlar awtomatiki usulda akyl taýdan kemçilikli adamlar hökmünde seredilýär – bu bolsa lukmanlaryň düýbünden diňlemezligine sebäp bolýar. Wokzala gelen pursatymdan başlap, lukmanlar meniň ýüzleý ýa-da iň az tanyşlygym bilenem tanamazdan haýsy kynçylyklary başdan geçirýändigimi anyk bilerler diýen çaklamadan başlarlar. Bu, maňa ulanylýan nädogry bejeriş amallarynda wagtal-wagtal ýüze çykdy we meniň bilen ýüze çykan kemsidiji garaýyş bilen hyzmatdaşlyk edip bilmezligim. Üstesine-de, hassahananyň işgärleri ýa-da lukmanlar meni tanaýan ýagdaýlarynda-da bejergi üýtgemedi – bu bejergi ýa-da kömek mümkinçiliginiň öňüni aldy, şeýle hem “bejergi alýan” ýa-da synanyşan işgärler bilen yzygiderli çaknyşyklara sebäp boldy, “kömek” etmek üçin. Elbetde, bu ýagdaýlarda bolup geçen zatlar asla kömek etmedi, ýöne yzygiderli zulum etmek bilen ylalaşmadym, hatda şu günem hyzmatdaşlyga razy däl. Her gezek muňa şaýat bolanymda, “kömek” ýa-da “bejergi” ady bilen mundan beýläk zeper ýetmeginiň we gereksiz akyl hasratynyň öňüni almak üçin şol bir “yzarlamany” goýardym. Munuň umumylaşdyrylýandygyny bilýärin, ýöne köp ýyllyk tejribe we meseläni gaty içgin we giňişleýin gözden geçirmek bilen başga netijä ýa-da düşünje alyp bolmaýardy.

Ikinji sebäp: beden saglygy ýagdaýy – 1998-nji ýylyň başynda Iýerusalimdäki “Larom” myhmanhanasynda iş heläkçiligine uçradym (myhmanhananyň ady ýyllar boýy üýtgedilipdi – häzirki wagtda “Inbal” myhmanhanasy diýilýär) Şol wagt “Elwyn Ysraýyl” guramasynyň taslamasynyň bir bölegi hökmünde üç aý töweregi işledim we şondan bäri Milli ätiýaçlandyryş institutynyň hiç biri-de ykrar etmeýän birnäçe fiziki meseläni başdan geçirdim. Şeýle hem, häzirki wagtda bu zyýany ykrar edýän başga bir gurama ýa-da döwlet edarasy ýok.

Şol betbagtçylykdan bäri ýagdaýym ýuwaş-ýuwaşdan, ýöne yzygiderli we yzygiderli erbetleşdi – bu gün hatda akyl saglyk stansiýalaryna fiziki taýdan gelmek hem meniň üçin kyn we barha kynlaşýan bir ýagdaýa ýetdim.

Meniň agza bolan umumy saglyk ätiýaçlandyryş gaznasy, şeýle hem Saglygy goraýyş ministrligi bu ýagdaýy çözüp bilmejekdigini we öýde işleýän psihiatr hyzmatynyň ýokdugyny öňe sürdi.

2021-nji ýylyň ahyrynda we 2022-nji ýylyň başynda birneme başgaça çözgüt tapmaga synanyşdym: sowukda farmakologda. Iöne baryp gören farmakologymyň diňe bölekleýin kömek edip biljekdigi we psihiatr däldigi sebäpli, içýän psihiatrik dermanlarymy anyklamaga kömek edip bilmejekdigi ýüze çykdy.

Mundan başga-da, bu ugurda işleýän lukmanlaryň azlygy sebäpli maňa düşündi. Mysal üçin: Iýerusalimiň tutuş meýdanynda we onuň töwereginde bu ugurda bary-ýogy 2 lukman bar – men onuň klinikasyndaky lukman lukmançylygynda we başga bir lukmanda, klinikasyna her gezek baryp görmegiň bahasy birnäçe ýüz shekl bolýar. tölemäge ukybym ýok, öýünde-de ideg edýändigini bilemok. Belli sebäplere görä, bu ýerde bu lukmanlaryň atlaryny ýa-da işleýän lukmançylyk edaralarynyň atlaryny ýazamok. Bilşiňiz ýaly, farmakologiýada psihiatrik farmakologiýa atly bir kiçi meýdan hem bar we bir barlagdan soň bu kiçi sebitdäki ýagdaýyň hasam erbetleşýändigini we tutuş Ysraýyl döwletinde diňe biriniň bardygyny anykladym. ýa-da köplenç bu meseläni çözýän we hassalary kabul edýän iki lukman.

Jemläp aýtsak: bu ýagdaýlar meniň öýümde işleýän psihiatryň hyzmatlaryna mätäç adamy alyp barýar we içýän dermanlarymy gyssagly gözegçilikde saklamalydygyna garamazdan, häzirki wagtda maňa teklip ýok ýerlikli çözgüt.

Meniň ýaşaýan jemgyýetimde akyl taýdan ýaralananlary bejermek üçin hakykatdanam psihiatryň bardygyny belläsim gelýär, ýöne bu şertiň işgärleri we ýolbaşçylary onuň meniň bilen öýde galmagyna rugsat bermeýärler. meseläni iň bolmanda wagtlaýyn çözüp bilerdi. Bu boýun gaçyrma edil şonuň ýaly we hiç hili sebäpsiz berildi – ýagdaýymyza doly biperwaý garamak we dermanlary yzarlamazlyk meniň janyma howp abandyryp biler.

Her niçigem bolsa çözgüt gözleýärin. Bu ýagdaýda-da, Milli ätiýaçlandyryş institutyndan ýörite hyzmatlar üçin kömek pulunyň kömek edip biljekdigini ýa-da iki zadyň arasynda baglanyşyk bar bolsa ýa-da ýokdugyny bilemok.

6) Gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Dr. Brandon Stýuart,

“Klalit saglyk hyzmatlary” – “TAYELET” klinikasy,

6 Daniel anovanowskiý köçesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9338601.

Klinika ofislerindäki telefon belgisi: 972-2-5098282.

Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

 

C. Aşakda Iýerusalimiň Hebrewewreý uniwersitetiniň professory Manuela Consonä iberen hatym:

Professor Manuela Consonä ýazan hatlarym.

[email protected]

Çarşenbe, 28-nji sentýabr, sagat 15: 08-de

Professor Manuela Consoni bilen salam:

Mowzuk: italýan dilinde neşir.

Hormatly hanym.

Soňky ýyllarda Ysraýyl döwletindäki maýyplaryň göreşine gatnaşýaryn – bilşiňiz ýaly Ysraýylyň metbugatynda we halkara habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilýär. Mundan başga-da, yza süýşürmek, aýaklaryň süýremegi, Ysraýyl döwletiniň maýyplaryň krizisine garşy ulanýan äsgermezligi we gaçmagy hem belli.

Köp ýyl bäri gaýragoýulmasyzlyk dowam edýär – we her bir ygtyýarlyk maňa “Munuň biziň bilen hiç hili baglanyşygy ýok” ýa-da ekiz gyz dogany: “Biz salgy däl” setirleri boýunça jogap berýär. Elbetde, asla jogap berilmeýän, ýa-da başga bir görnüşde, maýyplaryň gaty agressiw ýa-da haýbat atyjy jogaplary alýan köp sebäpleri bar – hiç hili sebäpsiz – we men hut özüm bu sanlyja gezek ejir çekmeli boldum.

Gysgaça aýdylanda: bu gün bu meseläniň hiç kim bilen hiç hili baglanyşygy ýok, köçede ölmegini dowam etdirýän hiç kim indi Ysraýyl döwletini basyp almaýar ýa-da kynçylyk çekmeýär.

Bu gynandyryjy hakykata göz ýetirip, Ysraýyl döwletiniň daşyndaky köp faktorlara – dürli halkara guramalaryna we şahsy adamlara ýüz tutýaryn, olaryň käbiri tötänleýin. Bu ýüzlenmeleriň iki maksady bar: Ysraýyl döwletinde karar berýänlere maýyp krizise birneme çynlakaý çemeleşip başlamak üçin daşardan basyş etmek, şeýle hem biriniň bolup biljek mümkinçiligini barlamak synanyşygy. Ysraýyl döwletindäki maýyplar guramalary bilen dünýädäki beýleki ýurtlardaky maýyplar guramalarynyň arasynda dünýädäki maýyplaryň durmuşyny gowulandyrmak maksady bilen başga bir hyzmatdaşlyk.

Bu tagallalaryň bir bölegi hökmünde, beýleki zatlar bilen bir hatarda, esasy iş ugry italýan dilinde mahabat berýän mahabat kompaniýasyny gözlemek hakda pikir etdim – bu göreşiň mazmunyny terjime etmek hyzmatyny alyp bolar. italýan diline (bu ädimden el çekip bilmerin, sebäbi hatda iň esasy derejede-de italýan dilini bilmeýärin – esasanam bir ýa-da iki söz üçin bu dili bilemok) we dürli sosial ulgamlarda we internet forumlarynda ýaýramagy; Italiýada we bütin dünýäde italýan dilinde gürleýänlerden.

Size berjek soragym: Şeýle hyzmaty alyp boljak mahabat kompaniýalaryny bilýärsiňizmi ýa-da bilýärsiňizmi?

Aramyzda şahsy tanyşlygyň ýokdugyny bellemeli – men siz hakda metbugatdan eşitdim.

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Terapewtiki ýagdaýym:

Assosiasiýa “Reut” – “Awiwit” myhmanhanasy,

Ha Awiwit köçesi, 6

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri:

972-2-6432551. : A-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

4) Gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Dr. Brandon Stýuart,

“Klalit saglyk hyzmatlary” – dynç alyş klinikasy,

6 Daniel anovanowskiý köçesi,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9338601.

Klinika ofislerindäki telefon belgisi: 972-2-5098282.

Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

5) Goşmaça şahsy maglumatlar:: aşy: 50. Maşgala ýagdaýy: leeke. Doglan senesi: 11.11.1972.

Kime: kime degişlidir.

