Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> מידע לאנשים עם מוגבלויות - אתר האינטרנט של הנכים

Dünýädäki maýyp ilat

Adamzat dünýädäki dürli ilaty we toparlary öz içine alýar. Specialörite we iň gadymy toparlaryň arasynda maýyplaryň ilaty bar. Bu, fiziki, emosional we jemgyýetçilik ugurlarynda gündelik dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan bu adamlara özboluşly çemeleşmegiň zerurdygyny aňladýar. Bütin dünýäde maýyplaryň hukuklaryny we goragyny giňeldýän jemgyýetçilik we syýasy düzediş möhümdir we adalatly, emma her gün ýüzbe-ýüz bolmaly… Continue reading Dünýädäki maýyp ilat

لقرب منطقة الجابرية من مدينة الكويت علما انها من مناطق محافظة حولي ولكن يجعل ذلك اسعار شقق للايجار في الجابرية مرتفعه وغالب الطلب يكون من المواطنين وليس من الزوار او الوافدين
لقرب منطقة الجابرية من مدينة الكويت علما انها من مناطق محافظة حولي ولكن يجعل ذلك اسعار شقق للايجار في الجابرية مرتفعه وغالب الطلب يكون من المواطنين وليس من الزوار او الوافدين

Ysraýylda maýyplar üçin kwartira kärendesi

Ysraýyl döwletinde maýyplar üçin kwartiralary kärendesine almak: kynçylyklar we mümkinçilikler Näme maýyp? Bu köp sorag belliklerini döredýän sorag we ýönekeý jogap bermek elmydama mümkin däl. Maýyp adam fiziki, emosional ýa-da ruhy taýdan kemçiligi bolan adam bolup biler we islendik ýagdaýda durmuşy has giň jemgyýete birleşdirilmelidir. Her bir adamyň esasy hukuklaryndan biri, zerurlyklaryna laýyk gelýän ajaýyp… Continue reading Ysraýylda maýyplar üçin kwartira kärendesi

Pul ýygnamak platformalary

Kim üçin: Mowzuk: gözleg ýygnamak platformalary. Gadyrly  Hanymlar/ Jenaplar . 2023-nji ýylyň iýul aýynyň başynda scammers-out.com sahypasyny gurdum. Sahypanyň maksady, maglumat howpsuzlygy ýa-da onlaýn galplyk bilen baglanyşykly meseleler boýunça biri-biri bilen maslahatlaşmak isleýän gözlegçiler üçin platforma bolup hyzmat etmekdir. “Scammers-out.com” saýty “wordpress.org” ulgamynda guruldy we sahypadaky forum ulgamy bbpress.org pluginine esaslanýar. Web sahypasy üçin aşakdaky… Continue reading Pul ýygnamak platformalary

Akyl taýdan ýaralananlary haýwanlaryň kömegi bilen bejermek

Akyl bejergisinde haýwanlary ulanmak, akyl we emosional kynçylyklary başdan geçirýän adamlara kömek etmek üçin adam bilen haýwanyň arasyndaky aýratyn baglanyşygy ulanýan alternatiw we täsirli usuldyr. Haýwanlaryň kömegi bilen bejergi, esasan, psihoterapiýa, psihologiki bejergi we toparlaýyn terapiýa ugurlarynda giňden ulanylýar we belli. Adam bilen haýwanyň arasyndaky adam-möhüm baglanyşyk gadymy döwürlerden bäri bar we dürli medeniýetleriň merkezinde… Continue reading Akyl taýdan ýaralananlary haýwanlaryň kömegi bilen bejermek

Maýyp adamlar üçin programmalar

Maýyp adamlar üçin programmalar, maýyplaryň durmuşyna kömek etmek we goldamak, has aňsat ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini çözmek maksady bilen işlenip düzülen we işlenip düzülen programmalar, we gowy we elýeterli ulanyjy tejribesi bilen üpjün etmek. Recentlyakynda arzalar maýyplaryň zerurlyklaryna uýgunlaşmak, şeýle hem elýeterlilik we deňlik kanunlarynyň görkezmeleriniň we bildirişleriniň berjaý edilmegini goldamak üçin möhüm gural boldy. Maýyplaryň… Continue reading Maýyp adamlar üçin programmalar

Öý esbaplary

Kim üçin: Mowzuk: kömekçi serişdeleri gözlemek. Hormatly hanymlar / jenaplar. 1998-nji ýylyň başynda bolup geçen iş heläkçiliginden bäri ýyllar boýy erbetleşýän fiziki maýyplykdan ejir çekýärin. Soňky hepdelerde ýüze çykan hasam agyrlaşma sebäpli, aşhanada gap-gaç ýuwmak fiziki taýdan kynlaşýar. iýmek. Daşky gurşawyň hili meselesiniň meniň üçin gaty möhümdigini belläsim gelýär, şonuň üçin bir gezek ulanylýan gurallary… Continue reading Öý esbaplary

Ysraýylda hukuk ulgamy we maýyplar

Soňky ýyllarda Ysraýylda hukuk ulgamy maýyp halka ep-esli derejede täsir eden düýpli özgertmeleri başdan geçirdi. Bu özgertme bar bolan kanunlaryň güýje girmegini, täze kanunlaryň döredilmegini we çemeleşmäniň we kazyýet işleriniň üýtgemegini öz içine aldy. Täze kanunlar bilen baglanyşykly esasy meseleleriň biri maýyplaryň hukuklary. Geçmişde maýyplar jemgyýeti Ysraýylda hukuk ulgamyna ýüz tutjak bolanda köp kynçylyklara duçar… Continue reading Ysraýylda hukuk ulgamy we maýyplar

Mahabat önümi

Edebiýat üçin teklip edýärin:                                              Maslahat yň 1-nji sany: üçin: Mowzuk: Wideolary çap etmegi teklip ediň. Mähriban Madam/ Sirler. Meniň maýyp adamlar bilen işleşýän 2 sany YouTube kanalym bar. Kanallarymda ýerleşdirjek wideolarymy ibermek isleýän her bir adama maslahat berýärin. Wideofilmler islendik dilde we wideonyň uzynlygy barada çäksiz bolup biler. Men wideolary iberýänleriň haýyşy boýunça kredit goýmagy… Continue reading Mahabat önümi

Uzakdaky iş

Kim üçin: Mowzuk: uzak aralyk okuwy. Hormatly hanymlar / jenaplar. Şu günler iş gözleýärin. Bilşimiz ýaly häzirki wagtda dürli önümleri öndürmek üçin 3D printerleri ulanmagyň tehnologiýasy bar. Şeýle hem printeriň ýanynda adam barlygynyň zerurlygy bolmazdan, ýöne uzakdan ýa-da öýdäki şahsy kompýuterden görkezmeler berip, bu printerler bilen önüm öndürmäge mümkinçilik berýän tehnologiýa barmy? Häzirki wagtda şeýle… Continue reading Uzakdaky iş

Gyssagly lukmançylyk kömegi

Kim üçin: Mowzuk: bejermek / yzarlamak meselesi. Hormatly hanymlar / jenaplar. Men Iýerusalim sebitinden, 50 ýyl bäri akyl kynçylyklaryndan ejir çekýän we psihiatrik dermanlar bilen bejergi alýan 50 ýaşly adam. Nowöne indi birnäçe ýyl bäri içýän psihiatrik dermanlara gözegçilik etmän galdym. Sebäp: akyl saglygy stansiýalarynda psihiatrlar bu hyzmaty bes etdiler. Munuň gaty manysyz we düýbünden… Continue reading Gyssagly lukmançylyk kömegi

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE