Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Uzakdaky iş - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Uzakdaky iş

Uzakdaky iş

Kim üçin:

Mowzuk: uzak aralyk okuwy.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Şu günler iş gözleýärin.

Bilşimiz ýaly häzirki wagtda dürli önümleri öndürmek üçin 3D printerleri ulanmagyň tehnologiýasy bar.

Şeýle hem printeriň ýanynda adam barlygynyň zerurlygy bolmazdan, ýöne uzakdan ýa-da öýdäki şahsy kompýuterden görkezmeler berip, bu printerler bilen önüm öndürmäge mümkinçilik berýän tehnologiýa barmy?

Häzirki wagtda şeýle tehnologiýa bar bolsa – haýsy kompaniýalaryň beýle iş hödürleýändigini bilýärsiňizmi? Munuň üçin şahsy başarnyklar nämeler?

Hormat bilen,

assaf benýamini.

A. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçta:

Kim üçin:

Mowzuk: itazyjylar guramalary.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Maýyplar meselesi bilen baglanyşykly disability55.com sahypasynda ýazýaryn.

Sahypa wordpress.org ulgamynda guruldy – we 67 dilde köp dilli saýt: Özbek, Ukraina, Urduurdu,  Azeri, Italýan, Indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amharic, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, Gürji, Nemes, Daniýa, Gollandiýa, Wenger, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishewreý, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norwegiýa, Nepal, Suwaýili, Sinhal,Hytaý, Sloweniýa, Slowakiýa, Ispan, Serb, ýewreý, arap, puştun, polýak, portugal, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, rumyn, rus, şwes we taý. 

Blogym üçin bu dillerde makalalar ýazmak hyzmatyny gözleýärin.Hereöne bu ýerde başga bir kynçylyk / mesele bar: Men gaty pes girdeji bilen ýaşaýan adam – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk puly. Şol sebäpli professional makala ýazyjylary tarapyndan alynýan ýokary bahalary töläp bilemok.

Hünärmen blog makalalaryny ýazýan uly guramalar barmy, olardan arzan bahadan köp mukdarda makala sargyt edip bilersiňiz?

Hormat bilen,

assaf benyamini ,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-077-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Web sahypasyna baglanyşyk:   https://www.disability55.com/

B. Aşakda kompýuter okuwlary üçin birnäçe kollejlere iberen habarym:

Kim üçin:

Mowzuk: Programma üpjünçiligini barlaýanlar kursy.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Birnäçe ýyl ozal (bu sözleri 2023-nji ýylyň 11-nji fewralynda ýazýaryn) Jon Braýs kollejinde hünär synagyny geçirdim – we programma üpjünçiligi synag kursy üçin laýyk tapyldy.

Emma kursda gatnaşmagym netije bermedi.Sebäp: Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk boýunça kömek pulunda ýaşaýan adam hökmünde, NIS 18,000-den gowrak kursyň bahasyny töläp bilmedim.

Ysraýylyň iş üpjünçiligi gullugyndan kursy maliýeleşdirmäge kömek etmegini haýyş etdim, gaty kyn we netijesiz býurokratiýa bilen garşylandy, bu olara ýigrenji garaýyş bilen utgaşdy we bu kursda gatnaşmagymyň öňüni aldy – şonuň üçin men ondan ýüz öwürmeli boldum. Käbirleri goşmaça kynçylyklar göz öňünde tutulmalydyr: Mende awtoulag ýa-da sürüjilik şahadatnamasy ýok – kesellerim we içýän dermanlarym sebäpli hiç ýagdaýda mümkin däl.Mundan başga-da, şol bir sebäbe görä hereketliligim gaty çäklidir – şonuň üçin maňa laýyk gelýän ýeke-täk wariant, öýde kompýuter arkaly uzak aralyk kursuna gatnaşmakdyr.

Mekdebiňizde şeýle kurs bilen baglanyşykly teklipleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilesim gelýär.

Hoş geldiňiz,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Okuw meýilnamasy Vitae-Assaf Benýamini:

Şahsy maglumatlar: Assaf

Benýamini, şahsyýetnamasy.029547403.

Doglan senesi: 11.11.1972.

Salgysy: Kosta Rika köçesi, Kirýat Menachem, Iýerusalim, Ysraýyl.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.

Jübi telefony-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

bilim:

10 ýyl okuw we bölekleýin matrikulýasiýa.

Harby gulluk: lukmançylyk sebäplerinden boşatmak.

Iş tejribesi:

1991-nji ýyl – RESHET agaç ussahanasynda işlemek (Günorta Tel Awiw)

1998-2005-Milli kitaphanada işlemek, kitaphanalaryň hünärmenler toparyna dürli meselelerde kömek etmek.

2009-2010-Şaý-sepleri sortlaýan harytlar üçin “Awgad” zynjyrynda işlemek.

2019-njy ýylyň fewral-maý aýlary – HMSOFT kompýuter kompaniýasynda işlemek

2020-nji ýylyň fewral aýynyň başy – köçede geçip barýanlara gazet paýlamak üçin üç günlük iş.

meýletinlik:

Maýyplaryň göreş merkezinde işjeň.

meýletinlik

Iýerusalim häkimliginiň mätäç ilata kömek bermek hukugyndan peýdalanmak merkezinde.

Umumy maglumat:

motokary höwesli, ýokary dilden we ýazmaça aýdyňlyk, meseläni çözmek we çözmek ukyby.

Raýat jemgyýeti guramalary bilen köpden bäri tanyşlygy bar.

Agyr ýük götermäge we uzak aýagymda durmaga päsgel berýän fiziki maýyplykdan ejir çekýänler.

C. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçtaňyz:

Kim:

Mowzuk: açyk tenderler.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Internetde dürli mowzuklarda “açyk tenderler” neşir etmek üçin niýetlenen programma üpjünçiligini ýa-da şu ýa-da beýleki ulgamlary gözleýärin.

Şeýle ulgamlary bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini ,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.Aşakda tenderleri onlaýn neşir etmek üçin açyk ulgamda çap etmek isleýän tenderiň mysaly:

Blog disability55.com blogymy aşakdaky 67 diliň hersinde maýyplar hakda makalalary çap etmek üçin platforma hökmünde hödürleýärin: Özbek, ukrain, urdu, azeri, italýan, Indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amhar, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, gürji, Nemes, Daniýa, Gollandiýa, Wenger, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishewreý, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norwegiýa, Nepali, Suwaýili, Sinhal, Hytaý, Slowen, Slowak, Ispan, Serb, Hebrewewreý, Arap, Puştun, Polýak, Portugaliýa, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalan, Gyrgyz, Horwatiýa, rumyn, rus, şwes we taý.

Hormat bilen,

assaf benyamini.

skript ýaz.E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

D. Aşakda “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýyndan gollanma iberen e-poçta habarym:

Asaf Benjamin< [email protected] >

Kim üçin:

[email protected]

[email protected]

Penşenbe, 16-njy fewral, sagat 17: 01-de

Salam Vardan:

Duşuşygymyzdan soň, Hadassah Ein Kerem keselhanasyndan doktor Hagit Pelege iberen e-poçta hatym, bu ýerde ejir çekýän psoriatiki artrit sebäpli gözegçilik edilýär (statistika görä, toshbaýaz keseliniň takmynan 16% -i artrit keselini döredýär – gynansakda) , Häzirki wagtda bularyň 16% -ine goşulýaryn).

Şeýle hem, toshbaýazyň özi barada düşünmek möhümdir:

1) toshbaýazyň sebäbi belli däl.Psoriaz keseliniň sebäbini tapmagy başaran ilkinji gözlegçiler we elbetde açyş deň-duş synlarynyň degişli akademiki synaglaryndan geçensoň, bu gözlegçiler lukmançylyk boýunça Nobel baýragyny alarlar.

2) Geçmişde munuň sebäbini genetik diýip çaklaýardylar, ýöne munuň üçin esas tapyp bilmediler.Bu çaklama, genetiki garyndaşlygy subut edilen iki ilat toparynda – hindilerde we Eskimosda psoriaz keseliniň ýüze çykmandygyna esaslandy.Muňa garamazdan, muny birkemsiz kesgitläp bolmajakdygyny ýatdan çykarmaly däldir,Taryhda uzak wagtlap belli bolşy ýaly (aslynda XVI asyryň ahyryna çenli) bu halklaryň ak adam bilen hiç hili baglanyşygy ýokdy – we hakykatdanam Psoriaz keseliniň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilemzok – we göz öňünde tutýarys Görnüşinden, bu halklaryň köpüsinde ýazuw ýokdy (hatda muny birkemsiz kesgitläp bolmaz – sebäbi zaýalanýan materiallara ýazgylaryň ýazylan döwürleriniň bolmagy we şu sebäpden bu gün biziň ygtyýarymyzda däl) – soň hakykatdanam bilip bilmeris Bu ilat toparlarynda psoriaz keseli bolmadyk bolsa.Iň irki subutnamalarymyz ispan basybalyjylaryndan, ýöne elbetde bular has giç subutnamadyr, bu meselede hiç hili netijä gelmek mümkin däl.

3) Psoriatiki artrit barada aýdylanda bolsa, jyns aýratynlygy bar: hassalaryň takmynan üçden iki bölegi hassalar we bu keselden ejir çekýänleriň diňe üçden bir bölegi erkeklerdir.Munuň sebäbini bilemok – hünärmenlerden sorap bilersiňiz.

4) Bu ugurda gözleg üçin bölünip berlen býudjetler, rak, ýürek keseli ýa-da Alsgeýmer ýa-da Parkinson ýaly newrologiki keseller ýaly gözleglerden ep-esli pesdir.Munuň sebäbi ýönekeý: Köp halatlarda toshbaýaz ömri üçin howply kesel däl – we toshbaýaz keseliniň ömri umumy ilatyň ömründen tapawutlanmaýar – we durmuşa täsir etmeýän mahaly garaşmak ýa-da keseliň ömrüne howp salýan tebigata däl-de, diňe üznüksiz azaplara we durmuşyň hiline ep-esli zyýan ýetirmäge.

5) Psoriaz keseli mende takmynan 15 ýaşymda ýüze çykdy – ýöne köp ýyl bäri psoriazdygyny düýbünden bilmeýärdim.Şol sebäpli belli bir mesele sebäpli elmydama dermatologyň ýanyna barardym we bilşimiz ýaly toshbaýaz keselini bejerýän bejerginiň ýokdugyny bilýäris (hatda şeýle bejergini tapýan gözlegçiler hem Nobel baýragy bilen sylaglanar) hiç haçan kömek etmezdi .Bu ýagdaý 2007-nji ýylyň 2-nji ýanwaryna çenli, psoriaz diagnozyny alan doktor Ybraýym Zlotogorski atly dermatology görmäge baranymda, keseliň özi we onuň häsiýetleri bilen baglanyşykly düşündirişleri görenimde dowam etdi.

6) Akyl hassalygy bilen toshbaýazlygyň arasynda göni baglanyşyk subut edilmedi.Psoriaz keselinden ejir çekmeýän akyl taýdan ýaralananlar köp, akyl hassalygy bolmadyk we jemgyýetdäki beýleki adamlar ýaly adaty durmuş ýörelgesini döredýän psoriaz keselleri (we meniňkiden has agyr ýagdaýlarda) bar.Başga bir tarapdan, stres ýagdaýlarynyň (akyl stresleri, depressiýa, aladalar) kesel bilen kesellän adamlarda toshbaýaz keseliniň alamatlarynyň erbetleşmegine eltip biljekdigi mälimdir, ýöne bu diňe käbir hassalarda bolýar we umuman däl.

7) Öli deňizde ýa-da dünýädäki şuňa meňzeş beýleki ýerlerde bejergiler (mysal üçin Germaniýanyň Baden-Baden şäherindäki bejeriş meýdançasy) käbir näsaglara neşe bejergisinden has köp kömek edip biler.Hatda dünýäniň dürli künjeklerinden Ysraýyla esasan şu maksat bilen gelýän toshbaýazly syýahatçylar hem bar.Bu bejergileriň keseliň bagyşlanmagyna sebäp bolýan ýagdaýlar belli.Syýahatçylaryň uly toparynyň barlygy belli (olaryň sanyny bilemok – maglumatlar bu toparlaryň gurnalan Syýahatçylyk ministrliginiň elinde), Ysraýyla gelip, derrew syýahat edýän psoriaz keselleri; keselden gutulmak üçin bejergiler üçin Öli deňiz – we geçiş döwri gutarandan ýa-da gutarýança,

8) Öli deňizdäki bejergileriň hem ähli hassalara umumy kömek etmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.Haýsy ýagdaýlara kömek etjekdigini we haýsy ýagdaýlara kömek etjekdigini öňünden bilmek kyn – we synanyşýançaňyz elmydama diýen ýaly mümkin däl.Men eýýäm birnäçe gezek syýahat etdim we bu psoriaz keselime täsir etmedi diýen ýaly.Öli deňze näçe gezek gelenim ýadyma düşenok, ýöne bir gezekden köpdi we maňa asla täsir etmedi.Mundan başga-da, häzirki wagtda Öli deňzinde bolup geçýän üýtgeşmeler sebäpli bejergi usullaryna girmek has kynlaşýar: soňky ýyllarda çukur hadysasynyň ýaramazlaşmagy, kenarýaka zolaklarynyň hemmesiniň ýapylmagyna sebäp boldy, hatda bölümlerde-de. ýapylmadyk plýa beach, şol ýerde galmak geçmişe garanyňda has howply.Şeýle hem,myhmanhanalara gidýän ýollarda ýa-da ýollarda çukur çukurlary peýda boldy – häzirki döwürde hatda myhmanhanalara gelmek, soň bolsa ol ýerden gaýdyp gelmek 10 ýa-da 15-den has howpludyr. ýyllar mundan ozal – elbetde bu hem hemişe göz öňünde tutulmaly zat.Recentlyaňy-ýakynda bir Ysraýyl kompaniýasynyň çukur çukurlaryny öňünden çaklamagy bilýän tehnologiýany döredendigini eşitdim, öňünden duýduryş alyp, howply ýerden çykyň.Bu kompaniýa tehnologiýany dünýäniň köp ýerlerine eksport edýär – we bu tehnologiýanyň Ölü deňiz sebitinde-de ulanylmaýandygy gaty utandyryjy zat – bu tehnologiýanyň gaty zerur sebitidir.Kompaniýanyň ady ýadyma düşenok – we ýadyma düşenok ‘

—– Iberilen habar —–

Asyl habary gizläň

Byazan: assaf benyamini <[email protected]>

üçin:  [email protected]  <[email protected]>

Iberilen senesi: 2023-nji ýylyň 26-njy ýanwary, penşenbe güni 4:28:06 PMGMT + 2

Mowzuk: Doktor Hagit Pelege hatlar.

Doktor Hagit Pelegiň salamy bolsun:

Mowzuk: maslahat soramak.

Hormatly hanym.

Iň soňky gezek klinikaňyzda gözden geçirilende, toshbaýaz keselini bejermek üçin täze dermanlaryň bardygyny, agyr maliýe kynçylyklaryndan ejir çekýän meniň ýaly adamlara indi “Medisinanyň dostlary” kömek edip biljekdigini aýtdyňyz. “bu ýagdaýda näsaglara ýüzlenýän birleşik.

Şondan soň maşgala lukmanym – doktor Brandon Stýuarty gördüm we ondan bu hakda siziň bilen gürleşjekdigine düşündim.

Siz onuň bilen gürleşdiňizmi?

Mundan başga-da, bilşime görä, häzirki wagtda toshbaýaz keselini bejerip biljek bejergi ýok – bu hakykatmy?Eger bu dogry ýa-da nädogry bolsa, şu günki güne çenli toshbaýaz keselini bejermegiň usullarynyň nämedigini düşündirip bilersiňizmi?

Geçmişde başga bir pikir sebäpli toshbaýaz üçin derman bejergisini almak islemeýärdim: zyýanly täsirlerden ejir çekmek ähtimallygy ýokary, şol bir wagtyň özünde-de mümkin bolsa gaty gysga remissiýa döwürleri.

Siziň sözleriňizden, men bu ýagdaýyň 10-15 ýyl ozal dogrydygyna düşündim (bu wagt meniň bilen barlag geçirilen dermatologlaryň maňa ýokarda agzap geçen ýagdaýym hakda aýdypdy we agzalan sebäplere görä biologiki bejergini maslahat bermedik wagty) – we indi dogry däl.

Şonuň üçin soramak isleýärin: Täze dermanlaryň biri bilen bejergä başlasam, toshbaýazda geçiş döwri näçe?Bular haýsy dermanlar?

Mundan başga-da, hakykatdanam täze dermanlar toshbaýazda çynlakaý täsir etmezden uzak wagtlap remissiýa geçirmäge mümkinçilik berýän bolsa we bejergini maliýeleşdirmekde “Medisinanyň dostlary” birleşigini ulanmak mümkinçiligi bar – bu ýagdaýda men neşe bejergisini almak üçin proseduranyň nämedigini bilmek bilen gyzyklanar.

Hoş geldiňiz,

assaf benyamini – Hadassah Ein Kerem keselhanasynyň revmatologiýa ambulatoriýa hassahanasy.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

E. Aşakda “Raýat jemgyýeti forumy” bilen ýazan hatym:

Adi Arbel< [email protected] >

Kim üçin:

assaf Benyamini

Duşenbe, 13-nji fewral, sagat 10: 23-

de bar.

2023-nji ýylyň 13-nji fewraly, duşenbe güni sagat 10: 13-de assaf benyamini <‪[email protected]>:

Asyl habary gizläň

Iýerusalimdäki ofisleriňizde maýyplar üçin elýeterlilik barmy?

2023-nji ýylyň 13-nji fewraly, duşenbe güni 09: 59: 12GMT + 2, Adi Arbel<[email protected]>  Ittenazan:

Ofislerimiz Iýerusalimde, men Giwataýimde ýaşaýaryn.Ofislerimizde ýa-da Givataýim söwda merkezinde duşuşyp bilersiňiz.Duşuşygyň ikiňiz bilen bolmagyny isleseňiz, döwülen telefonyň öňüni almak üçin Tatýana e-poçta iberip bilersiňiz.

2023-nji ýylyň 6-njy fewraly, duşenbe güni sagat 19: 04-de assaf benyamini <‪[email protected]>:

Zoom ulanamokTatýana bu programma üpjünçiligini ulanýarmy bilemok.Her niçigem bolsa, Tatýana ýol dolandyryjysy, şonuň üçin gatnaşyklar onuň bilen bolmaly diýip pikir edýärin.Onuň bilen 972-52-3708001 telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz.: A-da: 972-3-5346644.Sundayekşenbe-Penşenbe 11: 00-20: 00 aralygynda.Salam, Asaf Binyamini.PS Men maýyp we syrkaw adamdygymy belläsim gelýär, şonuň üçin Iýerusalimdäki ofisleriňize baryp biljekdigime ynanamok.Ofisleriňiz nirede?Maýyplar üçin elýeterlilik barmy?Islendik ýagdaýda, islän wagtyňyz meniň bilen telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.

2023-nji ýylyň 6-njy fewraly, duşenbe güni 12: 21: 25GMT + 2, Adi Arbel<[email protected]> Ittenazan:

Salam Assaf we Tatýana, gözlegiňiz üçin sag boluň!Meniň adym Adi we men raýat jemgyýeti forumynyň müdiri.Islegiňize görä, ýakynlaşdyrma ýa-da Iýerusalimdäki ofisimizde tanyşdyryş ýygnagyny guramakdan diýseň hoşal bolardym.Salam, Adi.

2023-nji ýylyň 5-nji fewraly, ýekşenbe güni sagat 15: 22-de Assaf Binyamini <‪[email protected]>:  Kim üçin: 

“Raýat jemgyýeti üçin forum”.Aşakda hanym Tatýana Kaduçkiniň adyndan “Nitgaber” hereketinden habar bar.

Mowzuk: “Nitgaber” hereketi (“aç-açan” maýyplar)

Takmynan on ýyl ozal men, Ham, “aç-açan” maýyplar üçin “Nitgaber” hereketini esaslandyrdyk.Maýyplygy ýokary bolan we işlemek ukyby bolmadyk, ýöne hereketi çäkli bolmadyk maýyplar.Hereketim, ýurduň dürli künjeginden takmynan 7500-den 100% -e çenli hereket edip bilmeýän, işlemäge ukyply däl, hereketli maýyplygy bolmadyk ýa-da maýyplyk derejesiniň ýokarlanmagyna mätäç 1300 töweregi adamy aňladýar.

Hereket, bu adamlara döwlete garşy ähli hukuklaryny tükenmäge mümkinçilik berýär we iň mätäçlere belli bir maliýe goldawy hem berilýär.

Hereketimiz, ýokarda agzalan ilat topary üçin amatly ýaşaýyş jaýlary we ýeterlik ýaşaýyş şertleri üçin göreşýär.

Işläp bilmeýän we 75% -100% maýyplygy bolan, ýöne hereketi çäkli bolmadyk maýyplaryň köpüsi agyr şertlerde ýaşaýar.

Girdeji goşundylaryny alýan pensionerler ýaly artykmaçlyklary almaýarlar.Medicineagny, derman satyn almak üçin arzanladyşlar, elektrik togy üçin arzanladyş we emläk salgydy, jemgyýetçilik transportynda syýahat üçin arzanladyşlar we pensionerlere meňzeş kärende kömegi ýok, “ýyladyş / sowatmak” grantlary we beýlekiler ýok.

Başgaça aýdylanda, agyr ýagdaýyna garamazdan, hiç hili peýdasy ýok diýen ýaly.

Mundan başga-da, her gün ýaşaýan kyn şertlerine garamazdan jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýlaryna hukugy ýok.

Dürli maýyplaryň arasynda düýpli tapawut bar we biz beýle bolmaly däl diýip hasaplaýarys!

Hereketi maýyp bolan maýyp, umumy ýaşaýyş jaýyna hukugy bar we aýda NIS 3000-den NIS 3900 aralygynda kärende kömegini alýar.Mundan başga-da, hereket hyzmatlary boýunça maýyplar, beýleki hyzmatlar, ýörite hyzmatlar, Hereket we ýoldaş kömek pullary we başgalary öz içine alýan esasy kömek puluna goşmaçalar sebäpli hereketde görkezilen maýyplara garanyňda has uly kömek pullaryny alýarlar.

Şeýle ýagdaýda bu kömek pullarynyň mukdary aýda 15,000-17,000 NIS-e ýetýär.

Contrastöne tersine, hereketde görkezilen maýyplar, hereket ukyby ýok, 75% -100% maýyplygy we işlemäge ýaramly maýyplar diňe aýda diňe NIS 3211 alýarlar!Bu ýerden bu toparyň Ysraýyl döwletiniň iň garyp we iň ejiz ilatydygy ýüze çykýar !!!Işlän ýyllarymda, Knessetde we dürli hökümet ministrliklerinde dürli partiýalaryň işgärleri bilen duşuşdym.Emma, ​​gynansak-da, hereket çäklendirilmedik, 75% -100% maýyp we işlemäge ukypsyz maýyplara jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýyny almaga mümkinçilik berýän teklibi öňe sürmekde on ýyl bäri üstünlik gazanyp bilmedi, ýa-da iň bolmanda kwartirany kärendesine almak we ýaşaýyş şertlerini azajyk gowulaşdyrmak üçin alýan kömegini artdyryň.

Bu taslamany öňe sürmek we bu adamlara has abraýly we dogry durmuşda ýaşamak üçin siziň bilen duşuşmak isleýärin.

Bereket we uly umyt bilen, “Nitgaber” hereketiniň başlygy Tatýana Kaduçkin (aç-açan maýyp).

Telefon 1: 972-52-370-8001

Telefon 2: 972-3-534-6644

Aşakda Knesset agzasy Mossi Raz-Aşere Knessetde duşuşmak üçin iberen habarym.2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde sişenbe güni sagat 1:30 geldim.

2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde

Knessete salam (“Knesset” – Ysraýyl parlamenti) agzasy Mossi Raz

Mowzuk: Maýyplaryň ýaşaýyş jaý meselesi.

Hormatly jenap.

Aşakda maýyplar we akyl taýdan kynçylyk çekýän ilat (meniň hem goşulýan ilatym) bilen baglanyşykly birnäçe mesele bar, men siziň öňüňizde galdyrmak isleýärin.Bu meseleleri näderejede öňe sürüp biljekdigiňizi we / ýa-da ýagdaýymyzy gowulandyrmak üçin gyssagly kanunçylyk üýtgetmelerini girizip biljekdigiňizi, bize bejermegiň şertlerini we ýaşamak we jemgyýete goşulmak mümkinçiligimizi bilmek isleýärin.

Geçmişdäki tejribämden, bu görnüşdäki ýygnaklarda, gürleşmek isleýän meselelerimi gozgamak üçin maňa gürlemäge rugsat beriljekdigini, ýöne ýygnagyň özünde-de aýtjakdygymy öwrendim. hatda bir sekunt hem gürlemäge rugsat berilmez – we gürlemäge synanyşsam, Hudaý saklasyn, bu gaty çynlakaý “bidüzgünçilik” üçin awtomatiki hasap ediler we şonuň üçin howpsuzlyk işgärleri maňa hüjüm ederler we meni gaty gazaply kowarlar – we bu zerurlyk ýok bolanda-da, düýbünden zerur däl bolanda-da, hiç kime “howp” salmaýandygym aýdyň bolanda-da.

Bu hakykaty bilip, size bu haty gowşurýaryn – edil şu gezek hem şeýle bolsa, bu maňa garşy özüni alyp barşy bolar.Görnüşinden, maýyp jemgyýetiň ýagdaýyny gozgamaga het edip bilýändigim, kime ýa-da nämä howp salýandygy düýbünden düşnüksiz bolsa-da, gaty çynlakaý howp hökmünde düşündirilýär.Men sizi we edaraňyzyň işgärlerini şu hat bilen goýýaryn – ony öýüme gaýtaryp bermerin.

Indi mowzuklaryň jikme-jiklikleri üçin:

1) Maliýe / kärende töleg meselesi – köp ýyl mundan ozal jemgyýetde ýaşaýan maýyplaryň NIS 770 möçberinde kömek almaga hukugy bardygy kesgitlenildi (we kimiň ýa-da başga bir döwlet işgäri bolmagy mümkin). kärende tölegini tölemek maksady bilen aýda.Bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda Ysraýyl döwletinde ýaşaýyş jaý bahalarynyň ep-esli ýokarlanmagy bolup geçdi we netijede kärende tölegi hem ep-esli ýokarlandy.Şeýle-de bolsa, ençeme ýyl ozal doly esassyz we hiç hili düşündiriş ýa-da logika bolmazdan kesgitlenen NIS 770 kömek mukdary täzelenmeýär.Gynansagam, köp hat alyşandan soňam (we azyndan birnäçe müň, hatda on müňlerçe harp hakda gürleşýäris we gynansakda bu sözleriň ýazyjysy üçin,bu sanlar asla ulaldylmaýar) mümkin bolan taraplara iberildi: Gurluşyk we ýaşaýyş jaý ministrligi we onuň dürli şahamçalary, Maliýe ministrligi we premýer-ministr ýaly beýleki döwlet ministrlikleri, ýazyjy bilen köp sanly journalistsurnalist Bu resminama şahsy gürledi, Köp aklawçylar, hatda derňew edaralary we daşary ýurtlaryň ilçihanalary – hiç zat kömek etmeýär – netijede kömek mukdary täzelenenok, köp maýyplar köçä taşlanýar we açlykdan, suwsuzlykdan ölýärler. ýa-da gyşda sowuk we tomusda yssy urmakdan ýa-da suwsuzlykdan.”Adadid” birleşigi ýaly hukuklardan peýdalanmak üçin guramalaryň (bilşimiz ýaly,birnäçe aý öň ýapyldy) ýa-da bu makalanyň ýazyjysy bilen aragatnaşyk saklaýan uniwersitetlerde we kollejlerde hukuk kömegi klinikalary hiç haçan kömek edip bilmeýär we munuň sebäbi ýönekeý: NIS 770 kömeginiň mukdary kanuna laýyklykda berilýär hukuklardan peýdalanmak üçin guramalar diňe bar bolan kanunlara laýyklykda kömek edip bilerler we kanunçylyk üýtgetmeleri zerur bolan ýeke-täk salgy, bilşiňiz ýaly Knesset.Hereöne bu ýerde ýagdaý diňe çylşyrymlaşmagyny dowam etdirýär: bilşimiz ýaly, iki ýyldan gowrak wagtyň dowamynda işleýän hökümet ýok we Knesset we Ysraýyl döwleti aslynda üznüksiz geçiş hökümedinde.Bu ýagdaýyň gönüden-göni weýran ediji netijesi, gyssagly talap edilýän kanuna düýpli üýtgetmeler girizmek mümkinçiliginiň ýoklugy, käbirlerini şu ýerde jikme-jik aýdýaryn.Knesset we hökümet bu setirleriň ýazyjysynyň islegleri, maýyplaryň guramalarynyň we beýleki köp sanly partiýanyň Knesset agzalaryna berilýän kömek mukdary baradaky haýyşlary boýunça hereket edenlerinde-de bellemelidiris. hukuklary ulanmak üçin awtomatiki usulda guramalara ugrukdyryldy – we Knesset agzalarynyň özleri bu ýagdaýda ekspluatasiýa hukuklary guramalarynyň salgy bolup bilmejekdigini gaty gowy bilseler-de.

2) Öý eýeleri bilen aragatnaşyk – maýyplaryň kesel ýa-da maýyplygy bilen baglanyşykly sebäpler sebäpli öý eýesi bilen gepleşik geçirmekde kynçylyk çekýän köp ýagdaý bar.Bu ýagdaýlarda sosial işgärlerden araçy hökmünde çykyş etmek talap edilýär – sosial işgärleriň köp bölegi bu ýagdaýda hakykatdanam bu wezipäni alyp bilmeýär.Üstesine-de, soňky ýyllarda sosial işgärleriň iş standartlarynyň giňeldilmegi, agyr iş şertleri, az aýlyk, köp halatlarda adalatsyz görýän hassalaryň maşgalalary tarapyndan ýeterlik bejergi almazlyk bilen utgaşdy.

3) Näsaglaryň töleg serişdeleri – adamyň hassahanalarda uzak wagtlap ýaşandan soň jemgyýetde ýaşamaga we işe gitmek, durmuşyny dolandyrmak üçin jogapkärçilik çekmek ýaly kadalaşdyryjy durmuş endikleri bolmazdan ýaşaýan ýagdaýlary bar; we ş.m. Kärende şertnamasyna gol çekmegiň şerti hökmünde goýulýan talaplar, ömrüniň bu döwründe adamlar üçin elýeterli däl.Geçmişde bar bolan köp sanly bejeriş we dikeldiş çarçuwasy (bu resminamanyň ýazyjysyna takmynan 26 ýyl mundan ozal kömek üçin ýaşamak üçin hassahanadan çykanda kömek edilipdi) soňky ýyllarda alyp barýan işleriniň gerimini ýapdy ýa-da ep-esli azaldy – bu bir zat bolup biler ömrüniň bu döwründe bu möhüm bejeriş we reabilitasiýa konwertleri bolmazdan öňe gidip bilmejek adamlardan reabilitasiýanyň öňüni alyň.

4) Düzgünleşdirmek meselesi – häzirki wagtda bir tarapdan kwartira eýeleriniň, beýleki tarapdan kwartira kärendeçileriniň borçlary we hukuklary barada aýdylanda doly deňsizlik bar.Kärendeçiler tarapyndan bolup biläýjek kärende möhletini hyýanatçylykly ulanmakdan öý eýelerini goraýan köp kanun bar.Başga bir tarapdan, kwartiralarda ýaşaýan adamlary öý eýeleriniň ekspluatasiýasyndan goramaga gönükdirilen kanunlar ýok – netijede kärende şertnamalarynda skandal, gödek we käte hatda bikanun maddalar hem tapylyp bilner – we kanunlar ýok bu şertnamalara gol çekmäge mejbur bolan bu kwartiralaryň kärendeçilerini goramaga gönükdirilendir.Köp halatlarda,kwartiralaryň kärendeçileriniň kärendesine almak şerti hökmünde gol çekilen kemsidiji maddalara garşy çykmaga kanuny hukugy ýok – we kwartiralaryň eýeleriniň isleglerine, käte kärende döwründe-de doly duçar bolarlar. Özi.Bu ýagdaýlarda kwartiralaryň eýeleri, maýyplar ýa-da hassalar ýaly kemçilikli ilat üçin tebigy taýdan has kyn.

5) Maglumat bermekde kynçylyk – zerur düzedişleri girizmek maksady bilen agzalan kynçylyklary köpeltmek we köpçüligiň dykgatyna ýetirmek meselesinde ep-esli kynçylyklar bar.Bu mesele bilen gyzyklanmaýan dürli habar beriş serişdeleriniň häzirki ileri tutulýan ugurlary, maýyplaryň guramalarynyň arasynda bölünişik, ýaşaýan jemgyýetimiziň ýagdaýy düzetmek we gowulaşdyrmak synanyşyklaryna işjeň gatnaşmak islemezligi – bularyň hemmesi Knesset agzalaryny äsgermezlik etmezden we hiç zat etmezden, kanunçylyga zerur üýtgetmeler girizmäge mejbur boljak görnüşde bu problemalary köpçüligiň dykgatyna ýetirmek üçin edilýän tagallalary kynlaşdyrýar.Mahabat kampaniýasyny ýokarlandyrmak meselesinde başga bir kynçylyk bar:

6) Bejergi üçin garaşmak – durmuşynda belli bir basgançaga çenli akyl saglygy hyzmatlarynyň kömegine mätäç bolmadyk ýagdaýlar köp, ýöne durmuşyň kyn ýagdaýlary ýa-da trawmatiki ýa-da kyn waka sebäpli bir ýa-da başga bir akyl saglygy hünärmeniniň kömegine mätäç – elbetde köp halatlarda bu wagtlaýyn ýa-da bir gezeklik kömek we hroniki däl.Häzirki wagtda bejergä ýa-da psihologiki kömege garaşmak möhletleri gaty uzyn – we wagtynda kömek berilmezligi sebäpli adamlaryň ýagdaýy zerur däl ýaramazlaşyp biler.Jemgyýetiň akyl saglygy ulgamyna goşmaça çeşmeler goýmak, ýagdaýy üýtgedip biler.Ykdysady we býudjet nukdaýnazaryndan beýle hereketde hiç hili logikanyň ýokdugyny ýatdan çykarmaly däldir: adamlar haçan ‘Bejergi üçin uzak wagtlap garaşylýan döwürde olaryň ýagdaýy ýaramazlaşýar, ýagdaýlary çylşyrymlaşmagyny dowam etdirýär – we döwlet puluna çykdajyly bir gezeklik kömek bolup biläýjek zat, has agyr ýagdaýa öwrülýär we netijede döwlete ýokary maliýe çykdajylaryny töleýär. .Şol sebäplere görä, jemgyýetçilik akyl saglygy ulgamyna standartlary goşmagy we ony kämilleşdirmegi göz öňünde tutmalydyrys – Ysraýyl döwletiniň ilatynyň aglaba böleginiň bu bejergileri hususy maliýeleşdirip bilmejekdigini ýatdan çykarmaly däldir – bu her biri üçin birnäçe ýüz shekl. aýratyn sessiýa.ýagdaýlary çylşyrymlaşmagyny dowam etdirýär – we döwlet puluna çykdajyly bir gezeklik kömek bolup biläýjek zat, has soňkusy döwletiň çäksiz maliýe çykdajylaryny has agyr ýagdaýa öwürýär.Şol sebäplere görä, jemgyýetçilik akyl saglygy ulgamyna standartlary goşmagy we ony kämilleşdirmegi göz öňünde tutmalydyrys – Ysraýyl döwletiniň ilatynyň aglaba böleginiň bu bejergileri hususy maliýeleşdirip bilmejekdigini ýatdan çykarmaly däldir – bu her biri üçin birnäçe ýüz shekl. aýratyn sessiýa.ýagdaýlary çylşyrymlaşmagyny dowam etdirýär – we döwlet puluna çykdajyly bir gezeklik kömek bolup biläýjek zat, has soňkusy döwletiň çäksiz maliýe çykdajylaryny has agyr ýagdaýa öwürýär.Şol sebäplere görä, jemgyýetçilik akyl saglygy ulgamyna standartlary goşmagy we ony kämilleşdirmegi göz öňünde tutmalydyrys – Ysraýyl döwletiniň ilatynyň aglaba böleginiň bu bejergileri hususy maliýeleşdirip bilmejekdigini ýatdan çykarmaly däldir – bu her biri üçin birnäçe ýüz shekl. aýratyn sessiýa.

7) Diş bejergisi – bilşiňiz ýaly, Ysraýyl döwletinde diş bejergisine mätäç adam hemişe diýen ýaly hususy lukmanlaryň ýanyna barar – munuň sebäbi jemgyýetçilik saglygy goraýyş ulgamynyň häzirki wagtda bu ugurda jogap bermeýändigi sebäpli.Akyl taýdan kynçylyk çekýänleriň, umuman alanyňda, ykdysady kynçylyklary gündelik derejede gaty kyn, hatda diş bejergisi bilen baglanyşykly bolmasa-da, bu bejergileri almak has kyn bolýandygyny bellemelidiris. zerur bolanda.Çynlakaý akyl problemalarynyň we agyr ykdysady kynçylyklaryň utgaşmagy, bu adamlara zerur bolan ýagdaýynda döwülen çukuryň we doly gutarmagyň, käte gyssagly diş bejergisiniň döremegine sebäp bolýar.Häzirki wagtda hakykatdanam ýokdugyny göz öňünde tutmalydyrys.

8) Keselhana ýerleşdirilýän ýerler – häzirki wagtda döwlet hassahanasynda ýa-da klinikada köpçülikleýin psihiatrik bejergä mätäç adam ony diňe ýaşaýan ýerine ýakyn klinikada ýa-da hassahanada alyp biler.Näsaglaryň bir sebäbe görä başga bir klinikada bejergi almagy gowy görýän halatlary bar – hökmany suratda ýaşaýan ýerlerine ýakyn däl.Näsaglara saýlaw erkinligine rugsat berilmelidir – belli bir klinikada ýa-da hassahanada bejergiden kanagatlanmaýan näsaga başga bir klinika ýa-da hassahana göçmek mümkinçiligi berilmelidir.Bu wariant häzirki wagtda lukmançylygyň beýleki ähli ugurlarynda berilýär – diňe akyl bejergisinde bejergi ýeri barada saýlamak azatlygyny inkär etmäge esas ýok.Üstesine, şeýle saýlaw erkinligi, berlen bolsa.

9) Ilatyň habardarlygy – ilatyň ýaşaýan ýerinde berilýän akyl saglygy bejergileri barada aýdylanda, ilat köpçüligi kämahal gaty garşylyk görkezýär – düşünjäniň ýoklugy we meýdançanyň ykrar edilmezligi bilen baglanyşykly bir zat – we hiç hili amaly ýa-da logiki esaslandyrmazdan.Degişli ulgamlaýyn maglumat ulgamy arkaly ilatyň garşylygyny we göwünsizligini azaltmak, kesel we öz maýyplygy sebäpli islendik ýagdaýda durmuşy gaty kyn bolan hassalaryň we hassalaryň durmuşyny aňsatlaşdyryp biler.Weaşaýan jemgyýetimizde habardarlygyň bolmazlygy, ýaşaýyş jaýlarynyň ýa-da ideg edaralarynyň açylmagyna ýaşaýjylaryň nägilelik bildirýän ýagdaýlaryna sebäp bolýar – bu desgalaryň açylmagynda ep-esli yza çekilmegine sebäp bolýar,käte hatda ýaşaýjylar tarapyndan açylan kazyýet işleriniň açylmagynyň öňüni almak üçinem.Mundan başga-da, ýaşaýan ýerlerinde ilatyň bu ideg edaralaryna bilkastlaýyn azar berilýän ýagdaýlary gaty az – we köpçüligiň habardarlygyny ýokarlandyrmagyň sanynyň ep-esli azalmagyna sebäp bolmagy gaty ähtimal. Bu ýagdaýlardan ybaratdyr.

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) 2021-nji ýylyň 16-njy martyna çenli bolan bejeriş çarçuwasy (saglyk we durmuş býudjetleriniň dowamly azalmagy we azalmagy we işleýän hökümet ýa-da Knesset ýok halatynda bu meseleleriň çözülmezligi sebäpli) hroniki ýagdaýda galdym Düwürtik bejergisi bolmazdan gaty çynlakaý keseller we meseleler bilen kesellän.Onuň üçin degişli bejeriş binýadyny tapmak üçin eden ähli synanyşyklarym, küýzegär öndürijilerine bil baglap bilerin – we bu betbagtçylykly ýagdaýyň näçe wagt dowam etjekdigi barada maglumat ýok):

“Reut” birleşigi – “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy,

Ha-Awiwit köçesi,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9650816.

umumy ýaşaýyş jaýynda telefon belgileri: 972-2-6432551.ýa-da: 972-2-6428351.

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

Umumy ıaşaıyş jaıynyň jemgyýetçilik işgäri, meniň bilen habarlaşan: Oşrat-972-50-5857185.

4) Gözegçilik astyndaky maşgala lukmany:

Doktor Brandon Stýuart,

“Klalit saglyk hyzmatlary” – Hataýelet klinikasy ,Iýerusalim,ISRAEL,

Daniel Daniel ovowskiý köçesi, 6 poçta kody: 9338601.Klinika ofisleriniň telefon 

belgisi: 972 -2-6738558.Klinika ofislerinde faks belgisi: 972-2-6738551.

5) Alýan yzygiderli dermanlarymyň jikme-jiklikleri:

1. Psihiatrik dermanlar:

I. Seroquel-

her agşam 300 mg-dan 2 tabletka.

II.Tegretol CR-

400 mg-her gün irden.Her gün agşam 400 mg.

III. Effexor-

her gün irden 150 mg.Her gün agşam 150 mg.

2. Symwastatin –

her gün agşam 10 mg.

6) Aşakda ejir çekýän lukmançylyk meselelerimiziň sanawy:

I. Akyl hassalygy-mejbury sindrom, şeýle hem şizo-täsirli kesel

II diýlip kesgitlenen kesel.Psoriatiki artrit.

III.Kesgitlemesi belli bolmadyk newrologiki mesele.Onuň esasy alamatlary: elimden düşen zatlar, duýman, baş aýlanmagy, elleriň käbir ýerlerinde duýgynyň ýitmegi we deňagramlylyk we duruş bilen baglanyşykly belli bir mesele.

IV.Oňurgaly 4-5 arka tarapdaky hroniki disk herniasy – bu hem aýaklara ýaýrap, ýöremegi kynlaşdyrýar.

V. Içege sindromy.

VI .. Kardiologiki meseläniň alamatlarynyň soňky aýdan başlamagy (bu sözleri 2018-nji ýylyň 22-nji marty penşenbe güni ýazýaryn). Bu setirleri ýazan wagtyna çenli meseläniň düýp manysy entek düşnüksiz, günüň köpüsinde döş agyrylarynda, dem almakda we gürlemekde kynçylyklar ýüze çykýar.

VII. Alty aý mundan ozal başlanan görüşiň ep-esli gowşamagy (bu sözleri 2021-nji ýylyň 19-njy aprelinde duşenbe güni ýazýaryn).

7) Goşmaça şahsy maglumatlar:: aşy: 48. Maşgala ýagdaýy: leeke.Doglan senesi: 11.11.1972.

Garrylyk pensiýasyny ýokarlandyrmak üçin geçirilen protest Protestiň başlaýjylaryndan biri: Uri Flom – Tel.972-54-4725676 E-poçta: [email protected] 

Igigal Grinşteýn – Tel.972-50-7534271 E-poçta:  [email protected]

Giora Harlofski – Tel.972-52-3820050 E-poçta: [email protected]

2022-nji ýylyň 22-nji dekabry

Gygyrýan ses – ýaş nesil göreşe goşulýar.Biz siziň ene-atalaryňyz, eneleriňiz we atalaryňyz, sizi şu gün alýan we köpümiziň mertebämiz bilen ýaşamaga mümkinçilik bermeýän

utançly garrylyk pensiýasyny ýokarlandyrmak ugrundaky göreşimize gatnaşmaga we kömek etmäge çagyrýarys.

Bu günki göreşlerimize goşulmak , ýaşymyza ýeteniňizdegaýdyp gelmek we söweşmek zerurlygyny halas eder .

Çagalarymyz we agtyklarymyz 2003-nji ýyla çenli kömek pulumyz

ykdysadyýetdäki ortaça aýlyk hakyna çenli bolupdy we 2003-nji ýyla çenli durmuşymyzy dolandyrmagy dowam etdirmek mümkindi, pensiýa çykanymyzdan soňam.

Käbirlerimiz (hemmämiz däl) hem goldaw pensiýa meýilnamalarynda tygşytlamagy başardyk.

Döwlet gullugynda ýa-da iri guramalarda işlemek artykmaçlygy bolmadyk köpümizde asla pensiýa ýok we diňe kömek puluna bil baglaýarys.Häzirki wagtda berilýän kömek pulunyň iň pes mertebe bilen ýaşamagyna ýol bermeýändigi barada jedel ýok.

Köpler özüni hal-ýagdaý diýip kesgitleýän ýurtda nädip beýle erbet ýagdaýa düşendigimizi soraýarlar.Jogap, ýumşak söz bilen aýtsak, açgözlük we hukuklarymyzy utandyryjy bozmak.

Bularyň hemmesi 2003-nji ýylda, şol wagt Maliýe ministri garry raýatyň pensiýasy bolan garrylyk pensiýasy üçin serişdeleriň arasyndaky baglanyşygy we ykdysadyýetdäki ortaça aýlyk hakynyň arasyndaky baglanyşygy kesmegi saýlap alanda başlandy. “sarp ediji görkezijisine” pensiýa.

Bir gijede bu ädim garrylyk pensiýasyny boşatdy we köp ýyllaryň dowamynda bu pensiýa ýaşulynyň durmuşyna täsirini düýbünden ýitirdi.

Şol bir wagtyň özünde, Milli ätiýaçlandyryş gaznasynda ýüzlerçe milliard shekl kem-kemden toplandy.

Bu, garrylyga ýetenimizde bize gaýtarylyp berilmegi, durmuş taýdan üpjün edilmegi we durmuşymyzy ýeterlik we hormat bilen dowam etdirmegimiz üçin onlarça ýyllap dowam eden işimizden alnan pul.

Garrylyk pensiýasynyň “ykdysadyýetdäki ortaça aýlyk” indeksinden we “sarp ediji görkezijisi” bilen baglanyşygyndan milli ätiýaçlandyryşda “artykmaç serişdeleri” emeli usulda döredip, ýüzlerçe milliard shekele ýetdi.

Maliýe ministrligi, Milli ätiýaçlandyryş gaznasynda toplanan ummasyz mukdary artykmaç diýip hasaplady we milliondan gowrak raýat we weteranüçin esasy durmuş derejesini üpjün etmek üçin ilkibaşdan niýetlenen pullary özüne berdi.1,300,000).

Bu jenaýat talaňçylygynyň dowam etmegine ýol bermek maksady bilen dymmak dildüwşügi bar we dowam edýär.

Gatnaşyk taraplary kesýär!

Ykdysadyýetdäki ýokary wezipeli adamlaryň premýer-ministrden başlap, Knessetiň ministrlerinden we agzalaryndan başlap, jemgyýetçilik geňeşleriniň başlyklarynyň we häkimleriniň jemgyýetçilik kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryna we döwlet gullugynyň beýleki ýokary derejeli işgärlerine aýlygy ortaça aýlyk bilen baglanyşyklydyr. ykdysadyýet we her ýyl awtomatiki usulda täzelenýär –

Garrylyk pensiýasy aýal-gyzlaryň düýbüne düşdi we ýatdan çykaryldy.

Indi ýok!