Aşakda “Nitgaber” hereketinden hanym Tatýana Kadoçkiniň adyndan habar bar.

Mowzuk: “Nitgaber” hereketi (“aç-açan” maýyplar)

Takmynan on ýyl ozal men, Ham, “aç-açan” maýyplar üçin “Nitgaber” hereketini esaslandyrdyk. Maýyplygy ýokary bolan we işlemek ukyby bolmadyk, ýöne hereketi çäkli bolmadyk maýyplar.

Hereketim, ISRAEL-iň ähli künjeginden takmynan 7500-den 100% -e çenli maýyp, işlemäge laýyk däl we hereket maýyplygy bolmadyk ýa-da maýyplyk göteriminiň ýokarlanmagyna mätäç 1300 töweregi adamy görkezýär. .

Hereket şol adamlara döwlete degişli ähli hukuklaryny tapmaga mümkinçilik berýär we iň mätäçlere belli bir maliýe goldawy hem berilýär.

Hereketimiz, ýokarda agzalan ilat topary üçin amatly ýaşaýyş jaýlary we ýeterlik ýaşaýyş şertleri üçin göreşýär.

Işläp bilmeýän we 75% -100% maýyp, ýöne hereketi çäkli bolmadyk maýyplaryň köpüsi agyr şertlerde ýaşaýar.

Girdeji goşundylaryny alýan pensionerler ýaly ýeňillikleri almaýarlar.

Medicineagny, derman satyn almak üçin arzanladyşlar, elektrik togy üçin arzanladyşlar we emläk salgytlary, Jemgyýetçilik transportynda syýahat etmek üçin arzanladyşlar we pensionerlere meňzeş kärende kömegi ýok, “ýyladyş / sowatmak” grantlary we beýlekiler ýok.

Başgaça aýdylanda, agyr ýagdaýyna garamazdan, hiç hili peýdasy ýok diýen ýaly.

Mundan başga-da, her gün ýaşaýan kyn şertlerine garamazdan jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýlaryna hukugy ýok.

 

Dürli maýyplaryň arasynda düýpli tapawut bar we biz beýle bolmaly däl diýip hasaplaýarys!

Jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýyna we aýda 3000-den 3900 NIS aralygynda kärende kömegini almaga ukyply maýyp adam.

Mundan başga-da, herekete ukyply maýyplar, beýleki hyzmatlar bilen bir hatarda ýörite hyzmatlar, hereket we ýoldaşlyk kömek puluny we başgalary öz içine alýan esasy kömek puluna goşmaçalar sebäpli hereketde görkezilen maýyplara garanyňda has uly kömek pullaryny alýarlar.

şeýle ýagdaýda bu kömek pullarynyň mukdary aýda 15,000-17,000 NIS-e ýetýär.

Contrastöne munuň tersine, hereketde görkezilen maýyplar, hereketi maýyplygy bolmadyk, 75% -100% maýyplygy we işlemäge ýaramly maýyplar, diňe aýda diňe NIS 3211 alýarlar!

Bu topar, Ysraýyl döwletindäki iň garyp we iň ejiz ilat !!!

Işlän ýyllarymda, Knessetde we dürli hökümet ministrliklerinde dürli partiýalaryň işgärleri bilen duşuşdym.

Emma, gynansak-da, on ýyl bäri bu hereket çäklendirilmedik, 75-100% maýyplygy we işlemäge ukypsyz maýyplara, umumy ýaşaýyş jaýyny almaga mümkinçilik berýän teklibi öňe sürüp bilmedi. iň bolmanda kwartirany kärendesine almak üçin alýan kömeginiň mukdaryny köpeltmek we ýaşaýyş şertlerini azajyk gowulaşdyrmak.

Aboveokardakylary göz öňünde tutup, men, “Natagver” (aç-açan maýyplar) hereketiniň başlygy Tatýana Kaduçkin, bu taslamany öňe sürmek we bu adamlara has abraýly we dogry durmuşda ýaşamak üçin siziň bilen duşuşmak isleýärin.

Bereket we uly umyt bilen, “Nitgaber” hereketiniň başlygy Tatýana Kaduçkin (aç-açan maýyp).

Telefon 1: 972-52-370-8001

Telefon 2: 972-3-534-6644

Aşakda Knesset agzasy Mossi Raz-Aşere Knessetde duşuşmak üçin iberen habarym. 2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde sişenbe güni sagat 1:30 geldim.

 

20.4.2021

Knesset (ISRAELI Mejlisi) agzasy Mossi Raza salam

Mowzuk: maýyplar üçin ýaşaýyş jaý meselesi.

Hormatly jenap.

Aşakda maýyplar we akyl taýdan kynçylyk çekýän ilat (men hem goşulýan ilat) bilen baglanyşykly birnäçe mowzuk, siziň öňüňizde galdyrmak isleýärin.

Bu meseleleri näderejede öňe sürüp biljekdigiňizi we / ýa-da ýagdaýymyzy, bejergimiziň şertlerini we ýaşamak we jemgyýete goşulmak mümkinçiligimizi gowulandyrmak üçin gyssagly kanunçylyk düzedişlerini girizip biljekdigiňizi bilmek isleýärin.

Geçmişdäki tejribämden, bu görnüşdäki ýygnaklarda, gürleşmek isleýän meselelerimi gozgamak üçin maňa gürlemäge rugsat beriljekdigini, ýöne duşuşygyň özünde-de aýtjakdygymy öwrendim. hatda bir sekunt hem gürlemäge rugsat berilmez – eger gürlemäge synanyşsam, Hudaý saklasyn, bu gaty çynlakaý “bidüzgünçilik” üçin awtomatiki hasap ediler we şonuň üçin howpsuzlyk işgärleri maňa hüjüm ederler we meni gaty gazaply kowarlar – we bu zerurlyk ýok bolanda-da, düýbünden zerur däl bolanda-da, hiç kime “howp” salmaýandygym aýdyň bolanda-da.

Bu hakykaty bilip, men size bu haty gowşurýaryn – edil şu gezek hem şeýle bolsa, bu maňa garşy özüni alyp barşy bolar. Görnüşinden, maýyp jemgyýetiň ýagdaýyny gozgamaga het edip bilýändigim, kime ýa-da nämä howp salýandygy düýbünden düşnüksiz bolsa-da, gaty çynlakaý howp hökmünde düşündirilýär. Men sizi we edaraňyzyň işgärlerini şu hat bilen goýýaryn – ony öýüme alyp gitmerin.

Indi mowzuklaryň jikme-jiklikleri üçin:

1) kärende tölemek maksady bilen aýda 770 shekel. Bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda Ysraýyl döwletinde ýaşaýyş jaý bahalarynyň ep-esli ýokarlanmagy bolup geçdi we netijede kärende tölegi hem ep-esli ýokarlandy. Şeýle-de bolsa, ençeme ýyl ozal doly esassyz we hiç hili düşündiriş ýa-da logika bolmazdan kesgitlenen NIS 770 kömek mukdary täzelenmeýär. Gynansagam, hatda köp iberilen hatlardan soň (we azyndan birnäçe müň ýa-da on müňlerçe harp hakda gürleşýäris we gynansak-da bu sözleriň ýazyjysy üçin bu sanlar asla ulaldylmaýar) mümkin bolan taraplar: Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligi we onuň dürli şahamçalary, Maliýe ministrligi we premýer-ministr ýaly beýleki döwlet ministrlikleri, bu resminamanyň ýazyjysynyň özi bilen gürleşen köp journalistsurnalist, köp aklawçylar we hatda derňew bölümleri we Daşary ýurtlaryň ilçihanalary – hiç zat kömek etmeýär – netijede kömek mukdary täzelenmeýär, köp maýyplar köçä taşlanýar we gyşda açlykdan, suwsuzlykdan ýa-da sowukdan we başga-da yssy howa ýa-da suwsuzlykdan ölýärler. tomus. “Adadid” birleşigi (bilşimiz ýaly birnäçe aý öň ýapyldy) ýaly hukuklardan peýdalanmak üçin guramalaryň ýa-da bu makalanyň ýazyjysynyň gatnaşýan uniwersitetlerinde we kollejlerinde hukuk kömegi klinikalarynda bellemelidiris. aragatnaşyk hiç haçan kömek edip bilmez we munuň sebäbi ýönekeý: NIS 770 kömeginiň mukdary kanuna laýyklykda berilýär we hukuklardan peýdalanmak üçin guramalar diňe bar bolan kanunlara laýyklykda kömek edip biler we kanun çykaryjy ýagdaýlarda ýeke-täk salgy. üýtgetmeler zerur, bilşiňiz ýaly Knesset. Hereöne bu ýerde ýagdaý diňe çylşyrymlaşmagyny dowam etdirýär: bilşimiz ýaly, iki ýyldan gowrak wagtyň dowamynda işleýän hökümet ýok we Knesset we Ysraýyl döwleti aslynda üznüksiz geçiş hökümedinde. Bu ýagdaýyň gönüden-göni weýran ediji netijesi, gyssagly talap edilýän kanuna düýpli üýtgetmeler girizmek mümkinçiliginiň ýoklugy, käbirlerini şu ýerde jikme-jik aýdýaryn. Knesset we hökümet bu setirleriň ýazyjysynyň islegleri, maýyplaryň guramalarynyň we beýleki köp sanly partiýanyň Knesset agzalaryna berilýän kömek mukdary baradaky haýyşlary boýunça hereket edenlerinde-de bellemelidiris. hukuklary ulanmak üçin awtomatiki usulda guramalara ugrukdyryldy – we Knesset agzalarynyň özleri bu ýagdaýda ekspluatasiýa hukuklary guramalarynyň salgy bolup bilmejekdigini gaty gowy bilseler-de.

2) Öý eýeleri bilen aragatnaşyk – maýyplaryň keselleri ýa-da maýyplygy bilen baglanyşykly sebäpler sebäpli öý eýesi bilen gepleşik geçirmekde kynçylyk çekýän köp ýagdaý bar. Bu ýagdaýlarda sosial işgärlerden araçy hökmünde çykyş etmegi talap edilýär – sosial işgärleriň köp bölegi bu ýagdaýda hakykatdanam bu wezipäni alyp bilmeýär. Üstesine-de, soňky ýyllarda sosial işgärleriň iş standartlarynyň giňeldilmegi, agyr iş şertleri, az aýlyk, hassalaryň maşgalalary tarapyndan ýeterlik däl bejergi we adalatsyzlyk bilen utgaşdy. garyndaşlarynyň alýan aladasy üçin jogapkärdir – bularyň hemmesi kämahal gyssagly ýa-da howply ýagdaýlary äsgermezlik etmekden başga alaçsyz bolmaga mejbur edýän mümkin däl iş ýüki bilen utgaşýar – bularyň hemmesi maýyp adamyň tapmagyny hasam kynlaşdyrýar amatly kwartira we sosial işgär kömek etmek üçin.

3) Näsaglaryň töleg serişdesi – adamyň hassahanalarda uzak wagtlap ýaşandan soň jemgyýetde ýaşamaga we işe gitmek, durmuşyny dolandyrmak üçin jogapkärçilik çekmek ýaly kadalaşdyryjy durmuş endikleri bolmazdan ýaşaýan ýagdaýlary bar; we ş.m. Kärende şertnamasyna gol çekmegiň şerti hökmünde goýulýan talaplar, ömrüniň bu döwründe adamlar üçin elýeterli däl. Geçmişde bar bolan köp sanly bejeriş we dikeldiş çarçuwasy (bu resminamanyň ýazyjysyna takmynan 26 ýyl mundan ozal kömek üçin ýaşamak üçin hassahanadan çykanda kömek edilipdi) soňky ýyllarda alyp barýan işleriniň gerimini ýapdy ýa-da ep-esli azaldy – bu bir zat bolup biler ömrüniň bu döwründe bu möhüm bejeriş we reabilitasiýa konwertleri bolmazdan öňe gidip bilmejek adamlardan reabilitasiýanyň öňüni alyň.

4) Düzgünleşdirmek meselesi – häzirki wagtda bir tarapdan kwartira eýeleriniň, beýleki tarapdan kwartira kärendeçileriniň borçlary we hukuklary barada aýdylanda doly deňsizlik bar. Kärendeçiler tarapyndan bolup biläýjek kärende möhletini hyýanatçylykly ulanmakdan öý eýelerini goraýan köp kanun bar. Başga bir tarapdan, kwartiralarda ýaşaýan adamlary öý eýeleriniň ekspluatasiýasyndan goramaga gönükdirilen kanunlar ýok, netijede kärende şertnamalarynda skandal, gödek we käte hatda bikanun maddalar hem tapylyp bilner – we kanunlar ýok bu şertnamalara gol çekmäge mejbur bolan bu kwartiralaryň kärendeçilerini goramaga gönükdirilendir. Köp halatlarda kwartiralaryň kärendeçileriniň kärendesine almak şerti bilen gol çekilen kemsidiji maddalara garşy çykmaga kanuny hukugy ýok – we kwartiralaryň eýeleriniň isleglerine doly sezewar bolarlar, käte hatda hatda kärende döwründe.

Elbetde, bu mesele tutuş ilat üçin degişlidir – muňa garamazdan, bu ýagdaýlarda öý eýeleri bilen iş salyşmagyň maýyplar ýa-da syrkawlar ýaly garyp ilat üçin tebigy taýdan has kyndygyny göz öňünde tutmalydyrys.

5) Wagyz-nesihat işinde kynçylyk – zerur düzedişleri girizmek maksady bilen agzalan kynçylyklary köpeltmek we köpçüligiň dykgatyna ýetirmek meselesinde ep-esli kynçylyklar bar. Bu mesele bilen gyzyklanmaýan dürli habar beriş serişdeleriniň häzirki ileri tutulýan ugurlary, maýyplaryň guramalarynyň arasynda bölünişik, ýaşaýan jemgyýetimiziň ýagdaýy düzetmek we gowulaşdyrmak synanyşyklaryna işjeň gatnaşmak islemezligi – bularyň hemmesi kynçylyk çekiň we bu problemalary köpçüligiň dykgatyna ýetirmek üçin Knesset agzalaryny äsgermezlik etmegiň we hiç zat etmegiň ýerine kanunçylyga zerur üýtgetmeler girizmäge mejbur etjek derejede kynlaşdyrýar. Mahabat kampaniýasyny ýokarlandyrmak meselesinde başga bir kynçylyk bar:

6) Bejergi üçin garaşmak – durmuşynda belli bir basgançaga çenli akyl saglygy hyzmatlarynyň kömegine mätäç bolmadyk ýagdaýlar köp, ýöne durmuşyň kyn ýagdaýlary ýa-da trawmatiki ýa-da kyn waka sebäpli Akyl saglygy pudagyndaky hünärmeniň kömegine mätäç ýa-da başga bir ýagdaý, elbetde köp halatlarda bu wagtlaýyn ýa-da bir gezeklik kömek we hroniki däl. Häzirki wagtda bejergä ýa-da psihologiki kömege garaşmak möhletleri gaty uzyn – we wagtynda kömek berilmezligi sebäpli adamlaryň ýagdaýy zerur däl ýaramazlaşyp biler. Jemgyýetiň akyl saglygy ulgamyna goşmaça çeşmeler goýmak, ýagdaýy üýtgedip biler. Ykdysady we býudjet nukdaýnazaryndan hem beýle hereketde hiç hili logikanyň ýokdugyny ýatdan çykarmaly däldir: uzak wagtlap garaşylýan döwürde adamlaryň ýagdaýy erbetleşende, olaryň ýagdaýy çylşyrymlaşýar we bir gezeklik kömek bolup bilerdi döwlet puluny sarp edýän has çynlakaý ýagdaýa öwrülýär, soň bolsa döwletiň ýokary maliýe çykdajylaryny çäksiz çykdajy edýär.

7) Diş bejergisi – Bilşiňiz ýaly, Ysraýyl döwletinde diş bejergisine mätäç adam hemişe diýen ýaly hususy lukmanlaryň ýanyna barar – munuň sebäbi jemgyýetçilik saglyk ulgamynyň häzirki wagtda bu ugurda jogap bermeýändigi sebäpli. Akyl taýdan kynçylyk çekýänler, umuman alanyňda, ykdysady kynçylyklary gün-günden gaty kyn, hatda diş bejergisi bilen baglanyşykly bolmasa-da, bu bejergileri almak hasam kynlaşýandygyny bellemelidiris. zerur bolanda. Çynlakaý akyl problemalarynyň we agyr ykdysady kynçylyklaryň utgaşmagy, bu adamlara zerur bolan ýagdaýynda döwülen çukuryň we doly gutarmagyň, käte gyssagly diş bejergisiniň döremegine sebäp bolýar. Häzirki wagtda asla bejerilmeýän meseläniň ulgamlaýyn çözgüdiniň ýokdugyny göz öňünde tutmalydyrys we bu ilat üçin diş bejergisi barada aýdylanda degişli kanunlar we amatly wariantlar döretmek barada pikir etmeli; .

8) Keselhana ýerleşdirilýän ýerler – häzirki wagtda döwlet hassahanasynda ýa-da klinikada köpçülikleýin psihiatrik bejergä mätäç adam ony diňe ýaşaýan ýerine ýakyn klinikada ýa-da hassahanada alyp biler. Näsaglaryň bir sebäbe görä başga bir klinikada bejergi almagy gowy görýän halatlary bar – hökmany suratda ýaşaýan ýerlerine has ýakyn däl. Näsaglara saýlaw erkinligine rugsat berilmelidir – belli bir klinikada ýa-da hassahanada bejergiden kanagatlanmaýan näsaga başga bir klinika ýa-da hassahana göçmek mümkinçiligi berilmelidir. Bu wariant häzirki wagtda lukmançylygyň beýleki ähli ugurlarynda berilýär – diňe akyl bejergisinde bejergi ýeri barada saýlamak azatlygyny inkär etmäge esas ýok. Mundan başga-da, şeýle saýlaw erkinligi, berilse, akyl saglygy pudagyndaky hassahanalaryň we klinikalaryň hassalar üçin biri-biri bilen bäsleşmegine sebäp bolup biler – bu has gowy bejergä we hyzmatlara eltip biljek zat.

9) Ilatyň habardarlygy – ilatyň ýaşaýan ýerinde berilýän akyl saglygy bejergileri barada aýdylanda, ilat köpçüligi käwagt gaty möhüm garşylygy görkezýär – bu düşünjäniň ýoklugy we meýdançanyň ykrar edilmezligi sebäpli ýüze çykýar we hiç hili amaly bolmazdan. ýa-da logiki esaslandyrma. Degişli ulgamlaýyn maglumat ulgamy arkaly ilatyň garşylygyny we islemezligini azaltmak, kesel we maýyplyk sebäpli islendik ýagdaýda durmuşy gaty kyn bolan hassalaryň we hassalaryň durmuşyny aňsatlaşdyryp biler. Weaşaýan jemgyýetimizde habardarlygyň bolmazlygy, ýaşaýyş jaýlarynyň ýa-da ýaşaýyş jaýlarynyň golaýynda ýaşaýyş jaýlarynyň açylmagyna ýaşaýjylaryň nägilelik bildirmegine sebäp bolýar – bu desgalaryň açylmagynda ep-esli yza çekilmegine, käte hatda olaryň öňüni almaga hem sebäp bolýar. ýaşaýjylar tarapyndan açylan kazyýet işleriniň açylmagy. Üstesine-de, ilat ýaşaýan ýerlerinde bolanda bu ideg edaralaryna bilkastlaýyn azar berilýän ýagdaýlar gaty az – jemgyýetiň habardarlygyny ýokarlandyrmagyň ep-esli azalmagyna sebäp bolmagy gaty ähtimal. bu hadysalaryň sany.

