Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Ysraýyldan dünýä ýüzlenme. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Ysraýyldan dünýä ýüzlenme.

 

Yoni Barak

2014-nji ýylyň 8-nji iýuly

Eý, dünýä näme?

Hawa, ýene-de biz .. Ysraýyl halky.

Sourt şeýle bir kiçijik welin, ýer ýüzüne adyny ýazyp bilmeýärsiňiz, sebäbi laýyk gelmeýär, bir bölegini deňze, bir bölegini goňşy ýurtda ýazmaly.

Jewishewreý halkynyň öz dilinde gürleýän ýeke-täk ýurdy, durmuşyny dowam etdirýär we 60 ýyl mundan ozal bolşy ýaly holokostyň gaýtalanmazlygyny üpjün etmäge synanyşýar …

Ynsan kapitalyna, tehnologiki mümkinçiliklerine we innowasiýalaryna goşant goşan ýurt, 60 ýyl bäri adamzada ägirt uly goşant goşdy.

Siziň üçin kiçijik haýyşymyz bar.

Nook, tolgunmaň, global ýylylyk, global energiýa krizisi we ykdysady ýagdaý bilen meşgullanýarsyňyz. Wagtyňyzyň köpüsini almarys.

Şeýle hem, muny nädip aýtmaly? Bizden sizden kän talap ýok. Şeýle pitsanyň diňe biri. Kiçijik haýyş.

Öňümizdäki günlerde Ysraýyl Goranmak Güýçleri ýaşaýjylaryň parahatçylygyny dikeltmek üçin terrorçylaryň atylýan sebitinde (özüňizem şeýle gadyrly dünýä diýip kesgitleýärsiňiz) güýçli we agyryly operasiýa barar diýip umyt edýäris. Ysraýyl.

Adamlar işlerini taşlarlar, maşgalalar tomus kanikullaryny ýatyrarlar we tagallalar tank we mekdep deň ähmiýete eýe bolan günäkärleri yzyna gaýtarmaga gönükdiriler. çagalar üçin dogry we esasly gaçybatalga.

Siziň üçin “samsyk” raketalary gür ilatly ýerlere atmak, nägilelik bildirmegiň “kanuny” usulydyr.

Nook, esgerler bilen kömek gerek däl .. Gadyrly dünýä däl.

Biziň esgerlerimiz bar. Olar ökde we höwesli. Bize ynan, olar dünýädäki iň gowulary. Bu ýurduň iň gowy maýa goýumy.

Weaponsarag hem islemeýäris. Çagalar we bigünäler zyýan çekmezlik üçin muny özümiz ösdürýäris we tehnologiýalara ýylda milliardlarça maýa goýýarys. Asimmetrik söweşi nädip dogry alyp barmalydygymyzy öwrenmek üçin ähli ýerlerden hakykatdanam gowy garşylyklaýyn çärelere ýetdik.

Şeýle hem, bu size gaty kyn bolsa, sözler bilen goldaw bermegiňiz zerur däl. Gowy bolup biler, ýöne şonda-da … siz arap nebitine bagly, biz kellelerine we ellerini şiwara geýip, ýigitleri bizar etmek islemeýändigiňize düşünýäris.

Galyberse-de, bir barrel nebitiň bahasyny nädip ýokarlandyrýandygy belli.

Biz diňe bir zady soraýarys.

biynjalyk etme

Hiç bir ýurt öz ilat merkezleriniň gije-gündiz raketalar bilen bombalanmagyna we üýtgemegine ýol bermez, elbetde Nýu Jersiniň umumy ululygyndaky biziň ýaly ýurt däl.

Hiç bir ýurt, dürli ýaşdaky raýatlar ykrar etmekden ýüz öwürýän ekstremist dini terrorçylyk guramasynyň uzak möhletli nyşanyna öwrülende, biziň ýaly çydamlylygy görkezmez.

Enougheterlik derejede ümsüm bolduk, ýyldyrym sessizligi partlama sesleri bilen çalşyryldy.

Bilýärsiňizmi, eziz dünýä, Siriýadaky gyrgynçylyk, Hytaýda adam hukuklarynyň bozulmagy, azlyklaryň we LGBT adamlarynyň Russiýada ýitmegi ýaly meselelerde dymmagyňyz diňe gygyrýar.

Someöne näme üçindir serhetsiz ganhor terrorçylyk bilen Günbataryň arasynda durýan ýeke-täk ýurt barada aýdylanda, birden aýdara zat köp. Köp.

Şonuň üçin ony diňe bize goýuň.

Bize ahlakly bolmalydygymyzy, elbetde, ýurdumyzy nädip goramalydygyňyzy öwretmegiňiz zerur däl. Ine, şu ýerde.

Youöne kömek etmek islemeýän bolsaňyz, ýewreý bolany üçin ýewreýleriň nädip gyrylandygyny gören ýaly, ýanynda durup, iň bolmanda goşulmaň.

Alada etme.

Sag bol,

Ysraýyl döwletiniň ähli raýatlaryndan.

 

Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE