Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Ysraýylda hukuk ulgamy we maýyplar - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Ysraýylda hukuk ulgamy we maýyplar

Ysraýylda hukuk ulgamy we maýyplar

Soňky ýyllarda Ysraýylda hukuk ulgamy maýyp halka ep-esli derejede täsir eden düýpli özgertmeleri başdan geçirdi. Bu özgertme bar bolan kanunlaryň güýje girmegini, täze kanunlaryň döredilmegini we çemeleşmäniň we kazyýet işleriniň üýtgemegini öz içine aldy.

Täze kanunlar bilen baglanyşykly esasy meseleleriň biri maýyplaryň hukuklary. Geçmişde maýyplar jemgyýeti Ysraýylda hukuk ulgamyna ýüz tutjak bolanda köp kynçylyklara duçar boldular. Kazyýet işi çylşyrymly, düşnüksiz we geçmek kyn. 1998-nji ýylda Knesset tarapyndan kabul edilen Maýyplaryň hukuklary baradaky kanun birneme güýçli, emma henizem köp kynçylyklara we uzyn proseslere duçar boldy.

Özgertmeleriň bir bölegi hökmünde täze kanun maýyplaryň hukuklaryny jikme-jikleşdirdi we baýlaşdyrdy, şeýle hem has ýönekeý we ýöreýiş mehanizmlerini döretdi. Mysal üçin, durmuşynyň dürli ugurlarynda maýyplar üçin dürli hukuklar yglan edildi, maýyplar üçin kazyýet işinden boşatmak prosesi hem goşuldy.

Ysraýylda hukuk ulgamynyň üýtgemegi maýyp halka hukuk ulgamy bilen has netijeli işleşmäge we kanunlaryň kabul edilmeginde we hukuk işlerinde esasy rol oýnamaga kömek etdi.

Özgertmeleriň çäginde hökümet ministrlikleri bilen maýyplar jemgyýetiniň guramalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasynda maýyplara kömek merkezi döredildi. Merkez maýyplara maglumat we hukuk maslahatlary berýär we hukuk ulgamyna we öwezini dolmak proseslerine geçmäge kömek edýär.

Bu özgertme, hukuk ulgamynda maýyplary goldamak üçin täze we ösen tehnologiýalaryň ösmegine sebäp boldy. Mysal üçin, maýyplaryň zerurlyklaryny kesgitleýän we olar üçin aýratyn çözgütleri hödürleýän akylly programma üpjünçiligini döretmek. Bu, maýyplara zerur goldawy has netijeli almaga we öwezini dolmak üçin has netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Sözümiň ahyrynda:

Ysraýylda hukuk ulgamynyň özgerdilmegi maýyplara möhüm we oňyn täsir etdi. Täze kanunlar we täze mehanizmler maýyplara ulgamyň ýeňip geçmegine kömek etmek üçin döredildi.

A. Aşakda şol wagt dürli ýerlere iberen e-poçta habarym:

Kime: kime degişlidir.

Mowzuk: “Görünmeýän maýyplar” hereketi

Hormatly jenap / Hanym,

soňky ýyllarda maýyplaryň kömeklerini, Ysraýyldaky maýyplara, iň abraýly durmuş ýörelgesine ýetmäge mümkinçilik berjek derejä ýetirmäge gönükdirilen maýyplaryň göreşine gatnaşýaryn.

Bu göreşiň bir bölegi hökmünde, 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda, Knessetiň aç-açanlyk komitetiniň jemgyýetçilik ýaşaýyş jaýy baradaky mejlisine geldim.Bu sene jemgyýetçilik ýaşaýyş gününi hem belleýär.

Komitetde “Nitgaber” (“Biz ýeňeris”) atly jemgyýetçilik hereketini döreden, göze görünmeýän maýyplaryň, ýagny agyr lukmançylyk kynçylyklaryndan ejir çekýän adamlaryň hereketini döreden Tatýana Kaduçkin atly bir aýal bilen tanyşdym. agyr maýyplar ýaly, ýöne ilkinji ýüzleý seredeniňde, maýyplygy hakda hiç zat görüp bolmaz we olar edil beýleki adamlara meňzeýär.Adamlaryň (meniň özümem) maýyplygynyň daşarky görünmeýän sebäplerdigi, iş ýüzünde diskriminasiýa we beýleki maýyplara berlen köp hukuklary bermekden ýüz öwürmegi – döwlet edaralary köplenç ýüzleý we çuňňur çemeleşýärler, bu bolsa halka bellik edýär. “sagdyn” diýilýän toparda.

Täze hereketimiz bolan “Nitgaber” hereketimizde, hukuklar bilen üpjün etmekden, halk köpçüliginde, şeýle hem Ysraýylyň karar berýänleriniň arasynda bu meselede habardarlygy ýokarlandyrmakdan ýüz öwürmäge synanyşýarys.

Şol sebäpli bu habary sosial mediýada paýlaşýaryn – we kimdir biri ony sosial media, internet forumlarynda we mümkin boldugyça köp çarçuwada paýlaşmak üçin duşsa, minnetdar bolaryn.

Sözümi tamamlamazdan ozal ýene bir jikme-jiklik: hereketi esaslandyryjy hanym Tatýana Kaduçkiniň telefon belgisi 972-52-3708001, şu günler sagat 11-den agşam sagat 8-e çenli elýeterli.

Seniňki,

Assaf Binyamini,

Kosta Rika köç.

Giriş A – 4-nji kwartira,

Kirýat Menachem

Iýerusalim, poçta kody: 9662592

Telefon belgileri:

Öý – 972-2-6427757

Jübi telefony – 972-52-4575172

Faks – 972-77-2700076

PS: 1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

2) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da : [email protected]

3) Bejergi berýän edara:

“Reut” jemgyýetçilik guramasy – “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy,

Hawawit köçesi,

Kirýat Menaçem,

Iýerusalim, poçta kody: 9650816

umumy ýaşaýyş jaýynda telefon belgileri:

972-2-6432551 ýa-da: 972-2 -6428351

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

4) “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň jemgyýetçilik işgäri, 2017-nji ýylyň 12-nji dekabry, sişenbe güni sagat 1: 30-da duşuşanymda, maňa we “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň ýa-da beýleki işgärleri hakda jikme-jik maglumat bermegi gadagan etdi. Jemgyýetçilik guramasy.

5) Bejerýän umumy lukmanym:

Doktor Maýkl Halab

“Klalit lukmançylyk hyzmatlary” – “Boroçow”

KIryat velowel

Iýerusalim klinikasy, poçta kody: 9678150

Kliniki ofis telefon belgisi:

972-2-6440777

Klinika ofisiniň faks belgisi:

972-2-6438217

6) Goşmaça şahsy maglumatlar:: aşy: 47. Maşgala ýagdaýy: leeke.

Doglan senesi: 1972-nji ýylyň 11-nji noýabry.

7) Aşakda metbugatda peýda bolan “Nitgaber” hereketiniň gysgaça düşündirişi:

adaty raýat Tatýana Kaduçkin, “Görünmeýän maýyplar” diýip atlandyrýanlara kömek etmek üçin “Nitgaber” hereketini döretmek kararyna geldi.Onuň hereketine şu wagta çenli Ysraýylyň dürli künjeklerinden takmynan 500 adam goşuldy.7-nji kanala beren interwýusynda taslama we degişli taraplardan dogry we ýeterlik kömegi almaýan maýyplar hakda, diňe görünmeýänligi barada gürrüň berýär.

Maýyp ilaty iki topara bölüp boljakdygyny aýdýar: maýyplar üçin maýyplar we maýyplar üçin maýyplar.Ikinji topary “Görünmeýän maýyplar” diýip kesgitledi, aýdyşyna görä, maýyplar üçin maýyplara 75% -100% maýyplyk hökmünde kesgitlenilse-de, edil şonuň ýaly hyzmatlary almaýarlar.

Onuň pikiriçe, bu adamlar gazanç edip bilmeýärler we maýyplar üçin maýyplar üçin hukuklary bolan goşmaça hyzmatlardan kömek talap edýärler.Mysal üçin, göze görünmeýän maýyplar Milli ätiýaçlandyryş institutyndan pes maýyplyk kömek pullaryny alýarlar we ýörite hyzmatlar ýeňillikleri we hereket hereketi ýaly käbir goşmaçalary almaýarlar, şeýle hem ingaşaýyş ministrliginden pes ýeňillikler alýarlar.

Kaduçkin tarapyndan geçirilen gözleglere görä, bu ‘Görünmeýän maýyplar’ 2016-njy ýylda Ysraýylda hiç kimiň aç galmajakdygyny öňe sürmek synanyşygyna garamazdan garyp.Gözlegleri, şeýle hem, öz janyna kast etmek derejesiniň ýokarydygyny görkezýär.Döreden hereketinde, ‘Görünmeýän maýyplary’ umumy ýaşaýyş jaýyna garaşýanlaryň sanawyna goşmak üçin işleýär.Sebäbi, muňa resmi taýdan hukugynyň bardygyna garamazdan adatça bu sanawlara girmeýändigini aýdýar.Knesset agzalary bilen köp duşuşyk geçirýär we hatda degişli Knesset komitetleriniň mejlislerine we çekişmelerine gatnaşýar, ýöne diňläp bilmeýänleriň, diňleýänleriň oppozisiýadadygyny we şonuň üçin kömek edip bilmejekdigini aýdýar.

Indi olara kömek edip biler ýaly, has köp ‘Görünmeýän maýyplary’ özüne goşulmaga çagyrýar.Ol häzirki ýagdaýlar ýaly dowam etdirilse, maýyplaryň hukuklaryny we esasy eklençlerini talap etmek üçin demonstrasiýa geçirmekden başga ýol tapylmajakdygyny çaklaýar.

8) Ine, hereket facebook sahypamyza baglanyşyk:

https://www.facebook.com/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7% AA% D7% 92% D7% 91% D7% A8-105177934167352 /? Modal = admin_todo_tour

9) Ine, semrush.com internet sahypasyndan Mariýa Kriwoşina bilen ýazan hatym:

Salam Assaf,

Hawa, haýyş.Taslamaňyz we SEMrush-dan garaşýan zatlaryňyz barada jikme-jik maglumat berseňiz, minnetdar bolardym

Öňünden sag boluň!

Hormat bilen

Mariýa

Mariýa Kriwoşina

Hasap dolandyryjysy

Telefon: + 442032870265

E-poçta: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

2019-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda sagat 10: 13-de PMAsaf Benýamin <[email protected]> ýazdy:

Mende “kärdeşlerim” ýok – hereketimiz gaty az – gelejekde has uly bolar diýip umyt edýäris.Biziň işimiz biziň üçin örän möhümdir we men mundan beýläk jikme-jiklikleriňizi ýazýan ähli platformalara berip bilerin, eger isleseňiz, şeýle hem köpçülige habar bermek we dünýäde köpçülige goldaw berip biljek degişli kanunlar bar diýip pikir edýän bolsaňyz, ýazýan ähli platformalara berip bilerin. maýyplaryň.Razy bolsaňyz we makullasaňyz, edip başlaýaryn.

Assaf Benýamini.

2019-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda 15:13, Mariýa Kriwoşina ýazdy:

Salam Assaf,

sag-aman bolarsyňyz diýip umyt edýärin.Gynansak-da, üstünlik gazanyp bilmän, geçen hepde hanym Kadoçkin bilen habarlaşmaga synanyşandygymy size habar bermek isleýärin.

Mümkin bolsa, meniň telimi berip bilersiňiz.kärdeşleriňize jaň ediň we maňa jaň etmegini haýyş ediň?

Öňünden sag boluň!

Hormat bilen,

Mariýa Kriwoşeina

Hasap Dolandyryjysy

Telefon: + 442032870265

E-poçta: [email protected]

2019-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda sagat 11: 17-de PMAsaf Benýamin <[email protected]> ýazdy:

Sahypam ýok.Maýyplaryň sanyny köpeltmäge synanyşýaryn.Dolandyryjy-hanym bilen gürleşip bilersiňiz.Kadoçkin-e-poçta salgysy ýok.972-52-3708001 telefon belgisine jaň edip bilersiňiz.Ysraýylda öwrenen ilkinji dili we ýewreýçe rus dilinde gürleýändigini bilýärin.Iňlis dilinde gürleýänine-de ynanamok-belki …. Assaf Benýamin.

Bolýar 20:17:30, Mariýa Kriwoşina ýazdy:

Salam Assaf,

jikme-jik pikirleriňiz üçin sag boluň.

Bolýar 20:17:30, Mariýa Kriwoşina ýazdy:

Salam Assaf,

jikme-jik pikirleriňiz üçin sag boluň,

web sahypaňyzy tanatmak isleýärsiňizmi?

Isleseňiz, hanym Kadoçkin bilen gürleşip bilerin.Maňa hanym Kadoçkiniň e-poçta iberip bilersiňizmi?

Öňünden sag boluň!

Hormat bilen,

Mariýa

Mariýa Kriwoşeina

Hasap Dolandyryjysy

Telefon: + 442032870265

E-poçta: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

Bu e-poçta we şu ýere goşulan resminamalar (bar bolsa) gizlin we diňe habarda görkezilen alyjy üçin niýetlenendir.Iberijiniň ýazmaça razyçylygy bolmazdan, bu habaryň haýsydyr bir bölegini we / ýa-da şu ýere goşulan resminamalary (bar bolsa) üçünji tarap bilen paýlaşmak düýbünden gadagan.Bu habary ýalňyşlyk bilen alan bolsaňyz, bu habara jogap bermegiňizi we pozulmagyny dowam etdirmegiňizi haýyş edýäris, geljekde beýle ýalňyşlygyň ýüze çykmazlygyny üpjün edip bileris.

2019-njy ýylyň 2-nji oktýabrynda sagat 5: 23-de PMAsaf Benýamin <[email protected]> ýazdy:

 

Kampaniýamyzy – maýyplyk problemalaryndan ejir çekýän adamlary wagyz etjek bolýaryn.Ine, geçen ýyl goşulan hereketim hakda ýene-de birnäçe düşündiriş sözleri.Şeýle hem, hereketimiziň dolandyryjysy bilen gürleşip bilersiňiz – ol ýewreý we rus dillerinde gürleýär.Iňlis dilinde gürleýändigini ýa-da ýokdugyny bilemok, daşardan görünmeýän maýyplary öňe sürmäge synanyşýarys – şonuň üçin raýat hukuklarymyz ýerine ýetirilmeýär.bu adalatsyzlyk ýagdaýyny düzetmek isleýäris.

müdirimiz jenaptatýana kadoçkin, we 972-52-3708001 telefon belgisinde,

ýekşenbe-penşenbe günleri sagat 11-den penşenbe gününe çenli – ýewreý dynç alyşlaryndan başga.

hereketimize “nitgaber” diýilýän at diýilýär.

* Ine, hereketimiziň facebook sahypasyna baglanyşyk:

https://www.facebook.com/movement-netgabr-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

 ________________________________________

2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda 13:33 Mariýa Kriwoşina ýazdy:

Salam Assaf,

meniň adym Mariýa, men SEMrush kompaniýasynyň hasap dolandyryjysy.

Siziň haýyşyňyz sebäpli size hat ýazýaryn.Size nähili kömek gerekdigini kesgitläp bilersiňizmi?Şeýle web sahypalarynyň tertipleşdirýän açar sözlerini bilmek isleýärsiňizmi?

Öňünden sag boluň!

Hormat bilen,

Mariýa

Mariýa Kriwoşina

Telefon: + 442032870265

E-poçta: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

Bu e-poçta mazmuny we şu ýere goşulan resminamalar (bar bolsa) gizlin we diňe habarda görkezilen alyjy üçin niýetlenendir.Iberijiniň ýazmaça razyçylygy bolmazdan, bu habaryň islendik bölegini we / ýa-da şu ýere goşulan resminamalary üçünji tarap bilen paýlaşmak düýbünden gadagan.Bu habary ýalňyşlyk bilen alan bolsaňyz, bu habara jogap beriň we öçürilmegini dowam etdiriň, geljekde beýle ýalňyşlygyň ýüze çykmazlygy üçin.

10) Ine, Iňlis mejlisiniň agzasy Karolin Lukas bilen ýazan hatym:

Hormatly Assaf,

e-poçtaňyz üçin köp sag boluň, Karoliniň iň mümkin boldugyça görjekdigine göz ýetirerin.Dalaşgär däller bilen habarlaşmak ukybynyň ýokdugyndan gorkýaryn, ýöne habaryňyzy görer.

Iň gowy arzuwlar, Eno Braýton pawilionjemgyýetçilik palatasynyňdeputaty Karolin

Lukasyň adyndan Karolin Lukasyň adyndan

London SW1A 0AA

Telefon: 020 7219 7025

E-poçta: [email protected]

Web www.carolinelucas.com

Facebook /carolinelucas.page

Twitter @carolinelucas

Twitter @carolinelucas

Karolin Lukasdan hepdelik e-poçta habar býulletenlerini almak isleseňiz, e-poçta býulletenini mowzuk setirine goýuň.

Şahsy maglumatlaryňyzyň nähili ulanylýandygy, maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny nädip saklaýandygymyz we size degişli maglumatlara girmek hukugyňyz barada jikme-jiklikler üçin https://www.carolinelucas.com/get-in-touch girip görmegiňizi haýyş edýäris

Kimden: Assaf Binyamini <hüjü[email protected]>

Iberilen: 17-nji oktýabr 2019 10:37

Kimden: LUCAS, Karolin <[email protected]>;[email protected]

Mowzuk: göze görünmeýän maýyplyk.

11) Ine, meniň paypal hasabyma baglanyşyk:

Asaf Benýamini PayPal ulanyp töläň

B. Aşakda 2023-nji ýylyň 26-njy martynda “Ysraýyla gir” birleşigi bilen ýazan hatym: 25-nji

mart, şenbe, agşam sagat 23: 23-de

ofis <[email protected]>

-a:

assaf benyamini

26-njy mart, ýekşenbe, 9:53

Salam Assaf, fondlar ýa-da haýyr-sahawat üçin internetden gözlemeli diýip pikir edýärin.

Men hakykatdanam bilemok

Maýyplar üçin hukuklaryň deňligi boýunça komissiýa ýüz tutup bilersiňiz.

Hormat bilen,

Nira Ben airair – Ysraýylyň elýeterlilik birleşiginiň (AR) 580341204 müdiri, maýyplaryň garaşsyzlygyna we integrasiýasyna elýeterliligi ýokarlandyrmak üçin

http://www.aisrael.org |Çyg.972-9-7640400 |Jübi 972-54-2422973 |faks.972-9-7451127 Ysraýylyň elýeterliligini ýokarlandyrmak üçin bize kiçijik we möhüm bir zat bilen kömek etseňiz, hakykatdanam hoşal bolardyk.Ysraýyl elýeterlilik birleşiginiň peýdasy üçin şu ýere basyň

Hereöne bu ýerde başga bir mesele bar: Men gaty pes girdejili ýaşaýan adam – Milli ätiýaçlandyryş institutynyň maýyplyk kömek puluny we bu kömek pullaryny töläp bilemok.

Size berjek soragym: Şeýle ýagdaýa kömek edip biljek fondlary ýa-da haýyr-sahawat guramalaryny bilýärsiňizmi?

Hormat bilen,

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody: 9662592.

Telefon belgileri: azar berilmegi we Ysraýyl polisiýasyna berilmedik arzasy sebäpli öýde gizlin.

Jübi telefony-972-58-6784040.Faks-972-77-2700076.

skript ýaz.1) Meniň öýümde sorag görnüşindäki gap-gaç ýuwýan maşyn goýup boljak ýer:

Uzynlygy-55 sm.Ini-30 sm.Boýy-50 sm.

2) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403.

3) E-poçta salgylarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

C. Aşakda dürli ýerlere iberýän e-poçta habarym:

Kim:

Köp dilli ai wideo döretmek ulgamyny gözleýärin – we mugt modelde.

Maňa şeýle ulgamlary maslahat berip biljek kompaniýalary bilýärsiňizmi?

assaf benyamini,

Kosta Rika köçesi, 115/4

qiriat menahem töwerek,

Iýerusalim,

Ysraýyl, poçta: 9662592.

* 1) telefon belgilerim: azar berilmegi we işlenmedik Ysraýyl polisiýasyna şikaýat sebäpli öýde gizlin.

öýjükli-972-58-6784040.faks-972-77-2700076.

2) e-poçta salgylarym: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: [email protected] we: assafff[email protected] we: [email protected] we: [email protected]

3) web sahypam: https://www.disability55.com/

4) ilkinji dilim ýewreýçe (עברית).

5) Zoom, skype ýa-da başga wideo konferensiýa programma üpjünçiligini ulanamok.

D. Aşakda internetdäki programma üpjünçiligi / ulgamlar baradaky pikirler bar:

1) “Hebrewewreý wersiýalary” atly web sahypasyny / ulgamyny açyň.

Şeýle ulgamyň maksady programma üpjünçiligini, web sahypalaryny we dürli web sahypalaryny daşary ýurt dillerinden ýewreý diline terjime etmek bolar.

Bilşimiz ýaly, bu amal häzirki wagtda Google Translate ýaly awtomatiki terjime hyzmatlarynyň üsti bilen mümkindir – ýöne awtomatiki terjime hyzmatlarynda bilşimiz ýaly köp ýalňyşlyk bar – käte zatlaryň manysyna düşünmek mümkin däl.

Şonuň üçin köp halatlarda adam terjimeçisiniň ornuny tutup bilmeýär – şonuň üçin “Hebrewewreý wersiýalary” web sahypasy awtomatiki terjime ulgamlaryna däl-de, diňe adam terjimeçileriniň işine esaslanar.

Elbetde, bu usul bilen başga dilleri bilmeýän ýewreý dilinde gürleýänlere dürli internet ulgamlaryny elýeterli etmek mümkin bolar.

Mundan başga-da, başga dilde gürleýänler üçin açyk ulgamlary hödürlemek mümkin (mysal üçin: ispan dilinden başga dilleri bilmeýän ispan dilinde gürleýänler üçin açyk ulgam, başga dilleri bilmeýän rus dilinde gürleýänler üçin açyk ulgam) Rus we ş.m.).

2) “Şahsy maliýe modeli” atly web sahypasyny açyň:

Maksat, dürli ulgamlary ýa-da web sahypalaryny açmak pikiri bolan tor ulanyjylary üçin niýetlenen emeli intellekt esasynda ulgam açmak.

Ulanyjy soralýan ideýanyň gysgaça düşündirilmegi, ideýanyň eýesiniň sosial ulgamlardaky profiline baglanyşyk, ulanyjynyň web sahypasyna baglanyşyk (bar bolsa) we ideýanyň düşündirişi ýaly degişli maglumatlary doldurmaly bolar. eýesiniň maliýe ýagdaýy.

Şeýle ulgamyň kynçylygy, bu maglumatlaryň derňewine esaslanyp, şol ulanyja şahsy maglumatlara esaslanyp, özi üçin iň dogry ykdysady modeliň nämedigini ýazmak, şeýle hem özüne laýyk boljak teklipleri bermek bolar. şahsylaşdyrylan usul.

E. Aşakda şol wagt dürli ýerlere iberen e-poçtaňyz:

Kim:

Mowzuk: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym (goşulan)

Hormatly jenap / Hanym,

Recentlyakynda bu ýerde Zähmet bilen baglanyşykly hat alyşdym. we Knessetiň Durmuş üpjünçiligi komiteti.

Aşakdaky ýagdaýda näme etmelidigime düşünmäge synanyşýaryn: Kanun meniň üçin işleýän öý işgäri hakda hasabat bermegimi talap edýär – bir tarapdan, beýleki tarapdan, paradoks taýdan bolsa, maňa rugsat bermeýär. etmek … we sebäbi: menden, Milli ätiýaçlandyryş edarasynyň pensiýasynda bar bolan maýyp, Potratçy ýa-da uly kompaniýanyň eýesi ýaly töleg tölemelidigime garaşylýar.Potratçy ýa-da uly kompaniýanyň eýesi pensiýa tölegleri barada alada edip biler, ýöne men muny edip bilemok.

Bu ýerde Ysraýyl döwletiniň dürli häkimiýetleriniň maňa çözgüt teklip etmeýändigi we meni biri-birinden başga birine ibermekden başga hiç zat etmeýändigi üçin ahyrky netijesi döredildi.Tutuş surat berilmezden ozal, sizden sorasym gelýär: goşulyp bilersiňizmi?Ysraýyl döwletiniň häkimiýetlerini meniň ýüzbe-ýüz bolýan meseläme laýyk çözgüt tapmaga mejbur etmek üçin.

Hormat bilen,

Assaf Benýamini

Fw – Yahoo poçta: Assaf Benýamini – Fw: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine hat.

6/8/2019

Şonuň üçin düşünmäge synanyşýaryn – usulyňyza görä çözgüt näme bolmaly: Yza gaýdyp gelmelimi – hasabat bermekden dälmi?Logika nirede – siz kanun kabul etdiňiz, soň bolsa bir raýatyň ony goldamagyna ýol bermäň we meni ähli taraplaýyn jenaýatçylyga öwürmek isleýärsiňiz.

Hiç hili hasabat bermelimi?Meniň pikirimçe, döreden ýagdaýyňyzda bu ýekeje wariant galdy.

Muny nädip etmelidigini bilesim gelýär.

Hormat bilen,

Assaf Benýamini

2019-njy ýylyň 5-nji awgusty 13:16:35 [email protected] Knesset +3 GMT Zähmet Durmuş üpjünçiligi we Saglyk Komiteti> ýazdy:

Hormatly jenap,

bu ýerde Milli ätiýaçlandyryş institutynyň jogaby berilýär.

Kanuny üýtgetmek isleseňiz, mowzuk gyzyklanar diýip umyt edip, Knesset agzalaryna hat ýazyp bilersiňiz.

Knessetiň häzirki wagtda saýlaw dynç alyşynda we häzirki wagtda kanun çykarylyp bilinjekdigine ynanmaň.

Hormat bilen, esasy Ben Ami – Mejlisiň uly utgaşdyryjysy

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Poçta: [email protected]

Knesset

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Knesset daşky gurşawy gorap saklaýar.E-poçta gereksiz çap edilmezligi haýyş edýäris

Iberen: Zähmet Durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Iberilen: Sundayekşenbe, 30 Iýun 2019 2:39

[email protected]> Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benýamini – Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym

Iberen: 6/8/2019 Fw – Yahoo poçta:Assaf Benýamini –Fw: Knessetiň Zähmet weDurmuş üpjünçiligikomitetine

iberenhatymOnuň ýüzlenmesine beren jogabyňyz üçin minnetdar bolarys.

Hormat bilen, Main Ben Ami – Mejlisiň uly utgaşdyryjysy

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Poçta: [email protected]

Knesset

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Knesset daşky gurşawy gorap saklaýar.E- poçtagereksizçap edilmezligiňizi haýyş edýäris[

Forma: Assaf BenýaminiKnessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym

Fw – Yahoo poçta: Assaf Benýamini – Fw: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym.

6/8/2019

Fw Assaf Benýamini – Fw: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym.6/8/2019

Kimden: Assaf Benýamini < [email protected]

Kimden: <[email protected]> Zähmet Durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Iberilen senesi: Sişenbe, 6-njy awgust, 2019 08:59:21 GMT +3

mowzuk: Assaf Benýamini FW: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym. 

Milli ätiýaçlandyryş instituty çözgüt tapmaýar, şonuň üçin men siziň bilen habarlaşdym.

Sişenbe, 6-njy awgust, 2019 08:42:19 GMT +3

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

<[email protected]>ýazypdyr:

Hormatly jenap,

Milli ätiýaçlandyryş institutynda

esasy Ben Ami – Mejlisiň uly utgaşdyryjysy

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Poçta: [email protected]

Knesset

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Knesset daşky gurşawy gorap saklaýar.E-poçta gereksiz çap edilmezligi haýyş edýäris

Kimden: Assaf Benýamini [poçta bilen &lt;[email protected]

Duşenbe, 5 Awgust 2019 2:37

Kim üçin: vrev[email protected] Zähmet Durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

FW- Assaf Benýamini Re: mowzuk: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym,

Milli ätiýaçlandyryş edarasynyň tabşyran “jogaby” asla jogap däl – bu ýerde “iş berijilerden ýygyndy” däl – maňa töleg tölenip bilinmez , mätäç adam hökmünde, ýaşaýyş puly bilen ýaşaýan, uly bir kompaniýany dolandyrýan potratçydan alynýan mukdarda.

Mätäç adam bolanym üçin, her niçigem bolsa, meniň üçin işleýän öý işgäri üçin pensiýa töläp bilemok.Näme etseňizem – töläp bilemok !!!

5/8/2019

Kim üçin: Knessetiň Zähmet we Durmuş üpjünçiligi komiteti

Mowzuk: gaýtadan ýüz tutýaryn

Hormatly jenap / Hanym

Şu gün, 5/8/2019 Duşenbe güni size goşulan habary iberdim, ýöne siz oňa jogap bermediňiz.Agşam sagat 2: 45-de men siziň bilen telefon arkaly habarlaşdym, ýöne gürleşen komitetiň wekili meni bu meselede başarnykly adamlara ýüz tutmakdan düýbünden ýüz öwürdi, ýöne ol meni asdy.

Şol sebäpli, men size (ýene-de) soragymy göz öňünde tutýaryn we raýat hökmünde bir tarapdan kanun kabul eden ýagdaýyňyzda näme etmelidigime düşünmäge synanyşyň – we maňa rugsat bermäň! boýun bolmak, beýleki tarapdan.

Bu gezek geçmişiň, kemsidiji jogaplaryň aýlawyna däl-de, hakyky we hakykata jogap garaşýaryn.

Hormat bilen,

Assaf Benýamini

5/8/2019

Re – Yahoo poçta: Assaf Benýamini – Fw: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym.

Fom: Assaf Benýamini ([email protected])

Kim üçin: [email protected]

Sene: Duşenbe, 5/8/2019 GTM +3 14:36

Milli ätiýaçlandyryş edarasynyň tabşyran “jogaby” asla jogap däl – bu ýerde “iş berijilerden ýygyndy” däl – maňa kömek puluny alýan mätäç adam, edil şol bir mukdarda tölenip bilinmez. uly kompaniýany dolandyrýan potratçydan.

Mätäç adam bolanym üçin, her niçigem bolsa, meniň üçin işleýän öý işgäri üçin pensiýa töläp bilemok.Näme etseňizem – töläp bilemok !!!

Şonuň üçin düşünmäge synanyşýaryn – usulyňyza görä çözgüt näme bolmaly: Yza gaýdyp gelmelimi – hasabat bermekden dälmi?Logika nirede – siz kanun kabul etdiňiz, soň bolsa bir raýatyň ony goldamagyna ýol bermäň we meni ähli taraplaýyn jenaýatçylyga öwürmek isleýärsiňiz.

Hiç hili hasabat bermelimi?Meniň pikirimçe, döreden ýagdaýyňyzda bu ýekeje wariant galdy.

Muny nädip etmelidigini bilesim gelýär.

Hormat bilen,

Assaf Benýamini

Duşenbe, 5-nji Awgust 2019 13:16:35 GMT +3

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

<[email protected]>ýazypdyr:

Hormatly jenap

Ine, Milli ätiýaçlandyryş institutynyň jogaby.

Kanuny üýtgetmek isleseňiz, mowzuk gyzyklanar diýip umyt edip, Knesset agzalaryna hat ýazyp bilersiňiz.

Knessetiň häzirki wagtda saýlaw dynç alyşynda we häzirki wagtda kanun çykarylyp bilinjekdigine ynanmaň.

Hormat bilen, esasy Ben Ami – Mejlisiň uly utgaşdyryjysy

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Poçta: [email protected]

Knesset

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Knesset daşky gurşawy gorap saklaýar.E-poçta gereksiz çap edilmezligi haýyş edýäris

Iberen: Zähmet Durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Iberilen: 2019-njy ýylyň 30-njy iýuny, ýekşenbe,sagat

2:39

we Knessetiň Durmuş üpjünçiligi komiteti

Kim:

Milli ätiýaçlandyryş instituty

jemgyýetçilik arzalary bölümi

Hormatly jenap,

Assaf Benýamininiň haty.

5/8/2019

Re – Yahoo poçta: Assaf Benýamini – Fw: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym.

Onuň ýüzlenmesine beren jogabyňyz üçin minnetdar bolarys.

Hormat bilen, esasy Ben Ami – Mejlisiň uly utgaşdyryjysy

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

E-poçta: [email protected]

Knesset

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Knesset daşky gurşawy gorap saklaýar.E-poçta gereksiz çap edilmezligi haýyş edýäris

—-

[Kimden: Assaf Benýamini [e-poçta: [email protected]

Iberilen: Sundayekşenbe, 30 Iýun 2019 2:20

Kim üçin:<vrevach[email protected]>Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Mowzuk: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym

5/8/2019

Fw – Yahoo poçta: Assaf Benýamini – Fw: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym.

Fw – Assaf Benýamini – Fw: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine iberen hatymdan

: Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti [email protected]

Kim üçin: [email protected]

Sene: 2019-njy ýylyň 5-nji awgusty 13:16 GMT +3

Hormatly jenap

Ine, Milli ätiýaçlandyryş edarasyndan jogap.

Kanuny üýtgetmek isleseňiz, mowzuk gyzyklanar diýip umyt edip, Knesset agzalaryna hat ýazyp bilersiňiz.

Knessetiň häzirki wagtda saýlaw dynç alyşynda we häzirki wagtda kanun çykarylyp bilinjekdigine ynanmaň.

Hormat bilen, Ben Ben Ami – Mejlisiň uly utgaşdyryjysy

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Poçta: [email protected]

Knesset

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Knesset daşky gurşawy gorap saklaýar.E-poçta gereksiz çap edilmezligiňizi haýyş edýäris

Kimden: Zähmet sosial üpjünçiligi we saglyk komiteti

Iberilen: 2019-njy ýylyň 30-njy iýuny, ýekşenbe, sagat 2: 39-

da [email protected]

Fw – Assaf Benýamini – Mowzuk: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym:

Milli ätiýaçlandyryş edarasynyň

jemgyýetçilik arzalary bölümi

5/8/2019

Fw – Yahoo poçta: Assaf Benýamini – Fw: Knessetiň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym.

Hormatly jenap,

Assaf Benýamininiň haty.

Onuň ýüzlenmesine beren jogabyňyz üçin minnetdar bolarys.

Hormat bilen, esasy Ben Ami – Mejlisiň uly koordinatory

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Poçta: [email protected]

Knesset

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Knesset daşky gurşawy gorap saklaýar.E-poçta gereksiz çap edilmezligiňizi haýyş edýäris

[Forma: Assaf Benýamini [e-poçta bilen hüjüm ediň [email protected]

Iberilen: Sundayekşenbe, 30 Iýun 2019 2:39

Iberen: vrev[email protected] Zähmet Durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Mowzuk: Knesset

pgf faýlynyň Zähmet we durmuş üpjünçiligi komitetine ýazan hatym Assaf Benyamini

Milli ätiýaçlandyryş institutynyň jemgyýetçilik arzalary bölümi

: 07/07/2019

Hanym Main Ben Ami – Mejlisiň uly utgaşdyryjysy

Knesset

Knesset

Zähmet durmuş üpjünçiligi we saglyk komiteti

Iýerusalim  

işi: 40738/72

ID 02954740/3

Hormatly hanym,

mowzuk: Iş berijilerden ýygyndy -Mr.Assaf Benýamini

06/30/2019 hatyňyz

Ine, jogapyň göçürmesi gönüden-göni ýerli bölümimizden 2019-njy ýylyň 12-nji iýunyndaky jenap Benýaminine berilýär.

 Hormat bilen,

Eti Kohen / gol /

Jemgyýetçilik arzalary bölüminiň

göçürmesi: jenap Eli Nazri – Iýerusalim bölüminiň Iýerusalim bölüminiň başlygy

Şd.Watzman 13-nji, poçta kody 91909, telefon 972-2-6709070,

faks: 972-2-6525038, onlaýn jaňlar üçin salgymyz: www.btl.gov.il

1741711

Milli ätiýaçlandyryş instituty Iýerusalimiň şahamçasy

2019-njy ýylyň 12-nji iýunyna:

Jenap Assaf Benýamini

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy, 4-nji

Iýerusalim 9662592

                                                                        Mowzuk: senäniň 26.05.2019:

Aboveokardaky mowzukdaky haýyşyňyza jogap bermek bilen, umumy maýyplyk kömek puluny alýanlar üçin bir öýde işleýän işgärler üçin ätiýaçlandyryş töleglerinden boşadylmaýandygyny aýdasym gelýär.Şonuň üçin size kanuna laýyklykda töleg alynýar (size iberilen töleg kitabynda görkezilen töleg nyrhlary).

Gündelik işlerde başgalaryň kömegine mätäç bolsaňyz, ýörite hyzmatlara bolan hukugyny barlamak üçin talap arzasyny berip bilersiňiz.

Hormatlamak bilen,Iýerusalim şahamçasynyň başlygy

Ortal Mizrahi     Göçüriň: Jemgyýetçilik arzalary bölümiMilli ätiýaçlandyryş instituty – Baş edaraŞimon Ben Şetakh, 91007, telefon: 972-2-6755675, faks: 972-2-6755447 [email protected]

Hormatlamak bilen,Iýerusalim şahamçasynyň başlygy

Ortal Mizrahi     Göçüriň: Jemgyýetçilik arzalary bölümiMilli ätiýaçlandyryş instituty – Baş edaraŞimon Ben Şetakh, 91007, telefon: 972-2-6755675, faks: 972-2-6755447 [email protected]

Kim:

Mowzuk: öý.

Hormatly jenap / Hanym

, 2018-nji ýylyň dekabrynyň başynda metbugatda eşitdim, öý işinde işleýänleriň hemmesine arassalamak ýa-da beýleki öý işlerinde kömek berýän, tertipli işde gol çekmegi talap edýän täze bir kanun bar. şertnama baglaşýar we häkimiýetlere hasabat berýär.2002-nji ýyldan bäri fiziki taýdan kemisligim sebäpli bir öý işgäri meniň ýanyma gelýär;tölegli arassalaýyş işini edýär.Şeýle-de bolsa, bu döwürde men birnäçe ýaşaýyş jaýyndan göçüp barýaryn (bu hakykat mowzuk bilen baglanyşyklymy?) We zerur bolanda öý hyzmatçysyna wagtal-wagtal jaň edýärdim – soň onuň yzygiderli sagatlary ýa-da iş günleri ýokdy, şeýle hem gelmegiň ýygylygy wagtal-wagtal üýtgeýärdi.Soňky ýyllarda adatça üç hepdede bir gezek gelýär.

Onuň bilen tanyşlygymdan, munuň älemgoşar gününiň aýaldygyny bilýärin, belki-de zähmet şertnamasyny baglaşmak islemeýär – kimdir biri bilen tanyşlygymyň bu garyp aýaldygyny bilýärin; Zähmet şertnamasyny taýýarlamakda hyzmatdaşlyk etmek islemeýän bolsa gerek – Milli ätiýaçlandyryş edarasyndan ýaşaýyş puly bilen ýaşaýan biri hökmünde, girdejisiniň başga bir çeşmesi barada bilýänligi bilen gyzyklanmaz.Başga bir tarapdan, jenaýatçy bolmak ýa-da bikanun hereket etmek islämok.

Men nähili hereket etmeli?Bu barada näme pikir edýärsiňiz?

Hormatlamak bilen,

benyamini hüjüm ediň

Şahsy maglumatlar:

Ady Assaf Maşgala ady Benýamin

ID # 029547403

Doly poçta salgysy:

Assaf Benýamini

Kosta Rika köçesiniň 115-nji jaýy,

Giriş 4-nji jaý,

Kirýat Menahem,

Iýerusalim, poçta kody 9662592.