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected]: [email protected]

ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) 2021-nji ýylyň 16-njy martyna çenli bolan bejeriş çarçuwasy (saglyk we hal-ýagdaý býudjetleriniň azalmagy we azalmagy we işleýän hökümet ýa-da Knesset ýok halatynda bu meseleleriň çözülmezligi sebäpli) hroniki ýagdaýda galdym degişli bejergisi bolmazdan örän çynlakaý keseller we meseleler bilen kesellän. Onuň üçin degişli bejeriş binýadyny tapmak üçin eden ähli synanyşyklarym, palçykdan ýasalan küýzelere bil baglap bilerin – we bu betbagtçylykly ýagdaýyň näçe wagt dowam etjekdigi barada maglumat ýok):

Assosiasiýa “Reut” – “Awiwit” myhmanhanasy,

Ha Awiwit köçesi, 6

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta indeksi: 9650816

Umumy ıaşaıyş jaıynda telefon belgileri:

972-2-6432551. : A-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

Umumy ıaşaıyş jaıynyň jemgyýetçilik işgäri, meniň bilen aragatnaşykda:

Oşrat-972-50-5857185.

4) Gözegçilik edilýän maşgala lukmany:

Dr. Brandon Stýuart,

“Klalit saglyk hyzmatlary” – “TAYELET” klinikasy,

6 Daniel anovanowskiý köçesi,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9338601.

Klinika ofisleriniň telefon belgisi:

972-2-6738558. Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

5) Alýan adaty dermanlarymyň jikme-jiklikleri:

 1. Psihiatrik dermanlar:

I. Seroquel-

Her gün agşam 300 mg 2 tabletka.

II. Tegretol CR-

Her gün irden 400 mg. Her gün agşam 400 mg

III. Effexor-

Her gün irden 150 mg. Her gün agşam 150 mg.

2. Symvastatine-

Her gün agşam 10 mg.

 

6) Aşakda ejir çekýän lukmançylyk meseleleriniň sanawy:

I. Akyl hassalygy-mejbury sindrom OCD, şeýle hem şizo-täsirli kesel diýip kesgitlenen kesel

II. Psoriatiki artrit.

III. Kesgitlemesi belli bolmadyk newrologiki mesele. Onuň esasy alamatlary: elimden düşýän zatlar, duýman, baş aýlanmagy, elleriň käbir ýerlerinde duýgynyň ýitmegi we deňagramlylyk we duruş bilen baglanyşykly belli bir mesele.

IV. Oňurgaly 4-5 arka tarapdaky hroniki disk herniasy – bu hem aýaklara ýaýrap, ýöremegi kynlaşdyrýar.

V. Içege sindromy.

VI. Kardiologiki näsazlygyň alamatlarynyň soňky aýdan başlamagy (bu sözleri 2018-nji ýylyň 22-nji martynda penşenbe güni ýazýaryn). Bu setirleri ýazýan wagta çenli meseläniň düýp manysy entek düşnüksiz, günüň köpüsinde döş agyrylarynda, dem almakda we gürlemekde kynçylyklar ýüze çykýar.

VII. Takmynan alty aý mundan ozal başlanan görüşiň ep-esli gowşamagy (bu sözleri 2021-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýazýaryn).

7) Goşmaça şahsy maglumatlar:: aşy: 48. Maşgala ýagdaýy: leeke. Doglan senesi: 11.11.1972.

D. Aşakda “Super Pharm” zynjyry bilen ýazan hatym:

2.10.2022

“Super Pharm” zynjyryna salam:

Soragda : web sahypasyndan sargyt.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Birnäçe sagat ozal (muny 2022-nji ýylyň 2-nji oktýabry, agşam sagat 12:30 ýazýaryn) Web sahypaňyza derman bermek üçin sargyt goýdum.

Unknownöne näbelli sebäplere görä buýrugyň ýatyrylan sanawda görkezilendigine geň galdym – asla ýatyrmagy haýyş etmedim.

Onda menden soramazdan buýrugy birtaraplaýyn kim ýatyrdy?

Sözümiň ahyrynda: Hroniki kesel hökmünde kabul edýän adaty dermanlarym üçin buýrugymyň bejergisiniň dowam etmegini haýyş edýärin – aýdylyşy ýaly, asla ýatyrmagy haýyş etmedim.

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim, poçta kody: 9662592.

Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Bu sargyt belgisi:

0091796677

4) Uzak wagt bäri 972-77-8885151 belgilerinde telefon arkaly habarlaşmaga synanyşýaryn. we: 972-9-9725151.

Näme üçin ýeriňizde hiç kim telefona jogap bermeýär?

Aşakda “Super Pharm” Facebook sahypasynda ýazan ýazgym:

Birnäçe sagat öň web sahypasyndan dermanlaryňyza sargyt goýdum.

Geň we düşnüksiz görnüşde, buýrugy ýatyrylan diýip sanadyňyz – asla ýatyrmadym.

Buýrugy ýatyrmak bilen gyzyklanamok, has zerur dermanlary eltip bilýän bejergini dowam etdirmek isleýärin.

Mundan başga-da, müşderi hyzmatyna 972-77-8885151 jaň edenimde, telefon liniýasynyň beýleki ujunda hiç kim jogap bermeýär.

Onsoň buýrugy birtaraplaýyn ýagdaýda kim ýatyrdy, menem soramadym?

Şonuň üçin buýrugy gaýtadan işlemegi dowam etdirmäge we ony ýatyrmaga däl-de, ýene-de bir gezek bellärin.

Bu mesele boýunça jogaplara garaşaryn.

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

Aşakda meniň “Super-Pharm” zynjyrynyň wekili bilen ýazan başga bir hatym:

RE: Super Pharm Online

 

Super Pharm <[email protected]>

üçin:

hüjü[email protected]

Duşenbe, 3-nji oktýabr, sagat 9: 15-de

Men şahamçada işlemeýärin, müşderi hyzmatyndan.

Men siziň soragyňyza anyk jogap berdim, ýöne birneme has giňişleýin düşündirerin.

Öý eltip bermek sargytlary diňe esasy ammardan iberilýär, şonuň üçin ol ýerde aksiýa ýok bolsa, sargyt ýatyrylýar.

Şahamçalardan derman ibermek mümkin däl, şonuň üçin başga bir aksiýadan (şahalarda) satyn almagyň ýeke-täk usuly gönüden-göni olara ýüzlenmekdir.

Hormat bilen,

Lipaz.

Super Pharm müşderi hyzmaty

Specialörite tekliplerden, täzelenmelerden we şahsy talonlardan lezzet almak isleýärsiňizmi? Hasaba almak üçin şu ýere basyň >>

 

Byazan: [hüjü[email protected]]

Iberilen: 10/2/2022, 6:41:43

: Super Pharm [[email protected]]

Mowzuk: Re: Super Pharm Online

Sen meniň soragyma jogap bermediň, şonuň üçin ýene bir gezek synanyşaryn: sargyt eden dermanlarym diňe işleýän şahanyň ammarynda ýitirimmi ýa-da tutuş ulgamda ýokmy?

Dermanlar diňe ammarynda ýok bolsa, bu birtaraplaýyn tertipde buýrugyň ýatyrylmagyny esaslandyrmaýar – şeýle ýagdaýda, dermanlary başga bir ýerden ýa-da toruň başga bir dükanyndan getirmegiňize garaşýaryn.

Şonuň üçin jogap almaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn !!

hüjüm Benýamini.

 

2022-nji ýylyň 2-nji oktýabry, ýekşenbe güni sagat 14: 53: 03GMT + 3, Super Pharm ýazdy:

 

Theük daşaýan ammarynda aksiýa ýok.

Şahamçadan gönüden-göni satyn almak isleseňiz, şahamça bilen göni habarlaşmagyňyzy ýa-da aşakdaky baglanyşykda dermanhanaçy bilen söhbetdeşligiňizi maslahat berýärin:

https://bit.ly/3eXroik

 

bolsun 🌻

 

 

Hormat bilen,

Lipaz.

Super Pharm müşderi hyzmaty

Specialörite tekliplerden, täzelenmelerden we şahsy talonlardan lezzet almak isleýärsiňizmi? Hasaba almak üçin şu ýere basyň >>

 

Byazan: [hüjü[email protected]]

Iberilen: 10/2/2022, 2:02:08

: Super Pharm [[email protected]]

Mowzuk: Re: Super Pharm Online

Şonuň üçinem henizem düşünmedim: dermanlaryň ätiýaçlygy diňe işleýän bölümiňizde ýitýärmi ýa-da häzirki aksiýa tutuş ulgamda ýokmy?

2022-nji ýylyň 2-nji oktýabry, ýekşenbe güni 13: 41: 54GMT + 3, Super Pharm ýazdy:

Salam Assaf

Meniň adym Super-Pharm-dan Lipaz

Amatsyzlyk üçin ötünç soraýaryn, ýöne sargyt eden dermanlaryňyzyň ýokdugy sebäpli buýrugy ýatyrmaly bolduk.

Mundan başga-da, dermanlara gaýdyp gelmegiň garaşylmaýandygyny bilmegiňiz möhümdir, şonuň üçin olar siziň üçin gyssagly bolsa, saglyk ätiýaçlandyryş gaznasynyň üsti bilen satyn almaga synanyşmagyňyzy maslahat berýärin.

Başga bir zada kömek edip bilerinmi?

Hormat bilen,

Lipaz.

Super Pharm müşderi hyzmaty

Specialörite tekliplerden, täzelenmelerden we şahsy talonlardan lezzet almak isleýärsiňizmi? Hasaba almak üçin şu ýere basyň >>

 

Byazan: [hüjü[email protected]]

Iberilen: 10/2/2022, 12:50:47

bilen habarlaşyň: biziň bilen habarlaşyň [[email protected]]

Mowzuk: “Super Pharm Online”

 

E-poçta salgysyndan: hüjü[email protected]
ADYNDAN: hüjüm Benýamini
Habarlaşmak üçin belgisi: + 972-58 6784040
Habar:  
  Näme üçin sargytym ýatyryldy? Ony ýatyrmagy asla soramadym !!!

Näme üçin telefona jogap bermeýärsiň?

Hormat bilen,

hüjüm benjamini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Aşakda dürli ýerlere iberen hatym:

Kim üçin:

Mowzuk : Sahypany gözden geçirmek.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

WordPress.org ulgamynda gurlan we serwer24.co.il serwerlerinde saklanýan https://disability5.com sahypasyna eýelik edýärin.

Systemsitechecker.pro sahypasynda synag geçirilenden soň, aşakdaky baglanyşyga basyp görüp boljak netijeleri aldym: https://sitechecker.pro/app/main/project/3242740/audit/summary

Kompýuter adamy ýa-da programmist däldigim üçin, bu gözlegiň netijelerinde ýazylanlaryň manylaryna düşünmeýändigimi görkezerin.

Şonuň üçin bu sanly mazmuny meniň ýaly tehnologiki kynçylyklary bolan adamlara ýaýratmak bilen meşgullanýan bir kompaniýa gözleýärin.

Şeýle kompaniýalary bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Özümiň gaty pes girdejili – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek pulunda ýaşaýan adamdygymy aýdaryn. Şonuň üçin bu meseläni barlamak üçin hususy kompaniýalara ýokary töleg meniň üçin mümkin däl.

F. Aşakda dürli web hosting kompaniýalaryna iberen hatym:

Kim üçin:

Mowzuk : saklaýyş hyzmatlary.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

WordPress.org ulgamynda gurlan we serwer24.co.il serwerlerinde saklanýan https://disability5.com sahypasyna eýelik edýärin.

Sahypam köp gezek petiklendi – edil şonuň ýaly we sebäpsiz. Her gezek sahypa petiklenende, meseläni çözýän we ony çözýän ammar kompaniýasyna ýüz tutýaryn – ýöne mesele hemişe gaýtalanýar. Elmydama diýen ýaly ýalňyşlyk birden dogry işlemeýän DNS serwerlerimden döreýär.

Şonuň üçin häzirki saklaýan meýilnamamyň jikme-jikliklerini görmek isleýärin (muny nädip edip biljekdigimi bilemok) – we maňa has gowy hyzmat hödürläp biljekdigiňizi anyklamak isleýärin.

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAELl, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Bu ýerde web sahypasyny ýerleşdirmek hyzmaty barada aýdanymda, meniň üçin möhüm bolan birnäçe zady ýatlap geçerin (we bu, elbetde, elýeterli boljak ammar ýerleri we maliýe çykdajylary bilen baglanyşykly kadadan çykma – bular) Islendik web sahypasynda hostingde aýratyn möhüm zatlar – we meniň üçinem şeýledir):

I. Mazmuna päsgelçiligiň bolmazlygy – sahypamda wagtal-wagtal material ýükleýärin (tekst, suratlar, dürli görnüşli faýllar we ş.m.) we hosting kompaniýasynyň hiç hili üýtgeşme girizmezligi meniň üçin gaty möhümdir. saýtyň mazmuny, menden aç-açan we birkemsiz rugsatsyz – we diňe aýratyn ýagdaýlarda.

II. CDN hyzmaty – hemişelik abuna ýazylan ähli saklaýyş hyzmatlarynda, elmydama hyzmatyndan peýdalanyp gelýärin

CDN – Mazmuny gowşurmak tory

Bu meniň üçin gaty möhümdir, sebäbi ammar bukjasy bu hyzmaty ulanmagy dowam etdirer.

III. Speedükleme tizligi – Sahypany ýüklemegiň tizliginiň mümkin boldugyça gowy bolmagy meniň üçin möhümdir. Bu ugurda soňky döwürde köp meseleler ýüze çykdy (bu sözleri 2022-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda ýazýaryn).

IV. SSL şahadatnamasy – häzirki wagtda web sahypamda şeýle şahadatnama bar we meniň üçin şeýle dowam etmegi gaty möhümdir.

V. Tehniki goldaw – meniň üçin örän möhüm ýygylykda we derejede tehniki goldaw – has gowusy ýewreý dilinde (ene dilim).

VI. Mazmunyň ätiýaçlyk nusgasy – meniň üçin gaty möhüm, sebäbi mümkin boldugyça sahypanyň awtomatiki ätiýaçlygy bolar.

 

3) Meniň üçin düýbünden ähmiýetsiz birnäçe zat bar:

I. Spam habarlary – belki beýleki ulanyjylardan tapawutlylykda, spamyň öňüni almak üçin hiç hili programma üpjünçiligini ýa-da WordPress plaginlerini ulanamok. Şonuň üçin bu ugurda gereksiz tagallalary goýmagyň zerurlygy ýok – we meniň hiç hili problemam ýok, sebäbi ulanyjylar (hatda tanamaýanlaram) maňa islänleri ýaly habar ibererler (ýok etmek üçin iň köp sekunt gerek) …).

II. Mugt domen – bu gün eýýäm sahypa üçin bir domenim bar. Bilşiňiz ýaly mugt domen hödürleýän hosting kompaniýalary has ýokary bahadan hyzmat hödürleýärler we şeýlelik bilen “arzanladyş” diýilýän zat aslynda beýle däl. Şol sebäplerden maňa mugt domen hyzmaty gerek däl.

4) Internet üpjün edijim: Bezeq.

5) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we-: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] ýa-da: [email protected]

 

G. Aşakda “Facebook” sosial ulgamynda 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde agşam 10: 06-da ýazan ýazgym:

Kataryň Şazadasynda geçiriljek dünýä çempionatynyň toparlary, tomaşaçylary we metbugat toparlary tarapyndan ulanylmaly desgalaryň gurluşygynda adam hukuklarynyň aç-açan bozulmagy, şol sanda işçileriň köp sanlysy göni manyda olary ölüme çenli işledi.

Dünýä muny äsgermezlik etmegini dowam etdirmelimi we oýunlary “tomaşa dowam etmeli” diýip dowam etdirmelimi? Humana-da adam ömrüniň gymmaty ondan öň gelýärmi?

Diňe soragy orta atyp, şu ýerde “Facebook” -da ýazanym üçin maňa hüjüm etmek isleýänler muny kabul edip bilerler – meni gyzyklandyranok.

H. Aşakda “Mugallymlaryň çeşmesi, ussahananyň fasilitatorlary we geňeşçileri” kompaniýasyna iberen hatym:

“Mugallymlaryň, seminaryň ýolbaşçylarynyň we geňeşçileriniň ammaryna” ýazan hatlarym.

Yahoo / iberildi

 

Asaf Benýamin <[email protected]>

üçin:

[email protected]

Penşenbe, 6-njy oktýabr, sagat 10: 58-de

Kim üçin: “Mugallymlaryň, seminaryň ýolbaşçylarynyň we geňeşçileriniň ammary”.

Mowzuk: ýazylan leksiýalar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Köp dilli blogym bar kesel we maýyplyk meselelerini çözýän https://disability5.com .

Blog wordpress.org ulgamynda guruldy we serwer24.co.il serwerlerinde saklandy

Awtorlyk hukugy problemasyz ulanyp boljak leksiýalaryň ýazgylaryny tapyp boljak web sahypasyny gözleýärin (mysal üçin, Google Scholar-yň makalalar web sahypasyna meňzeş).

Şeýle hyzmaty bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we:

[email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected]

 

Ine, käbir önüm pikirleri:

1) Bilşiňiz ýaly, ulanyjylaryň hasaba alnan köp web sahypalarynda mugt ulgamy ulanyp boljak “yzygiderli” meýilnama bar we şol bir wagtyň özünde has giň mümkinçilikleri bolan tölegli meýilnamalar bar.

Oýlanýan pikirim: bir wagtyň özünde we merkezleşdirilen görnüşde (ýa-da “premium” programmalary diýlip atlandyrylýar) birnäçe sahypanyň tölegli programmalaryna goşulmak hyzmatyny hödürleýän internetde bir sahypa ýa-da ulgam döretmek. Şeýle modeliň işlemegi birnäçe netijelere getirip biler diýip pikir ediň:

I. Has gowy hyzmatlardan lezzet aljak köp sanly gözlegçiler (şol sanda maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýänler) we onlaýn görnüşleriň köp görnüşi.

II. Şeýlelik bilen, “sanly adalat” görnüşini ýerine ýetirmek – torda kemçilikli ilata köp sanly mümkinçilik bermek, häzirki wagtda köp web sahypalaryny we hyzmatlaryny ulanmak gaty köp maliýe çykdajylary sebäpli petiklenýär.

III. Web sahypasynyň eýeleriniň özleri, premium meýilnamalaryna has köp abonentden peýdalanyp bilerler (we netijede girdejiniň köpelmegi – hiç bir web sahypasynyň eýesi ýa-da ulgamy subut edilmedik ykdysady ukyplylygy bolmazdan beýle şertnama goşulmazlygy üçin) – we Şeýle ykdysady modeliň çäginde “merkezleşdirilen” programma bilen işleýän kompaniýa ýa-da web sahypasy, tölegler web sahypasynyň eýelerine geçiriler, şeýlelik bilen kömekçi potratçylaryň bir görnüşine öwrüler.

IV. Elbetde, şeýle modeliň hem kemçilikleri bar: ahyrky ulanyjynyň kyn we has kyn bolup biljek web sahypasy ulgamy bilen aragatnaşyk saklamagy, web sahypasynyň eýelerine özleriniň bu ýagdaýy bilip, az hyzmat bermek üçin beriljek bahana. jogapkärçiligi özlerinden aýyryp we ahyrky ulanyjyny ähli programmalary merkezleşdirilen usulda işleýän kompaniýa iberip bilmek. Bu ýagdaýda ähli premium programmalaryny merkezleşdirmek üçin jogapkär kompaniýa ahyrky ulanyjyny hyzmaty gönüden-göni üpjün etmeli kompaniýa iberip biler – bu bolsa öz gezeginde ulanyjylary merkezi işlemek üçin jogapkär kompaniýa ýüz tutar. premium programmalar – we Hudaý saklasyn.

Häzirki wagtda internetde şeýle hyzmaty hödürleýän web sahypasy ýa-da programma üpjünçiligi barmy ýa-da geleşige gatnaşan üç tarap üçin hakykatdanam peýdalymy ýa-da peýdalymy: merkezleşdirilen dürli web sahypalarynyň şol bir premium meýilnamalaryny işleýän kompaniýalar? usuly, hyzmatlary berýän ýa-da hödürleýän kompaniýalar, elbetde bu hyzmaty sarp edýän ahyrky ulanyjylar.

Şeýle hem şeýle modeliň durmuşa geçirilmegi ulgam howpsuzlygy pudagyna oňyn ýa-da otrisatel täsir edip bilermi ýa-da täsirleriň islendik ugurda dürli bolup biljekdigi (kod ýazmak, web sahypalaryny gurmak ulgamlary, wideo ýazgylary) bilen baglanyşykly sorag ýüze çykýar. , brauzerler, söz prosessorlary we ş.m.). Elbetde, bu meselede gözlegleriň geçirilendigi ýa-da ýokdugy barada sorag ýüze çykýar (we bilmezligim üçin öňünden ötünç soraýaryn – soraglary taýýarlaýan Asaf Binyamini. Bu soraglaryň ýazyjysy ykdysatçy ýa-da programmist däl, olar öwrülip bilerler gülkünç ýa-da samsyk bolmak üçin).

 

2) Adamlaryň ýaşaýan dürli ýerlerinde ýaşaýyş durmuşyny bozýan mör-möjekleriň dürli görnüşleri, meselem, oba hojalygynyň ekinlerine zeper ýetirýän çekirtgeler, termit toparlary zerarly zeper ýeten agaç jaýlaryň köp ýerleri we ş.m.

Häzirki wagtda bar bolan harby tehnologiýa, partlaýjy maddalary göterip bilýän we işleýän ýerlerinde uzakdan dolandyrylýan (pilotsyz uçarlaryň işleýän prinsipi boýunça) hereket edýän kiçijik, emeli mör-möjekler görnüşinde ýarag öndürmäge mümkinçilik berýärmi diýen sorag ýüze çykýar. hakyky mör-möjekler bu sebitiň yzygiderli ejir çekýändigi anyklandy. Mysal üçin: ejir çekýän sebitlerde adaty döwürde çozuşlar elektron kärdeşlerini hakyky kärdeşlerine meňzeş görnüşde öndürýär, şeýlelik bilen duşmanyň olary tanamagyny kynlaşdyrýar – elbetde, bu kiçijik ýarag ýaly hakyky mör-möjeklere meňzeýär, şübhe döretmez we duşmany garaşylmadyk tarapdan geň galdyrar.

Şeýle serişdäniň başga bir ulanylmagy, elbetde, akyl pudagynda hem bolup biler: et we gan içalylaryny ibermegiň we janyna howp salmagyň ýerine, mör-möjekleri duşman bilen bolup geçýän wakalar barada maglumat getirjek kiçijik geçirijiler ýa-da kameralar bilen ibermegi saýlaň – elbetde, tutulan ýa-da tapylan halatynda öz-özüňi ýok etmegiň mehanizmini öz içine almalydyr.

Bu ýerde şeýle ýarag ulgamlarynyň hakykatdanam dünýäniň dürli goşunlarynda barlygy ýa-da häzirki döwürde bar bolan tehnologiýa hakykatdanam şeýle ýarag ýa-da aňtaw öndürmek mümkinçiligini döredýärmi diýen sorag ýüze çykýar. Ora-da tehnologiki taýdan mümkin bolsa-da, şeýle ýaragyň öndürilmegi başga dürli sebäplere görä amala aşyrylmaýar: ykdysady çykdajylar gaty ýokary, bir ýa-da başga biriniň geosyýasy sebäpleri we / ýa-da halkara şertnamalary görnüşi ýa-da başga görnüşi sebäpli şeýle önümiň çykarylmagynyň öňüni alýar.

Elbetde, şeýle çäre işlenip düzülen ýa-da häzirki wagtda işlenip düzülen halatynda problemaly reimesimlere, jenaýat guramalaryna ýa-da terrorçylyk guramalaryna ýa-da beýleki tarapdan azalar diýen gorky bar.

Iň soňky düşündiriş: Bu resminamanyň ýazyjysy Assaf Binyamini, umuman, harby tehnologiýa ýa-da tehnologiýa boýunça hünärmen däl we bu resminamada diňe şahsy pikirlerimi paýlaşýaryn – we ondan başga zat ýok.

3) Bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda ýigrenji we çynlakaý jemgyýetçilik hadysasy köpelýär: dürli lukmançylyk toparlaryna, jemgyýetdäki hassahanalarda we klinikalarda ulanylýan zorluk. Bu kyn sosial hadysanyň çözgüdi düýbünden garaşylmadyk ugurdan gelip biler: geýip bolýan hasaplama.

Maksat, lukmanlaryň ýa-da şepagat uýalarynyň köýneginiň aşagynda geýjek klinikalaryň işgärlerine beriljek eplenýän robot goluny ösdürmek we bu işgärler hüjüm edilende edil şol pursatda işjeňleşip bilerler. . Şol bir robot goly, gozgalaňçy hassany ýerinde saklap biler we howpsuzlyk güýçleri ýa-da polisiýa gelýänçä ep-esli zyýan ýetirmeginiň öňüni alar. Ulgam, bidüzgünçilikli hassanyň gözegçiligini gowşatmak we polisiýa tabşyrmagyň başga bir mehanizmini öz içine almalydyr. Elbetde, şeýle önüm käbir zerur şertleri ýerine ýetirmeli bolar:

I. Işleýiş mehanizmi – problemaly näsag bilen iş salyşanyňyzda-da, robot goluň yza çekilmegi üçinem, polisiýa gelenden soň ony boşatmak tapgyrynda-da diňe bir düwmä basyp işjeňleşdirmek gaty ýönekeý bolmaly. lukmançylyk işgärleri.

II. Hüjüm wagtynda mehanizm gaty çalt tizlikde diňe bir sekundyň bir böleginde işlemeli.

III. Ulgamdan hyýanatçylykly peýdalanmagyň öňüni almak üçin, ony ulanmaga rugsat berlen taraplaryň kimdigi kanun tarapyndan kesgitlenmeli we diňe jemgyýetçilik ulgamyndan oňa girip bilerler. Şol bir wagtyň özünde, bu gadaganlygy bozan her bir adama söwdagäre iberilýän harytlar we agyr türme tussaglygy sebäpli hususy bazarda satmak gadagan edilmelidir.

IV. Bu ulgam lukmançylyk işgärleriniň geýmegi üçin ýeňil we örän amatly bolmaly, şeýle hem dürli ölçeglerde öndürilip bilner, mysal üçin dürli belentlikdäki ýa-da agramly lukmançylyk işgärleri, aýallar we erkekler we ş.m.

V. Bilşimiz ýaly, gyssagly kömek otagynda ýa-da klinikada ýa-da başga bir bölümde bir medisina işgäriniň birden köp adam bilen başagaýlygy başdan geçirmeli bolýan ýagdaýlar bar – şonuň üçin şeýle ulgamyň hem birnäçe ýarag çykarmak ukyby bolmaly. şol bir wagtyň özünde birnäçe adamy zyýansyzlandyrmak üçin. Elbetde, bu ýerde-de işleýiş mehanizmi gaty ýönekeý bolmaly we gaty çalt tizlikde diňe bir sekundyň bir böleginde işlemeli.

VI. Anotherene-de bir şert, zerur däl: jerimeleri kesgitlemek, hatda bu ulgamy esassyz ýa-da nädogry ulanýan lukmançylyk işgärleri üçin bu hünäri ýerine ýetirmek üçin ygtyýarnamany ýatyrmak derejesine çenli.

Mysal üçin: lukmançylyk işgärlerine hüjüm ýa-da howp abanmaýan we gaharly hassa bilen iş salyşmaly, hatda sesini çykarýan we gygyrýan ýagdaýlarda-da, aslynda hiç kim howp astynda däl. Edil şonuň ýaly-da, şol bir sözlemi ýa-da haýyşy gaýta-gaýta gaýtalaýan “gizlin” hassa barada aýdylanda, bu käbir işgärleri gaty gaharlandyrýar – hatda şeýle ýagdaýlarda-da aşa köp ýa-da deňsiz-taýsyz peýdalanýan lukmançylyk işgäri. Şeýle ulgamdan – gaharly ýa-da ýigrenji hassalar bolar.

Elbetde, şeýle önümi açmak, soňam köp mukdarda öndürmek we satmak hakykatdanam häzirki tehnologiýalar bilen mümkin bolup bilermi diýen sorag ýüze çykýar.

4) Bilşiňiz ýaly, käwagt başlangyç, innowasiýa hyzmaty we ş.m. üçin bir pikiri öňe sürýän telekeçiler bar. Elbetde, ideýanyň özi baradaky pikirlerden başga-da ýüze çykýan ilkinji soraglaryň biri, gutulgysyz sorag: Diňe başga biriniň öňem pikir eden zady hakda pikir etdimmi?

Kynçylyk, innowasiýa ideýasynyň aýratynlyklary bilen baglanyşykly telekeçiniň birnäçe ugurlary dolduryp biljek internetde programma üpjünçiligini ýa-da ulgamyny döretmekdir. Typazanyňyzdan soň ulgam internetdäki esasy gözleg motorlaryny (Google, Yahoo, Bing we ş.m.) gözden geçirýär – skanerden soň pikir döredijä eýýäm bar bolan bir zat ýa-da ýokdugy barada jogap berler. däl.

Bu setirleriň ýazyjysynyň (Assaf Binyamini) programmist ýa-da hünärmen däldigini bellemelidiris, şonuň üçin beýle programma üpjünçiliginiň ýa-da ulgamynyň eýýäm barlygy ýa-da ýokdugy barada maglumaty ýok.

5) Bilşiňiz ýaly, Ysraýyl döwletinde kämahal köp sanly telekeçä uly zyýan ýetirýän uly wakalar bolýar. Mysal üçin, salgylanma ýurduň çägine raketa atylanda we netijede bu iş islegsiz ýapylýar we uly maliýe ýitgileri toplanýar, şonuň üçin bu iş mejbur edilýär. uzak möhletleýin işjeňligini azaltmak we ş.m.

Bu telekeçiler Ysraýyl döwletinden bu ýitgileriň öwezini dolmagy talap edenlerinde, uzak we ýadaw býurokratik prosedura sezewar edilýär, şol döwürde köp resminamalary we resminamalary görkezmegi haýyş edilýär.

Kynçylyk, programma üpjünçiligini ýa-da kompýuterleşdirilen ulgamy ösdürmekdir, onda şol telekeçiler kesgitlenen ýerlerde işiň işi barada dürli maglumatlary dolduryp bilerler: adaty günlerde işiň nagt pul dolanyşygy, zyýanyň derejesi sebäp boldy we ş.m.

Şeýlelik bilen, býurokratik prosesi gysgaltmak we tertipleşdirmek mümkin.

Elbetde, şeýle ulgamyň ösüşinde birnäçe zady göz öňünde tutmaly:

I. Iş diňe tehnologiki kynçylygy öz içine almaýar. Şol bir wagtyň özünde, Maliýe ministrligi, Salgyt gullugy we ş.m. ýaly häkimiýetlerden giň gerimde hyzmatdaşlygy gazanmak üçin jemgyýetçilik gatnaşyklary, kanun we syýasat ugurlarynda işlemek zerurlygy ýüze çykar şeýle taslamany ýerine ýetirmek mümkin bolmazdy.

II. Ulgam gurlansoň, netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ony Maliýe ministrliginiň web sahypasynda durmuşa geçirmeli bolar. Ulanylyşy erkin we mugt hödürlenmeli.

III. Şeýle hem ulgam, hödürleýän býurokratiýasyndan aýlanyp geçýän mehanizmden hyýanatçylykly peýdalanmaga synanyşýanlary ýüze çykarmak maksady bilen emeli intellekt esasly süzgüji öz içine almalydyr.

IV. Işiň ähli tapgyrlarynda Maliýe ministrligi we salgyt gullugy ýaly döwlet edaralary bilen üznüksiz aragatnaşyk zerurlygy ýüze çykar. Şeýle hem, iş berijiler guramalarynyň öz pikirlerini ýokarlandyrmagy we ulgam döredijiler tarapyndan dogry düşünilmedik ýa-da programmistler tarapyndan dogry düşünilmedik proseduralar ýa-da proseduralar barada işläp düzüjileriň ünsüni çekmegi üçin gaty möhümdir. barlygyndan habary ýok.

V. Ulgam üýtgeýän hakykaty göz öňünde tutup zerur bolup biljek wagtal-wagtal şeýle ýa-da başga üýtgeşmeleriň bolmagyna mümkinçilik berýän mehanizmi öz içine almalydyr. Elbetde, beýle üýtgeşmeler girizmek ukyby giň halk üçin açyk bolup bilmez, diňe bir tarapdan iş berijileriň guramalary tarapyndan ykdysadyýetde ylalaşyljak käbir faktorlar we Maliýe ministrligi ýaly döwlet edaralary we beýleki tarapdan salgyt gullugy.

VI. Anotherene bir göz öňünde tutulmaly zat: telekeçileriň belli bir bölegi, umuman halk ýaly, özbaşdak zerur bolanda şeýle ulgamy ulanmak üçin ýeterlik tehnologiki sowatlylygy ýok. Şonuň üçin bu kärhanany ösdürjek kompaniýa öz adyndan bir hili “tehnologiki dellal” wezipelerini almaga borçly bolar – bu ýa-da telekeçileriň ýa-da başarnyksyz ýagdaýyny synap görmek we öňüni almak. Kompýuter, amatly jübi telefony we ş.m. ýaly zerur sanly çeşmelere elýeterliligiň ýoklugy sebäpli zerur kompensasiýa almak. “B. Bu tehnologiki araçylar bilen aragatnaşyk gurmagyň wariantlary gaty çeýe bolmaly: telefon arkaly habarlaşmak, sosial ulgamda habarlaşyň, e-poçta bilen habarlaşyň – we bu kärhana eýeleriniň isleglerine we / ýa-da bu kärhanalaryň ýüze çykýan ýagdaýynyň ýa-da hakykatynyň çäklendirmelerine laýyklykda.

VII. Ulgam Maliýe ministrliginiň web sahypasynda ornaşdyrylandan soň, ony ulanmakda kynçylyklara duçar boljak ulanyjylara müşderi hyzmat merkezini döretmeli.

VIII. Mälim bolşy ýaly, her bir betbagtçylykda ýa-da hadysada beýleki betbagtçylyklarda ýa-da hadysalarda ýok özboluşly aýratynlyklar bolup biler, şonuň üçin döwlet edaralarynyň wekilleriniň we ykdysadyýetdäki iş berijileriň agzalary boljak forum bellemeli. zerur bolanda, her bir hadysanyň we wakanyň üýtgeşik aýratynlyklaryna we üýtgeýän hakykata laýyklykda müşderi hyzmatynyň işleýşindäki üýtgeşmeleri ara alyp maslahatlaşmak üçin.

 

Bu sözleriň ýazyjysy (Assaf Binyamini) hünärmen, ykdysatçy, kompýuter programmisti ýa-da iş dünýäsinde haýsydyr bir tejribesi ýa-da bilimi ýok – bu sözler bu sözleriň ýazyjysynyň pikir eden ýa-da pikirleri hökmünde ýazylýar. – we ondan başga zat ýok.

6) Dizaýn ugrundaky kynçylyk:

Harby ulgam ýüze çykanda, kampaniýa gatnaşmaýan ilat janyny goramak üçin gaçybatalga gözleýär. Şeýle-de bolsa, maýyplar barada aýdylanda, ýagdaý çylşyrymly we gaty kyn: hereketinde kynçylyk çekýän maýyplar, maýyplar oturgyjy bilen ýa-da bolmasa, köplenç gaçybatalga gaçyp bilmeýärler, hatda başpena ýetmek üçin ýeterlik çalt ýöräp bilmeýärler. ömri halas etmek maksady bilen wagt.

Wezipe ýaşaýyş jaýynyň içinde çeýe we zerur bolanda gurmak üçin ýönekeý bir görnüşi döretmek, beýleki tarapdan bolsa, maýyp adamyň ömrüni ýykylan üçekden ýa-da döwülen daşlardan goramak üçin ýeterlik derejede güýçli desgany ösdürmekdir. gabyklardan ýa-da başga bir görnüşdäki ok-därilerden. Bu ulgam, maýyp adamyň ömrüni zerur goramak bilen bir hatarda, binanyň ýykylmagyndan soň kömek soramak mümkinçiligini hem öz içine almalydyr – sebäbi maýyp adam ýaralanmasa we diri galsa, bolmaz harabalyklardan özbaşdak çykmagy başarmaly – iki sagdyn we işleýän aýakly adamyň elbetde edip bilýän zady.

7) Islendik görnüşdäki sitatalary ýüklemek we toruň üsti bilen çäklendirmesiz ýüklemek üçin niýetlenen sosial ulgam döretmek.

Bu toruň ulanyjylary iki görnüşe bölüner: sitatalary ýükleýän adamlar we olara teswir berýän adamlar.

Bu setdäki ähli täze ulanyjylar, sitata ýüklemek isleseler ýa-da beýleki ulanyjylaryň ýükleýän sözlerine jogap bermek isleseler, hasaby açanda kesgitlemeli bolarlar.

8) Bilşiňiz ýaly, internetiň dürli platformalarynda hil, owadan we ajaýyp mazmun üçin köp bäsleşik we dürli ýerlerde bolýar.

Emma ters tarapa gidýän ýaryşlar hakda näme aýdyp bilersiňiz?

Munuň manysy: web sahypalaryny, sosial ulgamlary ýa-da başga ulanyjylaryň arasynda ýigrenji, erbet ýa-da täsir galdyryjy mazmun, suratlar ýa-da wideo klipleri ýüklemek üçin bäsleşik geçiriljek başga bir onlaýn platforma döretmek. Şeýle bäsleşikde ulanyjy haýran galdyryjy, ýigrenji ýa-da mümkin boldugyça erbet hasaplaýan mazmuny ýükläp biler – iň erbet mazmuny ýükleýän ulanyjy ýeňer.

Elbetde, şeýle ýaryş köp modellere görä geçirilip bilner: köpçüligiň paýhasy, bu sahypalary esaslandyryjylardan düzülen kazylar topary we ş.m.

9) Kinofilm döretmek prosesinde ssenariýa ýazylýar – soň aktýorlary, önümçiligi we oňa degişli ähli zady tapmakda köp basgançaklar bolýar.

emeli intellektiň kömegi bilen doly hereketli suraty döretmegi meýilleşdirýän ulgamy ösdürip bolarmy ? Şol bir wagtyň özünde, açar sözlere görä makalalary nädip ýazmalydygyny “bilýän” jasper.ai ýaly ulgamlar bar şol bir prinsipi göz öňünde tutýaryn.

I. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçta:

Kim üçin:

Mowzuk : Blog mazmunyny paýlamak.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

WordPress.org platformasynda gurlan we servers24.co.il serwerlerinde saklanýan köp dilli blogdisability5.com-a eýe.

Blog maýyplar meselesi bilen iş salyşýar we tehnologiki gurallary gözleýärin, olaryň kömegi bilen mazmunyny mümkin boldugyça torda paýlap bilerin.

Örän pes girdeji bilen ýaşaýandygymy belläsim gelýär – Milli ätiýaçlandyryş institutyndan maýyplyk boýunça kömek, şonuň üçin paýlaýyş hyzmatlaryny tölemek meniň üçin mümkin däl.

Bu ýagdaýda haýsy çözgütleri tapyp boljakdygyny bilmek meni gyzyklandyrýar.

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: Beit-02-6427757. Jübi telefony-058-6784040. Faks-077-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Blogyma baglanyşyk: https://disability5.com

3) Blog 67 dilde köp dilli blog: özbek, ukrain, urdu, azeri, italýan, indoneziýa, Islandiýa, alban, amhar, iňlis, eston, ermeni, bolgar, bosniýa, birma, belarus, bengal, bask, gürji, Nemes, Daniýa, Gollandiýa, Wengriýa, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishewreý, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norwegiýa, Nepal, Suwahili, Sinhal, Hytaý, Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan, Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, Polýak, Portugaliýa, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, Rumyn, Rus, Şwesiýa we Taý.

4) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: hüjü[email protected] we: [email protected] we: hüjü[email protected] we: hüjümfbenyamini @ hotmail.com we: hüjü[email protected] we: [email protected] we: hüjü[email protected]

J. Aşakda “Bahar bejeriş bagynyň” Facebook sahypasynda çap eden habarym:

Asaf Benýamin

8.10.2022

Kim üçin: “Bahar bejeriş bagy”.

