Skip to content
Home » הפוסטים באתר

הפוסטים באתר

Öý esbaplary

Kim üçin: Mowzuk: kömekçi serişdeleri gözlemek. Hormatly hanymlar / jenaplar. 1998-nji ýylyň başynda bolup geçen iş heläkçiliginden bäri ýyllar boýy erbetleşýän fiziki maýyplykdan ejir çekýärin. Soňky hepdelerde ýüze çykan hasam agyrlaşma sebäpli, aşhanada gap-gaç ýuwmak… Koprak oka
»Öý esbaplary

Mahabat önümi

Edebiýat üçin teklip edýärin:                                              Maslahat yň 1-nji sany: üçin: Mowzuk: Wideolary çap etmegi teklip ediň. Mähriban Madam/ Sirler. Meniň maýyp adamlar bilen işleşýän 2 sany YouTube kanalym bar. Kanallarymda ýerleşdirjek wideolarymy ibermek isleýän her bir… Koprak oka
»Mahabat önümi

Uzakdaky iş

Kim üçin: Mowzuk: uzak aralyk okuwy. Hormatly hanymlar / jenaplar. Şu günler iş gözleýärin. Bilşimiz ýaly häzirki wagtda dürli önümleri öndürmek üçin 3D printerleri ulanmagyň tehnologiýasy bar. Şeýle hem printeriň ýanynda adam barlygynyň zerurlygy bolmazdan,… Koprak oka
»Uzakdaky iş

Gyssagly lukmançylyk kömegi

Kim üçin: Mowzuk: bejermek / yzarlamak meselesi. Hormatly hanymlar / jenaplar. Men Iýerusalim sebitinden, 50 ýyl bäri akyl kynçylyklaryndan ejir çekýän we psihiatrik dermanlar bilen bejergi alýan 50 ýaşly adam. Nowöne indi birnäçe ýyl bäri… Koprak oka
»Gyssagly lukmançylyk kömegi

Hukuk hakykaty

Kim üçin: Mowzuk: kanuny manysyzlyk. Hormatly hanymlar / jenaplar. Şu gün (bu sözleri 2022-nji ýylyň 25-nji dekabrynda ýekşenbe güni ýazýaryn) Ysraýyl döwletinde kazyýetlerde 98% iş kesilenleriň ajaýyp sany bar. Bu, aýyplama bildirilen her bir adamyň… Koprak oka
»Hukuk hakykaty

gara sanawlar

Kim üçin: Mowzuk: Onlaýn saýtlar. Hormatly hanymlar / jenaplar. Bilşiňiz ýaly, internetde web sahypalary ýa-da ulanyjylara zyýan bermek üçin programma üpjünçiligi bar, meselem, balyk tutmak, talamak we ş.m. Şeýle saýtlaryň sanawyny nireden tapyp bilerin? Hormat… Koprak oka
»gara sanawlar

täsir edijiler

Kim üçin: Mowzuk: Täsir edijileriň ýardamy. Mähriban Madam/ Sirler. 2007-nji ýylda Ysraýylda maýyplaryň göreşine goşuldym. 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan başlap, men muny goşulan “Nitgaber” -a aýanlykdaky maýyplar hereketiniň bir bölegi hökmünde edýärin. Bilşimiz ýaly, önümler,… Koprak oka
»täsir edijiler

Lingwistik araçylyk.

Kim üçin: Mowzuk: Lingwistik araçylyk. Hormatly hanymlar / jenaplar. 2007-nji ýyldan bäri Ysraýyl döwletindäki maýyplaryň göreşine gatnaşyp gelýärin we 2018-nji ýylyň 10-njy iýulyndan bäri “nitgaber” hereketiniň bir bölegi hökmünde goşuldym, aç-açan maýyplar. Köp ýyllap ISRAEL… Koprak oka
»Lingwistik araçylyk.

optinmonster.com plugin.

To: Mowzuk: goşmaça operasiýalar. Mähriban Madam/ Sirler. Maýyplar meselesi bilen baglanyşykly “disability5.com” blogym bar. Blog wordpress.org ulgamynda guruldy we serwer24.co.il serwerlerinde saklandy Blogy öz hasabym bilen google analitikasynda baglanyşdyrdym, bu maksat bilen ýörite WordPress plaginini… Koprak oka
»optinmonster.com plugin.