Telefon belgileri: öýde – 972-2-6427757

Jübi 972-52-4575172.Faks: 972-77-2700076

E-poçta:

walla.co.il@029547403 ýa-da:

[email protected] ýa-da:

[email protected] ýa-da:

[email protected] ýa-da:

[email protected]

The bejeriş binýady:

“Reut” birleşigi – “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy,

Haawiwit köçesi, 6,

Kirýat Menahem,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody 9650816.

umumy ýaşaýyş jaýynyň telefon belgileri:

972-2-6432551 ýa-da:

972-2-6428351

Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy:

[email protected]

“Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň jemgyýetçilik işgäri, 12/12/2017-de sişenbe güni sagat 13: 30-da duşuşygymda, özi we / ýa-da “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýynyň ýa-da “Reut” -yň beýleki işgärleri barada jikme-jik maglumat bermegi düýbünden gadagan etdi. birleşmesi.

Maňa syn eden maşgala lukmany:

Dok.Maýkl Halaw,

“Klalit lukmançylyk hyzmaty” – Borowow köçesi,

63 Borowow köçesi,

Kirýat uvuwal

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta kody 9678150

Klinikanyň ofisiniň telefon belgileri:

972-2-6440777

Klinikanyň ofisiniň faks belgisi: 972-2-6438217

Ageaşy: 46. Maşgala ýagdaýy: leeke.

Bu temanyň öý işgäri: hanym ehehudit Kohel.

Telefon belgisi: 972-50-2169965 ýa-da

972-55-2288208

Doglan güni: 11/11/1972

Gol

……………………………………… ..

TatianaTirgumim Office

                                                                                    972- 54-5516860

F. Aşakda şol wagt dürli ýerlere iberen e-poçta habarym:

Kim:

Mowzuk: Haýyr-sahawat işlerini gözläň.

Hormatly MRS we jenap

Soňky ýyllarda Ysraýyl döwletindäki maýyplar üçin göreşe – metbugatda giňden tanalýan göreşe gatnaşdym.Şeýle-de bolsa, köp ýyllap dowam eden göreşden soň hem Ysraýyl döwletinde maýyplar we beýleki garyp ilat üçin ýaşaýyş jaý pudagynda henizem çözgüt tapylmajakdygy belli boldy.Elbetde, soňky aýlarda agyrýan Corona epidemiýasy (bu sözleri 2020-nji ýylyň 12-nji iýuly, ýekşenbe güni ýazýaryn) ýagdaýyň hasam erbetleşmegine sebäp boldy – diňe bir maýyplar däl

ilat: gazanç etmek ukybyny ýitiren köp adam göni manyda çörege açdy.Size şuny soraýaryn: haýyr-sahawat guramalaryny ýa-da bu ilat toparlarynyň kynçylyklaryny ýeňletmek üçin kömek edip biljek işewür adamlary bilýärsiňizmi – ýagdaýyň näçe wagt dowam etjekdigini hiç kim bilenokmy?

Soňra hatymda, degişli bolan köpçüligiň – maýyp jemgyýetiň kynçylyklary hakda suratlandyrýaryn.

1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 02947403

2) E-poçtalarym: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected] ýa-da: [email protected]

3) Meniň ideg edýän guramam:

Reuth -Awiwitumumyýaşaýyş jaýy

6 Ha’awivitSt. -2-5428351Umumy ıaşaıyş jaıynyň e-poçta salgysy: [email protected]

4) 2017-nji ýylyň 12-nji dekabrynda sagat 13: 30-da “Awiwit” umumy ıaşaıyş jaıynyň jemgyýetçilik işgäri bilen bolan duşuşygynda, onuň aýratynlyklaryny we / ıa-da beýleki işgärlerini aç-açan açmak gadagan edildi. “Avivit” umumy ýaşaýyş jaýy ýa-da “Reuth”.

5) Maşgala lukmanym:

Doktor Maýkl Halaw

Klalit saglygy goraýyş hyzmatlary, Ir Ganim şahamçasy

63 Boroçow köçesi

Kirýat velowel,

Iýerusalim,

ISRAEL, poçta: 9678150.

Kliniki telefon belgisi: -6438217.

6) Aşakda 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň aýagynda Reuth şäherinden bolan jemgyýetçilik işgäri bilen habarçym:

25.1.2020

Hormatly hanym Tal Lotan,

re: Kosta Rika köçesiniň 115-nji kwartirasy,

otagdaky körleriň ýapykdygyny we size habar bermek isleýärin gymyldadyp bolmaýar.Umumy ıaşaıyş jaıynyň işgäriniň muny düzedip bilermi?(Muny nädip düzetmelidigini bilemok ýa-da munuň üçin kwartiranyň eýesine jaň etmeli bolsam).Sen näme pikir etýäň?Hormatlamak bilen,

Awiwitde ýaşaýan Assaf Benýamini ýaşaýyş jaýyna kömek etdi

PS

recentlyakynda size goşulan haty Ysraýyl poçta kompaniýasynyň üsti bilen yzygiderli poçta bilen iberdim.Onda beren soragyma jogap berseňiz minnetdar bolardym.

12.1.2020.

Hormatly hanym Tal Lotan,

gaýtadan: Kärende möhleti

Kwartiramyň kärendesi 2020-nji ýylyň 14-nji iýulynda gutarýar. Meniň pikirimçe, kwartiranyň eýesinden kärendäni uzaltmaga razydygyny ýa-da ýokdugyny anyklamagy haýyş etmeli.Kwartirada ýaşamagy dowam etdirmek isleýändigimi belläp geçýärin, ýöne kwartiranyň eýesi kärendäni uzaltmak islemese, şoňa görä taýynlyk görmeli we başga kwartira gözläp başlamaly.

Hormatlamak bilen,

Awiwitde ýaşaýan hüjümçi benyamini

PS umumy ýaşaýyş jaýyna kömek etdi PS ID belgim: 029547403

Sosial işgär Tal Lotan 10

Yahoo / gelýän poçta

Assaf Benýamini 15-

nji ýanwarda 15: 50-de

+ 6

Tal

Assaf Benyamini

Men düşünemok.Kwartiranyň eýesine haçan sorag bermekçi?Haçan?Bu soragy berjek bolanyňyzda “Üç aý öňünden adaty zat” diýen jogapdan düşünmek mümkin däl.(Mümkin boldugyça gysga wagtda has gowy görýärin, sebäbi göçüp giden öňki ýagdaýlardan tapawutlylykda bu gezek saglygym has erbetleşýär we zatlarymy hut özüm alyp bilemok.  Kwartiralary göçürmeli bolsam, bu gezek fiziki taýdan has kyn bolar we şonuň üçin tutuş proses has uzaga çeker.Şeýle-de bolsa, duýgy taýdan has aňsat bolardy.Şonuň üçin aýdanlarym düşünilmedik bolsa, ýene bir gezek soraýaryn: bu mesele boýunça kwartiranyň eýesinden haçan soramak isleýärsiňiz?

Hormatlamak bilen,

Awiwitde ýaşaýan Assaf Benýamini, umumy ýaşaýyş jaýyna

2020-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda GMT + 2 10:46:27

TAL LOTAN [email protected] ýazdy

12-nji ýanwar

TAL LOTAN [email protected]

Kimden: Assaf Benýamini

26-njy ýanwarda 14:09

Geljek aý siziň bilen habarlaşarys.Şertnama laýyklykda, üç aý öňünden duýduryş berip biljekdigini göz öňünde tutuň.

2020-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda, Assaf Benýaminiden sagat 12: 29-da

<[email protected]>

Asyl habary görkez

Assaf Benýamini<[email protected]>

Kim üçin: Tal Lotan

26-njy ýanwar 2020, sagat 14: 13-de

bolýar.Sagbol.

2020-nji ýylyň 26-njy ýanwary, ýekşenbe güni sagat 14:09:58 GMT + 2

TAL LOTAN [email protected]

asyl habary gizläň

Geljek aý siziň bilen habarlaşarys.Şertnama laýyklykda, üç aý öňünden duýduryş berip biljekdigini göz öňünde tutuň.

2020-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda, Assaf Benýamini den sagat 12: 29-da

<[email protected]>

Men düşünemok.Kwartiranyň eýesine haçan sorag bermekçi?Haçan?Bu soragy berjek bolanyňyzda “Üç aý öňünden adaty zat” diýen jogapdan düşünmek mümkin däl..

_ fiziki taýdan we ähli proses has uzaga çeker. Şeýle-de bolsa, duýgy taýdan has aňsat bolardy. Şonuň üçin, sözlerime düşünilmedik bolsa, ýene bir gezek soraýaryn: bu mesele boýunça kwartiranyň eýesinden haçan soramak isleýärsiňiz?

Hormatlamak bilen,

Awiwitde ýaşaýan Assaf Benýamini, umumy ýaşaýyş jaýyna kömek etdi

2020-nji ýylyň 26-njy ýanwary, ýekşenbe güni sagat 14:09:58 GMT + 2

TAL LOTAN [email protected] ýazdy

Salam, üç aý öňünden duýduryş bermek adaty, ýöne has ir mümkin.

Şenbe, 2020-nji ýylyň 25-nji ýanwary, sagat 20: 00-da Assaf Benýamini

<[email protected]>

Düşündim, ýöne bu soragy haçan bermek isleýärsiňiz?

Şenbe, 25-nji ýanwar 2020, sagat 19: 46:52 GMT + 2

TAL LOTAN [email protected] ýazdy

Gipotetiki taýdan uzaltmak isleseňiz-de, gaty gysga, ýöne ol borçly.

Gysgaça aýdylanda, basym.

Şenbe, 2020-nji ýylyň 25-nji ýanwary, sagat 19: 07-de Assaf Benýamini <hüjü[email protected]> — Iberilen habar —-

Kimden: Assaf Benýamini <[email protected]>

Kim üçin: TAL [email protected]

Iberilen: Şenbe, 25-nji ýanwar, 2020-nji ýyl, sagat 16: 31: 35 GMT + 2 Re: Sosial işgär Tal Lotana ýazan hatym.

Gowy. Ikinji soragym (kwartiranyň eýesinden kärendäni uzaltmak isleýändigini ýa-da ýokdugyny soramak) hakda näme pikir edýärsiňiz? Elbetde, kwartira eýeleri 2020-nji ýylyň 14-nji iýulyndan soň kärendäni uzaltmaga razy bolmasa, başga bir çözgüt tapmaly bolaryn (we bu gezek saglygymyň ýaramazlaşmagy sebäpli şahsy zatlarymy gaplamak has köp wagt alar, bu rugsat bermez) özüm gaplaň).

Assaf Benýamini

Şenbe, 25-nji ýanwar 2020, sagat 16: 22: 17-de GMT + 2

TAL LOTAN [email protected] ýazdy

Salam Assaf. Körler barada aýdanymda, Barukdan göz aýlamagyny haýyş ederin, eger has uly näsazlyk bolsa, Sigalit bilen habarlaşaryn.

Asaf ýetilmeli maksatlar hökmünde.

7) Aşakdakylar, men hakda 6/28/2011-de ýazylan 17 sahypalyk Sosial hasabat.

* Bu hasabatda ýalňyşlyk bilen ýazylyşy ýaly 2004-nji ýylda däl-de, 1994-nji ýylyň 8-nji martynda Iýerusalimdäki Kfar Şawul psihiatrik keselhanasyna reabilitasiýa üçin gelendigimi belläsim gelýär.

REUT jemgyýetçilik akyl saglygy hasaba alnan jemgyýet “Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy

“Awiwit” myhmanhanasy, Iýerusalim 96508, Awiwit köçesi, 6, Telefaks: 972-2-6432551

E-poçta: [email protected]

2011-nji ýylyň 28-nji iýuny

to

MGAR kompaniýasy

Re: Assaf Binyamini, Id. ýok. 29547403 – Psihososial hasabat

Umumy maglumat: Assaf 1972-nji ýylda doguldy, bakalawr, HaRakefet köçesindäki reabilitasiýa sebediniň adyndan goralýan ýaşaýyş jaýy (başpena jaýy) statusynda ýeke özi ýaşaýar, fonda maýyplyk kömek puluny alýar akyl taýdan kemçilik.

Assaf dört adamdan ybarat maşgalanyň uly ogly. Sekiz ýaşyndaka ene-atasy aýrylyşdylar, nikalaşýan wagtlary ene-atasynyň arasyndaky gatnaşyklar gaty erbet diýilýär. Kakasy gaýtadan durmuşa çykdy we Assafyň bu nikadan üç ýarym dogany bardy. Aýralykdan soň Assaf ejesi we aýal dogany bilen galdy.

Assaf çagalygyndan bäri emosional we motor kynçylyklaryndan ejir çekýärdi.4 ýaşynda ýaşaýyş jaý çalşylandan soň, gürlemegi bes etdi.Terapewtiki çagalar bagynda psihoterapiýa ugradyldy.Assaf özüni üzňe saklaýan asuda çagady, günortan taryh kitaplaryny okaýardy, kompýuterlerde işleýärdi, ýeke-täk jemgyýetçilik işi küşt oýunlarynyň çäginde boldy.

Olesetginjeklik döwründe akyl saglygy ýagdaýy erbetleşdi, kakasynyň aýalyna garşy beýlekiler bilen birlikde yzarlama aldawlaryny döretdi.Janyna kast etmek synanyşygy görkezildi we Geha akyl saglygy merkezinde birnäçe gezek keselhana ýerleşdirildi.Ony dikeltmek synanyşygy Petah Tikwadaky umumy ýaşaýyş jaýynda geçirildi, ýöne şowsuz boldy.Bu ýaşdan başlap, ol hiç bir çäkde jemlenmedi, sosial taýdan ret edilen çaga, geň gylyk-häsiýeti daş-töweregine-de uly gahar-gazap döretdi we bu ýagdaý hasam erbetleşdi.

