" /> הפוסטים באתר - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » הפוסטים באתר

הפוסטים באתר

Hukuk hakykaty

Kim üçin: Mowzuk: kanuny manysyzlyk. Hormatly hanymlar / jenaplar. Şu gün (bu sözleri 2022-nji ýylyň 25-nji dekabrynda ýekşenbe güni ýazýaryn) Ysraýyl döwletinde kazyýetlerde 98% iş kesilenleriň ajaýyp sany bar. Bu, aýyplama bildirilen her bir adamyň… Koprak oka
»Hukuk hakykaty

gara sanawlar

Kim üçin: Mowzuk: Onlaýn saýtlar. Hormatly hanymlar / jenaplar. Bilşiňiz ýaly, internetde web sahypalary ýa-da ulanyjylara zyýan bermek üçin programma üpjünçiligi bar, meselem, balyk tutmak, talamak we ş.m. Şeýle saýtlaryň sanawyny nireden tapyp bilerin? Hormat… Koprak oka
»gara sanawlar

täsir edijiler

Kim üçin: Mowzuk: Täsir edijileriň ýardamy. Mähriban Madam/ Sirler. 2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym. 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan başlap, men muny goşulan “Nitgaber” -a aýanlykdaky maýyplar hereketiniň bir bölegi hökmünde edýärin. Bilşimiz ýaly, önümler,… Koprak oka
»täsir edijiler

Lingwistik araçylyk.

Kim üçin: Mowzuk: Lingwistik araçylyk. Hormatly hanymlar / jenaplar. 2007-nji ýyldan bäri Ysraýyl döwletindäki maýyplaryň göreşine gatnaşyp gelýärin we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan bäri “nitgaber” hereketiniň bir bölegi hökmünde goşuldym, aç-açan maýyplar. Köp ýyllap ISRAEL… Koprak oka
»Lingwistik araçylyk.

optinmonster.com plugin.

To: Mowzuk: goşmaça operasiýalar. Mähriban Madam/ Sirler. Maýyplar meselesi bilen baglanyşykly “disability5.com” blogym bar. Blog wordpress.org ulgamynda guruldy we serwer24.co.il serwerlerinde saklandy Blogy öz hasabym bilen google analitikasynda baglanyşdyrdym, bu maksat bilen ýörite WordPress plaginini… Koprak oka
»optinmonster.com plugin.

Terjimeleri barlamak

To: Mowzuk: synag ulgamlary. Gadyrly Madames / Sirs . 2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym. 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda “Nitgaber” hereketine – aç-açan maýyplara goşuldym. Hereketde aç-açan maýyplaryň hukuklaryny öňe sürmäge synanyşýarys, ýagny meniň ýaly… Koprak oka
»Terjimeleri barlamak

Esasy kanunçylyk.

  Kim üçin: Mowzuk : kanunçylyk meselesi. Hormatly hanymlar / jenaplar. Ysraýyl döwletinde belli bolşy ýaly, beýleki ýerlerde bolşy ýaly, ýaşamak kyn düşýän we garrylar ýa-da maýyplar ýaly maliýe kynçylyklary başdan geçirýän köp sanly ilat… Koprak oka
»Esasy kanunçylyk.

göreş üçin pikirler.

Kim üçin: Mowzuk : Pikirleri gözläň. Hormatly hanymlar / jenaplar. 2007-nji ýylda Ysraýylda jemgyýetçiligiň maýyplarynyň göreşine goşuldym. 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyna çenli muny “nitgaber” hereketiniň bir bölegi – aç-açan maýyplar hökmünde edýärin. Şeýle-de bolsa, şu… Koprak oka
»göreş üçin pikirler.

Teklipe goşulmak.

On July 10, 2018, I joined the “nitgaber” movement – transparent disabled people. We try to help promote the social rights of the “transparent disabled”, that is: people like me, who suffer from disabilities and… Koprak oka
»Teklipe goşulmak.