Soňky iki onýyllygyň dowamynda Milli ätiýaçlandyryşdan Maliýe ministrliginiň býudjet bölümine ýüzlerçe milliard shekel geçirildi.Maliýe serişdeleri “karz” hökmünde berildi we ähli ädim asuda we hiç hili mahabat bolmazdan edildi.Karz hiç wagt yzyna gaýtarylmadyMunuň tersine, ululykda ulaldy.

Yzymyza gaýdyp, adalatly göreşimizde goldawyňyzy soraýarys.Bu gün biz, ertir sen.

Goşulmak üçin baglanyşyklar: Ara alyp

maslahatlaşmak üçin açyk topar (şowhunly topar):

https://chat.whatsapp.com/Juztm79HMFYAWsXETIcKkI

Ara alyp maslahatlaşman, ýöne yzygiderli täzelenmeler bilen topar (sessiz topar):

https://chat.whatsapp.com/F8j6n3d1HeX8BCmU2c3TIC

“Facebook” toparyna baglanyşyk:

https://www.facebook.com/groups/1120435948847976

Otparazlygyň nirä ýetendigini görüň (grafadaky ýazgy ýewreýçe)

Knesset (“knesset” – ISRAELI mejlisiniň) agzalarynyň aýlygy, dostlarymyz inerener Yehuda Gasser

Giora Harlofskiniň grafiki rugsady bilen ýokarlanýar – protest jemgyýetini esaslandyryjylaryň biri Adv.

Giora Harlofski, Tel.972-52-3820050 [email protected] 

Yigal Grinstein, Tel. 972-50-7534271 [email protected] 

Uri Flom, Tel. 972-54-4725676 [email protected] 

Şahsy maglumatlarym:

Adym – hüjüm.Familiýasy – benyamini.

Şahsyýet belgisi – 029547403

Poçta ibermek üçin doly salgy –

hüjümçi Benýamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A – 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

Meniň web sahypam: https://www.disability55.com/

Adi Arbel, Raýat jemgyýeti üçin wagyz forumy

Bu gün näme etmek isleýärsiňiz?Tanaň / kompaniýa raýat üçin forum

hadysanyň täzelenmelerini alyň kompaniýa raýat üçin forum

ýakyndan yzarla facebook sahypamyz üýtgetmegiň ýollaryny tapyň raýat gurallarymyz

tejribämizden peýdalanyň/ maslahat bermek we ugratmak strategiki

başgalaryň tejribesinden öwreniň/ kod açyk

Haçan bolýandygyny bilýärsiňmi? / ýakyn wakalaryň hemmesi

Bir pikiri bir günde hakykata öwüriň/ başlangyç ussahanasy

hökümet býudjetiniň jikme-jikliklerine göz aýlaň/ Mugt suwa çümmek

jemgyýetçilik maglumatlaryny öz peýdasyna ulanyň/ göz öňünde tutuň

Täze başlangyç üçin başlangyç pul alyň/ Pony berýär

Knesset agzalary bilen nädip işlemelidigine düşüniň/ täsir etmek üçin resept

Ilatdan nädip serişdeleri toplamalydygyny öwreniň/ Çyzykda

F. Aşakda Facebook hasabymda paýlaşan ýazgylarym:

1) agşamyňyz haýyrly.Indiki bölümi ýazmadym.Writerazyjy aşakda gol çekmedi.Men bar güýjüm bilen paýladym we sizem şeýle etmegiňizi haýyş edýärin.

Syýasatçylar we baştutan prezident, kazy bellemek komitetiniň agzalarynyň sany sebäpli köçelere çykýarys öýdemok diýip umyt edýärin …

Biz ýurduň ýitiren jany üçin göreşýäris.

Gije alada bilen ýatamzok.Kompas çaýkanýar we asmanyň ýykylýandygyny we ýer titremegini duýýarys.

Halasgäriň ýokdugyna düşünýäris we ýeke galdyk we özümize baýdak diýdik.

Sen däli bolanyň üçin biz ýoldan çykýarys.

Ene-atalarymyz we çagalarymyz üçin duşuşýarys.Sebäbi biz şeýle terbiýelendik we olara şeýle terbiýe berýäris, ýurdy söýmeli we onuň üçin işlemeli, köp işlemeli we başgalara hormat goýmaly … We

maddalar sebäpli däl-de, gaharymyz gelýär.

Syýasy ýolbaşçylaryň korrupsiýa, ýigrenç, açgözlük we hormata we açgözlige bolan ýol görkezijisine öwrülendigine gahar.

Gaçýan we aýrylan gaharly adamlar meýdançany we ýurduň geljegini sorýarlar.

Salgytlarymyzyň pyrlanmadyk, başarnyksyz pyşyrdaşlar tarapyndan gereksiz aksiýalar ýaly zyňylýandygyna gaharly.

Kazyýetde gaharly jenaýatçylar, gaznalaryny kanunlaşdyrmak üçin kanuny kabul etdiler.

Derini halas eden halatynda ýurduň ýakylmagyna we halkyň ýyrtylmagyna taýyn premýer-ministriň gahary gelýär.

Kanunlardaky kiçijik setirler sebäpli däl-de, masgaraçylyk däliliginden bizar bolanymyz üçin gidýäris.

Bizi dönük diýip atlandyrýan diwar mosslaryndan bizar bolduk, siz bolsa dymýarsyňyz.

Çagalarymyzyň nireden gelýändigini bilmeýän garyp ministrler bizi jynsparaz we Aşkenazis diýip atlandyrmakdan bizar bolduk.

Bizde ýok we ýok Roleks sagatlary bilen ýapyşmakdan bizar bolduk.

Jenaýatçylaryň gaçyp, özlerini anarhist hasaplaýandyklaryny eşitmekden bizar bolduk.

Jenap Prezident, meşgul syýasatçylar we ýönekeý journalistsurnalistler, size köp wagt ýitirýärsiňiz diýmek isleýäris.

Oýan, sebäbi elhenç filmde ýaşaýarys we araňyzdaky jedelleriň nähili gutarjakdygyny görmek üçin gapdaldan oturmak we synlamak niýetimiz ýok.

Dymmakdan bizar bolanymyz üçin oýandyk.Sebäbi jogapkärçiligi öz üstümize aldyk.

Bizden satyn alyp boljak lider gözlemäň we hyýaly ylalaşyklary bize ýaýratmaň.Biz seniň ýaly däl.

Söweşe başladyk we Courtokary Kazyýetden eliňizi alýançaňyz, beýlekisine hormat goýmagy öwrenýänçäňiz (ýa-da iň bolmanda ýapyň) we Garaşsyzlyk Jarnamasyny ýüregiňize alýançaňyz söweşi dowam etdireris.

Bir salym öň däl.

Sizem şeýle duýýarsyňyzmy?Sag gulaklara ýeter ýaly geçiň.

2) Rotem Peer

Direktor

toparynyň akyl saglygy boýunça geňeşçiler ulgamy boýunça hünärmeni

1 gün ·

Düşündirmek üçin ýazgyny redaktirlemek:

Bellemeli zat, ganhoryň hakykatdanam şikes ýeten bolmagy ähtimal.Men muny aradan aýyrmaýaryn.

Diňe beýle däl we her bir ganhorlugy akyl göreşi bilen baglanyşdyrmak synanyşygy tutuş ilata şikes bolup durýar diýip pikir edýärin.

Mundan başga-da, ylgaýan 10,000 adam bilen deňeşdireniňde 10 000 adamdan bir mysal alsaň, işlemeýän ilatyň arasynda ganhor biriniň bolmagy ähtimallygynyň has ýokarydygy aýdyňdyr.

Kanuna görä, her bir ganhor akyl taýdan näsag bolup biler.Akyl derejesi bolmasa-da, akyl barlagy üçin iberilýär.

Birnäçe ýyl mundan ozal bir gezek hassahana ýerleşdirilen adam ruhuna zyýan bermedi we akyl göreşi sebäpli adam öldürmegi aklamak synanyşygy adalatsyzlykdyr.

Her kim türmeden gaçmak isleýär, soň näme bolýar?

ähli gazetleriň her bir ganhory akyl taýdan biynjalyk edýän diýen aýylganç aýyplaýjy sözlerden doly.

Bu tutuş ilata zyýan bermek üçin ýeterlikdir.

Munuň garşysyna kanun bolmaly.

Efiopiýaly adam öldürse, Efiopiýaly bolany üçin öldürendigini aýdýarysmy?

Marokko öldürilen bolsa, Marokko bolany üçin öldüreris diýerismi?

elbetde ýok!

Erkek adam erbet adam bolany üçin öldürýär.

Şizofrenikler ganhor däl.

Depressiýa düşen adamlar öldürmeýärler.

Aladaly adamlar ganhor däl.

Bu hadysany ýazgar, bu diňe bize bagly, sebäbi hiç kim biziň aladamyz ýok we bu neşirler sebäpli adamlar akyl taýdan kynçylyk çekýän adamlardan gorkýarlar we jemgyýetden, işden, syýasatdan ýazgarýarlar.

El berme.

——- Ulalyp, oňalmadyk —–

Her ganhory awtomatiki usulda janlara zyýan bermekden ýadadym!

Akyl taýdan zeper ýeten adam ganhor däl !!!!

Ganhor erbet adam bolany üçin ganhor.

Ganhor bolmak isleýär, sebäbi ýitirjek zady ýok.

Jenaýatçy, zorlanan, ganhor, hüjüm eden jenaýatçy bolup, emosional taýdan zyýan çekmeýär.

Aurtda adam öldüren adam akyl taýdan kynçylyk çekýär diýip ýazylsa, akyl taýdan kynçylyk çekýän adamlara garşy kemsidilmeleriň bolmagy geň däldir.

Jahyllar ýurdy

3) B-20: 11-nji fewraldaBenýamini 10-a hüjüm etmek

Birnäçe minut ozal Iýerusalimde aýylganç hüjümi amala aşyran terrorçynyň akyl taýdan näsagdygyny habar berdiler.Şeýle hem bu sorag studiýada näletlenen terrorçynyň (hüjümde öldürilen we gowy zat) akyl taýdan näsag bolmagy terrorçylyk işjeňliginiň faktory ýa-da töwekgelçiligi bolup durýar.

Akyl taýdan näsaglaryň hemmesiniň terrorist, ganhor ýa-da jenaýatçy däldigini ýatdan çykarmaly däldir.

Mysal üçin, akyl taýdan kynçylyk çekýän adam hökmünde kesgitlenýärin we terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmaýaryn we haýsydyr bir jenaýatçy ýa-da terror guramasynyň agzasy däl.

Akyl taýdan näsaglaryň hemmesini ganhor ýa-da jenaýatçy diýip kesgitleýän bu kemsidiji gaty kyn we käwagt degişli lukmançylyk bejergisini kynlaşdyrýar.

4) 2023-nji ýylyň Baýdak aýynda benyamini

7 hüjümi B-23: 25

Birnäçe minut ozal Iýerusalim sebitinde ýer titremesi habar berildi.

Men Iýerusalimde, Kirýat Menachem etrabynda ýaşaýaryn – hiç zat duýmadym.

Probablyhtimal, baryp barlamaly.

Şeýle tertipsizligi kim bejerýär?Haýsy lukmana gitmeli?

Şeýle bidüzgünçilik näme diýilýär?

Hahaha…

5) 7-nji fewral B- 23:15

Bu gezek çynlakaý sorag (hiç hili gülkünç däl):

Takmynan iki-üç ýyl ozal Ysraýyl döwletinde täze jemgyýetçilik transport platformasy açyldy: bu hyzmat ýolagçylar Haýfadan Akre we deňizde, gaýyk bilen.Köp ugurly ýa-da mugt aýlyk biletleri (awtobuslara meňzeş) ulanyp, bu ýoly ulanyp bolarmy?

Bu ulag ýoly taryhyň dowamynda eýýäm barmydy?Eger şeýle bolsa, bu barada kimiň jikme-jiklikleri bar (haýsy döwürde haýsy ugur üçin ulanyldy, syýasy / syýasy esas we ş.m.)?

Bu barada kimiň jikme-jiklikleri bar?

G. Aşakda dürli ýerlere iberýän elektron poçtam:

Kim üçin:

Mowzuk: açyk tenderler.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Internetde dürli mowzuklarda “açyk tenderler” neşir etmek üçin niýetlenen programma üpjünçiligini ýa-da şu ýa-da beýleki ulgamlary gözleýärin.

Şeýle ulgamlary bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

hüjüm benyamini ,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz. Aşakda tenderleri onlaýn neşir etmek üçin açyk ulgamda çap etmek isleýän tenderiň mysaly: 

Blog disability55.com blogymy aşakdaky 67 diliň hersinde maýyplar hakda makalalary çap etmek üçin platforma hökmünde hödürleýärin: Özbek, ukrain, urdu, azeri, italýan,Indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amhar, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, Gürjüstan, Nemes, Daniýa, Gollandiýaly, Wengriýaly, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishewreý, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norwegiýa, Nepali, Suwaýili, Sinhal, Hytaý, Slowen, Slowak, Ispan, Serb, ýewreý, arap, puştun, polýak, Portugaliýa, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, rumyn, rus, şwes we taý.

Hormat bilen,

assaf benyamini.

skript ýaz. E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] ýa-da: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

H. Aşakda dürli ýerlere iberen elektron poçtam:

aşakdaky:

Mowzuk: Neşir etmek üçin rugsatlar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Mende 2 sany YouTube kanaly bar

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

we: https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

Beýleki YouTube ulanyjylaryna kanallarymyza wideo goşmaga rugsat bermek isleýärin.Kanallarym maýyplar meselesi bilen iş salyşýar – şonuň üçin mazmunyň diňe şu mesele boýunça we islendik dilde goşulmagyna rugsat bermek isleýärin.

Muny etmegiň ýoly barmy?Eger şeýle bolsa – nädip?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: öýde-972-2-6427757.Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

I. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçta habarym:

Kim:

Mowzuk: blog üçin makalalar.

Hormatly hanymlar / jenaplar.

Blog disability55.com – wordpress.org ulgamynda gurlan.

Bu, maýyplar meselesi bilen baglanyşykly blog – 67 dilde köp dilli blog: özbek, ukrain, urdu, Azeri, Italýan, Indoneziýa, Islandiýa, Alban, Amhar, Iňlis, Eston, Ermeni, Bolgar, Bosniýa, Birma, Belarus, Bengali, Bask, Gürji, Nemes, Daniýa, Gollandiýa, Wenger, Hindi, Wýetnam, Täjik, Türk, Türkmen, Telugu, Tamil, Grek, Yiddishewreý, Japaneseapon, Latwiýa, Litwa, Mongol, Malaý, Malta, Makedoniýa, Norwegiýa, Nepali, Suwaýili, Sinhal, Hytaý, Slowen, Slowak, Ispan, Serb, ýewreý, arap, puştun, polýak, Portugaliýa, Filippin, Fin, Pars, Çeh, Fransuz, Koreý, Gazak, Katalon, Gyrgyz, Horwatiýa, rumyn, rus, şwes we taý.

Web ulanyjylaryna sahypamyza makalalary – agzalan 67 diliň islendik birinde bolup bilýän maýyplar hakda makalalary ýüklemegine rugsat bermek isleýärin.

Muny etmegiň ýoly barmy?Eger şeýle bolsa – nädip?

Salam,

Asaf Benýamin.

115 Kosta Rika köçesi,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta kody: 9662592.

meniň telefon belgilerim: öýde-972-2-6427757. Jübi telefony-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

2) E-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) Meniň web sahypamyza baglanyşyk:  https://www.disability55.com/

J. Meniň baglanyşyklarym:

1) dünýä we ruhuň we aýalyň saglyk merkezi

2) push.house-Network mahabaty

3) “ýelkenli Haýfa” birleşigi

4) gorag Idan Dark

5) gurama salgysy Ysraýylda maşgala-mätäçlere bejeriş dişleri

6) submenow.com-mahabat kanaly YouTube

7) dünýäde demokratiýa üçin bir traffik

8) arassa kamin agaçlaryndan dem alýan birleşme

9) Clickcease.com sahypasynyň hyzmatdaşlary

Print Friendly, PDF & Email