20 ýaşynda Assaf dürli alamatlardan ejir çekýärdi, esasylary öz-özüne zyýan bermegi öz içine alýan obessiw kompulsivdi – fiziki taýdan öz-özüne zyýan bermegiň beýle görnüşleri hiç haçan beýle görnüşde gaýdyp gelmedi, ýöne häzirki wagtda Assaf özüni agyrdýar. jemgyýeti ýeňip geçmek üçin ulanýanusuly

we ony gurşap alan hakykat (we bu mesele bilen baglanyşykly – mundan beýläk maglumat berler).

2004-nji ýylda Assaf Kfar Şawuldaky Reabilitasiýa bölüminde keselhana ýerleşdirildi we ol ýerden Enoş akyl saglygy birleşiginiň goldawy bilen goralýan jaýa (başpena jaýyna) göçdi.Reabilitasiýa bölüminde bejergi alan ýyllarynda onuň ýagdaýy gowulaşdy, obsesif-kompulsiv alamatlar ep-esli gowşady we aldaw ýa-da galýusinasiýa ýaly psihiki mazmun ýokdy.Assaf Kfar Şawul psihiatrik hassahanasynyň reabilitasiýa topary tarapyndan äkidildi, Enoş akyl saglygy birleşiginiň üsti bilen öz öýünde esger almagy dowam etdirdi, psihiatrik bejergini aldy, akyl saglygy ýagdaýy durnuklaşdy we jemgyýetde özbaşdak ýaşaýar.

Assaf Ysraýylyň Milli kitaphanasynda birnäçe ýyl meýletin işledi, ýöne bedeniniň ýaramazlygy sebäpli ol gitdi.Ondan soň, Assaf “Ha’Meshakem Sheltered Company” -de (2005 – 2006) bir ýarym ýyl töweregi işledi.Işgärler bilen baglanyşykly kynçylyklar sebäpli ol gitdi.Soň bolsa, HaOman köçesindäki gaçybatalga önümçilik zawodynda işledi we bu iş ýerine barjak bolanda transport kynçylyklary sebäpli gitdi.2006-2007-nji ýyllarda beden we akyl ýagdaýynyň kem-kemden peselmegi bolup geçdi we şondan bäri akyl we fiziki kynçylyklaryň – arka problemalary, iýmit siňdiriş problemalary, psoriatiki ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy, bilelikdäki kynçylyklar, has agyr we köplenç aladalanma hüjümleri.Assaf jemgyýetçilik hyzmatlaryna bolan ynamyny ýitirdi,hyzmatyň hiliniň we işgärleriň hünär derejesiniň peselendigini öňe sürýär.Aragatnaşyklaryny we gatnaşyklaryny bes etdi

“Enosh” akyl saglygy birleşigi,“Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy

Kidum REUT jemgyýetçilik akyl saglygy hasaba alnan jemgyýeti arkaly ýaşamaga synanyşdy.

“Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy, Iýerusalim 96508, Awiwit köçesiniň 6-njy jaýy, Telefaks: 972-2-6432551

E-poçta: [email protected]

Başarnyksyz birleşme.2007-nji ýylyň aprelinde reabilitasiýa we dikeldiş işleri bilen meşgullanýan Tzohar Assosiasiýasyna ýüz tutdy.

2007-nji ýylyň Sanjar aýynda Reut jemgyýetiniň akyl saglygy hasaba alnan jemgyýetine ugradyldy we Awiwit umumy ýaşaýyş jaýynda goralýan ýaşaýyş jaýy (başpena jaýy) statusyna kabul edildi we myhmanhananyň işgärleri ony äkidýärler.

Soňky üç ýylda göz öňünde tutulan ýoldaşlyk döwrümizde Assafyň akyl saglygynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bolup biler we aşakdaky ýagdaýlar bilen baglanyşykly birnäçe görkezijiler bar:

1. Assafyň şübhe derejesi ýokarlanýar, pessimist dünýägaraýyş bilen güýçlenýän şübhe, lukmançylyk, psihiatrik ýa-da hünärmen bolsun, islendik bejeriş faktoryna düýbünden ynam we ynamsyzlyk.Umumy ıaşaıyş jaıynyň işgärleri bilen alyp barýan gatnaşyklary gaty bölekleýin, ıaşaıyş jaıyndan gollanmalary (mugallymlary) kabul etmekden ýüz öwürer we diňe sosial işgäri bilen aragatnaşyk saklamaga taýýardyr, ol hem sistemanyň wekili hasaplaıar. abadançylygyny gözläň.

2. Worsearamazlaşýan ýekelik meýli.Assaf haýsydyr bir sosial gurluş bilen baglanyşykly däl.Umumy ıaşaıyş jaıy bilen däl-de, dostlukly adam gatnaşyklaryny saklamaıar

ýaşaýjylary we ýokarda aýdylyşy ýaly, umumy ýaşaýyş jaýyndan ýolbeletler (mugallymlar) bilen, özi-de özüni daşlaşdyrýan maşgalasy bilen däl-de, takmynan bir bölüme çenli (ejesi saklamagy talap edýändigi sebäpli “diýen ýaly” sözi ulanylýar) garşylygyna garamazdan baglanyşyk).Ol haýsydyr bir jemgyýetçilik durmuşyna gatnaşmaýar, şenbe we dynç alyş günlerinde özüni ýekelikde görýär, belli bir çarçuwa, çärä, Baýram agşamlaryna we şuňa meňzeşlere goşulmak baradaky teklibine jogap bermeýär.

3. Terapewtiki faktorlar bilen baglanyşyklar we duşuşyklar: Assafy alyp giden üç ýylyň dowamynda HMO-da birnäçe maşgala lukmanlarynyň arasynda çalyşmagy başardy, käbiri onuň hal-ýagdaýyny aç-açan gözledi, ýöne nädip bilmedi kesgitlemek üçin.Kirýat veloweldäki Akyl saglygy jemgyýetçilik klinikasynyň işgärleri bilen dawa edip, jedelleşdi we psihiatrik gözegçiligini ol ýerde dowam etdirmekden aç-açan ýüz öwürdi.Işgärler hem oňa tarap barmaga synanyşdylar, ýöne ol muny duýmady.Bu hekaýadan esasy ejir çekendigine garamazdan, başga bir psihiatrik gözegçilik almak üçin akyl saglygy bilen baglanyşykly her bir adama ýüzlendi.Ahyrynda, Ir Ganim HMO-a ýüz tutanymyzdan soň, HMO-da zerur gözegçilik edilmegine rugsat berýän kanun hatyndan başga belli bir ylalaşyk gazanyldy.

4. Umumy ıaşaıyş jaıyny we esgerler birleşigini boýkot ediň: Reut jemgyýetiniň akyl saglygy hasaba alnan jemgyýetiniň adyndan esger almagy dowam etdirse-de, ıaşaıyş jaıyna özi gelmekden ýüz öwürıär we duşuşyklar diňe öý çagyryşy ýaly amala aşyrylýar.Şübhe we duşmançylyk umumy ýaşaýyş jaýynyň işgärlerine we ýaşaýjylaryna gönükdirilendir we hatda arz-şikaýatlar ýazýar we esgeriň özünden gaty zeýrenýär.Şeýle-de bolsa, adaty hakykatyň belli bir derejesi bar we gahar-gazaplara we şikaýatlara garamazdan, biziň bilen gatnaşyklarymyzy kesmekden saklandy.

5. Aladalaryň ýokarlanmagy: Assaf psihiatrik saglygy, ýaşaýyş jaýy nukdaýnazaryndan, maddy we maddy taýdan geljegi barada gaty alada edýär.Bu aladanyň derejesi ony çydap bolmajak gytçylykda we tygşytlylykda ýaşamaga mejbur edýär.

6. Gündelik durmuşynda saklanmak we tygşytlylyk: Assaf ýakyn geljekde öýsüz boljakdygyna ynanýar we öz pikirine görä elektrik energiýasyny tygşytlaýar we beýleki çykdajylary tygşytlaýar, şonuň üçinem beýle etmeýär kwartirasyny gyşda gyzdyrýar, iýmitini gyzdyrmaýar we özüne lezzet ýa-da kanagat duýmaga ýol bermeýär.Şeýle hem, saglyk meselelerine gezek gelende, diş bejergisi ýa-da fiziki azaplary we agyrylary ýeňilleşdirip biljek dermanlar ýaly tygşytlaýar.

REUT jemgyýetçilik akyl saglygy hasaba alnan jemgyýet

“Awiwit” umumy ýaşaýyş

jaýy, Awiwit köçesi, Iýerusalim 96508, Telefaks: 972-2-6432551

E-poçta: [email protected]

7. Hekaýa ýüregine täsir edip biler öýdüp, hat alyşmak we ýazmak bilen baglanyşykly obýektiw gatnaşygy, şeýlelik bilen giň hat alyşmalarda kömek bermegi onuň durmuş tejribesine öwrüldi, ýazýar, surata düşürýär we käwagt onlarça nusgada paýlaýar , Döwlet edaralaryna, Knesset agzalaryna,

döwürleýin neşirlere we magazinesurnallara, birleşiklere, hukuk firmalaryna, hususy guramalara we guramalara, iş ýerlerine we ş.m.Köp halatlarda hiç hili jogap almaýar, käbir ýagdaýlarda özüne ünsi çekýär – bu tejribe durmuşyna many we mazmun berýärdi.Onuň sözlerine görä, dirikä, dowam eder we bu onuň özüne laýyk hukuklar ugrundaky göreş usulydyr.

8. Iş ýerlerine uýgunlaşmakdaky kynçylyklar: ähli döwürde Assaf birnäçe iş ýerini çalyşdy, her gezek iş şertleri bilen baglanyşykly kynçylyklar ýa-da elýeterlilik ýa-da şikaýatlar esasynda.Şeýle-de bolsa, ýakynda özüni hepdede üç gezek işleýän bir iş ýerini tapandygyny we şu wagta çenli onuň bilen hoşaldygyny bellemelidiris.Assafyň özi bu ýere kän bir ynanmaýar, şu güne çenli we soňky iki aýyň dowamynda sabyr etmegi başardy.

Gysgaça aýdanyňda: psihiatrik keşbiniň umumy däldigine şek ýok, birneme saklanyp galan birnäçe mümkinçilik bar, meselem: aň-bilim ukyby, dilden we ýazuw sözleýiş ukyby, beýleki tarapdan bolsa agyr akyl şikesleri.Ol ýalňyzlygyň we umytsyzlygyň içinde ýerleşýär.Alamatlarynyň tebigaty oňa hiç hili kömek ýa-da goldaw almaga mümkinçilik bermeýär, bütin dünýäniň özüne garşydygyna, çykalga ýokdugyna we ýagdaýyň hasam erbetleşjekdigine ynanýar.Adaty manyda hiç hili psihotik gahar-gazap ýok, ýöne gahar-gazap we güýçli agressiýa bar, häzirki wagtda esasan ejesine baryp görmäge het edilende gönükdirilýär (bu agyr gahar-gazabyndan ejir çeken ýoldaşy bilen ýaşanda has erbetdi; ,netijede, ýaşaýyş jaý hyzmatdaşlygyny bes etmäge mejbur bolduk).Assaf barada aýdylanda bolsa, ähli gurluşyň germetiki paranoid gurluşydygy, hakykatyň hökümi gaty kemçilikli we ýeterlik däldigi, oňa kömek etmek isleýän adamlary tanamaýarka we hemme kişini itekländigi aýratyn duýulýar.Täsiriň peselmegini, adam duýgusynyň ýoklugyna, hatda gündelik aragatnaşykda bolan ýakyn adamlara ýa-da terbiýeçilere / terapewtlere-de degişlidir.Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.hakykat hökümi gaty kemçilikli we ýeterlik däl we bu, özüne kömek etmek isleýän adamlary tanamasa we hemme kişini iteklän mahaly has aýdyň bolýar.Täsiriň peselmegini, adam duýgusynyň ýoklugyna, hatda gündelik aragatnaşykda bolan ýakyn adamlara ýa-da terbiýeçilere / terapewtlere-de degişlidir.Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.hakykat hökümi gaty kemçilikli we ýeterlik däl we bu, özüne kömek etmek isleýän adamlary tanamasa we hemme kişini iteklän mahaly has aýdyň bolýar.Täsiriň peselmegini, adam duýgusynyň ýoklugyna çenli duýmak bolýar,hatda gündelik aragatnaşykda bolan ýakyn adamlar ýa-da terbiýeçiler / terapewtler barada-da.Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.bilen gündelik aragatnaşykda bolýar.Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.bilen gündelik aragatnaşykda bolýar.Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.ýaşaýan durmuşynyň gaty pes derejesini aýtmaly däl.bilen gündelik aragatnaşykda bolýar.Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.bilen gündelik aragatnaşykda bolýar.Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.ýaşaýan durmuşynyň gaty pes derejesini aýtmaly däl.bilen gündelik aragatnaşykda bolýar.Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.bilen gündelik aragatnaşykda bolýar.Ony dolandyrýan esasy duýgy, hasam erbetleşýän umytsyzlykdyr.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.erbetleşmegini dowam etdirýär.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.erbetleşmegini dowam etdirýär.Bu, onuň ýaşaýyş derejesine täsir edýär, ýaşaýan derejesiniň gaty pesdigini aýtmaly däl.

Soňky iki ýyl bäri ony alyp barýan adam we özüni bejeren Psihiatr bilen geçiren söhbetdeşliklerinden özüni alyp barşynda kynçylyklaryň, akyl problemalarynyň, gahar-gazabyň we şuňa meňzeşleriň degişlidigine we ýüze çykýandygyna şek ýok. akyl taýdan näsazlygy, şonuň üçinem gödek, kemsidiji we gaharly hereketleri hem problemalarynyň alamaty hökmünde däl-de, aýry-aýry bölegi hökmünde kabul edilmelidir.

Naomi Harpaz

jemgyýetçilik işgäri

“Awiwit” umumy ýaşaýyş jaýy

Ir Ganim.

8) Aşakda maýyplaryň ýaşaýyş jaý ýagdaýy barada käbir düşündirişler / jikme-jiklikler bar.

1. Kärende maliýeleşdirmek / tölemek meselesi – köp ýyl mundan ozal (we kim tarapyndan belli däl, ýöne käbir döwlet işgäri) ​​jemgyýetde ýaşaýan maýyplaryň aýda NIS 770 kärendesine tölemäge hukugy bar diýen karara gelindi.Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda Ysraýylda jaý bahalary ýokarlandy, kärende tölegi hem tebigy ýagdaýda ýokarlandy.Manyöne köp ýyl mundan ozal hiç hili düşündiriş ýa-da logika bolmazdan düýbünden özbaşdak döredilen NIS 770 şekili täzelenmedi.

Gynansak-da, mümkin bolan taraplara – ingaşaýyş we gurluşyk ministrliginiň dürli stollaryna, beýleki ministrliklere iberilen giňişleýin hat alyşmalardan (müňlerçe hatda on müňlerçe hat we bu ýazyjynyň gynanjyna görä bu sanlar ulaldyp bolmaz). Maliýe ministrligi we premýer-ministr ýaly köp sanly journalistsurnalist, bu ýazyjynyň köpüsi şahsy, köp aklawçylar, hatda derňew firmalary we daşary ýurtlaryň ilçihanalary bilen gürleşdi – hiç zat kömek etmedi.Netijede, kömegiň mukdary täzelenmedi we köp maýyplar gyşda açlykdan, suwsuzlykdan ýa-da sowukdan ýa-da tomusda yssy howa we suwsuzlykdan ölmek üçin köçelere çykaryldy.

Ededid: Jemgyýeti güýçlendirmek assosiasiýasy we bu ýazyjynyň gabat gelýän uniwersitetler we kollejleriň hukuk kömegi klinikalary ýaly hukuk guramalarynyň hiç haçan ýönekeý sebäbe görä kömek edip bilmejekdigini bellemelidiris: NIS 770 kömeginiň mukdary kanunlar bilen kesgitlenýär we hukuk guramalary hereket edýän kanunlary durmuşa geçirmäge kömek edip biler.Kanunçylyk üýtgetmeleriniň zerurlygy bolan ýeke-täk salgy Knessetdir.

Mattersöne meseleler has çylşyrymlaşýar: belli bolşy ýaly uzak wagt bäri (bu setirler 2020-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ýazyldy) Ysraýyl yzly-yzyna saýlaw kampaniýalaryna gatnaşdy, hatda alty hepde bäri meýilleşdirilýän üçünji saýlawlar, işleýän hökümetiň gurulmagy hökmany suratda habar bermez.Knessetiň we hökümetiň bu awtoryň we maýyp guramalaryň we başga-da köp adamyň kömek meselesinde beren soraglaryna jogap berenlerinde-de, Knessetiň agzalary Knessetiň agzalaryna garamazdan awtomatiki usulda hukuk guramalaryna ugrukdyrylandygyny bellemelidiris. bu ýagdaýda guramalaryň salgy däldigini doly bilýärler;özleri.

2. Kwartira eýeleri bilen aragatnaşyk: maýyplaryň ýa-da keselleriniň kömegi bilen maýyplaryň ýaşaýyş jaý eýeleri bilen gepleşik geçirmek üçin göreşýän ýagdaýlary köp.Bu şertlerde jemgyýetçilik işgärleri araçy bolup hyzmat etmeli we sosial işgärleriň köpüsi bu ýagdaýda hakykatdanam bu wezipäni ýerine ýetirip bilmeýärler.Mundan başga-da, soňky ýyllarda sosial işgärleriň wezipeleriniň sanyny azaltmak, agyr iş şertleri, az aýlyk almak, hassalaryň maşgalalary tarapyndan ýygy-ýygydan nädogry bejergi – sosial işgärleri nädogry ideg edýän garyndaşlary üçin jogapkärçiliksiz hasaplaýarlar almak – kämahal gyssagly ýa-da howply ýagdaýlary äsgermezlik etmäge mejbur edýän, mümkin däl iş ýüki bilen utgaşyp, maýyplaryň özüne laýyk jaý tapmakdaky kynçylyklaryny we sosial işgäriň oňa kömek etmegini üpjün edýär.

3. Näsaglaryň töleg serişdeleri – adamyň hassahanada uzak wagtlap jemgyýetde ýaşamaga göçüp, işe gitmek ýa-da durmuşyny dolandyrmak üçin jogapkärçilik çekmek ýaly adaty durmuş endikleri bolmadyk ýagdaýlary bolýar.Kepillik barlagy ýaly kärende şertnamasyna gol çekmegiň şertleri köplenç durmuşynyň bu döwründe adamlar üçin elýeterli däl.Öňki bejeriş we bejeriş desgalary (bu ýazyjynyň 25 ýyl ozal keselhanadan kömekçi ýaşaýyş jaýyna çykarylanda ulanan biri) ýapyldy ýa-da soňky ýyllarda işini togtatdy, şeýlelik bilen durmuşynyň bu döwründe adamlar tarapyndan dikeldilmeginiň öňüni aldy. , bu möhüm bejeriş we reabilitasiýa gurluşlary bolmazdan ösüş gazanyp bilmeýänler.

4. Düzgünleşdiriji meseleler – häzirki wagtda bir tarapdan kwartira eýeleriniň hukuklary we borçlary babatynda doly deňsizlik bar, beýleki tarapdan kärendeçiler.Köp kanunlar ýaşaýyş jaý eýelerini kärendeçiler tarapyndan kärende möhletinden hyýanatçylykly peýdalanmakdan goraýar;tersine, kärendeçileri kwartira eýeleriniň sütemlerinden goramak üçin kanunlar ýok.Netijede, kärendeler köp skandal, gödek we käwagt bikanun maddalary öz içine alýar we kärende şertnamalaryna gol çekmäge mejbur bolan kärendeçileri goramak üçin kanun ýok.Köp halatlarda kärendeçileriň emlägi kärendesine almak üçin şert hökmünde gol çekmeli zyýanly maddalara garşy çykmaga kanuny hukugy ýok, we kärendeçiler kämahal kärende döwründe-de jaý eýeleriniň gülkünçligine doly sezewar bolýarlar.Elbetde, bu umumy ilat üçin bir mesele,

5. Düşündirişlerdäki kynçylyklar – zerur düzedişler girizmek maksady bilen ýüze çykarylan kynçylyklar we olaryň köpçüligiň dykgatyna ýetirilmegi bilen baglanyşykly düýpli kynçylyklar bar.Bu mesele bilen gyzyklanmaýan dürli habar beriş serişdeleriniň häzirki ileri tutulýan ugurlary, maýyp guramalaryň arasyndaky bölünişik, ýagdaýy düzetmek we gowulaşdyrmak tagallalarynda işjeň rol oýnamak üçin ýaşaýan jemgyýetimizdäki köp partiýanyň gyzyklanmazlygy we köpçüligiň bu meseleler barada habardarlygyny ýokarlandyrmak ugrundaky tagallalara Knesset agzalaryny äsgermezlik etmegi we hiç zat etmezden kanunlary üýtgetmäge mejbur etjek derejede päsgelçilik döredýär.Mahabat kampaniýasyny başlatmakda başga bir kynçylyk bar:

9) 2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde açan YouTube kanalymyza baglanyşyk:

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

10) 2018-nji ýylyň 10-njy awgustynda “Biz ýeňeris” atly jemgyýetçilik hereketine goşuldym

– hereket aç-açan maýyplaryňbähbitlerini görkezmäge çalyşýan,  ýagny: raýat we jemgyýetçilik hukuklaryny giňden inkär edýän göze görünmeýän daşky saglyk problemalaryndan ejir çekýän adamlar.

Hereketiň direktory we esaslandyryjysy Tatiana Kadoçkin, 972-52-3708001 telefon belgisine ýekşenbe-penşenbe günleri sagat 11-den agşam sagat 8-e çenli baryp bolýar – ýewreý we Ysraýyl dynç alyşlaryndan başga.

Şeýlelik bilen, hereketimiziň web sahypasyna baglanyşyk baglaýaryn: 

https://www.nitgaber.com/

11) telefon belgilerim:

öýde-972-2-6427757.

öýjükli-972-52-4575172.

faks-972-77-2700076.

12) Has şahsy maglumatlar:

Doglan senesi: 1972-nji ýylyň 11-nji noýabry Maşgala ýagdaýy: leeke.

G. Ysraýyl döwletiniň Durmuş we durmuş hyzmatlary ministrligi köp ýyllaryň dowamynda akyl hassalaryny bejermekden düýbünden ýüz öwürdi.Ysraýylda akyl hassalaryna ideg Saglygy goraýyş ministrligine ynanyldy.Saglygy goraýyş ministrligi ewakuasiýa edilen akyl taýdan kynçylyk çekýän adama kömek edip bilmedik ýagdaýlarynda, Durmuş ministrligine ugradylar we Saglygy goraýyş ministrliginiň işgärleriniň Durmuş ministrliginiň bejermeýändigini hemişe gowy bilýändigine garamazdan akyl taýdan kynçylyk çekýär.Öz gezeginde Durmuş ministrligi akyl hassalaryna gezek gelende bejergini kabul etmedi we adamy ýene Saglyk ministrligine ugratdy.

Bu, Durmuş ministrliginiň kömegine mätäç akyl taýdan ýaralanan mätäçleriň hakykatdanam döwülen çukur bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýyny döretdi we dürli hökümet ministrlikleri akyl taýdan şikes ýeten mätäç adamy birinden yza çekmekden başga hiç zat etmeýärdi. başga birine ofis.Bu setirleriň ýazyjysynyň bu ýagdaýa birnäçe gezek duş gelendigini bellemelidiris.

Bu hakykat şu güne çenli dowam edip gelýär (bu sözler 2023-nji ýylyň 2-nji aprelinde, Pesahdan birnäçe gün öň ýazylýar).

Emma soňky ýylda bir üýtgeşme bolup geçdi we bu kanunçylyga bagly

Hukuk hukuklary Maýyplara abadançylyk (tekst ýewreýçe), käbir ýagdaýlarda Durmuş ministrliginiň Saglyk ministrliginde şol bir wagtyň özünde bejergi alýan akyl taýdan ýaralananlara kömek edip biljekdigini aýdýar.

Bu kanun 2022-nji ýylyň 22-nji iýulynda Ysraýyl döwletiniň Hukuk kitabynda hasaba alyndy.

Şu gün, 2023-nji ýylyň 2-nji aprelinde, ýekşenbe gününe çenli, Durmuş ministrliginiň ýagdaýlary ýa-da ýagdaýlary belli däl. Ysraýyl akyl taýdan ýaralananlara hakykatdanam kömek edip biler.

Bu maglumatlaryň, Durmuş ministrliginiň işgärlerine, Saglygy goraýyş ministrliginiň işgärlerine, şeýle hem akyl taýdan ýaralanan halka mümkin boldugyça aňsat we ýönekeý görnüşde elýeterli edilmelidigine ynanýaryn.

Maýyplar üçin abadançylyk hukugy kanunyna (kanunyň teksti ýewreýçe) Izzy Şapiro nyň öýüniň web sahypasyndanalnandygyny belläsim gelýär.

H. Aşakda “Facebook” sosial ulgamynda paýlaşan ýazgylarym:

1) Aşakda “Shufersal” torunyň “Facebook” sahypasynda ýazan ýazgym:

Şalom Şufersal zynjyry:

Şu gün sagat 1: 00-a ýetmeli diýlen zady tabşyrdym.

Müşderi hyzmaty bilen telefon arkaly habarlaşjak bolanymda,

telefon liniýasynyň beýleki ujundaky 1-800-56-56-56 belgisine hiç kim jogap bermeýär.

Iberilişiň diňe sagat 16: 22-de geljekdigini aýdýan awtomatiki jogap bar,

şonuň üçin sizden soraýaryn:

1. Şäheriň içinde eltip bermekde üç sagatdan gowrak gijä galmak size logiki ýa-da ýerlikli bolup bilermi?

2. Diýmek, mundan beýläk eltip bermegini islemezden 3 sagat öň sargyt etmeli (ýagny: Sahypaňyza 11: 00-da bellik etmeli, eltip bermek 14: 00-da, 13: 00-da belläň. eltip bermegiň 16: 00-da we ş.m. gelmegini islesem)?

3. Müşderi hyzmaty näme üçin telefona jogap bermeýär?

Has laýyk hyzmatlara garaşýaryn !!!!

Gijä galan bolsaňyzam – iň bolmanda telefona jogap beriň !!!!

Asaf Benýamin.

2) Şufersal Şalomaiberdiňiz :

Şu gün sagat 1: 00-a ýetmeli diýlen zady tabşyrdym.

Müşderi hyzmaty bilen telefon arkaly habarlaşjak bolanymda,

telefon liniýasynyň beýleki ujundaky 1-800-56-56-56 belgisine hiç kim jogap bermeýär.

Iberilişiň diňe agşam 4: 22-de geljekdigini aýdýan awtomatiki jogap bar

Şonuň üçin men sizden soraýaryn:

1. Şäheriň içinde eltip bermekde üç sagatdan gowrak gijä galmak size logiki ýa-da ýerlikli bolup bilermi?

2. Bu, mundan beýläk eltip bermegini islemezden 3 sagat öň sargyt etmelidigimi aňladýarmy (ýagny: Eltiş 14: 00-a ýeter ýaly 13: 00-a çenli adresiňizi bellemeli). 00 eltip bermegiň 16: 00: 00 we şuňa meňzeş zatlary gelmegini islesem)?

3. Näme üçin müşderi hyzmaty telefona jogap bermeýär?

Has laýyk hyzmatlara garaşýaryn !!!!

Gijä galan bolsaňyzam – iň bolmanda telefona jogap beriň !!!!

Asaf Benýamin.

Shufersal

Şufersal

Salam, iberen Tamar

gürläň

Onda näme bolar?Näme üçin gelmeýärsiň?Näme üçin dowzaha-da telefona jogap bermeýärsiň ???Näme üçin ???Diňe doýdum !!!

Shufersal

Shufersal

Ilki bilen, bolup geçen zat, bolup geçýän gijikdirme bolup durýar.

Adingüklemegiň gijä galmagy bolupdy we şonuň üçin gijä galmak boldy, gijikdirmegiň sebäbi bolmagy biziň özümiziň ýalňyşdygymyzy we bermeýändigimizi dogry aýdýarsyňyz telefona jogap beremzok

Emma setirimiz hemişeki ýaly işleýär we jaňlary hemişeki ýaly alýarys

Näme üçin jaňyňyzy almaýandygymyzy bilemok

Elbetde, näme boldy, bir gezeklik ýalňyşlyk we bu gaýtalanmaz,

görkezmek üçin sargyt iberiş tölegi üçin size karz bermekden has hoşal bolaryn hakykatdanam gynanýandygymyzy we

iberen gelejekde hyzmatlarymyzy gowulandyrjakdygymyza

gowy zat – iberiş tölegi üçin karz beriň.Theöne iberişiň özi näme?Entek gelmedigiňi görýärin !!Bu bolsa agşam sagat 1: 00-a ýetmeli ýük!Durmuşda saňa garaşmakdan başga etmeli zatlarym bar !!!!

Shufersal

Shufersal

Şahsyýet şahadatnamasy näme?şahsyýet belgimi

iberdiň : 029547403iberdiň, näme boldy?Bu eýýäm 16:35 – näme üçin bermeli däl ‘sen gelýärsiňmi?Näme üçin ???

Shufersal

Garaşmak üçin ötünç soraýaryn

Şufersal Siziňbellän zadyňyzyň 16: 00-18: 00aralygyndadygyny

görýärin.Courer tapmasa, kurýer maňa jaň eder !!!Meniň belligim agşam 1: 00-da, agşam 4: 00-da – 18: 00-da däl – näme üçin ýalan sözleýärsiňiz?ShufersalŞufersalMen ýalan sözlemeýärin Busiziň iberenulgamyňyzda görýän zadym,ýalan sözleýärsiňiz – öňünden bellik 13: 00-a çenli.Bu siziň bilen ylalaşylan zat.Siziň bilen baglaşylan şertnamalara hormat goýmagyňyzy haýyş edýäris !!!ShufersalShufersalaalňyşlyk bolmalydy, düşündirmek üçin geçirýärin

Ippingük daşama tölegi üçin size karz berýärin we geljekde bolmaz,

bagtly

adam imanlydyr …. “Geljekde bolmaz” diýip wada beren zadyňyz hemişe bolup geçýär we hemişe gaýtalanýar.Näme üçin saňa ynanmaly?

Shufersal

Shufersal

Bagyşlaň, bu siziň biziň bilen başdan geçiren tejribäňizdir

, wekil hökmünde soraglary çözmek we iň gowy hyzmat bermek üçin elimden gelenini edýärin we bir zady çözjekdigimi aýdanymda, bu meseläniň çözüljekdigini we size hiç zadyň ýokdugyny bilýärin. hakykatdanam

ibereniňhakda alada

… bu hakda eýýäm eşitdik …

Şufersal

Şufersal

men saňa düşünýärin, ýöne gynansakda bu meniň jogabym we üýtgemez ..

iberdiň

Bu talaplar, Şufersalyň özüni alyp barşyna garşy däl.

Şufersala ýazyň

Düşünýärin, haýyşyňyz bejergä ugradyldy we alada etmäň, alada ediljekdigine we beýle zadyň bolmajakdygyna göz ýetirerin

Elbetde, eltip bermekden başga-da size eýýäm kredit berdim NIS 30 tölegi

3) Ine, Shufersal bilen whatsapp sosial ulgamynda ýazan hatym:

Salam Şufersal: Şu gün sagat 1: 00-da gelmeli sizden ibermegi sargyt etdim.Näme üçin gelmeýärsiň?

Hormat bilen,

benyamini hüjüm ediň.

Salam, gözlegiňiz üçin köp sag boluň.

Men Şuferseliň awtor jogapçysy, birnäçe gysga sorag bermek bilen size kömek etjek bolaryn.

Üstünlik gazanyp bilmesem, bu ýere bir wekil goşular,

gadyrly müşderiler, size birikdirilen baglanyşykda “basmak hyzmatynda” programma açyp bilersiňiz we iş gününiň dowamynda size gaýdyp geleris

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

Sosial üpjünçilik belgiňiz näme?Diňe 9 belginiň hemmesini girizmegi ýatdan çykarmaň.

029547403

Biziň bilen açyk sargyt bar, kurýeriň 04.02.2023-de sagat 16: 22-de gelmegine garaşylýar.

Haýsy mowzuga hyzmat edip biljekdigimizi saýlaň:

Jogap beriň …

1 – Sag boluň, bularyň hemmesi

– 3-nji e-poçta arkaly bu sargyt üçin hasap-fakturany alyň

– Wekil bilen habarlaşyň

4 – Hasap-faktura alyň we wekil bilen habarlaşyň

3

Men bejergini geçirýärin birnäçe salymdan siziň bilen habarlaşjak hyzmat wekiline.

Sabyr edeniňiz üçin sag boluň

Salam, meniň adym Oren, diňe

Şufersal Şaloma barlaýaryn:

Şu gün sagat 1: 00-da gelmeli diýlen zady size tabşyrdym.Näme üçin gelmeýärsiň?

Hormat bilen,Kosta Rika köçesi

, 115, hüjüm benyamini ,

Giriş A-kwartira 4,

Kirýat Menachem, …

Garaşanyňyz üçin sag boluň.

Indi kurýer bilen gürleşdim, oňa takmynan 15 minutda geljekdigi sebäpli ýolda gijä galandygyny aýtdy.

Shük daşama tölegi üçin size karz berdim

.Men öýde habarçy garaşaryn.15 minudyň içinde gelmese, ýene habarlaşaryn.Asaf Benýamin.

Hyzmatda bolanyma begendim,

habarçynyň henizem gelmändigini gören günümiň haýyrly bolsun – ol hem meniň bilen habarlaşmaýar.

15 minutdan gowrak wagt geçdi.

Salam, gözlegiňiz üçin köp sag boluň.

Men Şuferseliň awtor jogapçysy, birnäçe gysga sorag bermek bilen size kömek etjek bolaryn.

Üstünlik gazanyp bilmesem, bu ýere bir wekil goşular,

gadyrly müşderiler, size birikdirilen baglanyşykda “basmak hyzmatynda” programma açyp bilersiňiz we iş gününiň dowamynda size gaýdyp geleris

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

Sosial üpjünçilik belgiňiz näme?Diňe 9 belginiň hemmesini girizmegi ýatdan çykarmaň.

029547403

Biziň bilen açyk sargyt bar, kurýeriň 04.02.2023-de sagat 16: 22-de gelmegine garaşylýar.

Haýsy mowzuga hyzmat edip biljekdigimizi saýlaň:

Jogap beriň …

1 – Sag boluň, bularyň hemmesi

– 3-nji e-poçta arkaly bu sargyt üçin hasap-fakturany alyň

– Wekil bilen habarlaşyň

4 – Hasap-faktura alyň we wekil bilen habarlaşyň

3

Bejergini birnäçe salymdan siziň bilen habarlaşjak hyzmat wekiline geçirýärin.

Sabyr edeniňiz üçin sag boluň

Salam, meniň adym Erem, men näme edip bilerin?

Ir sagat 1: 00-a ýetmeli eltip bermegi zakaz etdim.

Onda näme üçin gelmeýärsiň?

Bu ýerde hyzmat wekilleriňize habarçynyň 15 minutdan geljekdigini ýazypdym.

15 minutdan gowrak wagt geçdi, habarçy gelmedi ýa-da meniň bilen habarlaşmady.

Näme eder?

Onda näme bolar?Näme üçin iberiş gelmeýär?

Entek gowşurylmady?

Bu eýýäm 16:35 – näme üçin gelmeýärsiňiz?Iň bolmanda habarçy meniň bilen habarlaşar !!!

Näme bolar, ???

Salam, gözlegiňiz üçin köp sag boluň.

Men Şuferseliň awtor jogapçysy, birnäçe gysga sorag bermek bilen size kömek etjek bolaryn.

Üstünlik gazanyp bilmesem, bu ýere bir wekil goşular,

gadyrly müşderiler, size birikdirilen baglanyşykda “basmak hyzmatynda” programma açyp bilersiňiz we iş gününiň dowamynda size gaýdyp geleris

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

Sosial üpjünçilik belgiňiz näme?Diňe 9 belginiň hemmesini girizmegi ýatdan çykarmaň.

029547403

Biziň bilen açyk sargyt bar, kurýeriň 04.02.2023-de sagat 16: 22-de gelmegine garaşylýar.

Haýsy mowzuga hyzmat edip biljekdigimizi saýlaň:

Jogap beriň …

1 – Sag boluň, bularyň hemmesi

– 3-nji e-poçta arkaly bu sargyt üçin hasap-fakturany alyň

– Wekil bilen habarlaşyň

4 – Hasap-faktura alyň we wekil bilen habarlaşyň

[16:38, 2.4.2023] Şufersal: Hasabyňyzy birnäçe salymdan siziň bilen habarlaşjak hyzmat wekiline geçirýärin.

Sabyr edeniňiz üçin sag boluň

[16:39, 2.4.2023] Şufersal: Salam, meniň adym Anjelika, haýyşyňyzy ýerine ýetirerin, barlaýaryn

[16:41, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Onda näme üçin dowzah? iberiş gelenokmy?

Näme üçin habarçy meniň bilen habarlaşmaýar?Näme üçin ????

Bu ýerde eýýäm siziň hyzmat wekilleriňiziň birnäçesine ýazdym – we her gezek derňew başlanda – we gysga wagtdan soň saklanýar.

Indi munuň üçin güýjüm ýok !!!!Diňe doýdum !!!

Siziň jogapkärçiligiňiz nirede ???

]

_ hakykatdanam gelýär.Bu gün eýýäm maňa habarçynyň geljekdigini ýazdyň, soň bolsa gelmedi.

Şonuň üçin iberiş bilen gelsin !!!!

Bu oýunlary oýnamagy bes ediň !!!!

[16:45,

2.4 geldi?Maňa habarçynyň geljekdigi we gelmejekdigi hakda bir ýarym sagat töweregi wagt bäri hat ýazýarsyňyz !!!

[16:47, 2.4.2023] Assaf Binyamini: degişýärsiňizmi?

] 2 minut, men oňa ýene jaň edip bilerin

[16:50, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Şonuň üçin kwartirany tapyp bilmese maňa jaň etmeli we maňa nädip baryp boljakdygyny düşündirerin.

meniñ telefon belgim;

58-6784040-972.

[16:50, 2.4

.

[16:52, 2.4.2023] Şufersal: Men ony iberdim we maňa bellige alnan telefon belgiňize jaň et diýdim.

[16:54, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Onda näme üçin jaň etmeýär?Indi bu bolgusyz zatlara güýjüm ýok !!!!

Telefonda 7 san ýazmakda näme problema bar ???

[16:58, 2.4.2023] Şufersal: Habarçy entek jaň etmedimi?

[17:00, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Birnäçe minut öň jaň etdi, men oňa nädip barmalydygyny düşündirdim – ýöne gelmeýändigini görýärin.Bu samsyk oýunlardan diňe aklyndan azaşyp bilersiňiz !!!Diňe doýdum !!!

[17:02,

2.4 seniň bilen !!!Diňe masgaraçylyk !!!utanç !!!

4) hüjümçi benyamini

17-nji mart B- 18:19

Köpçülik bilen paýlaşylýar

https://www-mako-co-il.translate.goog/hix-special/Article-dfada8301a48481026.htm?fbclid=IwAR2e4t5iiQOh_xDUAi9yUlE_hCg1HNbQoT8k0Siae0S73lTEpdjwmSiuA7k&_x_tr_sl=iw&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=iw&_x_tr_pto=wapp

Mälim bolşy ýaly, bu adam häzirki wagtda Türkiýedäki türmede otyr – Türkiýäniň kazyýeti oňa 1075 ýyl azatlykdan mahrum etdi … Birnäçe

ýyl bäri Ysraýylyň ýokary derejeli resmileri onuň ýanyna baryp, premýer-ministrler bilen duşuşdylar. , ýokary derejeli ministrler, tanymal telekeçiler, Knessetiň agzalary, IDF-iň ýokary derejeli generallary we hatda baş ruhanylar.

Onuň bilen näme tapdylar ?:

Näme üçin köp sanly uly ysraýylly onuň bilen duşuşmak isledi?

Munuň üçin düşündiriş barmy?

Asaf Benýamin

1075 ýyl azatlykdan mahrum etmek jezasyna garşy şikaýat etdi we kazyýetiň jogabyny 8658 ýyl azatlykdan mahrum etdi.Bu adam indi 66 ýaşynda, ýagny her niçigem bolsa türmede ömrüni gutarjakdygyny aňladýar – näme üçin 1075 ýyl azatlykdan mahrum etmek jezasy ýeterlik däl?Türkiýedäki kazylar näme başdan geçirýärler?

5) diri galanlarymyza holokostdan derrew kömek soramak birleşigi(bu facebook sahypasy ýewreýçe)

6-njy mart B- 18:29

Purim, süýji keseli we ýürek keseli bolan Holokostdan diri galanlar üçinem süýji!

Birleşigiň meýletinçileri tarapyndan süýji we ýürek näsaglary üçin ýörite maddalardan taýýarlanan ýüzlerçe nahar şu gün çykdy.

Haýkada, Iýerusalimde we günortada Holokostdan diri galanlar üçin bagtly süýjüler taýýarlamak üçin has köp çig mal satyn almak üçin sadakalaryňyz gerek.

Salgyda sadaka berip bilersiňiz: https://secure.cardcom.solutions/e/UF1F

6) Chatgpt (ýewreýçe makala) kömegi bilen zyýanyň innowasiýa ösüşi:

https://www.pc.co.il/news / 379076/7

7) Silwiýa Liçiň onkologiýa taryhy boýunça leksiýasy (ýewreýçe):

https://www.youtube.com/watch?v=X5v2dXuDtw4

8) Makala (ýewreýçe) “Albi” programmasy – demans ýa-da Alsgeýmerden ejir çekýänleri aňsatlaşdyrmaga synanyşýan programma:

https://www.ynet.co.il/activism/article/B1E7XRVju

assaf benyamini

Garaşyň, men näme hakda ýazdym?Bagyşlaň-ýatdan çykardym

9) Premýer-ministr kazyýet işinde günäli tapyldy, türme tussaglygyna höküm edildi we türmä basyldy.

Täze tussag we premýer-ministr otaga girýär we oňa: bu ýerde goşa düşek bar – aşakda ýatarsyň, ýanyňdaky bu adam ýokardaky düşekde bolar.

Öňki premýer-ministr: Näme ???Men premýer-ministr boldum – ýokarky krowatda ýatmaga mynasyp !!!

Garawullar: Biz bilen jedel etme – ine, sen däl-de, karar berýäris !!

Öňki premýer-ministr we täze tussag: Nämäni bilýärsiňiz – meniň pikirim bar.Biz demokratik ýurt (henizem).Geliň, býulletenleri otagyň ortasyna goýalyň – otagdaky ähli tussaglar ykbal soragyna ses bererler:

Premýer-ministr ýokardaky düşekde ýa-da aşaky düşekde ýatýarmy?

Köpler karar berer …

lol…

10) Demonstrantlar Ysraýylyň diktatorlyga öwrülmeginden gorkýarlar.

Bilşimiz ýaly, diktator reimesimlerde häkimiýetlere garşy bolup biljek islendik garşylygy gözegçilikde saklamak maksady bilen raýatlary yzygiderli yzarlaýan gizlin polisiýa bar.

Bibi Netanýahunyň gizlin polisiýasyna näme diýler?Ol ýerde pikir barmy?

Wah … Lideriň adyny aýtdym – munuň üçin suda berilermi?

Alada edýärin …

11) Täze kompaniýa – “Iş taşlaýan raýatlar” döredilendigini habar bermek isleýäris.

Teklip edilýän işleriň arasynda:

1. Päsgelçilikler.

2. Polisiýa işgärleri bilen fiziki zarbalary kabul etmek we bermek.

3. Professional ant içmek.Döredijilik nälet repertuary bolanlar ýörite bonus alarlar – bu barada jikme-jiklikler soňrak berler.

4. Prowokasiýa öjükdirmek.Öňki demonstrasiýalardan prowokasiýa etmek tejribe artykmaçlykdyr.

5. Gatygepleýji we gatygepleýjiler.

6. Döredijilik protest çykyşlaryny gurýanlar.Bu maksat bilen ýörite studiýa gurulýar.

Şu gün iş taşlaýandygymyzy mälim etmek üçin gynanýarys.

lol …

12) Bu gezek çynlakaý sorag (hiç hili degişme däl):

Bilşiňiz ýaly Habib Bourguiba 1957-1987-nji ýyllar aralygynda Tunisiň prezidenti bolupdy we 2000-nji ýylda 97 ýaşynda aradan çykdy.

Gatnaşan Arap Bileleşiginiň mejlisleriniň birinde beýleki arap ýurtlaryndaky kärdeşlerini Ysraýyla garşy mundan beýläk söweşlere gitmezlige yrmaga synanyşandygy aýdylýar.Mälim bolşy ýaly, Bourguiba duşmançylykly garaýardy we hatda Ysraýyla garşy gaty berk çemeleşýärdi (şeýle hem, onuň hökümdarlyk eden döwründe ýewreý jemgyýetine köp ýanama sebäp bolýan aç-açan anti-semit garaýyşlary bardy – 1967-nji ýylda deportasiýa edilipdi) Alty günlük söweşde, uruş döwründe köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň uruş wakalary bilen iş salyşandygyny we ýewreýleriň kowulmagy barada-da hiç zat aýtmadygyndan peýdalanyp, dostlaryndan bu maslahaty Arap Bileleşigi alyp barýan anti-semit liniýasynyň aýrylmaz bölegidi.Megerem, bu ýerde içerki gapma-garşylyk bar:Ysraýyla şeýle duşmançylykly bir lider nädip arap ýurtlaryna Ysraýyla garşy söweşmekden saklanmagy maslahat berip biler?Öne geň galdyryjy ýa-da ýok, bu maslahat Bourguibanyň alyp barýan Ysraýyla we anti-semit liniýasynyň aýrylmaz bir bölegi bolupdy: Arap Bileleşigindäki dostlaryna hakyky we güýçli daşarky howp bolmasa, düşündirmäge synanyşdy, Ysraýyl döwleti içerki gapma-garşylyklar we dawa-jenjeller sebäpli içinden dargaýar (şu günler we kazyýet ulgamynyň reformasy bilen baglanyşykly jedeller barada bir zat düşünmek mümkinmi?).Şol sebäpli Bourguiba Ysraýyl bilen gönüden-göni harby gapma-garşylygy arap ýurtlarynyň Ysraýyl döwletini ýok etmek maksadyna laýyk gelmeýän, ýöne tersine netije berýän bir zat hökmünde gördi.

Mälim bolşy ýaly, beýleki arap ýurtlarynyň wekilleri Bourguibanyň bu pozisiýasyny kabul etmediler – belli bolşy ýaly hiç bir arap döwleti tarapyndan goldanylmaýar.

Bu ýerde henizem açyk soraglar bar:

1. Bu ýygnak haýsy ýylda geçirildi?Bourguibanyň prezidentlik döwründe boldumy?Bourguiba bu ýygnaga prezidentliginiň daşynda (ondan ozal ýa-da soň) gelen bolsa – Tunisde nähili kabul edildi?

2. Bu ýygnagyň teswirnamasy barmy?Duşuşygyň teswirnamasy çap edilmedik bolsa – munuň sebäpleri näme?Protokol bar bolsa, ýewreý diline terjime edilendirmi?

3. Şol esheşewanyň geosyýasy şertleri haýsylar?Arap ýurtlarynda Bourguibanyň Ysraýyl bilen gapma-garşylyk meselesine bolan çemeleşmesini goldaýan neşirler barmy ýa-da oppozisiýa umumymy?

gyzykly …  

13) “ýekelik lezzet” – Demirgazyk Koreýanyň goşunynda şübheli we jenaýatçylykly harby “bölüm”.

Günbatar ýurtlaryndan gelen aýal-gyzlar içalyçylyk maksady bilen bu bölüme aralaşmaga synanyşýan bolsa gerek?Şeýlelik bilen Demirgazyk Koreýada bolup geçýän wakalar barada maglumat ýygnamak synanyşyklary bolup bilermi?Ora-da “ýylanyň kellesini” (Kim Çen Un) ýok etmek üçin bu bölüme aralaşyp?

Megerem, bu barada hiç hili jogap ýok … Şeýle işler bar bolsa-da, haýsydyr bir ýurduň aňtaw gullugynyň muny kabul etmezligi ähtimal …

14) Ysraýyl döwletinde täze sport ligasy döredilýär: iş ýerleri üçin awtoulag ýaryşy.

Birinji ýaryşa gatnaşyjylar:

1. Histadrut psihiatrlaryň topary.

2. Polisiýa topary (topara kabul edilmek üçin zerur şert: dalaşgäriň güýç ulanmak we demonstrantlary ýenmek ukybyny görkezen azyndan 15 ýagdaý. Dalaşgär muny subut edýän wideolary goşmaly).

3. Knesset işçiler topary.

4. Döwlet kompaniýalarynyň baş direktorlar topary.

kim ýeňer?Kim has uly ýyrtyjylyk bilen hereket eder?

Geljekde bäsleşige gatnaşmak isleýän beýleki iş ýerleri topary, ýyrtyjy özüni alyp barşyny ýeterlik derejede subut etmeli.

Predyrtyjylygyň ýeterlik subutnamasyz programmalar kabul edilmez.

Bäsleşik wagtynda Ysraýylyň ähli ýaşaýjylaryna komendant sagady giriziler – muny ýerine ýetirjek polisiýa işgärleriniň sanawyndan başga.

Bäsleşik günlerinde öýüniň gapysynyň daşynda bir metrden, iki santimetrden, iki millimetrden, 3 mikrondan we 15 millimetrden gowrak aralykda tutulan ýaşaýjy, galan bölegine psihopatiki tussaghanada ýerleşdiriler. durmuş.

lol …

15) Bu gezek çynlakaý mesele we hiç hili degişme:

Bilşimiz ýaly, adatdan daşary we aşa güýçli ses saglyga uly zyýan ýetirip biler ýa-da ölüme sebäp bolup biler.Muňa garamazdan, häzirki wagtda ýarag, top ýa-da raketa arkaly göni emele gelen söweşde duşmany urmak üçin akustiki gurallar ýok.

Şeýle ýaraglaryň dünýäniň dürli goşunlary üçin gizlinlikde işlenip düzülmegi mümkinmi?Paradoksyň aňyrsynda (açylýan adaty bolmadyk ses intensiwligi bolan ýaraglar … ýuwaşlyk bilen) – şeýle ýaraglaryň barlygy geljekde söweş meýdanyna nähili täsir eder?

Belki göz öňüne getirmäge synanyşyp bilersiňiz – ýöne şu gün bu barada jogap alyp bolmaýandygyny diňe bir pikir edip bolar …

16) Bat-Yamda (Ysraýyl döwletiniň Bat-Yamam şäheri) sürüjä nähili rehimsizlik! !!

Dünýämizde nähili erbet adamlar bar !!

Diňe masgaraçylyk !!!!

https://fb.watch/jIk_Klu_d0/

(Wideo we düşündirişler ýewreýçe)

I. Aşakda “Google Israel” kompaniýasynyň Facebook sahypasynda 2023-nji ýylyň 4-nji aprelinde galdyran habarym:

“Google Israel” kompaniýasyna salam:

2023-nji ýylyň 13-nji martynda YouTube kanalyny açdym

https://www.youtube.com/channel/UCbVyfaoRzsde7YEEvGpeULw

Currentlyöne häzirki wagtda bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýaryn: täze wideo ýüklemek mümkin däl.Sebäp: “YouTube” ulgamynyň talap edýän barlagyny tamamlap bilemok we yzygiderli ýapyşyp bilemok.

Näme etmeli?Bu ýalňyşlygy nädip ýeňip bolar?

Hormat bilen,

Asaf Binyamin,

Kosta Rika köçesi, 115,

Giriş A kwartira 4,

Kirýat Menachem,

Iýerusalim, poçta kody: 9662592.

Telefon belgisi: 972-58-6784040.

skript ýaz.1) Şahsyýetnamamyň belgisi: 029547403

2) Soralýan “YouTube” kanaly [email protected] e-poçta salgysy bilen baglanyşdyrylýar

3) Kanala wideo ýüklemek synanyşyklary wagtynda alnan säwlik habarynyň skrinshotyny şu ýere goşýaryn.

J. Meniň baglanyşyklarym:

1) freelancer.com saýty

2) utgaşdyryjy ylmy Gelejek

3) Maglumatlary hristiançylygyň hünärmeni Harni gurşap alar.

4) “baglanyşykly” festiwal – bir gyzyň enelere we gyzlara sargyt eden tejribesi

5) Ysraýylyň kebelek taslamasy

6) institut demokratik

7) redaksiýa “düwme”

8) “boş ýer” taslamasy – bu pudak bilen baglanyşykly akademiki aýallar üçin giňişlik;

9) “Goragly ýerler” birleşigi – elýeterliligi kynçylykly çagalar üçin newrologiki medeniýeti görkezýär

10) “Bu ýerde gurluşyk” – ussahanalar çarwa

11) bitchute.com tory

Print Friendly, PDF & Email