2022-nji ýylyň 7-nji oktýabry, günortan, günortan Verdan ýolbeledi irden meniň kwartiramda boldy – we men ondan umumy ýaşaýyş jaýynda çagyrylan we şu duşenbe güni boljak bir waka barada habar aldym. günortan – ýagny: Sukkotda.

Şeýle-de bolsa, wakanyň görnüşi barada soranymda, Mordenden hiç hili jogap almadym.

Bilşimiz ýaly, degişli maglumatlaryň ýoklugyna esaslanyp kararlar kabul edilip bilinmeýär, şonuň üçin sorag bermek isleýärin: bu haýsy waka? Kim gurnaýar? Bu çäräniň maksatlary näme? Näme üçin men oňa çagyrylýar?

Zatlaryň manysyny düşündirip bilseňiz minnetdar bolardym.

Hormat bilen,

Umumy ıaşaıyş jaıynyň pena jaýyndan Assaf Binyamini-Dier.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. öýjükli-972-58-6784040.

3) Men size bu habary faks bilen iberýärin – we munuň sebäbi umumy ýaşaýyş jaýynyň e-poçta [email protected] e-poçta ibermäge synanyşýan habarlarym barmaly ýerine eltilmeýär we maňa ýeke-ýekeden gaýdýar.

4) Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy üýtgedildimi ýa-da çalşyldymy? Şeýle bolsa, umumy ýaşaýyş jaýynyň häzirki we dogry e-poçta salgysyny berip bilersiňizmi? Her niçigem bolsa, maňa bu maglumatlary bermäge taýyn däl bolsaňyz, munuň sebäplerini bilmek isleýärin.

5) Bu habaryň ýalňyşlyk bilen iberilmeýändigini bellemek isleýärin – we “Hostel Avivit” topary bilen beýleki ähli aragatnaşyk serişdeleri işlemänsoň iberýärin – we bu meselede iberen faks972- 2-6432551 geçmeýär we barmaly ýerine eltilmeýär.

K. Aşakda dürli ýerlere iberen habarym:

Kim üçin:

Mowzuk : Aragatnaşyk maglumatlary meselesi.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

“Sal şikum” -yň bir bölegi hökmünde “reut” guramasynyň akyl taýdan ýaralananlaryny goldaýan jemgyýetde bejergi alýaryn – käwagt “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň adyndan meni alyp barýan çarçuwadan öý sebedi alýaryn.

Soňky döwürde geň bir kynçylyk çekýärin: çarçuwa bilen habarlaşmagyň ähli serişdeleri işlemeýär: [email protected] adresine iberýän e-poçtalarym barmaly ýerine eltilmeýär we yzyndan biri-birine gaýdyp gelýär – synanyşanymda-da faks habaryny iberiň

972-2-6432551 belgä habarlar barmaly ýerine ýetirilmeýär we maňa-da gaýdyp gelýär.

Akyl problemalarymdan başga-da, agyr fiziki maýyplykdan hem ejir çekýändigimi bellemelidirin – islän habarym bar bolsa umumy ýaşaýyş jaýyna fiziki taýdan gelip bilmegim gaty kyn. bermek.

Elbetde, häzirki zaman tehnologiki serişdeleri bilen beýle ýagdaý düýbünden manysyz.

Şol sebäpden, umumy ýaşaýyş jaýy Awiwit toparyna ibermäge synanyşýan habarlarymyň, zerur bolsa, barmaly ýerine ýetirilmeýändigini bilmek bilen gyzyklanýaryn.

Şeýle meseläni anyklamak maksady bilen degişli salgynyň nämedigini bilmek isleýärin.

Hormat bilen,

hüjüm benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757. ykjam-972-58-6784040.

faks-972-77-2700076.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Bu ýerde düşündirýän meseläm, ibermäge synanyşýan habarlarymyň hiç hili kynçylyksyz iberilýän ýerlerine ýa-da döwlet edaralaryna ýüz tutan programmalarymyň köpüsinde ýokdugyny görkezerin.

 

L. Aşakda “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň kömekçisi Wardan iberilen habarym:

Wardan Şalom:

Sara bilen hat alyşandan soň, çäräniň düýp manysy – “mangal” çäresini etmek – prinsipde garşy çykýan zadym maňa düşündi. Şonuň üçin men çärä gelmerin – hatda meniň barlygym asla zerur bolmasa-da – bilşiňiz ýaly ýöremegim gaty kyn we dowzahyň näme üçin hakykaty aýtmandygyňyzdan ikirjiňlenmäge esas ýok ?? Näme üçin waka baradaky maglumatlary menden gizlemäge synanyşdyňyz ??? Bu hakda näme syr bardy ??

Näme üçin maňa beýle etdiň ?? näme üçin ??

Şonuň üçin men sizden we her dilde bu samsyk we gereksiz oýunlar bilen durmagyňyzy soraýaryn – biz ulular we çagalar bagynda däl !!!

Diňe doýdum !!!

Asaf Benýamin.

Asyl habary gizläň

—– Iberilen habar —–

Byazan: Assaf Benýamin <hüjü[email protected]>

: Sarah Stora <[email protected]>

Iberilen: 2022-nji ýylyň 8-nji oktýabry, 21: 01: 50GMT + 3

Mowzuk: Re: umumy ýaşaýyş jaýynda bolan waka.

 

Salam Sara:

Möhüm maglumatlar üçin sag bolsun aýdýaryn – indi çäräniň düýp manysy: “oda” bolmak – we ýygnaklarymyzyň birinde aýdyşym ýaly, men muňa garşy.

Wardan bu meseläni aňsatlyk bilen menden gizlemegi saýlady – şonuň üçin men oňa gaty gaharym gelýär.

Käbir zatlar ýönekeý däl.

Hormat bilen,

hüjüm Benýamini.

 

2022-nji ýylyň 8-nji oktýabry, şenbe güni sagat 20: 45: 14GMT + 3, Sarah Stora <[email protected]> ýazdy:

 

Assaf Men sargytlary goşýaryn. Umumy ıaşaıyş jaıyndan alan zadym şu.

Baýramyňyz gutly bolsun

 

Le sam. 2022-nji ýylyň 8-nji oktýabry à 19:01, Sarah Stora <[email protected]> écrit:

Salam Assaf,

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçtasynda hakykatdanam bir mesele bar. Topar bilen Sukkot hakda barlap görerin we mümkin boldugyça gysga wagtda size ýazaryn.

gowy hepde

Sara Stora

 

Le sam. 2022-nji ýylyň 8-nji oktýabry à 12:55, Assaf Binyamini <hüjü[email protected]> a écrit:

Salam Sara:

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta [email protected] e-poçta salgysyna aşakdaky habary ibermäge synanyşıaryn – iberen habarlarymyň barmaly ýerlerine eltilmän, yzly-yzyna maňa dolanyp gelmeginden başga.

Şonuň üçin sizden soramak isleýärin:

1) Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçtasy üýtgedimi ýa-da üýtgedimi? Şeýle bolsa, umumy ýaşaýyş jaýy üçin dogry e-poçta salgysy näme? Her niçigem bolsa, umumy ýaşaýyş jaýynyň häzirki e-poçta salgysyny bermäge taýyn däl bolsaňyz, munuň sebäplerini bilmek isleýärin.

2) Çagyrylan umumy ýaşaýyş jaýymdaky waka barada maglumat almak isleýärin – we Verdan gollanmasynyň soňky öý saparynda maňa habar berenini tassyklamak isleýärin. Çäräni kim gurnaýar? Bu nähili waka? Onuň maksatlary näme?

3) Wardan Milli Howpsuzlyk Guramasyndan gelen habaryma – [email protected] iberen habaryma jogap bermejekdigini görkezerin.

4) Bu ýerde gaty gizlin zada düşünip bilemok. Bilşiňiz ýaly, hereket etmekde we ýöremekde kynçylyk çekýärin we bu çärä gatnaşmak hökman däl ýa-da zerur bolmasa, çärä gatnaşmak niýetim ýok (häzirki wagtda nämedigini bilemok).

5) Her niçigem bolsa, düşündirişlere garaşýaryn.

 

“Awiwit” umumy ýaşaýyş jaý toparyna salam:

2022-nji ýylyň 7-nji oktýabry, günortan, günortan Verdan ýolbeledi irden meniň kwartiramda boldy – we men ondan umumy ýaşaýyş jaýynda çagyrylan we şu duşenbe güni boljak bir waka barada habar aldym. günortan – ýagny: Sukkotda.

Şeýle-de bolsa, wakanyň görnüşi barada soranymda, Mordenden hiç hili jogap almadym.

Bilşimiz ýaly, degişli maglumatlaryň ýoklugyna esaslanyp kararlar kabul edilip bilinmeýär, şonuň üçin sorag bermek isleýärin: bu haýsy waka? Kim gurnaýar? Bu çäräniň maksatlary näme? Näme üçin men oňa çagyrylýar?

Zatlaryň manysyny düşündirip bilseňiz minnetdar bolardym.

Hormat bilen,

umumy ýaşaýyş jaýynyň pena jaýynyň ýaşaýjysy.

skript ýaz. 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. öýjükli-972-58-6784040.

 

M. Ine, käbir baglanyşyklarym:

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://anchor.fm/assaf-benyamini

kompaniýa serwerleri24

https://sites.google.com/view/raayonotonline/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=ABXTP51Crzs

https://www.youtube.com/watch?v=TNLEE5KIdK4

https://shavvim.co.il/2021/07/22/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%95%d7%9b % d7% 9c% d7% aa-% d7% 99% d7% 9e% d7% 99% d7% 9d-% d7% a9% d7% 9c% d7% 9e% d7% 99% d7% 9d-% d7% aa% d7% 9b% d7% 99% d7% a8% d7% 95-% d7% 90% d7% aa-% d7% 94% d7% a0% d7% 9b% d7% 99% d7% 9d /

 

               - Aalňyşlyk tapdyňyzmy? Bu hakda maňa aýdyň -
Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE